Slide 1 - Ministarstvo poljoprivrede

Report
NATJEČAJI ZA OPERACIJE
4.1.1, 4.1.2 i 4.2.1
EPFRR (2014.-2020.)
Gordana Malečić, Nikša Orešković
Služba za mjere ruralnog razvoja
Zagreb, 30.01.2015.
30. siječnja 2014. plan objave 3 Natječaja:
Podmjera 4.1. = Natječaj za Operaciju 4.1.1 = 1 Zahtjev za potporu
Podmjera 4.1. = Natječaj za Operaciju 4.1.2 = 1 Zahtjev za potporu
Podmjera 4.2. = Natječaj za Operaciju 4.2.1 = 1 Zahtjev za potporu
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU
EVIDENCIJA KORISNIKA POTPORA U RURALNOM RAZVOJU I
RIBARSTVU - VODIČ
VODIČ ZA UPIS U EVIDENCIJU KORISNIKA POTPORA U RURALNOM
RAZVOJU I RIBARSTVU
VODIČ ZA KORISNIKE POTPORA IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG
FONDA ZA RURALNI RAZVOJ:
Podmjera 4.1„POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA
GOSPODARSTVA“ i Podmjera 4.2 „POTPORA ZA ULAGANJA U
PRERADU,
MARKETING
I/ILI
RAZVOJ
POLJOPRIVREDNIH
PROIZVODA
DOSTUPNO NA WWW.APPRRR.HR
ŠTO SMO VAM SKUHALI???
BODOVANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU PREMA KRITERIJIMA
ODABIRA - DOKUMENTACIJA
Ukoliko korisnik nije zadovoljio određeni kriterij/nije učitao obavezan
dokument za provjeru kriterija odabira, bodovi za taj kriterij neće biti
dodijeljeni odnosno iznosit će 0.
OPERACIJA 4.1.1 - DOKUMENTACIJA
Potvrda o ekonomskoj veličini gospodarstva (SO) – izdaje Savjetodavna
služba
Dokument kojim se odobrava građenje ili izjava ovlaštenog projektanta
da za građenje nije potreban akt kojim se odobrava građenje
– TIP ULAGANJA (izgradnja i opremanje, rekonstrukcija…)
Diploma visokog učilišta agronomskog ili veterinarskog smjera ili
Svjedodžba srednje škole agronomskog ili veterinarskog smjera ili
Radno iskustvo - 4 god/8 god iz Ugovora o radu/Upisnika PG-a
-za nositelja ili člana ili
odgovorne osobe (iz Upisnika PG-a) ili zaposlenika
OPERACIJA 4.1.1 - DOKUMENTACIJA
Ulaganje potencijalno doprinosi obnovi, očuvanju i poboljšanju
ekosustava (P4) - ukoliko ulaganje doprinosi boljem upravljanju vodama,
uključujući upravljanje gnojivima i pesticidima (fokus područje 4B) i/ili
ulaganje doprinosi sprečavanju erozije tla i bolje upravljanje tlom (fokus
područje 4 C) – LPT + OBRAZLOŽENJE KORISNIKA
Ulaganje potencijalno doprinosi promicanju učinkovitosti resursa te
poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika
otpornom na klimatske promjene (P5) - ukoliko ulaganje doprinosi
povećanju učinkovitosti u korištenju vode u poljoprivredi (fokus područje
5A) i/ili
ulaganje doprinosi povećanju učinkovitosti u korištenju energije u
poljoprivredi i preradi hrane (fokus područje 5B) i/ili
ulaganje doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova i amonijaka iz
poljoprivrede (fokus područje 5D) - LPT + OBRAZLOŽENJE KORISNIKA
OPERACIJA 4.1.2
Potvrda o ekonomskoj veličini gospodarstva (SO) – izdaje Savjetodavna
služba
Tablica izračuna UG/ha - korišteno poljoprivredno zemljište –
AGRONET
OPERACIJA 4.2.1
Izjava o veličini poduzeća – ovjerena i potpisana od strane korisnika.
Dokument kojim se odobrava građenje ili izjava ovlaštenog
projektanta da za građenje nije potreban akt kojim se odobrava
građenje – TIP ULAGANJA
OPERACIJA 4.2.1. - DOKUMENTACIJA
PROIZVODI IZ SHEME KVALITETE
Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda ukoliko je
rezultat proizvodnog procesa koji je predmet ulaganja proizvod iz
sustava sheme kvalitete sukladno Zakonu o zaštićenim oznakama
izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno
tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda NN
80/2013 i 14/14
Potvrdnicu/Certifikat ukoliko je rezultat proizvodnog procesa koji je
predmet ulaganja proizvod koji ima znak ekološke proizvodnje
sukladno Zakonu o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o
ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda NN 80/13,
14/14
OPERACIJA 4.2.1. DOKUMENTACIJA
Ulaganje se odnosi na uvođenje novog proizvoda, novog i
unaprijeđenog tehnološkog procesa ili marketinškog alata obrazloženje putem Zahtjeva za potporu.
Ulaganje potencijalno doprinosi promicanju učinkovitosti resursa te
poticanju pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika
otpornom na klimatske promjene kroz povećanje učinkovitosti u
korištenju energije (fokus područje 5B) – LPT+ obrazloženje
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE OPERACIJA
4.1.1.; 4.1.2. i 4.2.1 :
Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu – AGRONET
Izjava korisnika je li obveznik javne nabave (ovjerena i potpisana)- AGRONET
Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja - AGRONET
OPERACIJA 4.1.1.; 4.1.2. i 4.2.1 - DOKUMENTACIJA
Tablica troškova i izračuna potpore – AGRONET
Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske
obveze prema državnom proračunu – ovjerena od PU i ne starija od 30 dana na
dan podnošenja Zahtjeva za potporu
Ponuda za svako pojedino ulaganje ili ponuda/račun a opći trošak
OPERACIJA 4.1.1.; 4.1.2. i 4.2.1 - DOKUMENTACIJA
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN 61/14
(zahvati u Prilogu I,II,III)
Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš izdano od strane Ministarstva zaštite
okoliša i prirode (zahvati iz Priloga I)
Rješenje kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja
na okoliš od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Prilog II) ili nadležnog
upravnog odjela u županiji (Prilog III)
Rješenje kojim se potvrđuje da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja
na okoliš i Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izdano od strane
Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Prilog II) ili nadležnog upravnog odjela u
županiji (Prilog III)
OPERACIJA 4.1.1.; 4.1.2. i 4.2.1 - DOKUMENTACIJA
Ukoliko prijavljeno ulaganje ne predstavlja zahvat s priloga I,II,III Uredbe:
Izjava projektanta u slučaju građenja ili u slučaju ulaganja koja se ne odnose na
građenje, Izjavu stručne osobe da prijavljeno ulaganje ne predstavlja niti jedan
od zahvata navedenih u PRILOGU I, PRILOGU II ili PRILOGU III Uredbe
Nabava gospodarskih vozila, pokretne opreme i poljop. mehanizacije – N/P!!
OPERACIJA 4.1.1.; 4.1.2. i 4.2.1 - DOKUMENTACIJA
ANALIZA EKONOMSKE ODRŽIVOSTI
Poslovni plan u slučaju ulaganja gdje vrijednost ukupno prihvatljivih troškova
iznosi više od 200.000 HRK
Obrazac prijave poreza na dohodak za prethodnu financijsku godinu (2014.)
pripadajućom Rekapitulacijom primitaka i izdataka – obveznici poreza na dohodak
Godišnji financijski izvještaj (obrazac GFI) za prethodnu financijsku godinu
(2014.)-obveznici poreza na dobit
Popis dugotrajne imovine na dan 31. prosinca prethodne financijske godine
(2014.)
OVISNO O VRSTI ULAGANJA – SVE OPERACIJE
Elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnine ovjeren od ovlaštenog sudskog
vještaka - ulaganje u kupnju zemljišta i/ili objekata
Ugovor o kupoprodaji i Prijedlog za uknjižbu s prijemnim štambiljem općinskog
suda – zemljište/objekti kupljeni nakon 1. siječnja 2014. a prije podnošenja ZZP
Dokument kojim se odobrava građenje ili izjava ovlaštenog projektanta da za
građenje nije potreban akt kojim se odobrava građenje .
Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu i/ili Tehnološki projekt ili drugi
dokument koji ima istu namjenu izrađen i ovjeren od strane ovlaštene osobe
odgovarajuće struke
OVISNO O VRSTI ULAGANJA – PODMJERA 4.1
Ugovor o poslovnoj suradnji kojim je definiran jedan korisnik koji će biti
podnositelj Zahtjeva za potporu – zajednički projekti
Preslika osobne iskaznice nositelja/odgovorne osobe iz Upisnika
poljoprivrednih gospodarstava – mladi poljoprivrednik
Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti) koji
mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka
podnošenja Zahtjeva za potporu, upisan u ZK- za ulaganja u podizanje
novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada; ulaganje u
uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu
poljoprivredne proizvodnje
Zahtjev za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s
propisima strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane
–građenje objekta za životinje…
OVISNO O VRSTI ULAGANJA
Izjava projektanta u slučaju građenja skladišnih kapaciteta za stajski
gnoj i digestate - ulaganje u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ .
Obrazloženje korisnika u slučaju ulaganja u opremu za rukovanje i
korištenje stajskog gnoja i digestata i/ili ulaganja u poboljšanje
učinkovitosti korištenja gnojiva -ulaganje u provedbu Direktive Vijeća
91/676/EEZ .
Ugovor o najmu sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od
trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu – oprem. postojećih objekata
Zahtjev za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s
propisima od strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost
hrane Ministarstva – objekti za poslovanje s hranom život porijekla
PUNO USPJEHA!!

similar documents