Đurđa Španović

Report
Prehrana u dječjim vrtićima gdje su problemi ?
Đurđa Španović
predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i
socijalnu pedijatriju – Hrvatski liječnički zbor
Organizirana skrb za djecu
predškolske dobi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Sustav odgoja i obrazovanja

Podsustav :
Predškolski odgoj i naobrazba te skrbi o
djeci u dobi od šest mjeseci do polaska u školu
Konvencija o radnicima s obiteljskim obvezama ,
čl. 5. stoji da je
država dužna i obvezna skrbiti se o djeci predškolske
dobi
Dječji vrtići



Obuhvat
Dostupnost
Organizacija rada

Infrastruktura
Ljudski resursi

Djeca i roditelji – prava i potrebe

Demografski pokazatelji




Mjere populacijske politike
Gospodarska razvijenost
Depopulacijska faza prirodnog kretanja stanovništva /
od 1991.godine
Niska natalitetna stopa : 9 - 10/1.000
Mortalitetna stopa : 11 - 12/1.000
Negativna stopa prirodnog kretanja : - 2
Udio stanovništva od 0 do 7 godina je 7%
Demografsko
kretanje
u
RH
•Prirodno kretanje stanovništva u republici Hrvatskoj od
1991.-2011.godine
Natalitet EU i RH
Broj djece u RH
803.080
0-18 god
295.735
0-7god.
315.400
7-14 god
181.945
14-18 god.
Osiguranici prema dobnim
skupinama
Obuhvat u dječjim vrtićima
Obuhvat u desetgodišnjem razdoblju od
2001.god. 43 %
2010. god.
58 %
povećanje za 15%
( sukladno planu )
Obuhvat djece u vrtićima
209/10 obuhvat djece predškolske dobi
- Redoviti program : 58% / 5h ili 10 h / urbane , ruralne
sredine /
Kraći program:
28%
U godini prije škole: 99,6%
Broj djece u DV : 151.514 ( 58% )
- privatni vrtići
29.320 ( 19,4% )
- gradski vrtići
122.194 ( 80,6% )
Djeca sa posebnim potrebama :
- 5.985 ( 5,3% ) djece s teškoćama u razvoju
- 1.678 ( 1,5% ) darovite djece
- 2.348 ( 2,1% ) djece nacionalnih manjina
Broj predškolskih ustanova RH
Godina
Jedinica
Vjerska
zajednica
lokalne
samouprave (privatni)
Fiz.ili
pravna
Osoba
(privatni)
Predškola
OŠ ili dr.
Ukupno
2000
292
45
80
28+9
454
2002
293
50
83
28+28+6
488
2004
290
49
100
28+28+8
503
2009/10
435
50
175
13
673
Broj vrtića ne zadovoljava potrebe, osobito u urbanim
sredinama. Posebno je povećan broj djece jasličke dobi.
Stručni djelatnici u dječjim vrtićima - 721






Pedagozi 314
Psiholozi 173
Logopedi 100
Defektolozi 134
+
zdravstvena voditeljica – viša medicinska
sestra 216
Ukupan broj djelatnika = 16.133 / 10.021
odgajatelja
Zdravstvena zaštita djece u
dječjim vrtićima

1.
Program zdravstvene zaštite djece, higijene
i pravilne prehrane u dječjim vrtićima
Higijena :
-
2.
Prehrana:
-
-
3.
higijena prostora
higijena tijela (zubi)
Jelovnici su sastavljeni prema “Standardi i normativi
prehrane u dječjim vrtićima”
Pravilna i kvalitetna sa redovitim brojem obroka
Mora zadovoljavati energetske i količinske potreba djece
Zdravstvena zaštita djece:
Zakonski propisi








Do 1997.godine tripartitnost:
odgoj i obrazovanje
zdravstvo
socijalna skrb
1981.god. Zakon o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta
1983.god. Mjere zdravstvene zaštite djece u predškolskoj organizaciji
Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
( NN 10/97 i NN 107/07 )
Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim
vrtićima
( NN 105/02, NN 55/06 i NN 107/07 )
Prehrana djece predškolskog uzrasta , normativi i jelovnici , 1986.god.
Prehrambeni standard za planiranje prehrana djece u dječjem vrtiću – jelovnici i
normativi, 2007.god.
Državni pedagoški standard , 2008.god.
Dokumenti







Državni pedagoški standardi , 2008.god.
Članak 40. Mjere zdravstvene zaštite i prehrana djece u dječjem
vrtiću ( 8 )
- obuhvaćaju potrebne preduvjete za osiguravanje pravilnog
rasta i razvoja predškolske djece u dječjem vrtiću
(3)Prehrana djece u vrtiću utvrđuje se propisom koji donosi
ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra nadležnog
za obrazovanje
(4)O primjeni propisa o prehrani , vrsti i sastavu obroka i
planiranju prehrane u dječjem vrtiću brine se viša medicinska
sestra
(8)Prehrana se planira i provodi prema preporučenim količinama
energije za jedan dan i prehrambenih tvari za djecu
predškolske dobi
Voće i pitka voda moraju biti dostupna djetetu u prostorima
dnevnog boravka tijekom cijeloga dnevnog programa

Vrtićke huharice

“ Vrtička kuharica za mame i tate”
Ljiljana Vučemilović, Ljuba Vujić Šisler
Istraživanje o prehrani djece u
dječjim vrtićima u RH





Zašto je anketa provedena ?
Svrha
Uvid u stanje
Analiza problema
Prijedlozi i iznalaženje boljih rješenja
Cilj:
Mjere koje bi trebalo poduzeti za unaprjeđenje
upitnik o stanju prehrane u dječjim ustanovama
proveden tijekom listopada 2012.god. ,
Đurđa Španović i suradnici / ravnatelji DV, zdravstvene voditeljice i pedijatri
gradski vrtići različite veličine i lokacije :
Đakovo , Trogir , Rijeka , Zagreb
Rezultati istraživanja


1. Zakonski propisi, provedba u praksi
Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane
djece u dječjim vrtićima , 100%
Prehrambeni standard za planiranje prehrane djece u dječjim
vrtićima, 2007., 75% primjenjuje , 25% primjenjuje povremeno
2. Nove namirnice i jela, prihvaćanje
- djeca dobro prihvaćaju
- potreban dodatni angažman djelatnika / odgajatelji
i suradnja roditelja

3. Posebna prehrana po medicinskoj indikaciji , omogućavanje
jelovnici se prilagođavaju zdravstvenim potrebama djeteta 100%
suradnja s izabranim liječnikom - sporadično








Rezultati
istraživanja
4.Specijalni jelovnici po zahtjevu roditelja / vegetarijanci, vegani/
Manja mjesta
kontinent :
obala :
Veliki gradovi
kontinent :
obala :
ne
ne
da
da / ne uvažavaju se
5. Problemi
- Zakon o nabavi
izbor dobavljača
- namirnice: kvaliteta
skladištenje
distribucija hrane
- ljudski resursi / doedukacija djelatnika
Pretilost predškolske djece u
Hrvatskoj








Multicentrična studija / 10 lokacija
Drastičan porast učestalosti tijekom posljednjih desetljeće
Posljedice na zdravlje djece / patofiziološki, metabolički i emocionalni poremećaji
Hrvatska u krugu zemalja s izrazitim problemom pretile djece i zahtjeva
pozornost zdravstvene i odgojno obrazovne struke
Istraživanje je provedeno na uzorku od 2650 djece u dobi od 1 do 7 godina
uključene u vrtiće 2009./2010.god. putem anonimnih upitnika koje su ispunili
roditelji
Rezultati : od 1-7 godina : rizično za pretilost 23,11%
10,77%
od 1-3 godine : rizično za pretilost 25,48%
9,19%
od 4-7 godine : rizično za pretilost 21,66%
11,73%
pretilo
pretilo
pretilo



Problem pretilosti je ujednačen u kontinentalnom i priobalnom dijelu RH
Potreba planiranja jedinstvenih programa:
Prehrana u dječjim vrtićima

U skladu sa zakonskom regulativom

Zadovoljenje energetskih potreba djeteta




Za 10-satnog boravka potrebno je osigurati 2/3 dnevnih
energetskih potreba
Broj obroka ovisi o dužini boravka:
- za 3-satni program
1 obrok
- za 4,5,6-satni program 2 obroka
- za 7,8-satni program
3 obroka
- za 9,10-satni program
4 obroka
Doručak mora sadržavati mliječni obrok ili odgovarajuću
zamjenu
Higijensko-sanitarne uvjete nadzire sanitarna inspekcija
Higijensko–sanitarna kontrola




Zdravstvena kontrola namirnica i nadzor kontrolnih točaka
mikrobiološka analiza briseva s ruku djelatnika koji rade na pripremi i preradi
hrane i brisevi s radnih površina i pribora - 4x godišnje
ispitivanje mikrobiološka ispravnost uzorka hrane - 4x godišnje
ispitivanje nutritivne i energetske vrijednosti obroka hrana – 4x godišnje
Zakonska regulativa
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 74/08)
Pravilnik o higijeni hrane (N 99/07)
Zakon o hrani (NN 46/07)
Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima za mikrobiološku čistoću u objektima
pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09) i ostali propisi RH
Kao dio HACCP plana za osiguranje higijenskih uvjeta u radu s hranom
Prehrana djece





Pravilna prehrana / vanjski čimbenik zdravlja
- preduvjet za optimalni rast i razvoj
- prevencija zdravlja
- manji morbiditet i mortalitet / nezarazne
kronične bolesti i stanja / šećerna bolest,
kardiovaskularne bolesti , zloćudne bolesti
- zdrava i sposobna odrasla osoba
Zdrava i pravilna prehrana




Energetska i nutritivna vrijednost jelovnika prema
dobi djeteta
Broj i raspored obroka
Raznolike kvalitetne sezonske namirnice
- voda
- dijetetska vlakna
Pozitivno, poznato okruženje konzumacije hrane te
dobre higijenske i prehrambene navike
Zaključno

Pravilna prehrana
Zdrave, kvalitetne, raznolike, sezonske i svježe
namirnice
Kontrolirano spravljanje planiranih jelovnika koji su
sukladni standardima i normativima
Primjereno skladištenje namirnica
Higijensko-sanitarne kontrole
Zakonska regulativa
Ljudski resursi

Sustav mora osigurati provedivost







similar documents