3. predavanje - Sveučilište u Rijeci

Report
SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET
Specijalistički diplomski stručni studij
Kolegij: Procjena utjecaja na okoliš
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš
3. predavanje
Rijeka, 28. listopada 2014.
doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, dipl.ing.građ.
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
POČECI
• aktivnosti radi uvođenja instrumenta SPUO započelo je
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
2002.
•Primorsko-goranska županija – Zavod za održivi razvoj i prostorno
planiranje organizirao je Okrugli stol Važnost strateške procjene
utjecaja na okoliš u upravljanju prostorom i razvojem (zbornik
radova), 2003.
• u sklopu procesa usklađivanja pravne stečevine Republike
Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije, proveden je na
području RH projekt Procjena utjecaja razvojnih strategija na okoliš
(SEA) financiran sredstvima EU u okviru programa CARDS, 2006.2007.
• u organizaciji MZOPUG održane su brojne radionice u kojima su
sudjelovali predstavnici svih županija, 2002.-2007.
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) PRAVNI OSNOV
• Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13), poglavlje VI.2. (definicija i svrha;
obveza provedbe; izuzeća (obrana,civilna zaštita, financijske i proračunske
strategije, planovi i programi); nadležnost; način provedbe; financiranje
provedbe)
•Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
(NN br. 64/08) (razrada načina provedbe SPUO)
•Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), čl. 5. i 6. (kada i
kako se informira javnost)
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) DEFINICIJA
SPUO - jedan od INSTRUMENATA ZAŠTITE OKOLIŠA
Strateška procjena utjecaja plana i programa na okoliš (SPUO) je POSTUPAK, kojim se
procjenjuju vjerojatno značajniji utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije,
plana ili programa.
•osnova za održivi razvoj kroz objedinjavanje uvjeta zaštite okoliša u strategije, planove i programe
pojedinog područja
•omogućava da se mjerodavne odluke donose uz poznavanje mogućih utjecaja strategija, planova i
programa na okoliš
•nositeljima zahvata daje okvire djelovanja
•mogućnost uključivanja bitnih elemenata zaštite okoliša u donošenje odluka
RAZLIKA PUO - SPUO
PUO SE PROVODI ZA TOČNO ODREĐENI ZAHVAT, NA ODREĐENOJ LOKACIJI.
SPUO SE PROVODI ZA PLAN ILI PROGRAM (DOKUMENT).
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
OBVEZA PROVEDBE
SPUO se obvezno provodi za strategije, planove i programe uključujući i
njihove značajne izmjene i dopune na državnoj, područnoj
(regionalnoj) i lokalnoj razini za velike gradove iz područja:
 Poljoprivrede
 Šumarstva
 Ribarstva
 Energetike
 Industrije
 Rudarstva
 Prometa
 Elektroničkih komunikacija
 Turizma
 Prostornog planiranja
 Regionalnog razvoja
 Gospodarenja otpadom
 Vodnoga gospodarstva
kada daju okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš.
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
OBVEZA PROVEDBE
SPUO se OBVEZNO PROVODI za:
•
strategije, planove i programe uključujući i njihove značajne izmjene i
dopune čija se provedba financira iz sredstava Europske unije
•
prostorni plan županije, Grada Zagreba i velikog grada, uključujući i
njihove značajne izmjene i dopune
•
Prostorne planove nacionalnih parkova, parkova prirode i područja
posebnih obilježja, uključujući i njihove značajne izmjene i dopune
•
strategije, planove i programe koji imaju utjecaj na ekološku mrežu.
Za strategije, planove i programe za koje je obvezna provedba SPUO,
obvezno se provodi i provedba procjene sukladno Zakonu o zaštiti
prirode.
Za strategije, planove i programe lokalne razine SPUO se može provesti.
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
OCJENA O POTREBI PROVEDBE SPUO
Ocjena o potrebi provedbe SPUO PROVODI SE ZA:
•
Izmjene i dopune strategija, planova i programa za koje je obvezna
provedba SPUO
•
Za sve strategije, planove i programe koji daju okvir za zahvate koji
podliježu procjeni utjecaja na okoliš.
Provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja strategije, planova i programa
na ekološku mrežu provodi se prema Zakonu o zaštiti prirode.
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
NADLEŽNOST ZA PROVEDBU SPUO i OCJENE O POTREBI SPUO
•za plan i program na državnoj razini – ministarstvo nadležno za strategiju,
plan i program u suradnji s Ministarstvom zaštite prirode i okoliša
• za plan i program na županijskoj razini – nadležno upravno tijelo u
županiji , ovisno o području za koje se plan ili program donosi , u suradnji
s nadležnim upravnim odjelom županije koje obavlja poslove zaštite
okoliša
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
KADA?
• Tijekom izrade nacrta prijedloga strategije, plana ili programa, prije
upućivanja konačnog prijedloga u postupak donošenja , sukladno
Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o SPUO.
• Osigurava se informiranje i sudjelovanje javnosti. Za prostorne planove
sudjelovanje javnosti sukladno Zakonu o prostornom uređenju.
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
ŠTO POSTUPAK UKLJUČUJE?
1.
određivanje sadržaja strateške studije
2.
izradu strateške studije
3.
ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije
4.
davanje mišljenja povjerenstva
5.
davanje mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te
tijela jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave
6.
ev. rezultate prekograničnih konzultacija
7.
informiranje i sudjelovanje javnosti
8.
postupak davanja mišljenja MZOIP, odnosno nadležnog tijela
županije
9.
postupak izvješćivanja nakon donošenja plana ili programa
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
TKO ? (sudionici u postupku i nadležnost)
Subjekti:
NADLEŽNO TIJELO – Ministarstvo ili UO koji vodi postupak SPUO, MZOIP ili
UO nadležan za ZO
OVLAŠTENIK – pravna osoba registrirana i ovlaštena za izradu SS
IZRAĐIVAČ – pravna osoba koja izrađuje strategiju, plan ili program za koji se
provodi SPUO
POVJERENSTVO – savjetodavno stručno tijelo koje utvrđuje vjerojatno
značajan utjecaj plana ili programa na okoliš
TIJELA I/ILI OSOBE ODREĐENE POSEBNIM PROPISIMA – daju mišljenje o
sadržaju SS; sudjeluju u fazi javne rasprave mišljenjem o SS
JP(R)S, JLS – daju mišljenja na isti način kao tijela
JAVNOST
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
KAKO POSTUPAK ZAPOČINJE?
Donošenjem Odluke o započinjanju postupka SPUO.
Za plan ili program državne razine – ministar, odnosno čelnik središnjeg
tijela nadležnog za donošenje plana ili programa.
Za plan županijske razine – župan, velikog grada - gradonačelnik.
Odlukom se određuje:





Načelni tijek postupka
Naziv tijela nadležnog za provođenje SPUO
Naziv plana ili programa za koji će se provesti SPUO, razloge za
donošenje, ciljeve i polazišta
Mišljenje je li potrebno provesti glavnu procjenu utjecaja na ekološku
mrežu
Naznaku redoslijeda radnji koje se imaju provesti u postupku SPUO
Postupak mora započeti u roku od 8 dana od donošenja Odluke.
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
STRATEŠKA STUDIJA
Strateška studija (SS) = stručna podloga i temelj za provedbu postupka. Njome se
određuju, opisuju i procjenjuju očekivani značajni učinci na okoliš koje može
uzrokovati provedba plana ili programa i razumne alternative vezano za zaštitu
okoliša koje uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat plana ili programa.
Sadržaj SS određuje tijelo nadležno za provedbu postupka SPUO za svaki pojedini
plan ili program, u skladu sa sadržajem i postupkom propisanim Uredbom o
SPUO – Prilog I:
Kratki pregled sadržaja i ciljeva plana ili programa
Okolišne značajke područja
Ciljeve zaštite okoliša
Vjerojatne značajne utjecaje
Mjere zaštite okoliša
Razloge za odabir razmotrenih varijanti
Mjere praćenja (monitoring)
Sažetak
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
KAKO SE UTVRĐUJE SADRŽAJ STRATEŠKE STUDIJE (SS)?
TKO? – nadležno tijelo (ministarstvo ili UO županije koji provodi SPUO)
ŠTO?
1.
Pribavlja mišljenja
•
tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima o sadržaju i razini
obuhvata (u roku od 30 dana)
•
JLS i JR(P)S
2.
Informira javnost o postupku određivanja sadržaja SS
3.
Radi usuglašavanja mišljenja o sadržaju SS provodi javnu raspravu
(ako se radi o PP županije, u sklopu prethodne rasprave)
4.
Utvrđuje konačni sadržaj SS
5.
Donosi odluku o sadržaju SS
6.
Informira javnost o sadržaju SS
Sadržaj SS obvezni je dio SS.
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
KAKO SE ODABIRE OVLAŠTENIK?
TKO PROVODI POSTUPAK ODABIRA? – nadležno tijelo (Ministarstvo, UO
županije koji provodi SPUO)
KOJE SU OBVEZE OVLAŠTENIKA?
1.
Izrađuje SS
2.
Nazoči sjednicama povjerenstva
3.
Osigurava podloge, sažetke i sl.
4.
Surađuje s izrađivačem
5.
Sudjeluje u postupku javne rasprave
6.
Sudjeluje u radu povjerenstva s pravom rasprave, ali bez prava
odlučivanja
Postupak odabira ovlaštenika mora započeti u roku od 8 dana od dana
donošenja odluke o sadržaju SS.
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
RAD SAVJETODAVNOG STRUČNOG POVJERENSTVA (SSP)
SSP imenuje čelnik tijela nadležnog za provedbu SPUO.
Sastav i broj članova određuje se ovisno o obuhvatu i drugim značajkama
plana ili programa.
Članovi:
ugledni znanstvenici i stručnjaci, predstavnici područne (regionalne)
samouprave, odnosno lokalne samouprave, predstavnici tijela državne uprave,
predstavnici pravnih osoba s javnim ovlastima, predstavnici MZOIP.
Popis osoba objavljuje se u Narodnim novinama.
Ako se radi o planu državne razine, najmanje jedan član je predstavnik MZOIP.
Povjerenstvo:
Utvrđuje je li SS cjelovita
Ocjenjuje je li SS stručno utemeljena
Po potrebi vraća na doradu
Povjerenstvo ocjenjuje rezultate strateške studije i daje svoje mišljenje.
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
KAKO TEČE POSTUPAK NAKON IZRADE SS?
1.
Nadležno tijelo dostavlja SS izrađivaču plana ili programa.
2.
Izrađivač izrađuje nacrt plana ili programa sukladno rezultatima SS i
dostavlja ga bez odlaganja nadležnom tijelu.
3.
Nadležno tijelo donosi odluku o upućivanju SS i nacrta plana ili programa na
javnu raspravu i o tome informira javnost.
4.
Nadležno tijelo istodobno upućuje SS i nacrta plana ili programa tijelima
koja su davala mišljenje na sadržaj SS.
5.
Nakon provedene javne rasprave nadležno tijelo obrađuje sva mišljenja,
primjedbe i prijedloge i pribavlja očitovanje ovlaštenika.
6.
Ovlaštenik u očitovanju predlaže konačne mjere zaštite okoliša i program
praćenja stanja okoliša.
7.
Nadležno tijelo priprema nacrt konačnog prijedloga plana ili programa te ga
dostavlja tijelu nadležnom za njegovo donošenje.
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
ZAVRŠETAK POSTUPKA
Postupak SPUO završava izvješćem tijela nadležnog za provedbu SPUO.
Izvješće sadrži:
Način na koji su pitanja zaštite okoliša integrirana u plan ili program
Rezultate postupka
Mjere zaštite okoliša
Način praćenja provedbe mjera zaštite okoliša
Način praćenja značajnih utjecaja na okoliš plana ili programa
O izvješću tijelo koje provodi SPUO izvješćuje javnost, tijela i/ili osobe
određene posebnim propisima i ev. države koje su sudjelovale u
prekograničnim konzultacijama.
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA
I NAČIN PROVEDBE MJERA ZO
Tijelo nadležno za donošenje plana i programa dužno je donijeti program
praćenja stanja okoliša u odnosu na provedbu plana ili programa.
Program sadrži:
Opis ciljeva plana ili programa.
Pokazatelje za praćenje stanja okoliša.
Način provjere provedbe mjera ZO.
Postupanje u slučaju neočekivanih nepovoljnih utjecaja.
Sredstva.
Mogu se koristiti podaci iz odgovarajućih drugih programa praćenja.
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
OCJENA O POTREBI SPUO
Nadležno tijelo pribavlja mišljenja tijela i/ili osoba, JLS, JP(R)S (zahtjev u
roku 8 dana, a mišljenja u roku od 30 dana).
Ako se utvrdi da je SPUO potrebna, donosi se odluka o potrebi SPUO.
Ako se utvrdi da plan ili program neće imati vjerojatno značajan utjecaj
donosi se odluka da SPUO nije potrebna.
O objema ovim odlukama informira se javnost.
Za prostorni plan županije ovaj postupak se provodi nakon donošenja
odluke o izradi tog dokumenta.
Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (SPUO) –
FINANCIRANJE PROVEDBE POSTUPKA SPUO
Za plan ili program na državnoj razini – državni proračun i drugi izvori
sukladno zakonu
Za plan ili program na županijskoj i lokalnoj razini – proračun županije i
JLS te drugi izvori sukladno zakonu

similar documents