Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Report
Marina Parać Garma
sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
 RODITELJSKA SKRB
- zajedničko i samostalno ostvarivanje
- plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
-postupak radi rješavanja pitanja o roditeljskoj
skrbi i ostvarivanju osobnih odnosa
 MJERE ZA ZAŠTITU PRAVA I DOBROBITI
DJETETA
 POSVOJENJE
 POSEBNI IZVANPARNIČNI POSTUPCI
1. RODITELJSKA SKRB
 Pojam definiran čl.91. Obz/14
 Temeljni sadržaj roditeljske skrbi:
1. skrb o osobnim pravima djeteta
2. upravljanje djetetovom imovinom
3. zastupanje djeteta
a) u osobnim stvarima
b) u imovinskim stvarima
Osobe koje ostvaruju roditeljsku skrb o
djetetu
 Roditelji djeteta
 Druge fizičke ili pravne osobe zajedno s
roditeljima ili umjesto roditelja na temelju
odluke suda
 Druge osobe kojima su roditelji privremeno
povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad
djetetom
OSTVARIVANJE PRAVA NA
RODITELJSKU SKRB KADA RODITELJI
TRAJNO NE ŽIVE ZAJEDNO
ZAJEDNIČKO
SAMOSTALNO
 Plan o zajedničkoj
 Temeljem odluke suda
roditeljskoj skrbi
 Sporazum tijekom
parničnog postupka
- potpuno samostalno
- djelomično samostalno
- u odnosu na
odlučivanje o
određenom bitnom
pitanju
Plan o zajedničkoj roditeljskoj
skrbi
 pisani sporazum roditelja, na propisanom





obrascu
samostalno, uz pomoć odvjetnika, u obaveznom
savjetovanju ili u obiteljskoj medijaciji
odobrava ga sud u izvanparničnom postupku
dijete zastupaju oba roditelja
odobreni plan je ovršna isprava
može se mijenjati
5 obaveznih elemenata:
 Mjesto i adresa djetetova stanovanja
 Vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od
roditelja
 Način razmjene važnih informacija u vezi s
djetetom – čl.100.,101. i 111. Obz/14
 Visinu uzdržavanja
 Način na koji će rješavati buduća sporna
pitanja
Obrazac plana
 3 dijela:
1. ZRS /1 - podaci o roditeljima
2. ZRS/ 2 - podaci o djetetu, o sporazumnim
uređenjima i o uzdržavanju
3. ZRS/ 3 – sadrži podatke o ukupnom iznosu
uzdržavanja
Postupak radi rješavanja pitanja o
roditeljskoj skrbi,ostvarivanju osobnih
odnosa i uzdržavanja
parnični postupak
dijete je stranka i zastupa ga poseban skrbnik
moguć sporazum
temeljem odluke suda samo jedan roditelj
samostalno ostvaruje pravo na roditeljsku skrb
 sud odlučuje da li o bitnim osobnim pravima
djeteta odlučuje sam ili uz suglasnost drugog
roditelja – čl.100. i 106.st.6 Obz/14
 izražavanje mišljenja djeteta – čl.360.Obz/14
 pisano upozorenje suda na pravne posljedice
nepoštivanja obveze omogućavanja ostvarivanja
osobnih odnosa s djetetom




Sporazum u parnici radi razvoda braka - izreka
Presudio je
1. Razvodi se brak….(kao i do sada)
2. Zajedničko dijete stranaka (osobni podaci
djeteta) stanovati će s (osobni podaci roditelja) u
(adresa stanovanja na kojoj će biti prijavljeno
prebivalište djeteta).
3. Roditelji će zajednički i sporazumno ostvarivati
pravo na roditeljsku skrb.
4. Mljt. XX s majkom/ocem (odnosi se na roditelja
s kojim ne stanuje) provoditi će:
(točno odrediti vrijeme kao i do sada u
presudama+čl.121Obz)
Preostalo vrijeme dijete će provoditi s
majkom/ocem (odnosi se na roditelja s kojim
stanuje)
5. Roditelji će informacije u vezi s djetetom
razmjenjivati (upisati način prim. telefonski,
sms-om, elektronskom poštom i sl.)
6. Buduća sporna pitanja u odnosu na
roditeljsku skrb rješavati će (upisati prim.
sudskom postupku, medijaciji i sl.)
7. Otac/majka dužan je doprinositi za
uzdržavanje mljt.XX iznos od (sve kao i do
sada u presudama).
8. (odluka o trošku postupka)
Odluka suda – samostalna roditeljska skrb - izreka
Razvodi se brak…..(kao i do sada)
2. Zajedničko dijete stranaka
mlljt.(osobni podaci) stanovati će s
(podaci o roditelju) u (adresa stanovanja
na kojoj će biti prijavljeno prebivalište
djeteta)
3. Majka(ILI)otac (osobni podaci)
samostalno će ostvarivati pravo na
roditeljsku skrb za mljt. XX
1.
4.
Za zastupanje djeteta u vezi s bitnim osobnim
pravima iz čl.100. Obiteljskog zakona NN75/14 mora
imati pisanu suglasnost (osobni podaci drugog
roditelja)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-ovo znači djelomično samostalnu roditeljsku
skrb
ILI
-bez ove odluke je roditeljska skrb potpuno
samostalna
5.
Osobni odnosi djeteta i majke/oca (iz čl.121
Obz + kao susreti i druženja do sada uz nove
mogućnosti, decidirano odrediti)
6.
(uzdržavanje kao i do sada)
7.
(odluka o trošku postupka)
Zastupanje u vezi s bitnim osobnim
pravima djeteta – čl.100.Obz/14
 Promjena djetetova imena
 Promjena djetetova mjesta stanovanja
 Izbor ili promjenu vjerske pripadnosti
 Davanje izjave (priznanja i pristanci) u vezi s
priznavanjem očinstava djeteta koje nije rođeno u
braku
Zastupanje u vezi s vrjednijom imovinom
i imovinskim pravima – čl.101.Obz/14
 Pisana suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje
roditeljsku skrb
i
 Odobrenje suda u izvanparničnom postupku
Neslaganje roditelja (koji imaju pravo
zastupati dijete) o odlukama koje su
bitne za dijete
 obavezno savjetovanje
 izvanparnični postupak – čl.478. Obz/14
 dijete zastupa poseban skrbnik
 sud će jednom od roditelja povjeriti pravo i
dužnost za donošenje pojedine odluke bitne za
dijete
 učestalo pokretanje postupaka – povjeravanje
roditeljske skrbi jednom od roditelja u
potpunosti ili djelomično
Prava roditelja kojem je
ograničeno pravo na ostvarivanje
roditeljske skrbi:
 ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom
 donošenje svakodnevnih odluka kada se dijete nalazi
kod njega
 donošenje hitnih odluka u slučaju neposredne
opasnosti
 pravo na informacije o bitnim okolnostima vezanim uz
osobna prava djeteta
 zastupanje djeteta u vezi s bitnim osobnim pravima
djeteta (prema odluci suda i okolnostima slučaja)
Mirovanje prava na roditeljsku skrb
 Pravne zapreke
- maloljetnost roditelja
- lišenje poslovne sposobnosti u dijelu u kojem osoba
nije u stanju ostvarivati roditeljsku skrb
- davanje pristanka na posvojenje
- odlukom suda u postupku odlučivanja o lišenju prava
na roditeljsku skrb
 Stvarne zapreke
- objektivni razlozi koji traju dulje vrijeme
2.Mjere za zaštitu prava i
dobrobiti djeteta
 Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti
djeteta
- u nadležnosti centra za socijalnu skrb
- u nadležnosti suda
 Mjere za zaštitu imovinskih prava i dobrobiti
djeteta
Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti
djeteta u nadležnosti centra za socijalnu
skrb:
a) žurna mjera izdvajanja i smještaja djeteta
izvan obitelji
b) upozorenje na pogreške i propuste u
ostvarivanju skrbi o djetetu
c) mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju
skrbi o djetetu
d) mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora
nad ostvarivanjem skrbi o djetetu
Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti
djeteta u nadležnosti suda
a) privremeno povjeravanje djeteta drugoj osobi,
b)
c)
d)
e)
ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj
obitelji
zabrana približavanja djetetu
oduzimanje prava na stanovanje s djetetom i
povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu
drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili
udomiteljskoj obitelji
povjeravanje djeteta s problemima u
ponašanju radi pomoći u odgoju ustanovi
socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji
lišenje prava na roditeljsku skrb
Mjere za zaštitu imovinskih prava
djeteta
 lišenje prava jednog ili oba roditelja na
upravljanje djetetovom imovinom i zastupanja
djeteta u imovinskim stvarima
 osiguranje na imovini roditelja
3.POSVOJENJE
 izvanbračni drugovi sada mogu zajednički
posvajati na jednak način kao i bračni drugovi
 status dokazuju odlukom suda (Pravilnik)
 Posvajanje moguće samo:
- uz pristanak roditelja (maloljetni, lišeni
poslovne sposobnosti i/ili roditeljske skrbi)
ili
- temeljem odluke suda kojom se nadomješta
pristanak roditelja
- traži se pristanak djeteta starijeg od 14 godina
Odluka suda koja nadomješta pristanak
roditelja za posvojenje djeteta
 izvanparnični postupak
 na prijedlog centra za socijalnu skrb
 Sud će odbaciti prijedlog:
- centar nije prethodno upozorio roditelja iz
čl.190.st.1 Obz/14 i ponudio mu intenzivnu
stručnu pomoć
- ako od dana upozorenja nisu protekla 3
mjeseca
Sud će donijeti rješenje:
 ako roditelj dulje vrijeme zloupotrebljava ili krši
roditeljsku odgovornost ili svojim ponašanjem
pokazuje nezainteresiranost za dijete
 ako roditelj u kraćem razdoblju zloupotrebljava
ili grubo krši roditeljsku odgovornost u tolikoj
mjeri da postoji vjerojatnost da mu se skrb o
djetetu više neće moći trajno povjeriti
 ako je roditelj nesposoban u tolikoj mjeri da
nije trajno u stanju ostvarivati niti jedan
sadržaj roditeljske skrbi i nema izgleda za
podizanje djeteta u obitelji bližih srodnika
 posvojenje uvijek mora biti za dobrobit djeteta
4. Posebni izvanparnični postupci
Davanje dopuštenja za sklapanje braka
Sporazumni razvod braka
Odobravanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
Odobravanje sporazuma o uzdržavanju
Pojednostavljeno određivanje uzdržavanja
Ostvarivanje sadržaja roditeljske skrbi i osobnih
odnosa s djetetom
7. Određivanje mjera za zaštitu prava i dobrobiti
djeteta
8. Zaštita obiteljskog doma
9. Nadomještanje pristanka za posvojenje djeteta
10. Lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti
11. Donošenje rješenja o zdravlju štićenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Davanje dopuštenja za sklapanje braka
 terminološke izmjene
 kao razlog se navodi dobrobit osobe, (ranije
opravdan razlog)
2. Sporazumni razvod braka
 bez djece – prijedlog i vjenčani list
 ako imaju zajedničku maloljetnu djecu
obavezno prilažu i:
- izvješće o obaveznom savjetovanju
- plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
 odbačaj prijedloga – izvješće starije od 6 mjeseci
 poziv na ispravak/dopunu – rok je 8 dana uz
uputu i upozorenje
Sporazumni razvod s djecom - izreka
riješio je
 1. Razvodi se brak (kao i do sada)
 2. Odobrava se Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
br.(broj spisa) od (datum kada su ga potpisali) koji je
sastavni dio ovog rješenja.
 3. Plan je pravomoćan i ovršan dana____________
3.Odobravanje plana o zajedničkoj roditeljskoj
skrbi









samostalan ili adhezijski postupak
pokreću ga oba roditelja
obavezni prilozi (izvješće i plan)
odbačaj prijedloga – izvješće starije od 6 mjeseci
poziv na ispravak/dopunu – rok je 8 dana uz
uputu i upozorenje
plan je sastavni dio rješenja o odobravanju
ne mora biti obrazloženo
može se odobriti otiskivanjem štambilja
postupak izmjene plana jednak je postupku
odobravanja
Primjer štambilja
R1O-(broj spisa)
RJEŠENJE
o odobravanju Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
Sud odobrava Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi od (upisati datum
kada su potpisali plan).
Plan je pravomoćan i ovršan dana (upisati datum) i sastavni je dio ovog
rješenja.
OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU
U Zagrebu,_____________20___.
Sudac
Protiv rješenja kojim se odobrava plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
nisu dopušteni pravni lijekovi (čl.467. Obiteljskog zakona NN 75/14)
4. Odobravanje sporazuma o uzdržavanju
 bračnog druga
 djeteta




- zastupa ga roditelj s kojim stanuje
poziv na ispravak/dopunu – rok je 8 dana uz
uputu i upozorenje
sporazum je sastavni dio rješenja
rješenje ne mora biti obrazloženo
može se izdati otiskivanjem štambilja
5. Pojednostavljeni postupak uzdržavanja
djeteta
 zastupa ga roditelj s kojim stanuje
 mora se naznačiti iznos u skladu s odredbom




čl.314. Obz/14
u roku od 8 dana sud ga dostavlja protivnoj
strani koja može prigovoriti u roku od 8 dana
ako ne prigovori, sud neobrazloženim rješenjem
prihvaća prijedlog, bez održavanja ročišta
ako prigovori postupak se nastavlja u parnici
predlagatelj ima rok od 8 dana za usklađivanje
prijedloga s odredbama ZPP-a o sadržaju tužbe
6. Posebni postupci radi ostvarivanja
roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djecom
 Izvješće o provedenom obaveznom savjetovanju
 čl.478.Obz/14 određuje o kojim se pitanjima




odlučuje u ovim postupcima - 13 pitanja
roditeljske skrbi
odluka o promjeni prebivališta djeteta bez
suglasnosti drugog roditelja
dijete je stranka
zastupa ga poseban skrbnik
odbačaj/ispravak/dopuna prijedloga
7. Postupci radi određivanja mjera za
zaštitu prava i dobrobiti djeteta
 čl.485.Obz/14 određuje vrste postupaka
- postupci radi zaštite osobnih prava i
dobrobiti djeteta
 - postupci radi zaštite imovinskih prava i
interesa djeteta

 dužnost suda je obrazložiti razloge za primjenu
najblaže mjere
8. Postupak radi zaštite obiteljskog doma
 nadomještanja suglasnosti drugog bračnog
druga za otuđenje ili opterećenje nekretnine
koja je bračna stečevina i obiteljski dom te za
otkaz ugovora o najmu
 prava stanovanja djece i jednog roditelja u
nekretnini koja je bračna stečevina i obiteljski
dom
9.Postupak radi nadomještanja pristanka za
posvojenje djeteta
 pokreće centar za socijalnu skrb
 dijete zastupa poseban skrbnik
 sud će saslušati roditelja odnosno skrbnika čiji





se pristanak nadomješta
omogućiti djetetu izražavanje mišljenja
čl.360.Obz/14
kada sud donosi rješenje (vidi sl.22)
rok za žalbu 3 dana
odluka o žalbi u roku od 15 dana
nisu dopušteni izvanredni pravni lijekovi
10. Lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti
 ukinut je institut potpunog lišenja poslovne
sposobnosti
 sud utvrđuje o kojim se pravima ili skupini
prava, interesima i potrebama osoba nije u
stanju brinuti ili ugrožava tuđa prava i interese
 rješenje o lišenju dostavlja se i osobi koja se
lišava
 u postupku vraćanja poslovne sposobnosti ne
može vještačiti isti vještak koji je vještačio u
postupku lišenja
11. Donošenje rješenja o zdravlju štićenika
 Odlučuje se o:
1. prekidu trudnoće
2. doniranju tkiva i organa
3. sterilizaciji
4. sudjelovanju u biomedicinskim istraživanjima
5. mjerama za održavanje na životu
 prvi stupanj – Županijski sud/3 suca
 drugi stupanj – Vrhovni sud/5 sudaca
 rok za žalbu 3 dana
 rok za odluku i otpremanje 8 dana
 nisu dopušteni izvanredni pravni lijekovi
Hvala na pažnji!

similar documents