3. Vlada Republike Hrvatske

Report
ZAKON O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE
NN 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 190/03, 199/03, 79/07.
POSLOVNIK HRVATSKOGA SABORA,
NN 6/2002, 41/02, 91/03, 58/04, 39/08, 86/08.
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE,
NN 56/90, 135/97, 8/98, 28/01.
Dr. sc. Krešimir Severin
 tijela državne uprave (ministarstva, državne upravne organizacije, središnji
državni uredi, uredi državne uprave u županijama),
 pravosudna tijela (sudovi, državna odvjetništva),
 druga državna tijela - stručna služba Hrvatskog sabora, Ureda
predsjednika Republike Hrvatske, stručna služba i uredi Vlade Republike
Hrvatske, stručna služba Ustavnoga suda Republike Hrvatske, stručna
služba pučkog pravobranitelja, stručna služba pravobranitelja za djecu,
stručna služba pravobranitelja za ravnopravnost spolova, Državni ured za
reviziju i druga tijela koja se osnivaju za obavljanje državne službe.
Osnovno pravno vrelo
Najvažnije pravno vrelo








Uredbe
Poslovnik
Odluke
Zaključke
Rješenje
Pravilnike
Naredbe
Naputke
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka … Zakona o … (»Narodne novine«, br. …),
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ... godine donijela
Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu ministarstva poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja, NN 118/09
Poslovnik Vlade Republike Hrvatske - pročišćeni tekst , NN 144/09
Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne
uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske, NN 153/09
Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
Na temelju članka … Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07)
ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa
i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, NN 45/09
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u
2010. godini, NN 7/10
Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih naredbom o
mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2010.
godini, NN 14/10
Ministar
Petar Čobanković, v. r.
– u stvaranju hrvatskih kneževina u VII. stoljeću;
– u srednjovjekovnoj samostalnoj državi Hrvatskoj utemeljenoj u IX. stoljeću;
– u Kraljevstvu Hrvata uspostavljenome u X. stoljeću;
– u održanju hrvatskoga državnog subjektiviteta u hrvatsko-ugarskoj personalnoj uniji;
– u samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora godine 1527. o izboru kralja iz Habsburške dinastije;
– u samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora o pragmatičnoj sankciji iz godine 1712.;
– u zaključcima Hrvatskoga sabora godine 1848. o obnovi cjelovitosti Trojedne Kraljevine Hrvatske pod banskom vlašću, na
temelju povijesnoga, državnoga i prirodnoga prava hrvatskog naroda;
– u Hrvatsko-ugarskoj nagodbi 1868. godine o uređenju odnosa između Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije i
Kraljevine Ugarske na temelju pravnih tradicija obiju država i Pragmatičke sankcije iz godine 1712.;
– u odluci Hrvatskoga sabora 29. listopada godine 1918. o raskidanju državnopravnih odnosa Hrvatske s Austro-Ugarskom
te o istodobnu pristupanju samostalne Hrvatske, s pozivom na povijesno i prirodno nacionalno pravo, Državi Slovenaca,
Hrvata i Srba, proglašenoj na dotadašnjem teritoriju Habsburške Monarhije;
– u činjenici da odluku Narodnoga vijeća Države SHS o ujedinjenju sa Srbijom i Crnom Gorom u Kraljevini Srba, Hrvata i
Slovenaca (1. prosinca 1918. godine), poslije (3. listopada 1929. godine) proglašenoj Kraljevinom Jugoslavijom, Hrvatski
sabor nikada nije sankcionirao;
– u osnutku Banovine Hrvatske godine 1939. kojom je obnovljena hrvatska državna samobitnost u Kraljevini Jugoslaviji;
– u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne
Države Hrvatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943.), a potom u
Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947.) i poslije u ustavima Socijalističke Republike Hrvatske (1963.-1990.), na
povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod
na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izrađenom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu
samobitnost. Novim Ustavom Republike Hrvatske (1990.) i pobjedom u Domovinskom ratu (1991.-1995.) hrvatski je narod
iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i
demokratske države.
Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.
...vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu...
Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv, nedjeljiv, neprenosiv...
...državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti...
...zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.
Osnivanje političkih stranaka...
Oružane snage Republike Hrvatske...
Hrvatsko državljanstvo…
Granice se Republike Hrvatske...
Grb, zastava i himna Republike Hrvatske…
…u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo…
Najviše vrednote ustavnog poretka, čl.3.
 sloboda, jednakost,
 ravnopravnost spolova, nacionalna ravnopravnost, mirotvorstvo
 socijalnu pravdu, poštivanje prava čovjeka
 vladavina prava, nepovredivost vlasništva
 očuvanje prirode i čovjekova okoliša
 demokratski višestranački poredak






zabrana diskriminacije u korištenju pravima i slobodama
ravnopravnost i zaštita nacionalnih manjina
ravnopravnost spolova
granice korištenja slobodama i pravima
 ograničenja slobode i prava u situacijama nužde
 Ustav RH i stanja nužde
osobna odgovornost za povrede sloboda i prava
pravo žalbe i kontrola zakonitosti
pravo na život, slobodu i integritet osobnosti
presumcija nedužnosti
uhićenje
prava osumnjičenog ili okrivljenog
pravne posljedice osude
načelo zakonitosti u kaznenim stvarima
sloboda kretanja
pravo utočišta (azil)
nepovredivost doma
jamstva osobnog i obiteljskog života, ugleda i časti
tajnost dopisivanja i zaštita osobnih podataka (uvjeti ograničavanja)
sloboda mišljenja i pravo na izražavanje (uvjeti ograničavanja)
sloboda vjeroispovijedi i sloboda javnog očitovanja vjere
pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed (ograničenja)
udruživanja (ograničenja)
političke stranke i periodična smjena vlasti
jednaka dostupnost javnih službi
biračko pravo
dužnost obrane Republike
pravo vlasništva
poduzetništvo i tržište
izvlaštenje (eksproprijacija)
porezni sustav
dobra od interesa za Republiku
Članak 52. More, morska obala i otoci, vode, zračni
prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i
zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi
prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga,
povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, za
koje je zakonom određeno da su od interesa za
Republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu zaštitu.
(…način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu
upotrebljavati i iskorištavati…)
pravo na rad i sloboda rada
pravedna naknada za rad i uvjeti rada
socijalna sigurnost
sindikalno organiziranje i pravo na štrajk
ustavnopravna zaštita obitelji
pravo na školovanje
autonomija sveučilišta
sloboda znanstvenoga, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
…predstavničko tijelo građana i nositelj
zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj.
Zastupnici…
...predsjednik i jednog ili više podpredsjednika.
Unutarnje ustrojstvo i način rada Hrvatskoga sabora uređuje se poslovnikom.
Pučki pravobranitelj (8 god.) – opunomoćenik Hrvatskog sabora…
 odlučuje
o donošenju i promjeni Ustava,
 donosi zakone,
 donosi državni proračun,
 odlučuje o ratu i miru,
 donosi akte kojima izražava politiku
Hrvatskoga sabora,
 donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i
Strategiju obrane Republike Hrvatske,
ostvaruje građanski nadzor nad oružanim
snagama i službama sigurnosti Republike
Hrvatske,
 odlučuje
o promjeni granica Republike
Hrvatske,
 raspisuje referendum,
 obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u
skladu s Ustavom i zakonom,
 nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i
drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih
Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i
zakonom,
 daje amnestiju za kaznena djela,
 obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.
…predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u
zemlji i inozemstvu.
…brine se za redovito i usklađeno djelovanje te
za stabilnost državne vlasti.
…odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne
cjelovitosti Republike Hrvatske
 raspisuje
izbore za Hrvatski sabor i saziva ga  daje pomilovanja,
na prvo zasjedanje,
 dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena
 raspisuje referendum u skladu s Ustavom,
zakonom,
 povjerava mandat za sastavljanje Vlade
 obavlja druge dužnosti određene Ustavom.
osobi koja, na temelju raspodjele
zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i
obavljenih konzultacija, uživa povjerenje
većine svih zastupnika,
…surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike.
…vrhovni je zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske.
…u obavljanju njegovih dužnosti pomažu savjetodavna tijela.
…obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i
zakonom.
…čine predsjednik, jedan ili više podpredsjednika i ministri.
Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru.
 predlaže
zakone i druge akte Hrvatskom
 vodi
vanjsku i unutarnju politiku,
saboru,
 usmjerava i nadzire rad državne uprave,
 predlaže državni proračun i završni račun,
 brine o gospodarskom razvitku zemlje,
 provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga  usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi,
sabora,
 obavlja druge poslove određene Ustavom i
 donosi uredbe za izvršenje zakona,
zakonom.
Vrhovni sud Republike Hrvatske
Sudbenu vlast obavljaju sudovi.
…je samostalna i neovisna.
…sude na temelju Ustava i zakona.
Vrhovni sud Republike Hrvatske…
Redovni sudovi su:
Općinski sudovi,
Županijski sudovi.
Specijalizirani sudovi su:
Prekršajni sudovi,
Visoki prekršajni sud,
Trgovački sudovi,
Visoki trgovački sud.
Predsjednika Vrhovnog suda (4 god.)… (Hrvatski sabor)
Suci i suci porotnici (5 god., stalno)… (Državno sudbeno vijeće)
…je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i
dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih
kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite
imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva
za zaštitu Ustava i zakona.
Glavni državni odvjetnika Republike Hrvatske (4 god.)… (Hrvatski sabor)
Zamjenici državnog odvjetnika (5 god., stalno)… Državno odvjetničko vijeće
Ustavni sud Republike Hrvatske čini trinaest sudaca
(8 god.)… (Hrvatski sabor) …
Predsjednik Ustavnog suda (4 god.)… (Ustavni sud)
 odlučuje
o suglasnosti zakona s Ustavom,  prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te
 odlučuje o suglasnosti drugih propisa s
o uočenim pojavama neustavnosti i
Ustavom i zakonom,
nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor,
 može ocjenjivati ustavnost zakona te
 rješava sukob nadležnosti između tijela
ustavnost i zakonitost drugih propisa…
zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti,
 odlučuje povodom ustavnih tužbi protiv
 odlučuje, u skladu s Ustavom, o
pojedinačnih odluka državnih tijela, tijela
odgovornosti Predsjednika Republike,
jedinica lokalne i područne (regionalne)
 nadzire ustavnost programa i djelovanja
samouprave te pravnih osoba s javnim
političkih stranaka i može, u skladu s
ovlastima kad su tim odlukama povrijeđena Ustavom, zabraniti njihov rad,
ljudska prava i temeljne slobode, kao i pravo  nadzire ustavnost i zakonitost izbora i
na lokalnu i područnu (regionalnu)
državnog referenduma i rješava izborne
samoupravu zajamčeni Ustavom Republike
sporove koji nisu u djelokrugu sudova,
Hrvatske,
 obavlja druge poslove određene Ustavom.
Građanima se jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi.
obavljaju
poslove iz lokalnog djelokruga
kojima se neposredno ostvaruju potrebe
građana, a osobito poslove koji se odnose
na:
 uređenje naselja i stanovanja,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalne djelatnosti,
 brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu
zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno
obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu
i sport,
 zaštitu potrošača, zaštitu i
unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu i civilnu zaštitu.
Jedinice područne (regionalne) samouprave
su županije.
obavljaju
poslove od područnog
(regionalnog) značenja, a osobito
poslove koji se odnose na:
 školstvo, zdravstvo, prostorno i
urbanističko planiranje,
 gospodarski razvoj, promet i
prometnu infrastrukturu te
 planiranje i razvoj mreže
obrazovnih, zdravstvenih,
socijalnih i kulturnih ustanova.
…pravo na vlastite prihode kojima slobodno raspolažu…
…sklapanje međunarodnih ugovora u nadležnosti je, ovisno o naravi i sadržaju ugovora,
Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike i Vlade Republike Hrvatske.
…pokrene postupak udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama ima
najmanje 1/3 zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednik Republike i Vlada Republike
Hrvatske.
O udruživanju Republike Hrvatske

prethodno odlučuje Hrvatski sabor 2/3. većinom glasova svih zastupnika.

donosi se na referendumu većinom glasova ukupnog broja birača u državi.
Zabranjuje se pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama
u kojem bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog
zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.
…predloži promjenu Ustava Republike Hrvatske ima najmanje 1/5 zastupnika u
Hrvatskom saboru, Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske.
Hrvatski sabor odlučuje da li će pristupiti promjeni Ustava većinom glasova svih
zastupnika.
Nacrt promjene Ustava Hrvatski sabor utvrđuje većinom glasova svih zastupnika.
O promjeni Ustava odlučuje Hrvatski sabor 2/3 većinom glasova svih zastupnika.
Promjenu Ustava proglašava Hrvatski sabor.









Ustav,
zakone,
državni proračun,
odluke,
deklaracije,
rezolucije,
povelje,
preporuke i zaključke,
te daje vjerodostojna tumačenja zakona.
P.Z.br…
UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU
MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I
RURALNOG RAZVOJA, NN 35/08.
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Petar Čobanković, ministar
- ravnateljica
mr. sc. Sanja Šeparović
1.1.1. Odsjek za krizna planiranja
Hotel Internacional, Miramarska 24
tel: 01 6106 207; fax: 01 6109 207
1.1.2. Odsjek za izradu i praćenje programa kontrole bolesti životinja
1.1.3. Odsjek za analizu podataka i izviješćivanje
1.1.4. Odsjek za zoonoze
1.2.1. Odsjek za organizaciju veterinarske službe
1.2.2.Odsjek za financiranje mjera zaštite zdravlja životinja
1.2.3. Odsjek za označavanje i registraciju životinja
2.1.1.Odsjek za higijenu hrane životinjskog podrijetla
2.1.2. Odsjek za meso
2.1.3. Odsjek za mlijeko, jaja i med
2.1.4. Odsjek za ribe i školjkaše
2.1.5. Odsjek za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla
2.2.1. Odsjek za veterinarske lijekove, veterinarsko – medicinske proizvode i lab. dijagnostiku
2.2.2. Odsjek za monitoring rezidua
2.2.3. Odsjek za hranu za životinje
- ravnatelj
mr. sc. Gordan Jerbić
Hotel Internacional, Miramarska 24
tel: 01 6106 207; fax: 01 6109 207
2.2.1. Odsjek za promet s državama članicama EU
2.2.2. Odsjek za promet s državama koje nisu članice EU
2.2.3. Odsjek za analizu rizika u međunarodnom prometu
3.1. Odsjek za pravne poslove
3.2. Odsjek za financiranje službenih kontrola






Uredbe
Poslovnik
Odluke
Zaključke
Rješenje





Pravilnike
Naredbe
Naputke






Ustav,
zakone,
državni proračun,
odluke,
deklaracije,
rezolucije,
povelje,
preporuke i zaključke,
te daje vjerodostojna
tumačenja zakona.

similar documents