4. Krstajic T, Hipokalcemija kod novoro_eneta dani (2)

Report
Odeljenje neonatologije
Dr Tamara Krstajić
U cirkulaciji kalcijum se nalazi u tri oblika:
 50% ukupnog serumskog kalcijuma je
jonizovani kalcijum –biološki aktivan
 40% je vezan za albumin,
 10% je vezan za anjone ( fosfate, laktate,
citrate)
Koncentracija ukupnog serumskog kalcijuma se
precizno meri.
 Koncentracija
ukupnog kalcijuma u krvi
pupčanika kod terminskog NN je 2,55
mmol/L a jonizovanog Ca 1,45mmol/L
 Koncentracija jonizovanog kalcijuma u
serumu kod terminskog novorođenčeta u 1.
danu života je od 1,075 do 1,35 mmol/L
 Za 24–36 časova ukupni Ca opada na 2,25
mmol/L a jonizovanog na 1,25mmol/L
 Postepeni porast ukupnog i jonizovanog
kalcijuma se deševa u narednim danima, a
vrednosti se stabilizuju sa navršenom prvom
nedeljom života.
 Kod
preterminskog NN prosečna vrednost
ukupnog Ca se kreće od 1,45 -1,46
 Deca rođena u letnjim mesecima imaju niži
nivo ukupnog kalcijuma od dece rođene u
zimskim mesecima.
 Neonatalna
hipokalcemija je definisana kao
vrednost ukupnog kalcijuma ispod 1,75
mmol/L za preterminsko NN i ispod 2 mmol/L
za terminsko NN ili kada je vrednost
jonizovanog Ca ispod 0,75 odnosno 1,1
mmol/L.
 Vrednost jonizovanog Ca ima veću vrednost
za procenu hipokalcemije od ukupnog
serumskog Ca
Rana neonatalna hipokalcemija
(prva 3 dana)

Prematuritet

Asfiksija na rođenju

Dete dijabetične majke

Fototerapija

Izloženost antikonvulzivima u
toku gestacije
Kasna neonatalna hipokalcemija
( nakon 3. dana)
 Preteran unos fosfora
Kravlje mleko
 Terapija prep. fosfora



Smanjen unos kalcijuma
Povećan gubitak kalcijuma
Renalni: diuretici
 Intestinalni: malapsorpcija


Faktori od strane majke
Smanjen unos vitamina D
 Smanjena izloženost sunčevoj
svetlosti
 Starije trudnice i višerotke
 Lošiji socioekonomski uslovi


Hypoparatiroidizam
Kongenitalni/primarni
 sporadični
 nasledni


Stečeni/sekundarni





Hipoparatireoidizam majke
DM insulin zavisni
Akutna hipomagnezijemija
Hronična hipomagnezijemija
Poremećaj metabolizma
vitamina D

Nedostatak Vit D



Nedovoljna izloženost sunčevoj
svetlosti ili nedovoljan unos
Malapsorpcija u crevima
Snižena aktivnost 25hydroxylase



Bolesti jetre
Snižena aktivnost 1 alpha
hydroxylase


Hyperphosphatemia
Bolesti bubrega
Hronična bubrežna
insuficijencija
 Hipofosfatemični rahitis


Poremećaj u funkciji
paratiroidne žlezde





Vit D zavisni rahitis tip I
Hipoparatiroidizam
Pseudohipoparatiroidizam
Snižen odgovor na 1,25
dihydroxyvitamin D
Vit D zavisni rahitis tip II
Razno





Eksangvinotransfuzija sa
citriranom krvi
Osteomalacija uzrokovana
tumorom
Acutni pankreatitis
Sindrom lite tumora
Osteopetrozis
1.Novorođenče sa
2.Blaga,asimptomatska
povećanim rizikom za hipokalcemija
hipokalcemiju
 8ml/kg/d kalcijum
glukonata u toku 48
4ml/kg/d kalcijum
časova, a zatim 4
glukonata za
ml/kg/d.
prevenciju
hipokalcemije.
Proveriti nivo
kalcijuma za 2 sata,
trajanje terapije 3
ponavljati na 4-6 sati
dana
ako je potrebno
3. Teška hipokalcemija
 Za akutnu korekciju hipokalcemije primeniti
Calcium gluconate: 200 mg/kg kao bolus
infuziju u trajanju od 10 min, nastaviti sa
kontinuiranom infuzijom 800 mg/kg/ dan.
 Da bi se izbegla rebound hipokalcemia, doza
kalcijuma se postepeno smanjuje do
isključenja naredna 3 dana.
 Kontrolisati
nivo kalcijum za 2 sata i ako
je potrebno na 4-6 h

Refrakterna hipokalcemija zahteva dalje
ispitivanje i lečenje u zavisnosti od etiologije
PRVA LINIJA
Fosfat (S)
Alkalna fosfataza(S)
Testovi jetrene funkcije
Testovi bubrežne funkcije
RTG grudnog koša
Arterijski pH
DRUGA LINIJA
Mg(S)
PTH
Ca/Cr u urinu
Ca majke
Fosfat
Alkalna fosfataza
TREĆA LINIJA
CT mozga( kalcifikacije)
Ehokardiografija
1,25 D3
Evaluacija sluha
Kortizol (S)
Tiroidna finkcija
Poremećaj koji dovodi
do hipokalcemije
Rezultati
1.
Hipoparatiroidizam
Visok:fosfat
Nizak:Alk. Fosfataza,PTH; 1,25D3
2.
Pseudo
Hipoparatiroidizam
Visok:Alk fosfataza, PTH, Fosfat
Nizak:1,25D3
3.
Hronična bubrežna
insuficijencia
Visok:Fosfat, alk fosfataza, PTH, acidoza,poremećaj
bubrežne funkcije
Nizak: 1,25 D3
4.
Hipomagnezijemija
Visok: PTH
Nizak: Fosfat, Mg, 1,25D3
.5
Deficit Vit D 1
Visok: alk. Fosfataza, PTH
Nizak: Fosfat, 1,25 D3
6.
Deficit Vit D 2
Visok: Alk fosfataza, 1,25D3, PTH

similar documents