Izrada godisnjih programa rada i financijskih planova

Report
rujan-listopad 2012.
Izrada godišnjih programa rada i
financijskih planova turističkih zajednica
OPERATIVNI MARKETING PLAN
za 2013. godinu
TURIZMA HRVATSKE
ZA 2013. GODINU
rujan-listopad 2012.
STRUKTURA MARKETING MIKSA
DO 2013. GODINE FUNKCIONALNI MARKETING –
ZADAĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
1. Unapređenje proizvoda
2. Marketinška infrastruktura
3. Komunikacijske taktike
4. Prodaja promocija i distribucija
5. Interni marketing
6. Edukacija
7. Ostalo
STRUKTURA MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
1. Administrativni troškovi
2. Dizajn vrijednosti
3. Komunikacija vrijednosti
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
5. Interni marketing
6. Marketinška infrastruktura
7. Potpora nerazvijenima
8. Ostalo
9. Transfer
STRUKTURA MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
1. Administrativni troškovi
1.
Rashodi za radnike
2.
Rashodi ureda
3.
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice
4.
TIC
5.
Kongresni ured
STRUKTURA MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
2. Dizajn vrijednosti
1.
Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne
infrastrukture)
1.1.
Projekt Volim Hrvatsku
2.
Manifestacije
2.1.
Kulturno-zabavne
2.2.
Sportske manifestacije
2.3.
Ekološke manifestacije
2.4.
Ostale manifestacije
Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima
za manifestacije)
2.5.
3.
Novi proizvodi
4.
Potpora razvoju DMK-a
STRUKTURA MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
3. Komunikacija vrijednosti
A. Online komunikacije
1.1.
Internet oglašavanje
1.2.
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama
STRUKTURA MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
3. Komunikacija vrijednosti
B. Offline komunikacije
2.1.
Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora
2.2.
Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)
2.3.
Brošure i ostali tiskani materijali
2.4.
Suveniri i promo materijali
2.5.
Info table
3.
Smeđa signalizacija
STRUKTURA MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
1.
Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)
2.
Studijska putovanja
3.
Posebne prezentacije
PRIJEDLOG STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
5. Interni marketing
1.
Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)
2.
Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet
3.
Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)
STRUKTURA MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
6. Marketinška infrastruktura
1.
Proizvodnja multimedijalnih materijala
2.
Istraživanje tržišta
3.
Formiranje baze podataka
4.
Suradnja s međunarodnim institucijama
5.
6.
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu
Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)
STRUKTURA MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU
7. Posebni programi
1.
Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena
8. Ostalo
1.
OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)
9. Transfer
1.
Transfer boravišne pristojbe općini/gradu (30%)
Sukladno članku 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN
152/08) i članku 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) turističke zajednice dužne su s
gradovima/općinama donijeti zajednički plan korištenja 30% dijela boravišne pristojbe koji
koristi isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista.
Navedeni plan preporučujemo donositi sukladno rokovima donošenja GPR.
Aktivnosti komunalnog uređenja, medicinske skrbi, timova hitne pomoći, gorske službe
spašavanja, spasioca, vatrogasaca i sl. ne predstavljaju zadaće propisane člankom 32. Zakona
o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08). Takve aktivnosti moguće
je financirati iz zajedničkog plana korištenja 30% dijela boravišne pristojbe koji se koristi
isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista.
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU GPR i FP
(POSEBNOSTI)
Iskazivanje prihoda i rashoda
Prilikom iskazivanja planiranih prihoda i rashoda u godišnjem programu rada potrebno je
iskazati ukupno planirane prihode, odnosno ukupno planirane rashode prema načelu
novčanog tijeka (primici i izdaci)
- članak 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(NN152/08)
- Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08, 07/09)
Turističke zajednice ne smiju poistovjećivati godišnje programe rada i financijske
planove te godišnja financijska izvješća propisana Zakonom o turističkim
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) s godišnjim financijskim
izvješćima propisanim Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN
10/08, 07/09).
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU GPR i FP
(POSEBNOSTI)
Iskazivanje prihoda i rashoda
Primjer 1.:
Računovodstveno iskazan ukupan rashod ne mora biti istovjetan rashodu u planskim i
izvještajnim dokumentima turističke zajednice (godišnji program rada i financijski plan te
godišnje financijsko izvješće). Različito se iskazuje nabava dugotrajne imovine:
• Turistička zajednica potrošila je sredstva za nabavu dugotrajne imovine što je iskazala u
Godišnjem programu rada i financijskom planu te u godišnjem financijskom izvješću,
• Računovodstveno nema rashoda do trenutka obračuna amortizacije.
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU GPR i FP
(POSEBNOSTI)
Prijenos viška – pokriće manjka iz prethodnog razdoblja te
iskazivanje viška – manjka trenutnog razdoblja
Računovodstveno iskazan višak, odnosno manjak ne mora biti istovjetan rezultatu godine
iskazanom u godišnjem programu rada i financijskom planu te godišnjem financijskom
izvješću turističke zajednice.
Primjer 2.:
Razlika u iskazivanju rashoda iz Primjera 1. utječe i na razliku u iskazanom rezultatu godine
jer računovodstvo nije iskazalo rashod, a turistička zajednica utrošila je sredstva za nabavu
dugotrajne imovine. Navedena razlika utjecala je povećanje računovodstvenog rezultata za
vrijednost neamortizirane imovine.
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU GPR i FP
(POSEBNOSTI)
Prijenos viška – pokriće manjka iz prethodnog razdoblja te
iskazivanje viška – manjka trenutnog razdoblja
Primjer 3.:
Turistička zajednica iskazala je u računu prihoda i rashoda višak u iznosu 100.000,00 kn,
istovremeno je u bilanci iskazana financijska imovina 80.000,00 kn (novac na žiro-računu) te
obveze u iznosu od 20.000,00 kn.
Zaključak:
Bez obzira što je računovodstveno iskazan višak u iznosu od 100.000,00 kn, turistička
zajednica zapravo raspoloživo za utrošiti ima iznos od 60.000,00 kn (financijska imovina
umanjena za iznos obveza koje je potrebno podmiriti).
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU GPR i FP
(POSEBNOSTI)
Prijenos viška – pokriće manjka iz prethodnog razdoblja te
iskazivanje viška – manjka trenutnog razdoblja
RB
Referentna stranica
BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca
Matični broj
Naziv obveznika
,
Broj pošte
Mjesto, ulica i kućni broj
2011-12
Osobni identifikacijski Šifra
broj (OIB)
županije
RNO
Šifra
općine
Šifra djelatnosti AOP oznaka razdoblja
Kontrolni broj obrasca
Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:
AOP
oznaka
Opis (BIL-NPF)
IMOVINA (AOP 002+074)
001
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)
145
Stanje 1. siječnja
Stanje 31.
prosinca
RASHODI PO VRSTAMA
I.
1.
2.
3.
II.
ADMINISTRATIVNI RASHODI
Rashodi za radnike
Rashodi ureda
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice
DIZAJN VRIJEDNOSTI
Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim
izgradnje komunalne infrastrukture)
Projekt Volim Hrvatsku
Manifestacije
Kulturno-zabavne
Sportske manifestacije
Ekološke manifestacije
Ostale manifestacije
Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima
te donacije drugima za manifestacije)
Novi proizvodi
Potpora razvoju DMK-a
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
Online komunikacije
Internet oglašavanje
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama
Offline komunikacije
Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog
sektora
Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)
Brošure i ostali tiskani materijali
Suveniri i promo materijali
Info table
Smeđa signalizacija
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim
pravilima za sustav TZ)
Studijska putovanja
Posebne prezentacije
INTERNI MARKETING
Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)
Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno
uključeni u turistički promet
Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
Proizvodnja multimedijalnih materijala
Istraživanje tržišta
Formiranje baze podataka
Suradnja s međunarodnim institucijama
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu
Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava
gostiju, statistika i dr.)
POSEBNI PROGRAMI
Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu
turistički razvijena
OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i
ostalo)
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)
POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti
ostvaren)
SVEUKUPNO RASHODI
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U
IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE
RASHODE)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
001
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)
049
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)
125
3.
4.
III.
1.
1.1.
1.2.
2.
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)
126
2.1.
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)
127
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)
130
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)
131
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)
136
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)
137
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
IV.
Ostvareno
Ostvareno tekuće
prethodne godine
razdoblje
1.
Telefon
Telefaks
Zakonski predstavnik:
Adresa e-pošte
Osoba za kontaktiranje
2.
3.
V.
1.
2.
(potpis voditelja računovodstva)
(potpis zakonskog predstavnika)
3.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
M.P.
VII.
Nisu zadovoljene osnovne kontrole!!!
Evidencijski broj
1.
VIII.
(popunjava FINA)
IX.
X.
indeks
STRUKTURA
PLAN 2012 PLAN 2013 PLAN 2013/
%
PLAN 2012
Prihodi od boravišne pristojbe
Prihodi od turističke članarine
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog
za programske aktivnosti
za funkcioniranje turističkog ureda
Prihodi od drugih aktivnosti
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine
ukoliko je isti ostvaren)
Ostali nespomenuti prihodi
SVEUKUPNO PRIHODI
RB
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)
AOP
oznaka
Opis (PR-RAS-NPF)
PRIHODI PO VRSTAMA
indeks
STRUKTURA
PLAN 2012 PLAN 2013 PLAN 2013/
%
PLAN 2012
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU GPR i FP
(POSEBNOSTI)
Prijenos viška – pokriće manjka iz prethodnog razdoblja te
iskazivanje viška – manjka trenutnog razdoblja
Redni
broj
1
Stavke
2
UKUPNI PRIHODI
Ostvareno 31.12.201_.
3
prihodi
1.223.013,07
I
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Funkcionalni marketing
Unapređenje proizvoda
Marketinška infrastruktura
Komunikacijske taktike
Prodaja,promocija i distrib.
Interni marketing
Edukacija
580.940,17
II
2.1.
2.2.
2.3.
Administrativni marketing
Troškovi ureda
Troškovi distrib.prom.mat.
Troškovi rada tijela TZ
122.632,47
III
Transfer u proračun Općine
95.281,08
IV
Ostali izdaci
26.859,35
V
I -V
Višak prihoda
Tekuća rezerva -višak prihoda
UKUPNI RASHODI
281.146,57
192.077,07
85.440,90
18.654,18
3.621,45
111.421,63
0
11.210,84
rashodi
397.300,00
1.223.013,07
Primjer. GFI TZO
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU GPR i FP
(POSEBNOSTI)
Prijenos viška – pokriće manjka iz prethodnog razdoblja te
iskazivanje viška – manjka trenutnog razdoblja
U Izvještaju o prihodima i rashodima Turističke zajednice za 201_. godinu iskazan je sljedeći financijski rezultat:
PRIHODI
UKUPNI RASHODI
VIŠAK PRIHODA
MANJAK PRIHODA
Višak prihoda - preneseni
Manjak prihoda - preneseni
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju
1.223.013,07
1.027.437,66
195.575,41
-------201.745,07
-------397.320,48
--------
Prilikom definiranja Godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice za 201_. godinu potrebno je utvrditi pravo
stanje raspoloživih sredstava jer je stanje žiro računa Turističke zajednice na dan 31. prosinca 201_. godine iskazano u iznosu od
203.953,24 kn. Navedena razlika nastala je kao posljedica računovodstvenog načela priznavanja rashoda prema nastanku događaja,
a stanje financijske imovine posljedica je razlike između ukupnih primitaka i izdataka u cijeloj poslovnoj godini.
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU GPR i FP
(POSEBNOSTI)
Prijenos viška – pokriće manjka iz prethodnog razdoblja te
iskazivanje viška – manjka trenutnog razdoblja
računovodstveni višak
aktivno vremensko razgraničenje
imovina
imovina dugotrajna
61.625,09
imovina kratkotrajna
59.343,63
umanjeno za
umanjeno za
397.320,48
95.202,00
98.625,26
umanjeno za
203.953,24
460,02
120.968,72
vlastiti izvori (sadašnja vrijednost imovine
nabavljene do kraja 2008. godine)
UKUPNO
obveze
UKUPNO
(stanje financijske imovine – obveze)
22.343,46
203.493,22
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU GPR i FP
(POSEBNOSTI)
Članak 62.aktivnosti TZ
Planiranje projekata,
(1) Godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice obvezno sadrže sve
pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo
izvršenje, te posebno planirane zadatke i financijske planove turističkih društava,
podružnica,
odnosno predstavništava
U godišnjem
programu
rada turističkei ispostava.
zajednice potrebno je za svaki projekt
navesti:
-
opis projekta,
ciljeve projekta,
budžet projekta,
nositelja,
rokove izvršenja.
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU GPR i FP
(POSEBNOSTI)
Planiranje projekata, aktivnosti TZ
Primjer razrade projekta 1.
Image brošura turističkog mjesta
Brošura će prezentirati mogućnosti smještaja, sporta, rekreacije, gastro ponudu i ostale segmente
naše ponude. Distribuirat će se na sajmovima, putem ureda HTZ i informativnih punktova u
inozemstvu, na organiziranim prezentacijama i ostalim promidžbenim
manifestacijama u inozemstvu, na informativnom punktu u mjestu, …
Postojeće količine dovoljne su za proljetne sajmove i ostale potrebe do konca sljedeće sezone.
Naklada od 50.000 primjeraka (pojedinačno navesti jezične mutacije ukoliko ih ima).
Cijena 50.000,00 kn.
Nositelj: direktor ureda / služba marketinga.
(za tiskanje brošure ured TZ će prikupiti ponude od najmanje tri dobavljača. Izbor najpovoljnijeg
dobavljača predložit će povjerenstvo TZ za izbor najpovoljnije ponude).
Rok: do konca listopada 2013. godine.
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU GPR i FP
(POSEBNOSTI)
Planiranje projekata, aktivnosti TZ
konto
naziv konta
Promet duguje
42621
Izrada materijala za promidžbu
42512
rent a car prijevozne usluge
2.000,00
42592
usluge izrade dizajna
5.000,00
425700
Ili
424
autorski honorari (pisanje teksta)
3.000,00
4211
naknada putnih izdataka
2.000,00
4292
troškovi reprezentacije
1.000,00
UKUPNO:
37.000,00
50.000,00
Primjer projekta praćenja PROJEKTA
PROJEKT “Image brošura”
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ………..
Glavna knjiga & saldakonti
LISTA PRIHODA I RASHODA
MT 10104 “Image brošura”
od 01.01.13. do 31.12.13.
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU GPR i FP
(POSEBNOSTI)
Planiranje projekata, aktivnosti TZ
konto
naziv konta
Promet duguje
42556
Najam bine i potrebne opreme
42512
rent a car prijevozne usluge
2.000,00
425700
Ili
424
autorski i umjetnički honorari (izvođači)
3.000,00
4292
troškovi reprezentacije
1.000,00
UKUPNO:
15.000,00
21.000,00
Primjer projekta praćenja PROJEKTA
PROJEKT “manifestacija DOČEK NOVE GODINE ”
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ………..
Glavna knjiga & saldakonti
LISTA PRIHODA I RASHODA
MT 10105 “DOČEK NOVE GODINE”
od 01.01.13. do 31.12.13.
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU GPR i FP
(POSEBNOSTI)
Iskazivanje rashoda turističko-informativnih centara
Člankom 21. Zakona propisano je da se u turističkom uredu obavljaju stručni i
administrativni poslovi vezani za zadaće turističke zajednice, pa tako i se uz sve druge
poslove i obavljaju informativni poslovi u svezi s turističkom ponudom. Obavljanje
informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom predstavlja zakonsku zadaću
turističkih zajednica, a ista se obavlja kroz turistički ured ili kroz dislocirane jedinice
turističkog ureda (TIC). Vezano na to rashode za obavljanje navedene zadaće potrebno
je iskazati u rashodima administrativnog marketinga. Zbog svega naprijed navedenog
rashodi turističko-informativnih centara predstavljaju administrativne rashode te ih je
potrebno i iskazivati na taj način.
Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10) te Zakonom o
boravišnoj pristojbi (NN 152/08, NN 59/09) postotkom nisu ograničeni rashodi
administrativnog marketinga. Prilikom ustrojavanja turističko-informativnih centara, a isto
tako i samih turističkih ureda potrebno je voditi računa o financijskim mogućnostima,
realnim potrebama te izvršenju svih zakonskih zadaća turističkih zajednica.
SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU GPR i FP
(POSEBNOSTI)
Iskazivanje rashoda npr. Kongresni ured
U skladu s naprijed navedenim isto je potrebno primijeniti i na ostale ustrojstvene jedinice
Turističkog ureda, npr. Kongresni ured predstavlja ustrojstvenu jedinicu Turističkog ureda u
skladu s aktima Turističke zajednice.
Planiranje i izvješćivanje o rashodima „Kongresnog ureda”:
• administrativne rashode kongresnog ureda potrebno zasebno iskazati u okviru
administrativnih rashoda,
• rashode sajmova, prezentacija i studijskih putovanja kongresnog ureda potrebno
zasebno iskazati u okviru aktivnosti „IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI“,
• rashode oglašavanja kongresnog ureda potrebno zasebno iskazati u okviru aktivnosti „III.
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI“.

similar documents