Novosti u zakonskonskoj regulativi

Report
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
PREGLED NOVIH ZAKONA,
PRAVILNIKA
I TEHNIČKIH PROPISA
U 2014. GODINI
Pripremio:
Krešimir Pećar dipl.ing.stroj.
Izmijenjeni zakoni, pravilnici i tehnički propisi u 2014. godini
1 Zakon o građevnim proizvodima
2 Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
stari
76/13
152/08, 55/12,
101/13
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
3 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja
4
osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
novi
30/14
14/14
79/14
24/08, 141/09,
23/11. 129/11,
109/12
02/14,
65/14
5 Pravilnik o kontroli projekata
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu
6
projekata
32/14
32/14,
69/14
7 Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište
42/14
Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i
uvjetima održavanja građevine
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i
pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane
9
profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u
državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru
10 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
8
43/14
47/14
48/14
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
11 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
64/14
Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju
12 Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih
postupaka elektroničkim putem
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u
13
zgradama
14 Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama
15
Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina
državnog i područnog (regionalnog) značaja
56/14
97/14
117/07, 25/08,
69/10, 19/13
40/14
37/14
16 Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina
74/14
17 Pravilnik o geodetskom projektu
12/14,
56/14
18
Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o
stanju u prostoru
48/14
19 Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
55/14
20 Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
79/14
Zakon o gradnji NN 153/13
Razvrstavanje građevina
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
Članak 4.
(1) Građevine se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema ovome
Zakonu razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako
slijedi:
1. skupina – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja
2. skupina – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u
postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za
ekološku mrežu
3. skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti
4. skupina – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi
posebni uvjeti
5. skupina – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. ili 4. skupinu.
(2) U slučaju ispunjavanja više uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ili sumnje, pri
utvrđivanju skupine za određenu građevinu primjenjuje se zahtjevnija skupina.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
1. Zakon o građevnim proizvodima NN 30/14
Sve iz nadležnosti Državnog inspektorata prelazi u nadležnost
ministarstva nadležnog za gospodarstvo
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
2. Zakon o učinkovitom korištenju energije NN 14/14
U Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne
novine«, br. 152/08., 55/12. i 101/13.) u članku 25. stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu:
Agencija) provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu u
ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
Republike Hrvatske. Ostali subjekti javnog sektora mogu na temelju pisanog
sporazuma, odnosno ugovora ovlastiti Agenciju da u njihovo ime i račun provodi
postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu. Subjekti u čije ime i
račun Agencija provodi postupke javne nabave za energetsku uslugu plaćaju,
odnosno podmiruju Agenciji troškove tih postupaka. Za energetske usluge koje se
ne odnose na zgradarstvo za provedbu postupka javne nabave naručitelj može na
temelju pisanog sporazuma, odnosno ugovora ovlastiti Centar za praćenje
poslovanja energetskog sektora i investicija ili drugog naručitelja u smislu propisa o
javnoj nabavi, uz plaćanje troškova u vezi s provedbom tog postupka.«.
3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
NN 79/14
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi:
Pomoća građevina na čestici postojeće zgrade
- cisterna za vodu i septička jama zapremine do 27 m3
- vrtna sjenica
- nadstrešnica tlocrtne površine do 15m2
- spremnik za smještaj kontejnera za otpad
Ograda visine do 2,2m
Ogradni zid visine do 1,6m i potporni zid visine do 1m
Pješačka staza
Boćalište
Privremena građevina za potrebe građenja građevine
Privremena građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija (trajanje do 90 dana)
Prenosiva autoplin jedinica zapremine do 10m3
Skladište boca za UNP na građ. čestici postojeće benzinske postaje ili trgovačkog centra
Grobnica i spomenik na groblju
Spomen-obilježje mjesta masovne grobnice (u skladu s posebnim zakonom)
Zaklonište od nevremena HGSS-a u planini ili nepristupačnom području
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i
radovima NN 79/14 - nastavak
Promatračnica, obavijesna ploča i sl. do 12m2 prema odluci javnih ustanova
zaštićenih dijelova prirode
Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji na otvorenom
Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom
Građevina i oprema namijenjna držanju stoke (ograda, nadstrešnica, pojilo,..)
Čeka, hranilište, mrcilište i gater u lovištu
Ugljenara do 4m promjera i do 4m visine
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i
radovima NN 79/14 - nastavak
Bez građevinske dozvole i glavnog projekta – u skladu s komunalnim odredbama
Kiosk i sl. do 15 m2 u skladu s tipskim projektom
Nadstrešnica u javnom prometu u skladu s tipskim projektom
Podzemni spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad površine
do 15m2 i dubine do 2m
Spomenici površine do 12m2 i visine do 4m
Reklamni pano površine do 12m2
Komunalna oprema (klupa, koš, tenda, podesti terasa,...)
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i
radovima NN 79/14 - nastavak
Bez građevinske dozvole i glavnog projekta mogu se izvoditi radovi:
Održavanja postojeće građevine
Održavanje, hitni ili nužni popravci zajedničkih dijelova ili uređaja zgrade (ako se ne utječe na mehaničku
otpornost i stabilnost ili sigurnost u slučaju požara)
Na postojećoj zgradi:
- ugradnja sustava grijanja, hlađenja ili klimatizacije do 30kW
- zamjena vanjskih i unutarnjih prozora i vrata
Na uređenju građevne čestice postojeće građevine: staze, platoi, stube oslonjene cijelom površinom na tlo, vrtni
bazeni ili ribnjaci dubine do 1m, otvoreno ognjište površine do 3m2 i visine do 3m, stabilne dječje igračke
Na priključcima postojeće građevine na infrastrukturu (el.mreža, vodovod, kanalizacija, vrelovod, plinski
distribucijski sustav,...)
Na stubama, hodnicima i sl. vezano na omogućavanje pristupa osobama smanjene pokretljivosti
Održavanja vodotoka, vodnog dobra, ceste, željezničke infrastrukture,...
3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i
radovima NN 79/14 - nastavak
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:
Pomoćna građevina na čestici postojeće zgrade za potrebe zgrade:
- pomoćna zgrada jedne etaže do 50m2 površine
- podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10m3
- bazen tlocrtne površine do 100m2 ukopan u tlo
- sunčani kolektori odnosno fotonaponski moduli bez mogućnosti predaje u mrežu
Dječje i sportsko igralište unutar postojećeg parka, javnih površina ili čestica namijenjenih
obrazovanju
Ograda visine veće od 2,2m
Ogradni zid visine veće od 1,6m i potporni zid visine veće od 1m
Pješački most na pješačkoj stazi do 3m raspona
Građevina za mjerenje kvalitete zraka, vodostaja, istražna mjerenja, mjerenja o kvaliteti medija
transportnih sustava
Građevina protugradne obrane
Građevina za sigurnost cestovnog prometa, plovidbe, zračnog prometa (signalizacija,...)
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i
radovima NN 79/14 - nastavak
Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:
Građevina unutar pružnog pojasa za osiguravanje željezničko-cestovnog prijelaza
Građevina namijenjena gospodarenju šumom
Građevina namijenjena biljnoj proizvodnji na otvorenom (navodnjavanje, kanal, ...)
Građevina namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom (plastenik )
Građevina i oprema namijenjena držanju stoke (vjetrenjača s bunarom, sabiralište mlijeka,...)
Građevina seizmološke postaje
Antenski stup elektroničke komunikacijske opreme
Zamjenski informacijski stup oglasne površine veće od 12m2
Reklamni pano površine veće od 12m2
3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i
radovima NN 79/14 - nastavak
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi:
Na postojećoj zgradi kojima se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva, a ne mijenja se
usklađenost s lokacijskim uvjetima
Na postojećoj zgradi radi preuređenja, odnosno prilagođavanja prostora novim potrebama (uključivo i
promjenu vrste poslovne namjene)
Na postojećoj zgradi kojima se:
- spajaju posebni dijelovi zgrade u jedan,
- izvode krovne kućice,
- podiže novi nadozid (ili se postojeći povećava) do najviše 0,6m
Održavanja, hitnih ili nužnih popravaka zajedničkih dijelova kojima se utječe na mehaničku otpornost
i stabilnost ili sigurnost u slučaju požara
Na završavanju nezavršene zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju (izvedba
fasade, ravni, kosi ili zaobljeni krov s nadozidom max 0,6m)
Na postojećoj građevini kojim se postavlja antenski prihvat
3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i
radovima NN 79/14 - nastavak
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi:
Na postojećoj zgradi kojim se postavlja max 3 ulična ormara za smještaj elektroničke komunikacijske opreme
oslonjena na tlo max 0,6x2x2m
Na postojećoj zgradi kojim se dodaju, obavljaju ili zamijenjuju dijelovi omotača grijanog ili hlađenog dijela ili su
dio termotehničkog sustava (prozirni el. pročelja, osim prozora i vrata, toplinska izolacija podova, zidova, stropova,
ravnih, kosih i zaobljenih krovova, hidroizolacija, postrojenje za grijanje, hlađenje ili ventilaciju, vodovod i kanalizacija,
plinske i elektroinstalacije)
Na postojećoj zgradi kojim se sustav grijanja i zagrijavanja PTV zamjenjuje sustavom s dizalicom topline (ako
ne prelazi an susjednu česticu)
Sustav sunčanih kolektora ili fotonaponskih modula s priključkom na javnu mrežu
Na postojećoj javnoj rasvjeti u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
Na postojećoj građevini kojim se postavlja oprema namijenjena punjenju elektromotornih vozila
Na postojećoj kabelskoj kanalizaciji zamjene starih kabela novima
Na razvodu el. mreže, vodovoda, odvodnje i rasvjete u kampu ili golf igralištu
Na postojećim ribnjacima kojima se polaže elektroenergetski i komunkacijski kabel, te cjevovod promjera do
0,8m
Gradnja montažne tribine na psotojećem sportskom igralištu ili dvorani
Natkrivanje postojeće otvorene građevine samonosivim balonskim platnom
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i
radovima NN 79/14 - nastavak
GLAVNI PROJEKT za građenje građevina za koje se prema Zakonu o gradnji
izdaje uporabna dozvola mora sadržavati posebne uvjete i potvrde glavnog
projekta (kao i kad se izdaje dozvola).
Investitor je dužan prijaviti početak građenja
Potreban je stručni nadzor za građenje građevina za koje se prema Zakonu o
gradnji izdaje uporabna dozvola
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
4. Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i
usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove
prostornog uređenja i graditeljstva NN 02/14, 65/14
Čl. 1. – izmjena čl. 2.
»– vrste poslova su stručni poslovi prostornog uređenja, poslovi sudionika u gradnji,
poslovi ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu, te poslovi prostornog uređenja
i graditeljstva u javnopravnim tijelima,«
Čl. 4. – imjena čl. 12., st. 4
»U radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim
poslovima uračunava se i vrijeme koje je kandidat proveo na radu na temelju ugovora o
stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.«
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
4. Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju
znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i
graditeljstva NN 02/14, 65/14 - nastavak
Čl. 9.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika svim obveznicima stručnog usavršavanja
prekida se obveza prikupljanja bodova do uređivanja pitanja dokazivanja ispunjavanja
obveze stručnog usavršavanja na temelju posebnog zakona kojim će se urediti pitanje
polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su
položile stručni ispit.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika smatra se da su svi obveznici stručnog
usavršavanja, koji nisu prikupili potreban broj bodova u prvom petogodišnjem razdoblju,
ispunili obvezu stručnog usavršavanja u tom razdoblju.
Voditelji evidencija stručnog usavršavanja dužni su do 28. veljače 2014. godine za
obveznike stručnog usavršavanja dostaviti podatke zaključno s danom stupanja na snagu
ovoga Pravilnika.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
5. Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14
Čl. 2.
Kontrola glavnog projekta obavlja se obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost:
- betonskih i zidanih konstrukcija
- metalnih i spregnutih konstrukcija
- drvenih konstrukcija
- geotehničkih konstrukcija
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
5. Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14 - nastavak
Čl.3.
Kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i
temeljnog tla obvezna je za:
1. Zgrade
- konstrukcija raspona 10m i više
- građevinske bruto površine 800m2 i više
- visine 20m i više mjereno od dna temeljla do vijenca
- konzole duljine prepusta 5m i više
- ovješene fasade
5. Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14 - nastavak
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
Čl.3.
2. industrijske i javne građevine
- tornjeve visine 9m i više mjereno od dna temelja do vrha tornja, silose, bunkere,
spremnike zapremine 1000m3 i više, otvorene kranske staze i hale građevinske bruto
površine 800m2 i više i raspona 10m i više
- samostojeće stupove visine od dna temelja do vrha tupa 9m i više, stupove s
panoima površine 10m2 i više i visine 6m i više
- suhe dokove i navoze u brodogradilištu
- bazene i slične građevine zapremine 300m3 i više
- višenamjenska skloništa
- tribine
5. Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14 - nastavak
Čl.3.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
3. prometne građevine
- nasipe, usjeke i zasjeke visine 10m i više
- konstrukcije gornjeg sloja poletno-sletnih staza
- galerije na prometnicama
- potporne zidove visine 5m i više (od dna temelja do vrha zida)
- mostove raspona 12m i više ili visine stupa 10m i više
- žičare i uspinjače
- tornjeve, jarbole i stupove visine 20m i više (od dna temelja do vrha)
- reklamne stupove s panoima površine 20m2 i više
- operativne obale i pristaništa luka
- lukobrane i valobrane
- brodske prevodnice
5. Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14 - nastavak
Čl.3.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
4. energetske građevine
- dalekovode 110 kV i više
- elektrane instalirane snage 20 MW i više
- magistralne i međunarodne naftovode i plinovode s opremom
- vjetroelektrane
5. vodne građevine
- brane s akumulacijama i pripadajućim građevinama visine 5 m i više (od dna
temelja)
- vodne građevine za zaštitu kapaciteta većeg od 50000 ekviv. stanovnika
- vodne građevine za vodoopskrbu kapaciteta zahvata većeg od 100 l/s
- zaštitne nasipe od poplave i nasipe akumulacij visine 5 m i više
- crpne stanice kapaciteta većeg od 100 l/s
5. Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14 - nastavak
Čl.3.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
6. podzemne građevine
- tunele i druge podzemne građevine dublje od 5 m mjereno od projektirane završne
kote tla
7. ukopane građevine
- pothodnike
- građevinske jame dublje od 5 m mjereno od površine terena u fazi građenja
8. posebna temeljenja i sanacija klizišta
- temeljenja na kesonima, bunarima, pilotima i sl.
- temeljenja na poboljšanom temeljnom tlu debljine poboljšanog tla 5m i više
- klizišta površine 5020 m2 i više i klizišta dubine 3 m i više
9. konstrukcije za koje se mehanička otpornost i stabilnost dokazuje ispitivanjem modela
ili gotovih elemenata
5. Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14 - nastavak
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
Čl.6.
Ako revident ocijeni da je potrebno obavljanje dodatne kontrole glavnog projekta, izvješće
o kontroli glavnog projekta sadrži i zahtjev za dostavljanje izvedbenog projekta ili
odgovarajućeg dijela izvedbenog projekta odnosno zahtjev za pregled izvedenih radova u
određenoj fazi građenja.
Čl. 8.
Izvješće o obavljenom pregledu radova na gradilištu sadrži:
1. podatke iz članka 6. stavka 1. podstavaka 1. 2. i 3. ovoga Pravilnika
2. tvrtku i sjedište odnosno ime i adresu izvođača radova
3. nalaz o obavljenom pregledu radova
4. zahtjev za uklanjanje eventualnih nedostataka izvedenih radova i eventualnu
ponovnu kontrolu izvedenih radova nakon uklanjanja nedostataka
5. datum i broj izvješća te potpis revidenta i njegov pečat ovlaštenog inženjera.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
6. Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava
gradilište NN 42/14
Čl.2.
Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na:
– građenje nove građevine
– rekonstrukciju postojeće građevine
– uklanjanje postojeće građevine ili njezinog dijela na temelju projekta uklanjanja
– građenje ili izvođenje radova koji se izvode na temelju glavnog /tipskog projekta te
– na održavanje postojeće građevine kada je potrebna provedba stručnog nadzora i
prijava početka građenja.
Ploču je obvezan postaviti izvođač odnosno glavni izvođač najkasnije na dan početka
građenja.
U slučaju da je izvođač/glavni izvođač napustio gradilište ili je došlo do prekida građenja, a
gradilište je ostalo neoznačeno, obveza je investitora postaviti ploču u skladu s ovim
Pravilnikom.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
6. Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava
gradilište NN 42/14 - nastavak
Čl.4.
Gradilište na kojem se gradi na temelju građevinske dozvole mora biti o označeno pločom koja
obvezno sadrži:
– naziv i vrstu građevine koja se gradi
– broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se građevina gradi te adresa (ako je
poznata)
– ime, odnosno tvrtku investitora,
– ime odnosno tvrtku projektanta,
– ime odnosno tvrtku izvođača,
– ime odnosno tvrtku osobe koja provodi stručni nadzor građenja,
– naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu,
– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti
dozvole,
– datum prijave početka građenja,
– naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na građevini upisanoj u Registar
kulturnih dobara Republike Hrvatske
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
7. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde
hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje
prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog
certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama
ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom
prostoru NN 47/14
Čl.1
Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način izdavanja potvrde ovlaštenim hrvatskim
državljanima i ovlaštenim pravnim osobama u svrhu neometanog pružanja usluge regulirane
profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama
Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru.
Čl.2.
Potvrda se izdaje radi ostvarivanja prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog
certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o
Europskom ekonomskom prostoru (dalje: Potvrda) hrvatskih državljana i pravnih osoba.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
7. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde
hrvatskim državljanima i pravnim osobama za
ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije
energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
u državama ugovornicama Ugovora o Europskom
ekonomskom prostoru NN 47/14 - nastavak
Čl.4
Prilog 1 – obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde fizičkim osobama
Prilog 2 – obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde pravnim osobama
Čl.5.
Potvrdu izdaje Ministarstvo u skladu sa Zakonom.
Čl.6
Pravna osoba zahtjevu prilaže i izvadak iz sudskog registra u originalu ili javnobilježnički
ovjerenoj preslici ne starijoj od 6 mjeseci.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
8. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i
energetskom certificiranju NN 48/14
Čl.3
....(iz definicije pojmova)
21. troškovno optimalna razina je razina energetske učinkovitosti koja rezultira
najmanjim troškom tijekom procijenjenoga gospodarskog vijeka trajanja, pri čemu se
najmanji trošak određuje uzimajući u obzir troškove ulaganja povezanih s energijom,
troškove održavanja i operativne troškove (uključujući troškove i uštede energije,
kategoriju dotične zgrade, zaradu od proizvedene energije), gdje je primjenjivo, kao i
troškove zbrinjavanja, gdje je primjenjivo, a procijenjeni gospodarski vijek trajanja određuje
svaka država članica. Procijenjeni gospodarski vijek se odnosi na preostali procijenjeni
vijek trajanja zgrade, ako se zahtjevi energetske učinkovitosti određuju u odnosu na
zgradu u cjelini, odnosno na procijenjeni gospodarski vijek trajanja građevinskog
elementa, ako se zahtjevi energetske učinkovitosti određuju u odnosu na građevinske
elemente.
Troškovno optimalna razina nalazi se unutar područja razina energetske učinkovitosti za
koje je analiza troškova i koristi tijekom procijenjenoga gospodarskog vijeka trajanja
pozitivna;
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
8. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i
energetskom certificiranju NN 48/14 - nastavak
Čl.3
25. značajna obnova znači obnova zgrade gdje ukupni trošak obnove ovojnice zgrade ili
tehničkog sustava zgrade prelazi 25 % vrijednosti zgrade, ne računajući vrijednosti zemljišta na
kojemu se zgrada nalazi ili se obnovi podvrgava više od 25 % površine ovojnice zgrade.
Čl.5
Zgrada javne namjene je zgrada ili dio zgrade koju koristi tijelo javne vlasti za obavljanje
svojih poslova, zgrada ili dio zgrade za stanovanje zajednice te zgrada ili dio zgrade koja nije
stambena u kojoj boravi više ljudi ili u kojoj se pruža usluga većem broju ljudi.
Čl.6
Energetski pregled zgrade provodi se prije izdavanja energetskog certifikata za:
– zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m², a od 9. srpnja 2015.
godine čija ukupna korisna površina prelazi 250 m²,
– nove zgrade prije izdavanja uporabne dozvole osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije
propisano,
– zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju u zakup, odnosno daju na leasing.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
8. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i
energetskom certificiranju NN 48/14 - nastavak
Čl.8
Zgrade s malim energetskim potrebama, u smislu ovoga Pravilnika su industrijske
zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade za koje je projektom utvrđena
specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne
površine zgrade:
a) manja od 40,50 kWh/(m2a) za zgrade kada srednja mjesečna temperatura vanjskog
zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade ≤ 3 °C;
b) manja od 21,60 kWh/(m2a) za zgrade kada srednja mjesečna temperatura vanjskog
zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade > 3 °C.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
8. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i
energetskom certificiranju NN 48/14 - nastavak
Čl.15
(1)Energetsko certificiranje nove zgrade obvezno uključuje proračun potrebne godišnje
specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske
podatke, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.
(2) Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu
na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade, pisane izjave izvođača o izvedenim
radovima i uvjetima održavanja zgrade, vizualnog pregleda zgrade i završnog izvješća
nadzornog inženjera o izvedbi ukoliko je postojala obveza njegove izrade.
(3) Izvješće o energetskom pregledu nove zgrade sadrži zapis o radnjama provedenim radi
utvrđivanja usklađenosti izgrađene zgrade s glavnim projektom u odnosu na racionalnu
uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade.
(4) Za slučaj da ovlaštena osoba utvrdi da nova zgrada nije izgrađena u skladu s glavnim projektom
u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade ili da su eventualne izmjene
tijekom gradnje u odnosu taj projekt od utjecaja na energetsko svojstvo zgrade ili da na temelju
podataka iz dokumentacije navedene u stavku 2. ovoga članka nije moguće proračunati potrebnu
godišnju specifičnu toplinsku energiju za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne
klimatske podatke, odnosno odrediti energetski razred zgrade i izraditi energetski certifikat, tada se
provodi postupak energetskog pregleda.
(5) Energetsko certificiranje zgrade na kojoj je provedena značajna obnova zgrade provodi
se kao za novu zgradu.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
8. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i
energetskom certificiranju NN 48/14 - nastavak
Čl.25
(3) Ovlaštena osoba dužna je dostavljati Izvješća o provedenim energetskim pregledima
zgrada i izdane energetske certifikate u Registar iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15
dana od izrade.
Čl.28
Proračuni propisani ovim Pravilnikom koji se provode prema Metodologiji provođenja
energetskog pregleda građevina, u dijelu koji se odnosi na proračun i modeliranje toplinskih
gubitaka za stvarne uvjete korištenja, odnosno potrebne (isporučene) energije, u sustavima
grijanja, pripreme potrošne tople vode, hlađenja, ventilacije, djelomične klimatizacije i
klimatizacije u zgradama, provode se od 1. siječnja 2015. godine.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
8. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i
energetskom certificiranju NN 48/14 - nastavak
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
8. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i
energetskom certificiranju NN 48/14 - nastavak
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata
građevina NN 64/14
Čl.4
(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na projekt koji se uvezuje u više od jedne mape.
(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na projekt na odgovarajući način odnose se i na:
1. projekt dijela građevine,
2. odgovarajući projekt pojedine struke,
3. projekt kojega je izradio samo jedan projektant,
4. tipski projekt,
5. projekt uklanjanja,
ako ovim Pravnikom nije drukčije određeno.
(3) Dio građevine je, u smislu ovoga Pravilnika:
1. pojedinačni tehnički i/ili funkcionalni sklop koji je sastavni dio cjelovite građevine koju se
projektira, ili
2. veći broj pojedinačnih tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova povezanih u tehničku i/ili
funkcionalnu cjelinu koja je sastavni dio cjelovite građevine koju se projektira.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata
građevina NN 64/14 - nastavak
Čl.6
(1) Svaki projekt mora sadržavati opći i tehnički dio.
(2) Projekt u općem dijelu obvezno sadrži:
1. naslovnu stranicu projekta,
2. popis suradnika,
3. popis svih mapa projekta, uz navođenje projektanata koji su ih izradili,
4. sadržaj mape.
9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata
građevina NN 64/14 - nastavak
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
Čl.7
(1) Naslovna stranica svake mape projekta obvezno sadrži:
1. naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB osobe registrirane za poslove projektiranja (u daljnjem
tekstu: projektantski ured) koji je izradio projekt,
2. naziv i sjedište, odnosno ime i adresu investitora,
3. naziv građevine ili njezinog dijela,
4. lokaciju građevine (adresa i/ili katastarska čestica i katastarska općina odnosno podaci o obuhvatu
zahvata u prostoru),
5. zajedničku oznaku svih mapa koje su sastavni dijelovi cjelovitog projekta,
6. razinu razrade odnosno namjenu projekta (jedan od naziva: »GLAVNI PROJEKT«, »IZVEDBENI
PROJEKT«, »TIPSKI PROJEKT« ili »PROJEKT UKLANJANJA«),
7. strukovnu odrednicu projekta i naziv projektiranog dijela građevine na kojeg se projekt odnosi (npr.
elektrotehnički projekt – projekt niskonaponske instalacije),
8. redni broj mape u nizu mapa koje čine cjeloviti projekt,
9. ime, te potpis i otisak pečata projektanta u originalu,
10. ime, te potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu i otisak pečata projektantskog ureda u
originalu,
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata
građevina NN 64/14 - nastavak
Čl.7
11. mjesto i datum izrade projekta, te
12. površinu dimenzija 9 x 9 cm u gornjoj desnoj četvrtini naslovne stranice bez teksta ili
drugog sadržaja, namijenjenog ovjeri tijela nadležnog za izdavanje građevinske dozvole.
(2) Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, naslovna stranica projekta, odnosno
naslovna stranica svake mape obvezno sadrži i ime, te potpis i otisak pečata glavnog
projektanta u originalu.
(3) Ako projekt odnosno pojedina mapa podliježe kontroli projekta, na poleđini naslovne
strane treba biti predviđen prostor za pečat i potpis ovlaštenog revidenta.
9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata
građevina NN 64/14 - nastavak
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
Čl.8
(1) Tekstualni, proračunski, tablični i drugi tehnički dijelovi projekta, osim grafičkih prikaza,
moraju sadržavati:
1. na svakoj stranici naziv projektantskog ureda koji je izradio projekt, naziv građevine,
mjesto, datum izrade i numeraciju stranica priloga, te
2. na završnoj stranici uz podatke iz podstavka 1. ovoga stavka i potpis i otisak
pečata projektanta koji je izradio prilog.
(2) Grafički prikazi moraju imati sastavnicu smještenu uz desni donji rub grafičkog prikaza
širine najviše 18 cm, koja minimalno sadržava sljedeće podatke: naziv građevine, naziv ili
ime investitora, naziv projektantskog ureda koji je izradio projekt, ime, potpis i otisak pečata
projektanta, naziv projekta (glavni, izvedbeni, tipski ili projekt uklanjanja), strukovnu
odrednicu projekta i naziv projektiranog dijela građevine na kojeg se projekt odnosi, sadržaj
grafičkog prikaza, mjerilo, redni broj grafičkog prikaza, broj revizije te datum izrade.
(3) Na grafičkom prikazu se smije nalaziti samo jedna važeća sastavnica.
9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata
građevina NN 64/14 - nastavak
Čl.9
Izmjena sadržaja projekta
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
GLAVNI PROJEKT
Čl.13
(2) Arhitektonskim, elektrotehničkim, građevinskim i strojarskim projektima pobliže se
obrađuju pojedini sklopovi građevine ili njezini dijelovi odnosno oblikovanje građevine, te
se procjenjuju troškovi za njezino građenje.
Čl.14
(1) Glavnim projektom za zgradu razvrstanu u 4. i 5. skupinu građevina obvezno se daje
tehničko rješenje i dokazuje se ispunjavanje samo onih temeljnih zahtjeva za
građevinu, kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz Zakona o gradnji, uvjetima gradnje na
određenoj lokaciji, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona koji se
mogu dati odnosno dokazati geodetskim te odgovarajućim arhitektonskim i
građevinskim projektima.
... može sadržavati i odgovarajuće strojarske odnosno elektrotehničke projekte, o čemo
odluku donosi investitor.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata
građevina NN 64/14 - nastavak
Čl.20
U prvoj mapi glavnog projekta mora biti zajednički tehnički opis koji sadrži:
1. opis građevine sa sažetim opisima dijelova od kojih se sastoji građevina te sa sažetim opisom
načina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na određenoj lokaciji u skladu s kojim je izrađen glavni
projekt,
2. zajednički tehnički opis koji osim opisa faze odnosno etape obuhvaćene glavnim projektom sadrži i
opis međusobne ovisnosti s ostalim fazama građenja složene građevine za građevinu za koju je
lokacijskom dozvolom predviđeno fazno odnosno etapno građenje,
3. opis smještaja građevine na građevnoj čestici,
4. opis namjene građevine,
5. opis načina priključenja na prometnu površinu,
6. opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu,
7. podatke o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti potreban,
8. mogućnost i uvjete uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine ako se isto predviđa,
9. podatke iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika, ako je primjenjivo,
10. podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima.
9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata
građevina NN 64/14 - nastavak
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
Čl.24
(1) Svaki odgovarajući projekt pojedine struke mora sadržavati iskaz procijenjenih
troškova građenja za dio građevine na kojeg se odnosi.
(2) U prvoj mapi mora biti zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja.
(3) Obveze iz stavka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na izradu
iskaza procijenjenih troškova građenja, ako je glavni projekt uvezan u samo jednu mapu.
(4) Iskaz procijenjenih troškova građenja iz stavka 1. odnosno 2. ovoga članka smatra se
ugovorenom vrijednošću građevine odnosno radova u smislu posebnog zakona kojim se
uređuju arhitektonski i inženjerski poslovi i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata
građevina NN 64/14 - nastavak
Čl.29
(1) Situacija sadrži popis koordinata lomnih točaka koje određuju granice obuhvata zahvata u
prostoru, odnosno granice građevne čestice i lomne točke koje određuju granice građevina
čiji je smještaj određen unutar obuhvata zahvata u prostoru, odnosno na građevnoj čestici.
(2) Popis koordinata sadrži podatke o broju točke, te koordinate (E, N) u HTRS96/TM
koordinatnom sustavu.
(3) Sastavni dio situacije je i popis vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska
dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini. Ako nekretnina za koju se izdaje
građevinska dozvola graniči s deset ili manje nekretnina, sastavni dio situacije je i popis
vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na tim nekretninama, ako su isti prema Zakonu o
gradnji stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole.
(4) U slučajevima u kojima se radi o katastarskim planovima grafičke izmjere, uklop
službenog katastarskog plana na digitalnu ortofoto kartu obavlja se na temelju dovoljnog
broja točaka (najmanje tri) koje se mogu smatrati identičnim.
(5) Osim ispisanog popisa koordinata lomnih točaka, uz glavni projekt prilaže se i elektronički
zapis popisa koordinata lomnih točaka i lomne točke iz stavka 1. i 2. ovoga članka u »gml«
formatu, na prikladnom nosaču podataka.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata
građevina NN 64/14 - nastavak
Čl.30
Rekonstrukcija postojeće građevine
Čl.31
Građenje do određenog stupnja doršenosti
Čl.32
Jednostavne i druge građevine i radovi
9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata
građevina NN 64/14 - nastavak
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
IZVEDBENI PROJEKT
Čl.34
(1) Izvedbeni projekt za građevinu sadrži odgovarajuće projekte pojedinih struka kojima se
razrađuje tehničko rješenje projektirane građevine, radi ispunjenja uvjeta određenih u
glavnom projektu.
(2) Izvedbeni projekt sadrži sve grafičke prikaze koje je, ovisno o vrsti građevine i njezinom
tehničkom rješenju, potrebno imati na gradilištu kako bi se građevina mogla izvesti na
način predviđen glavnim projektom (npr. planove oplata, nacrte armature, radioničke
nacrte nosivih konstrukcija, izometrije, sheme stolarije i bravarije, nacrte detalja, detalje
ugradnje opreme i instalacija i druge grafičke prikaze).
(3) Izrada izvedbenog projekta može se prilagoditi dinamici građenja građevine, a za
tehnički pregled, izvedbeni projekt treba biti opremljen prema odredbama ovoga
Pravilnika.
(4) Izrada izvedbenog projekta treba pratiti etapnost odnosno faznost građenja građevine.
Osim sadržaja propisanog u članku 6. ovoga Pravilnika, prva mapa izvedbenog projekta
treba sadržavati i redoslijed, opis te prikaz etapnosti odnosno faznosti građenja.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata
građevina NN 64/14 - nastavak
Čl.36
TIPSKI PROJEKT
sve kao i drugi glavni projekti osim dijela sadržaja vezanog za građenje na određenoj lokaciji
Čl.38 Izrada projekta kao elektroničkog zapisa
Projekti izrađeni kao elektronički zapis moraju činiti jednoznačno povezan cjelovit skup podataka
(opći dio projekta, tekstualni dio projekta i grafički prikazi) koji su elektronički oblikovani te koji su kao
elektronički zapisi nazvani i poredani na nosaču podataka na način koji odgovara nazivanju mapa,
dijelova projekata i drugom što je propisano ovim Pravilnikom za projekte koji se uvezuju u mape.
(3) Projekt mora biti izrađen na način da je onemogućena izmjena sadržaja, u formatu koji
omogućava promet, ovjeru i pregled elektroničkog zapisa uobičajeno dostupnim pretraživačima
podataka odnosno alatima za izradu teksta ili crteža čiji popis se objavljuje na službenim internetskim
stranicama ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(4) Dijelovi odgovarajućih projekta pojedinih struka pohranjuju se odvojeno, kao zasebni zapisi.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata
građevina NN 64/14 - nastavak
(5) Osim dijelova odgovarajućih projekta pojedinih struka, na nosaču podataka koji sadrži
projekt zasebno moraju biti pohranjeni:
1. sadržaj projekta,
2. sadržaj dijelova odgovarajućih projekata pojedinih struka, mapa koje čine cjeloviti
projekt,
3. podaci o projektantskom uredu,
4. alat koji služi kao poveznica pojedinih dijelova projekta i omogućava istovremeni
pregled grafičkih dijelova projekta.
Čl.39
Projekti se potpisuju naprednim elektroničkim potpisom u skladu s odredbama posebnog
zakona kojim se uređuje elektronički potpis.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
10. Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja
akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i
Zakona o gradnji te provedbni tih postupaka
elektroničkim putem NN 56/14
Čl.3
Zahtjev za izdavanje upravnog i drugog akata koji se izdaje na temelju Zakona o
prostornom uređenju i Zakona o gradnji podnosi se na obrascu zahtjeva dostupnom na
internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr«, a predaje se upravnom tijelu,
odnosno Ministarstvu elektroničkim putem na navedenu adresu ili kao njegov ispis
potpisan od podnositelja zahtjeva.
Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je ispis zahtjeva predan elektroničkim putem
ispisati, urudžbirati i uložiti u spis predmeta sukladno posebnim propisima koji uređuju
uredsko poslovanje, a podnositelj zahtjeva dužan je isti vlastoručno potpisati.
Ako zahtjev za izdavanje akta iz stavka 1. ovoga članka nije predan elektroničkim putem,
elektronički oblik obrasca zahtjeva popunjava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo.
Upravno tijelo i Ministarstvo dužni su u svojim službenim prostorijama strankama osigurati
besplatni pristup do ispisa obrazaca zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
10. Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja
akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i
Zakona o gradnji te provedbni tih postupaka
elektroničkim putem NN 56/14
Čl.4
Podnositelji zahtjeva za izdavanje upravnih i drugih akata koji se izdaju na temelju Zakona
o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, čiji se postupak izdavanja provodi primjenom
elektroničkog programa iz članka 2. stavka 1. ovoga Naputka ostvaruje svoje pravo uvida
u tijek postupka izdavanja akta putem internetske adrese Ministarstva:
»https://dozvola.mgipu.hr« uporabom korisničkog imena i zaporke.
Korisničko ime i zaporka iz stavka 1. ovoga članka određuje se automatski u slučaju
predaje zahtjeva elektroničkim putem, a u slučaju predaje samo ispisa obrasca zahtjeva
korisničko ime i zaporku određuje upravno tijelo, odnosno Ministarstvo na zahtjev
podnositelja zahtjeva.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
11. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14
Čl.2
(1) Zahtjeve iz ovoga Propisa koji se moraju ispuniti projektiranjem i građenjem novih
zgrada, odnosno projektiranjem rekonstrukcije i rekonstrukcijom postojećih zgrada, vlasnik
zgrade je dužan očuvati njezinim održavanjem.
(2) Za zgrade za koje nije predviđeno grijanje ili koje se griju do temperature 12 °C,
moraju se, u skladu s namjenom zgrade, pri projektiranju i građenju novih, odnosno
projektiranju rekonstrukcije i rekonstrukciji postojećih zgrada, ispuniti zahtjevi ovoga
Propisa koji se odnose na:
– toplinsku zaštitu zgrade tijekom ljeta,
– sprječavanje nastajanja građevinske štete, koja nastaje npr. zbog kondenzacije vodene
pare,
– racionalnu uporabu energije za rasvjetu.
(3) Uvjete iz stavka 2. ovoga članka nije potrebno ispuniti za negrijana skladišta,
spremišta i zgrade slične namjene.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
11. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14 - nastavak
Čl.3
(1) Ovaj Propis ne primjenjuje se na:
1. zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje,
2. privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta,
3. staklenike koji se koriste u poljoprivredi,
4. radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i zgrade gospodarske namjene koje se, u
skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako
nemaju ugrađene zračne zavjese,
5. šatore i slične privremene građevine, koje se mogu višekratno postavljati i rastavljati,
6. građevine i radove određene posebnim propisom koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez
građevinske dozvole i bez glavnog projekta,
(2) Racionalna uporaba energije za rasvjetu mora se ostvariti i u građevinama
navedenim u stavku 1. ovoga članka uz primjenu prihvatljivih ekonomskih i tehničkih
rješenja.
11. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14 - nastavak
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
Čl.4
42. Zgrada gotovo nulte energije jest zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva.
Ta gotovo nulta odnosno vrlo niska količina energije podmiruje se iz obnovljivih izvora,
uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini, a
za koju su zahtjevi utvrđeni ovim Propisom. Od 31. prosinca 2020. sve nove zgrade
moraju biti „zgrade gotovo nulte energije“;a nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade koje
koriste tijela javne vlasti odnosno koje su u vlasništvu tijela javne vlasti moraju biti „ zgrade
gotovo nulte energije“.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
11. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14 - nastavak
Čl.7
Tehnički zahtjevi za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u zgradama utvrđuju se:
1. najvećom dopuštenom godišnjom potrebnom toplinskom energijom za grijanje po jedinici ploštine korisne površine
zgrade, odnosno po jedinici obujma grijanog dijela zgrade,
2. najvećom dopuštenom primarnom energijom po jedinici ploštine korisne površine zgrade,
3. najvećim dopuštenim koeficijentom transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici ploštine ovojnice grijanog dijela
zgrade,
4. sprječavanjem pregrijavanja prostorija zgrade zbog djelovanja sunčeva zračenja tijekom ljeta,
5. dopuštenom zrakopropusnosti ovojnice zgrade,
6. najvećim dopuštenim koeficijentima prolaska topline pojedinih građevnih dijelova ovojnice grijanog dijela zgrade i
pojedinih građevnih dijelova između grijanih dijelova zgrade različitih korisnika,
7. smanjenjem utjecaja toplinskih mostova,
8. najvećom dopuštenom kondenzacijom vodene pare unutar građevnog dijela zgrade,
9. sprječavanjem površinske kondenzacije vodene pare,
10. učinkovitošću tehničkog sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije i pripreme potrošne tople vode,
11. najvećom dopuštenom godišnjom potrebnom energijom za rasvjetu zgrade, osim obiteljskih stambenih zgrada s
jednim stanom i višestambenih zgrada,
12. razredom učinkovitosti sustava automatizacije i upravljanja zgrade,
13. udjelom obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji primarne energije, ako ovim Propisom nije drukčije određeno
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
11. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14 - nastavak
Redni
broj
1
2
3
4
Građevni dio
Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu
Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni
elementi pročelja
Ostakljeni dio prozora, balkonskih vrata, krovnih
prozora, prozirnih el. Ovojnice zgrade
Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora,
stropovi prema tavanu
Stropovi iznad vanjskog zraka, stropovi iznad
garaže
U [W/(m²·K)]
Θi ≥ 18 °C
12°C < Θi < 18 °C
Θe,mj,
Θe,mj,
Θe,mj,
Θe,mj,
min >3 °C min ≤3 °C min >3 °C min ≤3 °C
0,6
0,45
0,75
0,75
0,45
0,3
0,6
0,5
1,8
1,8
3
3
1,8
1,4
2,8
2,5
1,1
1,1
1,4
1,4
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,25
0,3
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
11. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14 - nastavak
U [W/(m²·K)]
Θi ≥ 18 °C
12°C < Θi < 18 °C
Redni
Građevni dio
broj
Θe,mj,
Θe,mj,
Θe,mj,
Θe,mj,
min >3 °C min ≤3 °C min >3 °C min ≤3 °C
0,65
0,5
2
2
Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i
5
0,6
0,4
1,2
0,9
negrijanom stubištu temperature više od 0°C
6
Zidovi prema tlu, podovi na tlu
7
Vanjska vrata, vrata prema negrijanom stubištu, s
neprozirnim vratnim krilom
8
Stijenka kutije za rolete
9
Stropovi između stanova, stropovi između
grijanih radnih prostorija različitih korisnika
0,5
0,5
0,5
0,3
0,8
0,8
0,65
0,65
2,9
2,9
2,9
2,9
2,4
0,8
0,8
2
0,8
0,6
2,9
0,8
0,8
2,9
0,8
0,8
1,4
1,4
1,4
1,4
0,8
0,6
1,2
1,2
12. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
NN 55/14
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
Čl.4
Idejni projekt sadrži opći i tehnički dio.
Čl.5
Opći dio idejnog projekta sadrži:
1. naslovnu stranicu idejnog projekta,
2. popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi idejnog projekta i
3. sadržaj mape.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
12. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
NN 55/14 - nastavak
Čl.6
Naslovna stranica idejnog projekta sadrži:
1. naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB osobe registrirane za poslove projektiranja (u
daljnjem tekstu: projektantskog ureda) koja je izradila idejni projekt,
2. naziv i sjedište, odnosno ime i adresu podnositelja zahtjeva,
3. naziv zahvata u prostoru,
4. lokaciju zahvata u prostoru (adresa i/ili katastarska općina odnosno podaci o obuhvatu
zahvata u prostoru),
5. strukovnu odrednicu dijela idejnog projekta (npr. arhitektonski dio) i naziv projektiranog dijela
zahvata u prostoru,
6. ime, te potpis i otisak pečata svih strukovnih projektanta u originalu,
7. ime, te potpis i otisak pečata odgovorne osobe u projektantskom uredu u originalu,
8. mjesto i datum (mjesec/godina) izrade idejnog projekta,
9. površinu dimenzije 9 x 9 cm u gornjoj desnoj četvrtini naslovne stranice bez teksta ili drugog
sadržaja, namijenjenog ovjeri tijela nadležnog za izdavanje lokacijske dozvole i
10. oznaku idejnog projekta.
12. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
NN 55/14 - nastavak
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
Čl.12
Tekstualni, proračunski, tablični i drugi prilozi sadrže:
1. na svakoj stranici naziv projektantskog ureda koji je izradio idejni projekt, naziv
zahvata u prostoru odnosno građevine, mjesto, datum izrade i numeraciju stranica priloga
i
2. na završnoj stranici uz podatke iz podstavka 1. ovoga stavka i potpis i otisak pečata
projektanta koji je izradio prilog.
Čl.13
Sadržaji koji su uvezani u idejni projekt smiju se u uvezanim primjercima projekta mijenjati
i/ili dopunjavati tako da se idejni projekt ponovno uvezuje s dopunjenim i izmijenjenim
stranicama, pazeći pri tom na numeraciju stranica.
ZBOR PO OSIJEK
Tordinci, 19. rujna 2014.
12. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
NN 55/14 - nastavak
Čl.17 Zahvati u prostoru za koje se određuje građevna čestica
1. eksploatacijsko polje, rudarski objekti i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih
radova, skladištenja ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama
uključivši i pristupne puteve izvan obuhvata zahvata u prostoru koji se koriste isključivo u tu
svrhu,
2. zahvati u prostoru koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju
građenjem,
3. cjevovodi i kabeli različitih namjena,
4. žičare i slične građevine,
5. dalekovodi, vjetroparkovi,
6. nove vojne lokacije i vojne građevine, osim građevina iz stavka 1. ovoga članka,
7. druge slične građevine za koje nije potrebno osigurati jednoznačno korištenje prostora.
Za ceste, željezničke pruge i slične građevine, u lokacijskoj dozvoli određuje se obuhvat
zahvata u prostoru određivanjem koridora, a građevna čestica formira se parcelacijskim
elaboratom u skladu s lokacijskom dozvolom.
Za golf igrališta, kampove, luke i slične zahvate u prostoru, u lokacijskoj dozvoli određuje se
obuhvat zahvata u prostoru, a unutar tog obuhvata određuju se građevne čestice za
pojedinačne zgrade, a po potrebi i za druge građevine.

similar documents