5.3. Norma navodnjavanja

Report
NAVODNJAVANJE
Modul: Poljoprivredne melioracije
Monika Marković dipl. ing.
Norma navodnjavanja
UKUPNO POTREBNA KOLIČINA VODE – UKUPNO RASPOLOŽIVA
VODA U VEGETACIJSKOM RAZDOBLJU
Nn = NORMA NAVODNJAVANJA
Nn= ∑ Pv - ∑ Rv
Pv = POTREBNA VODA
Rv = RASPOLOŽIVA VODA
Potrebna voda ???
EVAPORACIJA
Evapotranspiracija
TRANSPIRACIJA
Et = Evaporacija + Transpiracija
T= koeficijent transpiracije x (prinos x suha tvar)
(m 3 ha -1)
EVAPORACIJA
E = Evaporacija u jednom danu x broj
dana vegetacije (m3 ha -1)
RASPOLOŽIVA VODA ???
RASPOLOŽIVA VODA = OBORINE + KAPILARNO
DIZANJE
(m 3 ha -1)
Rezervna voda u tlu
Norma navodnjavanja je ukupna količina vode koja je potrebno
navodnjavanjem dodati biljci za vrijeme vegetacije
NETO NORMA
Ukupna količina vode
BRUTTO NORMA
NAVODNJAVANJA
Neto norma navodnjavanja
umanjena za količinu vode koja
ishlapi, površinski otječe ili voda
koja se gubi filtracijom.
Nb = N n / r
Nb = brutto norma navodnjavanja
Nn = neto norma navodnjavanja
r = koeficijent iskorištenja vode pri navodnjavanju
Zadatak
Na proizvodnoj površini od 15 ha uzgajati će se lucerna s koeficijentom
transpiracije 600 l/kg s.t.
Planirani prinos je 400 dt/ha s 30% s.t.
Vegetacijsko razdoblje 183 dana.
Dubina zone korijena do koje će se obaviti navodnjavanje iznosi 0,5 m.
Količina oborina u vegetacijskom razdoblju iznosi 450 mm.
Brzina vjetra je 10 km/h, a evaporacija na parceli iznosi 30 mm/mjesec
Tlo je pjeskovita ilovača s volumnom gustoćom 1,4 g/cm3
Trenutačna vlažnost u trenutku početka navodnjavanja iznositi će 16% težinskih
PVK = 26% težinskih
Prosječna infiltracija tla iznosi 12,5 mm/min
Podzemna voda je na dubini od 4,5 m od površine tla.
Evaporacija na proizvodnoj parceli iznosi 30 mm/mj
Potrebno je izračunati normu navodnjavanja Nn!
Nn= ∑Pv - ∑Rv
P = 15 ha
Koef. transpiracije = 600 l kg s.t.
Planirani prinos = 400 dt ha -1 sa 30% s.t.
Vegetacijsko razdoblje = 183 dana
Dubina zone korijena do koje će se navodnjavati = 0,5 m
Oborine = 450mm
Brzina vjetra = 10 km h
Gustoća tla = 1.4 g cm 3
Vlažnost = 26 %
PVK = 26%
Infiltracija = 12,5 mm min-1
OBROK NAVODNJAVANJA
- Dio
norme navodnjavanja
- Količina
vode koju dodajemo jednim
navodnjavanjem
O = 100 x Vt x h (Pvk – Tv)
O = obrok navodnjavanja (m3/ha)
Vt = gustoća tla (g/cm3) MASENA
h = dubina vlaženja (m)
P = PVK (%)
T = trenutačna vlažnost tla
AKO SU PVK I TRENUTAČNA
VLAŽNOST
IZRAŽENI U VOLUMNIM
POSTOCIMA:
O = 100 X h x ( Pvk – Tv)
OBROKOM NAVODNJAVANJA SE VLAŽI
TLO DO VRIJEDNOSTI PVK
RAZLIKA VRIJEDNOSTI PVK I TRENUTAČNE
VLAŽNOSTI TLA U STVARI PREDSTAVLJA OBROK
JEDNOG NAVODNJAVANJA
Broj navodnjavanja
Broj navodnjavanja = Nn : O
Određivanje trenutka početka navodnjavanja
- Stihijski
-Prema vanjskim morfološkim promjenama na biljkama
-Procjenjivanje vlažnosti tla
-Određenim turnusom navodnjavanja
-Kritičnim razdobljem biljaka za vodom
-Unutrašnjim fiziološkom promjenama
-Obračunom evapotranspiracije
-Prema stanju vlažnosti tla
Određivanje početka navodnjavanje pomoću turnusa
navodnjavanja (aridna područja i u zatvorenim prostorima)
Turnus – vremensko razdoblje između dva
navodnjavanja
T=
O
Ud
Turnus = Obrok (mm) / dnevni utrošak vode u mm/dan
Dnevni utrošak vode se temelji na poznavanju
vrijednosti evapotranspiracije, a dobije se
dijeljenjem te vrijednosti s brojem dana u
mjesecu
Dnevni utrošak = E (u jednom danu) + (T / d)

similar documents