Nytt og nyttig om kodeverket, Udir

Report
Samling for systemansvarlige for
OTTO 5. november 2014
Irene Hilleren , Udir
Program for dagen
09.00 - 11.00:
Nytt og nyttig om kodeverket v/Irene Hilleren, Udir
11.00 – 11.30: Pause med kaffe. Utsjekk fra hotellet
1130 – 12.15:
Ny statistikkportal i Udir, v/Trine Normann, Udir
12.15 – 13.00: Hva sier tallene oss? v/Irene Hilleren, Udir
13.00 - 14.00:
Lunsj og vel hjem
Spørsmål, gjerne!
Nytt og nyttig om kodeverket
• Endringer i kodeverket fra og med november innsamlingen.
• Bakgrunnen er
•
•
delvis innspill fra dere og
delvis nye utfordringer som oppstår som resultat av Udir nye statistikkportal
•
•
Små celler krever prikking/skjerming av data
«Lange navn» gir uryddige tabeller som blir vanskeligere å lese.
• Via OT er vanskelig…
• Målgruppebegrepet
Nye navn på hovedgruppene
Nye navn på hovedgruppene:
1. Ukjent aktivitet
2. Under oppfølging og veiledning
3. I aktivitet
4. Avklart
5. Tilmeldt, men ikke i målgruppen
Noen koder slås sammen pga prikking
• Elevkodene (OTVE, OTVA, OTVU og OTVF) slås sammen til Elev i
statistikken. Dere rapporterer som før på de gamle kodene.
• Læreplass og planlagt grunnkompetanse slås sammen til
Lærling/lærekandidat/praksisbrevkandidat i statistikken. Dere rapporter
som før.
OTIL – Ungdom har ikke lyktes med å finne tilbud til ungdommen
• Koden hadde et uheldig navn, som måtte endres.
• Etter samtaler med KD ble vi enige om at OTIL fjernes fra kodeverket.
Bakgrunnen er at alle ungdommer har rett på hjelp og skal ha et tilbud om
aktivitet. OT skal jobbe med alle ungdommer, også de som er vanskelige eller
tilsynelatende umulig å gi et tilbud. Ungdommene skal ha OTOV til de eventuelt
får et tilbud.
• Det er varierende bruk av koden blant fylkene.
• I november innsamlingen overfører vi (Udirs databehandler WIS) ungdommene
som står på OTIL til OTOV.
• I neste OTTO-versjon forsvinner koden.
En sammenheng mellom høy andel under oppfølging og veiledning og lav
andel som OT har avklart/ikke jobber med
Vestfold
Hedmark
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Møre og Romsdal
Oslo
Norland
Rogaland
Hordaland
I alt
Østfold
Akershus
Nord-Trøndelag
Vest-Agder
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Oppland
Ukjent status Under oppfølging og veiledning
3
10
1
14
2
15
8
16
9
16
5
16
16
18
2
19
4
20
11
21
5
21
2
22
5
23
0
23
2
25
0
25
11
27
4
29
4
31
0
45
Aktivitet
56
44
40
55
46
42
30
50
41
38
43
44
43
48
45
49
35
40
40
46
OT arbeider ikke aktivt med
ungdommen
31
41
43
21
30
36
35
29
34
30
30
32
29
28
29
25
27
27
25
19
Alle ungdom over 21 år fjernes
• Det er fremdeles en del
ungdommer over 21 år som blir
med i statistikken.
• Udirs databehandler, WIS, har gitt
disse ungdommene koden FEIL
hvis ikke fylkene selv alt har gjort
det.
• Det varierer mellom 1 til 140
ungdommer per fylke som er for
gamle.
• Disse ungdommene, totalt 626
(1/3 har fylkene selv satt på FEIL
2/3 har WIS satt på FEIL) kommer
nå ikke med i overføringen til Udir.
Fra veilederen:
Justering av teksten til statuskodene
a. I ordinært arbeid = I arbeid
b. Ungdoms har takket nei til oppfølging =Takket nei til oppfølging
c. Ungdom er i militæret = Er i militæret
d. Ungdom har barn = Har omsorg for barn
e. Er syk og/eller får oppfølging i institusjon = Er syk/i institusjon
f. Ikke formell opplæring = Ikke-formell opplæring
g. Elev/lærling/lærekandidat, OT jobber forebyggende = Elev/lærling , OT jobber
forebyggende
h. Ungdom har flyttet til et annet fylke = Flyttet til et annet fylke
i. Ungdom har flyttet til , eller oppholder seg i utlandet = Flyttet til/oppholder seg i
utlandet
j. Ungdom er registrert i OT ved en feil = Registrert i OT ved en feil
k. Ungdom var i ordinært arbeid = Er i arbeid
Dubletter
•
Dublett er en person som er registrert to ganger i samme
innsamling, men i forskjellig fylke. Dubletter internt i fylker finnes
ikke lenger.
•
Har ikke fjernet dubletter til nå, men det vil vi gjøre i
statistikkportalen, foreløpig ikke i Excel-filene i
Innsamlingsportalen.
•
En ungdom som er registrert i flere fylker på samme
innsamlingsdato er ikke nødvendigvis feil. Men når vi snakker om
antall personer i OT blir det galt.
•
Dubletter skaper også problemer når vi skal se på gjengangere,
lage indikatorer osv. Det blir et mange til mange forhold.
•
I juni fila er det omkring 80 dubletter, de fleste fylkene har +/- 4
dubletter som fjernes. Fylket med flest har 10-12.
Oppsummert
• Kodeverket justeres fra og med i dag! Delvis på grunn av tilbakemeldinger fra
dere og delvis som en tilpasning til Statistikkportalen.
• De fleste endringene i kodeverket påvirker primært statistikken og hvordan
statistikken ser ut.
• Det som får betydning for saksbehandlere i OT, er at koden OTIL fjernes fra
desember. Dvs at den ikke kan benyttes og ikke finnes i kodeverket i OTTO.
• Fjerning av dubletter og ungdom over 21 år vil redusere
målgruppa til OT med ca. 800 ungdommer totalt.
• Nytt oppdatert kodeverk kommer!
OTs målgruppe?
Hvem er i målgruppa?
• Mange ungdommer overføres fra Vigo
til OTTO uten at de skulle vært i OT.
Dette gjelder særlig ungdom i arbeid
og elever.
• Før ungdommene kontaktes og
kartlegges av OT, har de et potensial
for å komme i målgruppa.
• Alle ungdommer er i målgruppen før
de blir avklart
Koder
OT arbeider med
ungdommen
Ungdom er i aktivitet
OT arbeider ikke
aktivt med
ungdommen
Ungdom som ikke er i
målgruppen til OT
Tekst
I alt
Øs
1.1
OTUK
Ukjent aktivitet
1 043
24
1.2
OTOV
Under oppfølging og veiledning
4 116
307
2.1
OTOA
Opplæring og arbeidspraksis i regi av fylket
2.2
OTAP
Arbeidspraksis eller annet tiltak i regi av NAV
2.3
OTKO
Kombinasjonstiltak - fylkeskommunen og NAV
2.4
OTAR
I ordinært arbeid
2.5
OTVE
2.6
415
1
3 811
426
837
50
1 252
73
Elev ved en videregående skole i eget fylke
910
31
OTVA
Elev ved en videregående skole i annet fylke
174
4
2.7
OTVU
Elev i videregående opplæring i utlandet
79
1
2.8
OTVF
Elev ved en privat videregående skole
215
4
2.9
OTLE
Læreplass i eget fylke
645
30
1
2.10 OTLA
Læreplass i annet fylke
67
2.11 OTGK
Planlagt grunnkompetanseløp
43
3.1
OTNO
Ungdoms har takket nei til oppfølging
990
58
3.2
OTMI
Ungdom er i militæret
420
25
3.3
OTBA
Ungdom har barn
686
50
3.4
OTSY
Er syk og/eller får oppfølging i institusjon
1 967
181
3.5
OTIL
OT har ikke lyktes med å finne tilbud til ungdommen
741
68
3.6
OTIF
Ikke formell opplæring
1 019
68
4.1
ELGS
Elev i grunnskolen, OT jobber forebyggende
447
15
4.2
ELVG
Elev/lærling/lærekandidat, OT jobber forebyggende
920
213
4.3
OTFA
Ungdom har flyttet til et annet fylke
1 630
129
4.4
OTFU
Ungdom har flyttet til , eller oppholder seg i utlandet
1 369
90
4.5
Feil
Ungdom er registrert i OT ved en feil
2 897
75
4.6
OTAR_FEIL Ungdom var i ordinært arbeid
5 583
465
4.7
OTVE_FEIL Ungdom var elev ved en videregående skole i eget fylke
3 399
67
4.8
OTVA_FEIL Ungdom var elev ved en videregående skole i annet fylke
1 342
4.9
OTVU_FEIL Ungdom var elev i videregående opplæring i utlandet
1 253
52
41
4.10
OTVF_FEIL Ungdom var elev ved en privat videregående skole
4 688
237
4.11
OTLE_FEIL
1 886
88
4.12
OTLA_FEIL Ungdom hadde læreplass i annet fylke
319
16
4.13
OTGK_FEIL Ungdom var i gang med et planlagt grunnkompetanseløp
70
1
4.14
Ukjent
Sum alle tilmeldte
45 233
2 891
Sum alle tilmeldte i målgruppa
19 430
1 402
Ungdom hadde læreplass i eget fylke
Ukjent statuskode
Antall ungdommer tilmeldt OT, som likevel ikke var i OTs målgruppe
(Tilmeldt, men ikke i målgruppen)
Hvem er i målgruppa?
Hvem som er i OTs målgruppe defineres i lov og forskrift. Selv om en ungdom
overføres til OTTO, er ikke det avgjørende/definerende for hvorvidt ungdommen
faktisk er i OTs målgruppe.
• Det er mange, mer enn halvparten av alle som overføres til OTTO, som det
viser seg at ikke er i målgruppen til OT, jf, Opplæringsloven § 13-2.Målgruppe.
• Det er arbeidskrevende og vanskelig å forklare omverden!
Kan vi løse utfordringen?
• Alle fylkene har en reaktivt høy andel ungdommer som tilmeldes, men som
ikke er i målgruppen. Men det er forskjeller mellom fylkene. Kanskje er det
noe å lære av de ulike fylkenes rutiner og/eller samarbeid mellom OT, NAV,
inntak eller privatskoler?
• Er det noe som kan gjøres på systemnivå og som vi bør tenke på nå som det
jobbes med et «nytt OTTO»?
Via OT
Via OT – vanskelig …
Fra veilederen:
Avgjørende for om saksbehandler klikker Ja eller Nei på spørsmålet om tiltaket ble
formidlet via OT er ungdommens status på kontakttidspunktet.
Eksempel: OT tar i oktober kontakt med en ukjent ungdom og får beskjed om at
vedkommende ikke fikk skoleplass i august, men han fikk ordnet seg en plass i
september. Saksbehandler klikke da Nei på Via OT. Koden til ungdommen blir
OTVE_FEIL. Ungdommen er ikke i OTs målgruppe fordi ungdommen var elev da OT
kontaktet ungdommen.
Via OT – vanskelig …
• Ungdom som vi klikker «Nei» på, havner i hovedgruppen: Tilmeldt, men ikke i
målgruppen.
• Dette er ungdom som er tilmeldt OT men som det viser seg, når OT tar kontakt
likevel ikke er i målgruppen, fordi de er i skole/lære eller i arbeid jf.
§ 13-2.Målgruppe, i forskrift til opplæringsloven.
• Saksbehandler kan lage rapporter på ungdommer som både har Ja og Nei på
via OT.
De kan gjøre utvalg på ungdommer med valg på ViaOT:
Denne vil gi dem de ungdommer som har ViaOT på den aktive statusen. Sort hake = Ja, Ingen hake =
Nei, grå hake = alle
I tillegg har alle statistikker utvalg på ViaOT:
Dette gjør at de i statistikker han ta med bare de som har ViaOT = Ja
Via OT – vanskelig …
Koder
OT arbeider med
ungdommen
• Ungdom som var i aktivitet da OT
tok kontakt, er ikke i OTs
målgruppe om havner i
hovedgruppe Tilmeldt, men ikke i
målgruppen.
• Ungdom som ikke var i arbeid
eller skole/lære da OT tok
kontakt, og som OT har hjulpet i
aktivitet havner i hovedgruppe «I
aktivitet»
Ungdom er i aktivitet
OT arbeider ikke
aktivt med
ungdommen
Ungdom som ikke er i
målgruppen til OT
Tekst
I alt
Øs
1.1
OTUK
Ukjent aktivitet
1 043
24
1.2
OTOV
Under oppfølging og veiledning
4 116
307
2.1
OTOA
Opplæring og arbeidspraksis i regi av fylket
2.2
OTAP
Arbeidspraksis eller annet tiltak i regi av NAV
2.3
OTKO
Kombinasjonstiltak - fylkeskommunen og NAV
2.4
OTAR
I ordinært arbeid
2.5
OTVE
2.6
415
1
3 811
426
837
50
1 252
73
Elev ved en videregående skole i eget fylke
910
31
OTVA
Elev ved en videregående skole i annet fylke
174
4
2.7
OTVU
Elev i videregående opplæring i utlandet
79
1
2.8
OTVF
Elev ved en privat videregående skole
215
4
2.9
OTLE
Læreplass i eget fylke
645
30
1
2.10 OTLA
Læreplass i annet fylke
67
2.11 OTGK
Planlagt grunnkompetanseløp
43
3.1
OTNO
Ungdoms har takket nei til oppfølging
990
58
3.2
OTMI
Ungdom er i militæret
420
25
3.3
OTBA
Ungdom har barn
686
50
3.4
OTSY
Er syk og/eller får oppfølging i institusjon
1 967
181
3.5
OTIL
OT har ikke lyktes med å finne tilbud til ungdommen
741
68
3.6
OTIF
Ikke formell opplæring
1 019
68
4.1
ELGS
Elev i grunnskolen, OT jobber forebyggende
447
15
4.2
ELVG
Elev/lærling/lærekandidat, OT jobber forebyggende
920
213
4.3
OTFA
Ungdom har flyttet til et annet fylke
1 630
129
4.4
OTFU
Ungdom har flyttet til , eller oppholder seg i utlandet
1 369
90
4.5
Feil
Ungdom er registrert i OT ved en feil
2 897
75
4.6
OTAR_FEIL Ungdom var i ordinært arbeid
5 583
465
4.7
OTVE_FEIL Ungdom var elev ved en videregående skole i eget fylke
3 399
67
4.8
OTVA_FEIL Ungdom var elev ved en videregående skole i annet fylke
1 342
4.9
OTVU_FEIL Ungdom var elev i videregående opplæring i utlandet
1 253
52
41
4.10
OTVF_FEIL Ungdom var elev ved en privat videregående skole
4 688
237
4.11
OTLE_FEIL
1 886
88
4.12
OTLA_FEIL Ungdom hadde læreplass i annet fylke
319
16
4.13
OTGK_FEIL Ungdom var i gang med et planlagt grunnkompetanseløp
70
1
4.14
Ukjent
Sum alle tilmeldte
45 233
2 891
Sum alle tilmeldte i målgruppa
19 430
1 402
Ungdom hadde læreplass i eget fylke
Ukjent statuskode

similar documents