Samarbejde om sundhedsforsikringer

Report
Sundhedsforsikringer indenfor
og udenfor OK
Program
17.00 – 17.10
Velkommen
Regionsformand
17.10 - 18.30
Aftaler indenfor og udenfor OK
Esben Riis
18.30 – 19.00
Pause snak mv.
19.00 – 19.40
Konkurrencereglernes betydning
Anne Bisgaard
19.40 – 20.15
Vækst og strategi på det frie
marked
Claus Pedersen
Hvilke modeller for samarbejde er der om
sundhedsforsikring?
1. Overenskomstloyal model
• Lægehenvist fysioterapi, hvor selskab blot refunderer
egenandel helt eller delvist
2. Forsikringsspecifikke krav til lægehenvist fysioterapi
•
Selvom det er indenfor OK har selskabet betingelser for
dækning
3. Udenfor OK: Ren forsikringsbaseret fysioterapi
2. Forsikringsspecifik lægehenvist
fysioterapi
• Selskabet vil gerne styre henvisningsprocessen
• Tjekke betingelser, give sundhedsfaglige råd, ”lede patienten til
det rette tilbud”
• Forsikringsbetingelserne er ofte begrænsende i
forhold til indhold og proces i ydelsen:
• Holdtræning, opfølgende træning, hjælpepersonale
• ”Faglig” indblanding – krav om status og lign. Fra fys.
• Netværksaftaler
• Samarbejdsaftaler mellem klinik of mellemhandler/formidler
• Aftalebetingelser rækker ofte ind over overenskomstens regulering
• FHC, Nordic Netcare, Presciba, Dansk
Sundhedssikring
3. Forsikringsbaseret fysioterapi
•
•
•
•
•
Udenfor OK
Ikke en offentlig ydelse, men en forsikringsydelse
Evt. krav om lægehenvisning via refhost
Kan i princippet være tværfaglig
”Alt” er til forhandling mellem klinik og selskab
•
•
•
•
Henvisningsproces
Hvilke ydelser vil selskabet betale for
Hvem skal være leverandør
Frie priser
• DFYS rolle:
• Ikke kollektiv forhandling
• Rådgive den enkelte uden at samordne væsentlige vilkår
• Faglige standarder
Ad model 2. Forsikringsspecifik fysioterapi
og overenskomsten
• Problematiske områder:
•
•
•
•
Ligebehandling
Patientens frie valg
Det faglige ansvar
Bestemmelser om betaling
• Fysioterapeuter må ikke indgå aftaler med et
selskab/formidler der er i strid med OK
Hvad er det for en ydelse?
• Er det en offentlig ydelse eller et forsikringsprodukt?
• Lægehenvist fysioterapi med offentlig tilskud er altid en
offentlig ydelse
• Kan man overhovedet indgå forsikringsaftaler om disse
patienter?
• Aftalefrihed, men fysioterapeuten er begrænset til at indgå aftaler,
der er forenelige med det at være tilsluttet overenskomsten
• Forsikringsselskaber/formidlere kender ikke nødvendigvis OK og er
ikke juridisk forpligtet af den
 Det er fysioterapeuten, der skal sige til og fra
Ligebehandling:
• Det følger både af sundhedsloven og
overenskomsten at der er let og lige adgang til
fysioterapi:
• Der kan ikke være forskellige ventelister afhængigt af hvilke
forsikringer patienten har
• Separate bookingsystemer vil i praksis føre til ulige adgang
• Reservation af et bestemt antal timer på klinikken vil ligeledes i
praksis føre til ulige adgang
• Overenskomstens parter har aftalt, at ventetider på de enkelte
klinikker skal fremgå på Sundhed.dk
Patientens frie valg
• Overenskomstens § 6:
• Patienten kan frit vælge mellem de til overenskomstens
tilmeldte fysioterapeuter
• Aftaler må ikke direkte eller indirekte begrænse denne rettighed for
patienterne
• Særlige behandlernetværk begrænser rettigheden i praksis
• Utilsigtede konsekvenser: afbrudte forløb, fordyrende forløb
• At gå med i et ekskluderende behandlernetværk kan
være en omgåelse af fritvalgsbestemmelserne
• Men: principielt må patienten selv vælge om de vil
gøre brug af forsikringen eller ej
Det faglige ansvar for behandlingen
• Tilrettelæggelsen skal være baseret på en fysioterapeutisk
undersøgelse (§ 3)
• Sundhedsfaglige telefoniske råd er også omfattet af journalpligt
• Fysioterapeuten laver individuel behandlingsplan i samarbejde
med patient og henvisende læge
• Progression i behandlingen indtil afslutningen er ligeledes
fysioterapeutens ansvar
• ”antal bevillinger” er uvedkommende for behandlingsplanen
• Fysioterapeuten bør ikke give faglige status til 3. part, der ikke har noget
fagligt ansvar
Bestemmelser om betaling fra patienten
• Overenskomsten fastlægger standarden for
betalingerne mellem patient og fysioterapeut
• Patienten kan afkræves betaling pr behandling eller opsamlet
• Typisk pr gang eller ved md. Udgang
• ”Når behandlingen er udført og afregnet med patienten
fremsender fysioterapeuten inden den 3. i måneden”
honorarkrav til regionen for sygesikringsandelen
• Fysioterapeuten skal kunne dokumentere at patienten har betalt det
overenskomstaftalte honorar – ”kvittering” for behandlingen
• Derefter kan der afregnes med regionen
• Fysioterapeuten skal således have patientbetalingen fra
foregående måned senest den 3. i efterfølgende måned
Eksempler på betalingsbetingelser:
• Falck Healthcare:
• ”Faktura skal fremsendes straks efter d.1. i hver måned. Tilgodehavende vil være til
udbetaling senest 3 hverdage efter modtagelse af elektronisk faktura.”
• Vi vil gøre FHC opmærksom på at ”timingen” ikke er i overensstemmelse med OK
• Nordic Netcare:
• ”Der afregnes udelukkende for afsluttede behandlingsforløb. Samarbejdspartneren er
uberettiget til at foretage modregning eller udligning af eventuelle mellemværende i den
månedlige brugerafgift.
• Betaling af faktura, til den sidste dag i måneden +10 dage brutto, fra modtagelse af korrekt
registrering / e-faktura.”
• Ny aftale: Sygesikringen danmark/Skandia:
• Vælge mellem pr gang (”2-3 dages eksp. tid”) eller opsamlet:
• ”danmark” vil afregne indsendt materiale fra forrige måned den 1. i måneden
• Fysioterapeuten kan følge OK og sende betalte regninger ind senest den 3. til
regionen
Fokuspunkter i forhold til FHC og
overenskomstmedholdelighed:
1) Særlig booking/kalender vil ofte i praksis give ulige adgang
2) Henvisning til fysioterapi ikke tværfagligt - der må ikke være
tvivl om hvad patienten er henvist til. FHC skal ikke agere
sundhedsfaglig henviser
3) Fysioterapeuten er IKKE leverandør til FHC men til det
offentlige
4) Klageregler for offentlige ydelser er fastsat andetsteds og skal
følges
5) Overenskomstens betalingsfrister skal overholdes.
•
Fysioterapeuten skal have betaling fra patienten før der afregnes med
regionen i den følgende måned jfr. OK § 26. stk. 3
Fokuspunkter for NNC og
overenskomstmedholdelighed:
1) NNC skal ikke foretage en sundhedsfaglig visitation ved
lægehenviste patienter
• Hverken ved opstart - på baggrund af tlf. samtale
• Eller senere i forløbet – rådgive til at finde ny behandler
• De må gerne tjekke klinikker ventetid
2) Manglende dækning af holdtræning mv. skævvrider
behandlingsplanen og OK økonomien
3) Progrediering, status og behandlingsplanen er NNC
uvedkommende (intet fagligt ansvar)
4) Overenskomstens betalingsfrister skal overholdes.
•
Fysioterapeuten skal have betaling fra patienten før der afregnes med
regionen i den følgende måned jfr. OK § 26. stk. 3
Den nye aftale mellem Skandia og
”danmark”
• Patienten får en bevilling hos Skandia
• Ikke krav om offentligt tilskud eller henvisning
• Frit behandlervalg – alle kan afregne med ”danmark”
•
Kan vælge fysioterapeut indenfor eller udenfor
• Patienten skal have haft kontakt med lægen
• Kan evt. have henvisning
• Det er patienten, der evt. kommunikerer med Skandia
om flere behandlinger
• Fysioterapeuten forventes selv at tilrettelægge behandlingen
• Afregning via ”dk” - markering i IT-systemet
• Pr gang eller opsamlet pr måned

similar documents