tjenestepensjonsberegnet AFP

Report
Pensjonistavlønning i KS området
– når gjelder den og når gjelder den
ikke?
Avtale om pensjonistavlønning
•
•
•
•
Avvikende timelønn på kr 180,- pr. time
Ordinære tillegg
Ingen begrensning i antall timer
Ordinære rettigheter for øvrig


•
Sykepenger etter HTA §8
Feriepenger etter ferieloven
Fast eller midlertidig ansettelse
Når gjelder pensjonistavlønning?
•
•
•
•
Ved alderspensjon fra 67 år for de
med 70 års aldersgrense
Ved alderspensjon fra
særaldersgrensen på 60 eller 65 år
Ved 85-årsregelen for de med
særaldersgrense
Ved tjenestepensjonsberegnet AFP
mellom 65 og 67 år
To typer AFP
•
Folketrygdberegnet AFP


•
Folketrygd ved 67 år, pluss kr 20 400,Beregnes av NAV
Tjenestepensjonsberegnet AFP


Sluttlønn x deltid x antall år x 66 %
Beregnes av pensjonsordningen
Overgang ved 65 år
•
•
•
De med 70 års aldersgrense, og som
slutter før 65 år, får først
folketrygdberegnet AFP
Ved 65 år finner pensjonsordningen fram
saken igjen, og beregner om
tjenestepensjonsberegnet AFP gir høyere
utbetaling
Dersom den er høyere, endres pensjonen
og mulighet for pensjonistavlønning
Slutter ved 65 år
•
De med 70 års aldersgrense, og som
slutter ved 65 år, får det høyeste av
folketrygdberegnet AFP og
tjenestepensjonsberegnet AFP
•
Man kan velge tjenestepensjonsberegnet
AFP, selv om denne er lavest, dersom
det er lønnsomt fordi man ønsker å jobbe
ved siden av pensjonen
Bytte ved 65 år – vilkår
•
Dersom man har slutter før 65 år med
folketrygdberegnet AFP, kan man ikke
bytte til tjenestepensjonsberegnet
AFP dersom denne er lavere
•
Endringen kan bare skje dersom
tjenestepensjonsberegnet AFP er
høyere
Særaldersgrense og 85-års
regelen
85-års regel:
”Du kan fratre inntil 3 år tidligere
enn aldersgrensen hvis summen
av alder og medlemstid er minst
85 år”
Eks:
Alder:
Medlemstid:
=
62 år
23 år
85 år
Denne regelen har kun
betydning for ansatte med
særaldersgrense 60 eller 65 år
Når medlemmet oppfyller både
85-års regel og folketrygdberegnet AFP
•
•
I utgangspunktet logisk å velge det som
gir høyest pensjon
MEN, dersom det er aktuelt å jobbe litt
videre, vil pensjon etter 85-års regelen
pluss pensjonistlønn kunne være
gunstigere samlet.
Tilleggsbilder
Pensjon fra 62 år – aldersgrense
70 år – full opptjening
Tjenestepensjon
AFP-tillegg
Lønn
400.000
AFP
60
62
Tjenestepensjon
65
Folketrygd
67
70
Pensjon fra 62 år med 85-års regel –
full opptjening
Tjenestepensjon
Lønn
400.000
Tjenestepensjon
60
62
65
Folketrygd
67
70
Ulike kombinasjoner av lønn/pensjon
•
•
•
En 62-åring kan ta ut folketrygd og jobbe
fullt videre på ordinær lønn
En 62-åring som oppfyller 85-års regelen,
kan ta ut tjenestepensjon, folketrygd, og
jobbe videre på pensjonistlønn i det
offentlige, eller så mye man vil privat
En 62-åring kan IKKE ta ut
folketrygdberegnet AFP, jobbe fullt videre
eller ta ut folketrygd
Kombinasjon av arbeidsinntekt og AFP
AFP 37.000
AFP
71.000
AFP
110.000
Lønn
Lønn 80%
Lønn 60%
Lønn 40%
Full AFP
300.000
240.000
180.000
120.000
170.400

similar documents