Nova metodologija izrade standarda zanimanja

Report
NOVA METODOLOGIJA IZRADE
STANDARDA ZANIMANJA
Jelena Matković, Vodice, 2. listopada 2014.
• Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN
22/2013) (HKO)
• Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
(NN 64/14)
2
KORIŠTENJE KVALIFIKACIJA
• Kvalifikacijski okvir poznaje tri načina korištenja
kvalifikacija:
• 1. za tržište rada (služe kako bi se nositelj kvalifikacije
mogao zaposliti)
• 2. za nastavak obrazovanja (služe kako bi nositelj
kvalifikacije mogao upisati višu razinu obrazovanja ili
kako bi se ista mogla uspješno pratiti. Primjer takve
kvalifikacije je „maturant gimnazije“.)
• 3. za druge potrebe pojedinca i društva (primjerice,
kvalifikacija za poznavanje oblikovanja keramike).
3
PRIMJER KORIŠTENJA KVALIFIKACIJSKOG SUSTAVA ZA
KVALIFIKACIJE ZA TRŽIŠTE RADA
4
STANDARD ZANIMANJA
• Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru definira
standard zanimanja (engl. Occupational Standard)
kao:
• popis svih poslova koje pojedinac obavlja i
• popis kompetencija potrebnih za njihovo uspješno
obavljanje.
5
STANDARDI ZANIMANJA I NJIHOVA IZRADA
• Pravilnik o Registru HKO-a definira ih u nekoliko
svojih članaka:
• Stavak 2., članak 2.:
• „Podregistar standarda zanimanja sadrži standarde
zanimanja koji uključuju popise skupova potrebnih
kompetencija za odgovarajuća zanimanja.“
6
• Pravilnik u članku 13. definira i ostale nužne elemente budućeg standarda
zanimanja kako slijedi:
• „Drugi dio obrazaca zahtjeva HKO_SZ i HKO_SKOMP sadrži odjeljke u
kojima predlagatelj upisuje ili odabire sljedeće podatke:
• 1) opis zanimanja ili skupova kompetencija koje/koja će se regulirati
standardom
• 2) procijenjena razina kvalifikacije prema HKO-u koja će se izraditi na
temelju standarda;
• 3) popis ključnih poslova na jednom ili više radnih mjesta koja definiraju
zanimanje i pripadajućih pojedinačnih kompetencija;
• 4) popis skupova kompetencija i pripadajućih pojedinačnih kompetencija
potrebnih za rad na jednom ili više radnih mjesta;
• 5) uvjeti rada na radnom mjestu;
• 6) prijedlog roka do kojega se standard zanimanja može koristiti za
predlaganje standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja.”
7
OBRASCI
• Obrazac HKO_SZ
• ZAHTJEV ZA UPIS STANDARDA ZANIMANJA
• Obrazac HKO_SKOMP
• ZAHTJEV ZA UPIS SKUPA KOMPETENCIJA
8
DODATNI PODACI
•
•
kojima se opravdava utemeljenost zahtjeva propisani su također Pravilnikom o
Registru HKO-a (stavak 1., članak 12.):
(1) Predlagatelj dokazuje utemeljenost novog standarda zanimanja, odnosno
skupova kompetencija obrazloženjem strateške, sektorske i analitičke
utemeljenosti zahtjeva, koristeći se stručnim podlogama za izradu standarda
zanimanja u skladu s Metodologijom iz stavka 3. ovog članka.
•
pri čemu su tri navedene vrste utemeljenosti definirane kako slijedi:
•
(4) Stratešku utemeljenost zahtjeva predlagatelj dokazuje referiranjem na
relevantne sektorske strategije i ostale strateški relevantne dokumente.
•
(5) Sektorska utemeljenost obrazlaže se koristeći se Profilom sektora kojem
pripada zanimanje za koje se predlaže standard te iznimno, drugim relevantnim
dokumentima.
•
(6) Analitička utemeljenost iskazuje se analizom trenutne i dosadašnje ponude i
potražnje, odnosno projekcijom u petogodišnjem razdoblju za takvim i sličnim
zanimanjima na tržištu rada te se dokazuje temeljem stručnih podloga iz stavka 2. i
3. ovog članka, ukoliko za ta zanimanja takvi podatci postoje.
9
METODOLOGIJA
• Anketni upitnik o potrebnim kompetencijama unutar
zanimanja – Anketa o standardu zanimanja (HZZ,
MRMS)
• Rezultate obrađuje stručna radna skupina
• Grupiranje dobivenih ključnih poslova u jednu od 10
mogućih vrsta poslova
10
ANALITIČKA UTEMELJENOST
• analiza trenutne i dosadašnje ponude za takvim i
sličnim zanimanjima na tržištu rada,
• projekcija u petogodišnjem razdoblju ponude za
takvim i sličnim zanimanjima na tržištu rada
• projekcija u petogodišnjem razdoblju potražnje za
takvim i sličnim zanimanjima na tržištu rada
11
SEKTORSKA UTEMELJENOST
• Profili sektora u izradi:
• XXI. Odgoj, obrazovanje i sport
• XIV. Umjetnost
• XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni
poslovi
• IX. Ekonomija i trgovina
• VII. Elektrotehnika i računarstvo
• II. Šumarstvo i drvna tehnologija
• X. Turizam i ugostiteljstvo
• VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
12
STANDARD ZANIMANJA
• Andragog/inja
• Ključni poslovi – kompetencije
• Koristi principe procesa poučavanja odraslih
(kompetencije: 1. primijeniti odgovarajuće metode,
pristupe i tehnike u radu s odraslima; 2. preispitati
vrijednost i relevantnost suvremenih didaktičkih pristupa i
novih tehnologija)
• Primjenjuje specifičnosti pojedinca u pogledu
socioekonomskog podrijetla i demografskih
karakteristika, iskustva i sposobnosti (kompetencije: …)
• Osigurava sigurno i harmonično okruženje za učenje
(kompetencije…)
13
B. PRIJEDLOG STANDARDA ZANIMANJA
Opis zanimanja ili skupa
kompetencija (jednog ili više)
koje/koji će se regulirati
standardom
Procijenjena razina kvalifikacije
prema HKO-u koja će se izraditi na
temelju standarda
Popis ključnih poslova na radnom
Naziv ključnog posla
mjestu i pripadajućih pojedinačnih / ključni posao
kompetencija potrebnih za rad na
jednom ili više radnih mjesta
Naziv ključnog posla
/ ključni posao
Naziv ključnog posla
/ ključni posao
…
Kompetencija
Kompetencija
Kompetencija
…
Kompetencija
Kompetencija
Kompetencija
…
Kompetencija
Kompetencija
Kompetencija
…
14
Popis skupova kompetencija sa
pripadajućim kompetencijama
Naziv skupa
kompetencija
Naziv skupa
kompetencija
Naziv skupa
kompetencija
…
Kompetencija
Kompetencija
Kompetencija
…
Kompetencija
Kompetencija
Kompetencija
…
Kompetencija
Kompetencija
Kompetencija
…
15
REGISTAR HKO-A
• http://www.kvalifikacije.hr/Default.aspx
• Obrasci – Pravilnik o registru HKO-a
• U tijeku je izrada softvera za Registar HKO-a
16
Zahvaljujem na pozornosti!
• Daljnje informacije:
• [email protected]
17

similar documents