Transportno pravo

Report
Transportno
pravo
Satnica predmeta:
2 boda (30 sati predavanja + 15
sati vježbi), tjedno opterećenje
2+1
Izvoditelj nastave: Blanka Ivančić-Kačer
• Kontakt: [email protected]
• Konzultacije:
webu
informacije
na
Uvjeti za potpis/pristupanje ispitu:
• Nazočnost na više od 80%
predavanja i 80% vježbi
• Aktivnost u nastavi
Ispit
• Pisani ili usmeni
• 2 pozitivno ocijenjena kolokvija zamjenjuju
ispit
• Seminarski radovi i prezentacije (po dogovoru)
• Terenska nastava (po dogovoru)
Kompetencije koje se stječu
Upoznavanje s osnovama ugovornog prava,
karakteristikama prijevoza stvari, pravnim
vrelima, prijevoznim ispravama i načelima
odgovornosti prijevoznika, te osnovama
transportnog osiguranja, posebice osiguranja
robe. Priprema studenata za samostalan rad
na sklapanju ugovora o prijevozu.
Sadržaj
Pojam ugovora. Sklapanje ugovora. Predugovor. Uvjet,
rok i namet. Sredstva za pojačanje ugovora. Tumačenje
i učinci ugovora. Nevaljanost ugovora. Imenovani
ugovori prema općim propisima obveznog prava. Uloga
prijevoza roba u međunarodnoj robnoj razmjeni.
Prometni putevi i sredstva. Međunarodne prometne
organizacije. Unifikacija transportnog prava. Pomorski
transport - Pomorsko tržište. Ugovor o prijevozu stvari
željeznicom. Ugovor o prijevozu stvari cestom. Ugovor
o prijevozu stvari zrakom. Transportno osiguranje.
Osnovna obilježja transportnih osiguranja. Značajke
ugovora o osiguranju. Osiguranje robe u domaćem i
međunarodnom prijevozu.
Preporučena literatura:
• Bendeković, J., Aržek, Z.: Transport i
osiguranje, Zagreb, 2008.
• Kaštela, S., Horvat, L.: Prometno pravo,
Zagreb, 2008.
• Pavić, D.: Pravo pomorskog osiguranja, Zagreb,
1997.
• Perkušić, A.: Osnove građanskog prava, Split,
2009.
Dopunska literatura
• Klarić, P. – Vedriš, M.: Građansko pravo, Zagreb, 2006.
• Milošević Pujo, B. – Petrinović, R.: Pomorsko pravo za jahte i
brodice, Split, 2008.
• Zakon o prijevozu opasnih tvari (N.N. br. 79/07)
• Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu
(N.N. br. 87/96)
• Zakon o zračnom prometu (N.N. br. 69/09, 84/11, 54/13)
• Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom
prometu (N.N. br. 132/98, 63/08, 134/09, 94/13)
• Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. br. 82/13)
• Zakon o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13)

similar documents