Asle Farner * Strategi og samspill

Report
Ildsjeltreff 12. -14. november 2010
Helgeland hotell
1
Asle Farner – Strategi og samspill
Forventningsrunde:
• Min forventning er å lære….
• Jeg vil gjerne få ideer/innspill til hvordan……
2
Asle Farner – Strategi og samspill
Dette er et erfarings- og utviklingsverksted,
ikke bare et kurs……
SPILLEREGLER
VÆR:
AKTIV
PRESIS
KORTFATTET
LYTT
3
Asle Farner – Strategi og samspill
FORVENTNINGSAVKLARING
• BESKRIVE
• LYTTE
• SAMMENHOLDE
• FORHOLDE SEG TIL
• TEKNIKKER:
– ÅPEN RUNDE
– RUNDE PR.TEMA
– UFULLFØRTE SETNINGER
“Hvis jeg....så må du........”
– SPØRREUNDERSØKELSE
– INTERVJU
– Informasjon/ønske/krav
Asle Farner – Strategi og samspill
4
PROGRAM:
Fredag kveld: Intro
Lørdag:
0830 Revidert program og
organisering
0915 3 case tas opp med
metodikk for kreativ
problemløsning i gruppe
1230 Lunsj
1330 – case/KPL fortsetter:
Vi ordner og høster fra
idéflommen
1500 Planlegging av prosess
- intro og 4 case
1830 Evaluering av dagen
Asle Farner – Strategi og samspill
Søndag:
0900 Tilbakeblikk
– kommentarer?
Ca.
0930 Utviklende møter?
- øvelser og etterlesning
1225 Mer om lukkefaser
1300 Lunsj
og:
5
Hvordan
kan NN
1) Valg av temaer for gruppeøkta:
”Dette trenger jeg bistand til”….(OK? eller)…….?
2) - Organisering (én problemeier og en prosessleder pr. grp.)
Trinnvis framgangsmåte for idéutvikling
3)
4)
5)
6)
7)
- Faktafase (20 min)
KPL-metodikk - grunntrinn 1
- Reformulering (15 min)
- Idédugnad trinn 1 ( 20 min)
- Idédugnad trinn 2 (café 20 min)
- Idédugnad trinn 3 (café+stim 40 min)
8) - Etterlesning om KPL-teknikk (= AFs påfyll til disse)
6
Asle Farner – Strategi og samspill
FAKTA:
• Hva ser du som problemet ? – hvordan har det
oppstått?
• Hvorfor er det viktig for deg å få gjort noe med det ?
• Hva ser du som største hindring ?
• Hva har du forsøkt hittil ? – og hvordan gikk det ?
• Hva ville være en DRØMMELØSNING for deg?
7
Asle Farner – Strategi og samspill
Reformuler problemet:
Hvorfor
Hva er egentlig problemet?
Si det på forskjellige måter:
HVORDAN kan N.N.……….
HVORDAN kan N.N.……….
HVORDAN kan N.N.……….
Poenget er å:
Hvordan




Konkretisere
Operasjonalisere
Åpne spor/tenke mulighet
Adressere problem
9
Asle Farner – Strategi og samspill
Idédugnad = åpnende fase
KRITIKK/VURDERING
ER FORBUDT!
SLIPP DEG LØS!
MANGE IDÉER!
”BRAINSTORM”
BYGG VIDERE PÅ
ANDRES IDÉER
SKRIV OPP ALLE IDÉER
10
Asle Farner – Strategi og samspill
KPL-metodikk - grunntrinn 2
Skriv opp absolutt alt!
Heng opp arkene slik de er synlige for alle!
Uskrevne
Usett
ideer varer ca. 7,3 sekunder
er glemt. Ivareta tankene!
Tankene
blir felleseie
Kan
bygge videre på og bruke senere
Lær
å skrive fort og kort
HUSK
-Ingen kritikk
-Ingen debatt
-Heller flere forslag, ikke "nei"
Asle Farner – Strategi og samspill
11
Roller i åpnefaser
• Prosessleder:
– Skriv! Alle idéer skrives opp
– Håndhev spillereglene
– Gi ros, oppmuntring, tilrop!
• Deltakere:
–
–
–
–
Følg spillereglene.
Kast fram idéer! (notér hvis du må vente….)
Konsentrer deg – vær aktiv hele tida
Gi ros, oppmuntring, tilrop!
12
Asle Farner – Strategi og samspill
Vi går på café…..
1) PE blir sittende ved bordet, de øvrige sprer seg til andre bord
2) Når gjestene ha ankommet forteller bordverten om sin
utfordring og ideene som er kommet opp.
Gjestene supplerer med nye ideer.
3) PE sitter stadig ved stambordet, øvrige sprer seg på nytt.
Bordverten orienterer, gjestene supplerer.
En gjest tar rollen som PL og skriver opp de nye ideene.
4) Så går alle hjem til eget bord. …….
13
Asle Farner – Strategi og samspill
Teknikker for idégenerering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HEIA! Ville idéer dyrkes
Mange ark, veggavis….
Roterende ark – bygg videre, assosiasjoner
Flere som skriver – tempo!!!
Avsporing – lag tegning, skulptur, syng
Stimulering av sansene – bevegelse, opplevelse
Ny setting - tvangskombinasjoner
Metaforer, analogier
Ulike synsvinkler/rolleskift
Speilvending – snu årsak/virkning
Drømmeløsninger
14
Asle Farner – Strategi og samspill
KPL-metodikk – Grunntrinn 3:
- Skill åpnende og lukkende fase
- dvs. Struktur og styring for å sikre kaos
-v. idéproduksjon: ”kvantitet skaper kvalitet”
-Systematikk i lukkefasen:
 Sortering/grovsiling
 Systematisk vurdering: +/-, kriterier osv.
 Beslutning: Skrittvis felles? Av myndighet?
15
Asle Farner – Strategi og samspill
To tenkestiler:
Konvergent
Divergent
Lukkende
Åpnende
Analyse
Logikk
Matematikk
Begreper
Fantasi
Farge
Følelser
Musikk
16
Asle Farner – Strategi og samspill
Konvergent tenking har ”forkjørsrett”?
”Akademisk debatt” dominerer?
17
Asle Farner – Strategi og samspill
Vurdering
Valg
SORTERING
VURDERING M. KRITERIER
VALG GJØRES AV
PROBLEMEIER(E)
-Problemeier skal velge fritt
-Prosessleder tilrettelegger
prosessen
-Hjelper bistår aktivt, med
respekt for problemeier
18
Asle Farner – Strategi og samspill
Teknikker for lukkefaser:
Systematisk analyse
• Gruppering uten å slå sammen – i kategorier
• Utvikling av kriterier – valg av kriterier
• Analyse av fordeler/ulemper - matrise
Intuitiv utvelgelse
• Utpeking av de mest interessante for videre undersøkelse
• Lystprinsippet: Problemeier peker ut hva han vil prøve ut
Rådgiving
• Runde: ”Hvis jeg…..” – med begrunnelse
• Nominell gruppeteknikk
Realitetsorientering
• ”Dit du ikke vil” – eliminering
• Tvang til valg: ”Hvis ikke du velger, hvem velger da?”
20
Asle Farner – Strategi og samspill
HOMOGENE GRUPPER
Brukes for å klargjøre standpunkter
+
Felles språk + enkel kommunikasjon
solid i faktagrunnlag = ”god bakgrunn for valg”
- Likhet = ett spor, ”flere svar enn spørsmål”, få
sprø innfall
HETEROGENE GRUPPER
Brukes når idéer skal skapes
+
Ulike innfallsvinkler, ikke forutinntatt i faglig
”rettro”, ”flere spørsmål enn svar”
-
Prisgitt de sakkyndige i lukkefase
Asle Farner – Strategi og samspill
21
+
Refleksjon i ”steds-”/prosjektgrupper:
1) Hver for dere: Hva har jeg lært/ vil foreslå at vi tar i bruk?
2) Runde i gruppa
3) Dele litt i plenum?
4) Spørsmål til metodikk/arbeidsform?
22
Asle Farner – Strategi og samspill
OBS! Du prøvde
I
”IGP-metoden”:
= Individuell tenking
G = Runde i gruppa – alle presenterer og diskusjon
P = Plenum – gruppene presenterer - diskusjon
23
Asle Farner – Strategi og samspill
PROGRAM:
Igår kveld: Intro
I dag:
0830 Revidert program og
organisering
0915 3 case tas opp med
metodikk for kreativ
problemløsning i gruppe
1230 Lunsj
1330 – case/KPL fortsetter:
Vi ordner og høster fra
idéflommen
1500 Planlegging av prosess
- intro og 4 case
1830 Evaluering av dagen
Asle Farner – Strategi og samspill
Søndag:
0900 Tilbakeblikk
– kommentarer?
0930 Utviklende møter?
- øvelser og etterlesning
1200 Hva så når vi kommer
hjem?
1300 Lunsj og:
24
Prosessdesign = et forståelig bilde av:
Hvem ……….er interessentene/aktørene/de berørte?
Hvilke …….roller/funksjon/ansvar/myndighet har de i
prosessen/samspillet?
Hvordan få dem mobilisert…….få dem til å delta , bidra?
Innen hvilke gitte eller selvvalgte rammer skal det gjøres?
Hva skal være ferdig når (rekkefølge/avhengigheter)…………
…. og med hvilke ressurser, hvorfra kommer disse når?
Når ……agerer/samspiller de, hvor og i hvilke faser deltar de?
Hvordan samspiller/agerer de, hvilke arbeidsformer, hvordan
organisere, lede……?
25
Asle Farner – Strategi og samspill
ULIKE SITUASJONER – ULIKE
PROSESSER
Mål:
Klare/omforent
Uklare/Omstridt
Virkemidler:
Kjent og
tilgjengelig
Ukjent eller
utilgjengelig
26
Asle Farner – Strategi og samspill
PROSESSDESIGN PÅ 2 NIVÅ:
”Den store plan- eller utviklingsprosessen….”
Ekspertverkstede
t
Folkemøtet
Hva må
gjøres av
forberedelser?
Hva må
gjøres av
forberedelser?
Hvordan
legger vi opp
prosessen på
selve møtet?
Hvordan
legger …….
Hva må
gjøres av
etterarbeid?
IKKE BARE NIVÅFORSKJELL,
MEN OGSÅ
VESENSFORSKJELL!27
Asle Farner – Strategi og samspill
Verktøy: ”Gul-lapp”-metoden
Tidslinje
28
Asle Farner – Strategi og samspill
Prosessplanlegging – framgangsmåte……………uferdig notat….
1. Lag tidslinja
2. Gule lapper – èn pr.handl/mål
3. De du vet plasseres intuitivt
4. Gå til start….plasser flere
5. Start bakfra…plasser flere
6. Se på før- og etteraktiviteter
7. …og lag lapper for disse også
8. Grupper samtidige aktiviteter
9. Effektiviser parallelle….
10. Hva må skje parallelt
11. Marker hvem …skill ut linjer
(ansvar, utfører…..)
12. Supplér bildet
Asle Farner – Strategi og samspill
13. Marker ”dødperioder”- flytt
14. Tidfest resultat som har frist
15. Tidsberegn/ressursberegn
16. Summér kjeder/”delprosjekter”
17. Marker milepæler/faser
18. Identifiser kritisk vei & slakk
19. Gjør endringsanalyser….
20. Legg inn time-out & feiring
21. = ca. framdriftsplan
22. Prosessdesign viser også
arbeidsformene:………………
…………….
29
Evaluering – NB! Husk hva du forventet deg……
+ Mitt utbytte/det som har fungert bra:
- Det jeg savner/det som ikke har fungert bra:
Råd til Ellen/Asle:
30
Asle Farner – Strategi og samspill
+Utbytte/det som fungerte bra
Fornøyd, lært mye, artig
Åpne-lukke, strukturere
Møtt nye folk, felles utfordringer, i
samme båt
Bevissthet om gruppearbeid
Prosessplanlegging
Utprøving av metodikk
÷Savnet/det som ikke
fungerte
Råd til Ellen/Asle
Fortsett
Mer erfaringsdeling
Jobbing med eget prosjekt*
* 7 stk. har vært PE – har det fungert for dem?
31
Asle Farner – Strategi og samspill
Teknikker anvendt :
-Bli kjent via ildsjeltyper (pres.+vise seg) + gruppere
-Møblering: småbord
-Mål og forventningsavklaring
via runder og flipover
-Replanlegge/tilpasse opplegg
-Gruppering til case (”styrt –
frivillighet”)
-KPL-teknikker m. PE, PL,
faser, åpne-lukke, flip, cafe,
stimuleringstekn….
-Refleksjon via IGP
-Prosessledelse: walking
around sjekke ”mer tid?…”
-Tilrettelegging for
gruppearbeid
(Veggavis, penner, gule
lapper på plass etter
vaffelpausa)
Annet som Asle glemte å
nevne?:
-Gullapp-metode for
prosessplanlegging
- Vandrende veiledning
- Presentasjon via
vandrende plenum
-Gul lapp for evaluering
-Lære seg navn: =
praktisk og viser
respekt
-Etterlesning etter
-Presenter programhelhet uten øvelse = formidling….
detaljer, mer info”just in time”
- Instrukslysark
Asle Farner – Strategi og samspill
32
Møter - en effektiv arbeidsform?
 Arena – timing/sted/formål
 Aktører – de rette?
 Arbeidsformer – hensiktsmessige?
Planlegging – for å sikre at AAA er OK
Prosess = flere enn du tenker (!)?
Prosessledelse = mer enn ordstyring
33
Asle Farner – Strategi og samspill
Ulike møteformål trenger ulike arbeidsformer:
Informasjonsmøtet ≠ enveiskommunikasjon
Høringsmøtet ≠ beslutning, men åpnende aktivitet
Dialog
= gjensidig aktiv lytting
Mobiliseringsmøtet ≠ salgsmøte
Informasjon
+ dialog
+ forventningsavkl.
Diskusjonsmøtet = ”åpne-undersøke-argumentere ”
Konflikthåndtering
Asle Farner – Strategi og samspill
-Sakskonflikt?
-Interessekonflikt?
-Verdikonflikt?
Sortér
34
GRUPPE 1
GRUPPE 2
GRUPPE 3
GRUPPE 4
GRUPPE 5
GRUPPE 6
35
Asle Farner – Strategi og samspill
Gruppesamtaler: Om dårlige og gode møter
1) Tenk først hver for dere:
- Et kjempegodt møte du deltok i og et katastrofedårlig
- Hvordan bidro møteopplegg/-ledelse til at det ble slik?
Notér + og ÷ grep på gule lapper. Ett moment pr. lapp
2) Ta en runde i gruppa der alle presenterer:
- grep som bidro positivt
- grep som bidro negativt
Sorter dem inn på ett storark
+
÷
3) Diskuter:
- de 3 viktigste eller mest felles +grep er:……..
- de 3 viktigste eller mest felles ÷grep er:……..
Presenter i plenum KL.
1115
36
Asle Farner – Strategi og samspill
Refleksjon:
Dere har opplevd to ulike tilnærminger til
et tema….
Drøft fordeler og ulemper med begge måter….
Når/til hva passer den ene eller den andre?
37
Asle Farner – Strategi og samspill
Utgangspunkt for planlegging av verksted
• Verkstedets kroppsspråk – betydning av åpning og
tilrettelegging
• Bryte lydmuren – aktivisering og tillit
38
Asle Farner – Strategi og samspill
OBS! Du brukte ”IGP-metoden” – igjen!:
I
= Individuell tenking
G = Runde i gruppa – alle presenterer og diskusjon
P = Plenum – gruppene presenterer - diskusjon
39
Asle Farner – Strategi og samspill
Vurdering
Valg
SORTERING
VURDERING M. KRITERIER
VALG GJØRES AV
PROBLEMEIER(E)
-Problemeier skal velge fritt
-Prosessleder tilrettelegger
prosessen
-Hjelper bistår aktivt, med
respekt for problemeier
40
Asle Farner – Strategi og samspill
Roller i lukkefase:
• Prosessleder:
– Bidrar til sortering
– Bidrar til å identifisere og prioritere kriterier
– Sørger for at problemeiere får velge
• Deltakere:
–
–
–
–
–
Konsentrer deg om egen åpenhet
Foreslå reelle kriterier
Vis ditt valg hvis det er noe du tror på
Vær ærlig
Holder seg ellers tilbake
41
Asle Farner – Strategi og samspill
Fra storark og gule lapper
Godsterminalsporet blir en ny barriere mellom Brakerøya og Lierstranda
Kompenserende tiltak Fylle opp/overdekke dypere områder for å skape nye grundtområder Dette
vil kunne kompensere for tapte grundtområder lenger inn
Stadiontomta - mest kritisk ift grundtvannsområdene
Biologisk mangfold og diversitet Stor artsvikhet Verdi - Nasjonal - regional - lokal Ønsker
konsekvensvurdering i forhold til effekt av inngrepet
Skolekonsekvens - antall elever - trafikk - Lierstranda - Høvik
Stadion Antall mennesker Antall biler og p-plasser Høyde bygg skygger for bakenforliggende
område
Trafikkpendling og felles…… 100 000 boliger 300 000 næring sykehus Gullaug Kollektivt
opplegg Drammen - Oslo/Drøbakk Støy
Boligkonsentrasjon og næring nær Brakerøya stasjon + for pendlere
Bydel integrert i Drammen (Hvordan løse koblingene på Brakerøya ?
Forurensning Gilhusbukta, overdekke tjære mv, forutsettes dekket uansett, hva oppnår fyllingen.
Miljø - utfordringer
Sykehusutbygging - Trafikkonsekvenser
Fjordutsikt - bakenforliggende bygg
Forenlig med utbyggingsplanene
Klarer man å lukke inne forurensningene? Kreosotanlegget til NSB, Tjæreforurensning fra
Nodest Siveavgassing gjennom fyllmasser ??
Naboforhold - Godsterminal - Havn - bolig
Asle Farner – Strategi og samspill
42
Forenlig med utbyggingsplanene
1
?
Næringsutvikling og type næring er største utfordring
2
Areal
Ny regional samferdselsplan programmeres i ny kommuneplan for
Drammen
3
ATP
Drammen Havn - godsterminal Holmen - jernbaneføring, vanskelig å si
4
ATP
Stadion + jernbane
4
ATP
Tilknytning Holmen
4
ATP
300 000 m2 næringsareal - hva slags?
5
ATP
Flytting av godsterminalen fra Nybyen har høyeste prioritet
6
ATP
Stadion - Havneplaner/Godsterminal Holmen
6
ATP
Biologisk mangfold og diversitet Stor artsvikhet Verdi - Nasjonal - regional
- lokal Ønsker konsekvensvurdering i forhold til effekt av inngrepet
1
Bioman
Biologisk mangfold
3
Bioman
Biologisk mangfold
5
Bioman
Bydel integrert i Drammen (Hvordan løse koblingene på Brakerøya ?
1
Bydel
Gjøre bydelen til en del av Liersamfunnet
4
Bydel
Drammensfjorden som fjorby - Hva kan fylkeskommunen bidra med
6
Fkbidra
Forurensning Gilhusbukta, overdekke tjære mv, forutsettes dekket
uansett, hva oppnår fyllingen.
1
Foruren
Klarer man å lukke inne forurensningene? Kreosotanlegget til NSB,
Tjæreforurensning fra Nodest Siveavgassing gjennom fyllmasser ??
1
Foruren
Trafikk 1000 leiligheter 300 000 næring Nytt sykehus Drøbakk motorveien Stadion Forurensning - svevestøv
1
43
Forurens
Asle Farner – Strategi og samspill
Virkning på biologisk mangfold Meget viktig og artsrikt område Forskjell i
1) UNDERSØK OG
TYDELIGGJØR IDÉENS INNHOLD
2) AVKLAR INTERESSENTER/AKTØRER
3) AVKLAR ANSVAR
6 TRINN
fra idé til løsning
4) STRATEGI OG
REKKEFØLGE
PÅ TILTAK
5) ENDRINGSANALYSE OG
TILTAK
6) SETT OPP
ARBEIDSPLAN
hvem/hva/når?
44
Asle Farner – Strategi og samspill
Endringsanalyse:
1) Fyll inn hva som vil fremme eller hemme gjennomføring av idéen
+
÷
Vi som er her
I vårt prosjekt
I omverdenen
2) Diskuter for hvert moment:
a) Hvordan kan vi hente ut ” + ” ?
b) Hvordan kan vi overvinne/omgå ” ÷ ” ?
Asle Farner – Strategi og samspill
= idédugnader
45
Automatiske nei florerer?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vi har forsøkte det tidligere
Min avdeling er annerledes
Det koster for meget
Det er ikke mitt område
Vi har ikke tid
Det har aldri vært forsøkt før
Vi har ikke folk nok
Det virker utopisk
Jo, du har rett, men……
Ledelsen kommer aldri til å gå
med på det….
• La oss danne en komité
• Det går ikke
• Kom ikke med det der igjen
• Det er alt for radikalt
• Det er ikke med i årsplan eller
budsjett
• Det er umulig
• Ingen andre gjør det sånn
• Personalet vil aldri akseptere
det
• Hos oss har vi alltid gjort det
slik:…….
• Vi er ikke modne for det her
• Man kan ikke lære en gammel
hund å sitte
• ………………..(forts. selv!)
46
Asle Farner – Strategi og samspill
Skill mellom en idé og en løsning
47
Asle Farner – Strategi og samspill
Skill mellom en idé og en løsning
48
Asle Farner – Strategi og samspill

similar documents