Presentasjon 09.05.14 - Sogn lokalmedisinske senter

Report
Sogn lokalmedisinske senter
Styringsgruppa 4. april 2014
Status
• Lærdal, Årdal og Aurland har vedteke å delta i alle delar av
prosjektet
• Leikanger har vedteke å delta i døgntilbod for øyeblikkeleg
hjelp m.v.
• Alle kommunane deltek i samarbeid om legevakttelefon.
Luster, Sogndal, Leikanger og Vik kjøper tenestene med
atterhald om pris og kvalitet.
• Kreftkoordinator er på plass (samarbeid Lærdal, Årdal og
Aurland)
• Tilsetting i stillingane som leiar for Sogn LMS og legevaktsjef
vil truleg skje innan kort tid.
Status
• Det er inngått og underskrive særavtalar om døgntilbod for
øyeblikkeleg hjelp mellom Helse Førde og kvar av kommunane
Lærdal, Årdal, Aurland og Leikanger.
• Søknad om øyremerka tilskot frå Helsedirektoratet til
etablering og drift av døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp for
kommunane Lærdal, Årdal, Aurland og Leikanger vart sendt
innan fristen 01.03.14.
Status
•
•
•
•
•
Arbeid med telemedisin er igangsett
Møte i læringsnettverket for betre pasienttryggleik 13.03.14
Møte med Kommunal akutt døgneining i Nordfjord 14.03.14
Møte med SYS-IKL den 19.03.14
Naudnettet er forseinka, men etter råd frå naudnettprosjektet og ut frå ei ny vurdering, meiner prosjektleiinga at
Sogn lokalmedisinske senter bør setjast i drift i november
2014 uavhengig av naudnettet.
• Gjennomgang av risikovurderinga
Status
• Møte i arealprosjektet ved Lærdal sjukehus den 27.03.14.
Areal for legevakt m.v. med i tilbodsutlysing no. Det blir
arbeidd vidare med areal for døgntilbod ø-hjelp m.v. i 2. etasje.
• Endeleg avklaring av deltakarar i arbeidsgruppene for
fagnettverk/pasientforløp og legevaktsentral/naudnett
• Første møte i arbeidsgruppa for fagnettverk/pasientforløp og i
arbeidsgruppe for legevaktsentral/naudnett vart haldne den
05.05.14.
Arbeidsgruppe legevaktsentral/naudnett
Deltakarar
Referansegruppe
•
Namn
Kommune
Margun Thue
Lærdal
Stilling
Helse- og
omsorgsleiar
NN
Lærdal
Leiar Sogn LMS
Jan Ove Tryti
Sogndal
Kommuneoverlege
Frode Myklebust
Lærdal
Kommuneoverlege
Bjarte Hove
Årdal
Kommuneoverlege •
Knut Schønberg
Luster
Kommuneoverlege
NN
Lærdal
Tilsett ved LVS
•
•
•
•
•
Terje Olav Øen, rådgjevar
Helse Vest
Rune Arnesen,
Helsedirektoratet
Øyvind Dahle, Helse Førde
Albert Olav Fedje. Seksjonsleiar Lærdal sjukehus
Helge Bjordal,
Kommuneoverlege Vik
Leif Erik Husabø,
Kommuneoverlege Leikanger
Trygve Ness,
Kommuneoverlege Aurland
Arbeidsgruppe fagnettverk og pasientforløp
Referansegruppe
Deltakarar
Namn
Kommune
Stilling
Norunn Haugen
Aurland
Ass. rådmann
Elin Christensen
Leikanger
Margun Thue
Lærdal
Sjukepleiar
Helse- og
omsorgsleiar
/sjukepleiar
Monique Huetink Aurland
Fysioterapeut
Heidi Skeie
Årdal
Ergoterapeut
Frode Myklebust
Lærdal
Kommuneoverlege
Leif Erik Husabø
Leikanger
Vivian Kvam
Sogndal
Kommuneoverlege
Avdelingsleiar
sjukeheimen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Grethe Netteland, Høgskulen Sogn og Fjordane
Martha Strandos, Utviklingssenter for sjukeheimar og
heimetenester
Kari Voldum, helse- og omsorgsleiar Aurland
Rigmor Svanberg, helse- og omsorgsleiar Årdal
Marit Andersen, helse- og omsorgsleiar Vik
Astri Riiber, helse- og omsorgsleiar Sogndal
John Olaf Røhme, ass. rådmann Luster
Anne M. Kråvik, avd.leiar Leikanger
Hrafnhildur Elvarsdottir, avdelingssjukepleiar Lærdal
Kathrine Sørum, sjukepleiar Leikanger
Kari Furevik, seniorrådgjevar fag - og
utviklingsavdelinga i Helse Førde
Anne Margrethe Øvsthus, prosjektleiar telemedisin
Helse Førde
Elin Brekke Grinde, prosjektleiar telemedisin
Nordfjord
Aktivitetar framover
• Utlysing av stillingar ved legevaktsentralen
/legevakta
• Møte i arbeidsgruppene
• Arbeid med avtalar mellom kommunane
• IKT-løysingar - det er planlagt bruk av
helseføretaket sitt pasientjournalsystem (DIPS)
• Ulike informasjonsmøte - særskilt retta mot
legar for å sikre rett og god bruk av tilbodet
Avtale om kjøp av
legevaktsentraltenester
•
•
•
•
Framlegg til avtale
Vertskommune er Lærdal
Kommunane Årdal og Aurland er deltakarar
Kommunane Vik, Leikanger, Sogndal og Luster
inngår kjøpsavtale med Lærdal kommune
• Gjennomgang av avtalen i møtet
Drifts- og leigeavtale
• Arealet er ikkje heilt klart
• Treng meir involvering og forankring før
handsaming i styringsgruppa
• Framlegg: Kjem tilbake til dette
Ymse
• Arealplanlegging
• Samling av Lærdal kommune sine helsetenester ved Lærdal sjukehus?
• Ressursar i prosjektet framover

similar documents