E-kaupleja tegevus pärast 13. juunit 2014

Report
E-kaupleja tegevus
pärast 13 juunit 2014
Vandeadvokaat Silja Elunurm
Advokaadibüroo Indela & Elunurm
TALLINNA TARBIJAÕIGUSTE PÄEV
20.03.2014. a.
1 . R EG U L ATS I O O NI E ES M Ä R K JA
KO H A L DA M I SA L A
2 . T EAV I TA M I S N Õ U DE D E N N E L E P I N G U
S Õ L M I M I ST
3 . VO R M I N Õ U D E D
4 . TA R B I JA TAG A N E M I S Õ I G U S JA S E L L E
T EO STA M I N E
E-kaubandus
 MAAILMAS ON U 2,4 MILJARDIT INTERNETIKASUTAJAT (34% RAHVASTIKUST)
 EL2012: 75% 16-74 AASTASTEST OLID KASUTANUD INTERNETTI;
EESTI2012: SAMA NÄITAJA 78%¹
 EL2012: NENDEST 60% OLI SOORITANUD VÄHEMALT ÜHE OSTU INTERNETIS;
EESTIS: 46%, INTERNETIPANGANDUS 85%
(EESTIS 2012 ALGUS – 2013 ALGUS KASV LIGI 15%)
VRDL E-KAUBANDUS: SOOME 72%, NORRA 80%
 SAMAS TEISTEST LIIKMESRIIKIDEST TEHTI OSTE EU-S CA 24%
 JA KAUGMÜÜK MOODUSTAS KOGU JAEMÜÜGIMAHUST EU-S AINULT 3%
(2012).²
¹ Allikas Eurostat
² Allikas Euroopa Komisjon
Regulatsiooni eesmärgid
 Piiriülese kaugmüügi soodustamine:
- Tarbijate õiguskindluse suurendamine (ühtsed reeglid
EL28)
- Võrdsete konkurentsitingimuste loomine e-kauplejatest
SME’dele
- Kauplejate regulatiivsete kulude vähendamine
- Kauplejate õiguskindluse suurendamine, et siseneda
teistele EL riikide turgudele
Peamised muudatused alates juuni 2014
 Liikmesriikide ülene regulatsiooni ühtlustamine, sh:
 Teavitamiskohustuse laiendamine ja ühtlustamine
 Taganemistähtaja ühtlustamine
 Taganemise




teostamise
korra
(sh
tagasitäitmine)
ühtlustamine
Taganemise näidisvormi kasutuselevõtt
Läbipaistvad maksetingimused
Kaupade kohaletoimetamise regulatsiooni ühtlustamine
Regulatsiooni kehtivus digitaalse infosisu tarnimise
lepingutele
Regulatsiooni ei kohaldata
 Lepingud sotsiaalteenuse osutamiseks (sh lastehoid)
 Lepingud tervishoiuteenuste osutamiseks
 Lepingud hasartmängude teenuste osutamiseks
 Lepingud finantsteenuste osutamiseks
 Lepingud kinnisasja või kinnisasjaga seotud õiguste




loomiseks, omandamiseks
Lepingud hoone ehitamiseks, eluruumide üürimiseks
Pakkettreisilepingud, nn puhkuse osakute lepingud
Toiduainete ost koheseks tarbimiseks
Reisijateveolepingud
ÜLDINE lepingueelne teavitamine kui lepingupooleks
TARBIJA (VÕS § 14.1)
 Kohaldub mistahes lepingute puhul, va kui seaduses erinorm.
 Tuleb tarbijale esitada ENNE lepingu sõlmimist selge teave (kui selline
-
-
teave ei ole lepingu konteksti arvestades niigi selge)
ANDMED ETTEVÕTJA KOHTA
LEPINGU ESEME PÕHIOMADUSED
DIGITAALSE SISU KASUTUSVIIS, KAITSEMEETMED, ÜHILDUVUS RIIST-JA TARKVARAGA
LEPINGUESEME KOGUHIND, JA MUUD SEONDUVAD KULUD
MAKSMISE, KÄTTETOIMETAMISE JA TELLIMUSE TÄITMISE KORD
KESTVUSLEPINGUTE PUHUL TÄHTAEG, LEPINGU LÕPETAMISE TINGIMUSED
MEELDETULETUS, ET TARBIJA SAAB TUGINEDA LEPINGU ESEME MITTEVASTAVUSE
KORRAL ÕIGUSKAITSEVAHENDITELE
- KEELATUD ON KOKKU LEPPIDA, ET VASTAVAT TEAVITUSKOHUSTUST EI TÄIDETA. SAMAS
KUI EI TÄIDETA, SIIS TEHING EI OLE TÜHINE.
ÜLDISED tasu nõudmise piirangud kui lepingupooleks
TARBIJA (VÕS § 28.1.)
 Lisaks müügihinnale või nõuda tarbijalt täiendavat tasu




kõrvalkohustuse eest (nt hilisemad e-teenuse uuendused või
tasu e-arvete eest) ainult siis kui SÕNASELGE nõusolek.
St otsene tahteavaldus. Ei või kasutada juba eeltäidetud JAH
linnukeste süsteemi veebis.
Kui maksevahendi kasutamisega seotud kulu, siis võib
tarbijalt nõuda ainult reaalse kulu ulatuses.
Kui ettevõtja võimaldab tarbijal helistada (teadete vmt
seonduvalt), siis ei tohi nõuda täiendavat tasu (st ainult
põhitariifi hind).
Keelu rikkumine toob kaasa vastavas osas lepingu tühisuse
(st tarbija ei ole kohustatud maksma, kui maksab – saab
nõuda tagasitäitmist)
Sidevahendi abil sõlmitud leping (nn kaugmüügileping)
- Kauglepingu termin hõlmab kõik juhtumid, kus leping
-
sõlmitakse kaupleja ja tarbija vahel organiseeritud kaugmüügivõi teenuste osutamise skeemi alusel ühe või mitme
kaugsidevahendi vahendusel.
St hõlmab ka neid olukordi, kus käib kaupleja juures tutvumas,
kuid leping ikkagi internetisüsteemi kaudu.
St hõlmab ka kui kaupleja kasutab Interneti-põhiseid
platvorme müügiks (osta.ee, FB).
Ei hõlma kui tarbija algatab läbirääkimised Internetis (nt küsib
pakkumust), kuid lõplik lepingu sõlmimine kontoris.
Ei hõlma kui kõik lepingu tingimused kontoris (nt täidetakse
lepinguvorm vmt), ja järgneb digiallkirjastamine.
Teavituskohustus (VÕS § 48, 54, 54.1, 54.2, 55.1)
 Kauba või teenuse põhiomadused
 Kaupleja identifitseerimisandmed
 Kaupleja asukoha aadress, sh kontaktandmed ja kuhu esitada






kaebused
Kauba või teenuse koguhind ja seonduvad kulud
Maksmise, tarne, tellimuse täitmise kord ja aeg
Taganemisõiguse korral selle õiguse kasutamise tingmused ja
tähtaeg ja kord ning tüüpvorm
Taganemise korral kauba tagasisaatmise kulude kandmine
Kui taganemisõigust ei ole, siis info selle kohta, ning olukorrad
kui kaotab taganemisõiguse
Meeldetuletus garantii kohta
Teavituskohustus (VÕS § 48, 54, 54.1, 54.2, 55.1)
 Kui asjakohane, info müügijärgse klienditeeninduse kohta
 Lepingu kestus või kui leping automaatselt pikenev
lepingu lõpetamise tingimused
 Ettemaksu tingimused
 Digitaalse infosisu funktsioonid (seotud kaitsemeetmed)
 Digitaalse infosisu koostalitusvõime riist-ja tarkvaraga
Teavituskohustuse rikkumise tagajärjed
 Teavitamisnõuete täitmise tõendamise kohustus lasub
kauplejal
 Kui täiendavatest kuludes ei ole teavitanud – ei ole
tarbijal maksmise kohustus
 Kui taganemisõiguse kasutamise tingimusi, tähtaga ja
korda ei teavitata, siis lõpeb taganemisaeg 12 kuu
möödumisel taganemistähtaja lõppemisest
 Järelvalvet teostab Tarbijakaitseamet (ettekirjutus, VT jur
isik rahatrahv kuni 2600 EUR, võimalik ka tarbijate
kollektiivsete huvide kaitseks hagi kohtusse)
Vorminõuded sidevahendi abil sõlmitud lepingu korral
 Peab tegema teabe kättesaadavaks lihtsas ja arusaadavas





keeles, asjakohasel viisil
Kui lepinguga seondub maksekohustus tuleb teatud teave
esitada vahetus läheduses tellimuse esitamise võimalusega
Tellimuse esitamisel peab olema kuvatud „tellimus koos
maksekohustusega“ (või samaväärne)
Veebilehel tuleb selgel välja tuua tarne piirangud (nt
regioonid) ning vastuvõetavad maksevahendid
Mobiili kaudu võib kuvada limiteeritud info, viide veebilehele
Antakse kinnitus lepingu sõlmimise kohta püsival
andmekandjal hiljemalt kauba kohaletoimetamisega
Taganemisõigus
 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest (või 3 is poolt) või
teenuse puhul lepingu sõlmimisest
 Kui kaupleja ei ole teavitamiskohustust täitnud –
taganemisõigus 12 kuu jooksul taganemistähtpäevast, kuid
kui selle aja jooksul ikkagi täidab teavitamiskohustuse, siis
14 päeva möödumisel teavitamisest.
 Tähtaja järgimiseks piisab avalduse esitamisest
(tüüpvormil) või kauba tagasisaatmisest selle aja jooksul.
 Kui tarbija esitab TA veebilehe kaudu, peab kaupleja püsival
andmekandjal kinnituse kättesaamise kohta.
Taganemisõigus 2
 Taganemise nõuetekohast toimumist peab tõendama tarbija.
 Taganemise korral peavad pooled lepingu alusel saadu





tagasitäitma.
Kaupleja peab tagastama saadud tasud (sh saatekulud) 14 päeva
jooksul taganemisavalduse kättesaamisest.
Samas tagasimakset ei pea tegema enne kui tarbija kauba
tagastanud või esitanud kinnituse tagasi saatmise kohta.
Tarbija peab tagastama saadud kauba 14 päeva jooksul
taganemisavalduse esitamisest (sh postiasutusele – ok).
Kauba tagastamise kulud (tarbija kui kaupleja on sellest
teavitanud)
Kauba kasutamine enne tagastamist (tarbija peab hüvitama
väärtuse vähenemise, kuid taganemisõigust ei kaota)
Taganemisõigus 3
 Teenuslepingute puhul (sh digitaalse sisu üleandmine,
vee, gaasi, elektri müük) on teatud erisused, sh
taganemisõiguse kaotamine.
 Kaupleja peab selgelt teavitama, et kui asub kasutama
enne 14 päeva möödumist, siis kaotab
taganemisõiguse
 Tarbija peab selgesõnaliselt taotlema taoliselt teenuse
pakkumise alustamist.
 Kui kaupleja ei ole neid kohustusi täinud – tarbija
taganemisõigus säilub ning samas ei ole kauplejal õigus
nõuda 14 päeva eest tasu (alusetu rikastumise nõue (?).
Taganemisõigus ei kehti teatud lepingute puhul:
 Teatud juhtudel ei ole tarbijale taganemisõiguse




andmine õigustatud (VÕS imperatiivsed alused):
Teenuslepingud, kus teenus täielikult kasutatud ning
teenuse osutamine alanud tarbija nõusolekul ning
kinnitab asjaolu, et kaotab oma taganemisõiguse
Kauba tarnimine või teenuse osutamine, kus kauba
hind sõltub finantsturu kõikumistest
Kauba tarnimine, kus see valmistud tarbija esitatud
nõuete järgi või selgelt kohandatud tarbija vajadustele
Kiiresti rikneva iseloomuga kauba tarned
Kauba kohaletoimetamine ja riisiko üleminek
 Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kaup peab olema
tarnitud 30 päeva pärast lepingu sõlmimisest
 Kui ei, annab tarbija lisatähtaja, ja kui sellel ajal ei
toimetata – õigus lepingust taganeda
 Riisiko läheb kauplejalt tarbijale üle siis kui tarbija on
saanud kauba enda valdusesse. Samas kui tarbija valib
iseseisvalt (st sellise vedaja keda kaupleja ei pakkunud)
kättetoimetaja, siis kauba üleandmisel kättetoimetajale.
Piiriüleste vaidluste lahendamine
• EL tarbija nõustamiskeskus: www.consumer.ee
• Esmalt kontakt kauplejaga. Üldjuhul peab kaupleja
kaebusele vastama kirjalikult 15 päeva jooksul.
• Kui ei õnnestu, võimalik pöörduda TKA või EL tarbija
nõustamiskeskuse poole Piiriüleselt suunab vastava riigi
tarbijakaebuste komisjoni või ka kaebus läbi EL
nõustamiskeskuse
• Kui kohtuväliselt ei õnnestu kaebust lahendada, on alati
õigus pöörduda viimase sammuna oma õiguste kaitseks
kohtusse (sh nii kaupleja asukoht, kui ka tarbija
elukoht)
TÄNAN TÄHELEPANU EEST JA EDUKAT
KAUPLEMIST!
KO N TA K T:
SIL JA ELUNURM
[email protected]

similar documents