Bio otpad - We-een

Report
Bio otpad
 Radionica Osijek, 22.05.2013.
 Mr.sc. Ivana Ostoić, IQ consulting
 [email protected]
Pregled
 EU legislativa
 Hrvatska legislativa
 Bio otpad
EU legislativa
 http://europa.eu/legislation_summaries/environme
nt/waste_management/index_en.htm
 Direktiva 2008/98/EC Direktiva o otpadu
 Pravni okvir za tretiranje otpada unutar EU, cilj je
zaštita okoliša te sprječavanje štetnih utjecaja
stvaranja otpada te upravljanje otpadom
EU legislativa
 Odnosi se na otpad osim:
 Radiokativni otpad
 Plinske efluente
 Eksplozive
 Fekalne tvari
 Otpadne vode
 Životinjske nusprodukte, lešine životinja
EU legislativa
 Prioriteti:
 Prevencija
 Priprema za ponovno korištenje
 Recikliranje
 Zbrinjavanje – korištenje za dobivanje energije
 Odlaganje/oporabu
EU legislativa
 Upravljanje otpadom
 Neopasni i opasni
 Nužno zbrinjavanje
Dozvole za odvoz, zbrinjavanje
Države moraju donjeti planove za zbrinjavanje i
upravljanje otpadom
EU legislativa
 5 osnovnih načela:
 Hijerarhija gospodarenja otpadom
 Samodostatnost postrojenja za odlaganje
 Najbolja dostupna tehnologija
 Blizina odlaganja otpada
 Odgovornost proizvođača
EU legislativa
 Zajednička definicija otpada u svim članicama
 Poticanje čistije proizvodnje i korištenje čistijih
proizvoda
 Poticanje korištenja gospodarskih instrumenata
 Reguliranje prometa otpadom
 Zaštita okoliša i unutarnje tržište
EU legislativa

Smanjiti količine otpada te opasnog otpada za oko 20% do 2010 u usporedbi s 2000.

ablica 1.2. KOLIČINE OTPADA U ODABRANIM DRŽAVAMA EU-a I U HRVATSKOJ (2000.)
Austrija
Danska*)
Slovenija
Hrvatska

Stanovništvo (mil.) 8,1
5,4
2
4,45

Ukupna količina otpada (mil. t)
48,6
13,0
8,4
12,6

Ukupna količina otpada po stanovniku (kg)
6.000
2.407
4.200
2.840

Količina komunalnog otpada (mil. t)
3,1
3,1
0,8
1,2

Ukupna količina komunalnog otpada po stanovniku (kg)
270
383
574
400

Hrvatska regulativa
 Zakon o otpadu – nova verzija u procesu donošenja
 Strategija gospodarenja otpadom RH
 Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2007 do
2015. godine
 Propisi iz područja otpada
Zakonska regulativa
 Strategija gospodarenja otpadom RH
 Plan gospodarenja otpadom RH 2007-2015.
 Zakon o otpadu NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09
 Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 23/07,
111/07
Zakon o otpadu
 Trenutno je u fazi donošenja
 Rok za prigovore 27.05.2013.
Strategija gospodarenja otpadom RH
 Usvojiti i početi primjenjivati plan gospodarenja
otpadom
 Razviti zakonodavstvo
 Jačati nadzor
 Uskladiti se s EU uz vezane sektorske politike o
održivom razvoju, energetskoj učinkovitosti i sl.
 Ulagati u gospodarenje otpadom
Otpad - principi
 Odgovornost proizvođača
 onečiščivač plaća
 Informiranje – pravo na pristup informacijama –
Arhuška konvencija
 Priprema za uvođenje tržišta zelene ekonomije – do
kraja godine
Bio otpad
 Biorazgradiv otpad
 Biomedicinski otpad
Bio otpad
 Bio razgradivi otpad:







hrana, zeleni otpad, papir
Biorazgradiva plastika
Ljudski otpad
Gnojiva
Otpadne vode
Otpad iz klaonica
Otpadni mulj i sl.
Bio otpad kao izvor energije
 Green paper – energetska strategija na nivou EU 3
cilja:
 Održivi razvoj
 Konkurentnost
 Sigurnost snabdijevanja energijom
Mjere
 Povećanje energetske učinkovitosti
 Korištenje OIE i otpada za dobivanje energije
 Jedinstvena energetska politika unutar EU
Biomasa
 Tehnologija je razvijena te postoje brojni primjeri u
EU
 Problemi u Hrvatskoj – ugovor s dobavljačem,
procedura za ishođenja dozvola
Biomasa
 Biomasa može biti: masa biljnog ili životinjskog
porijekla koja se koristi za proizvodnju energije
 Kogeneracija – toplinska i električna energija
Biomasa
 Drvna biomasa
 Drvni otpad prilikom prerade i obrade drva
 Cca. do 80% otpada u finalnom proizvodu
 Koristi se kao gorivo u vlastitim kotlovnicama
 Kao sirovina za brikete, pelete
Biomasa
 Ostaci i otpatci iz poljoprivrede
 Slama, kukuruzovina, oklasak, stabljike, koštice i sl.
 Prerađuje se prešanjem, baliranjem, peletiranjem
 Projekt elektrane na koštice masline
Biomasa
 Životinjski otpad i ostaci
 Izmet
 Lešine, stelja
 Bioplin (60% metana, 35% Co2 i ostalih plinova)
Biomasa iz otpada
 Zelene frakcija kućnog otpada
 Biomasa iz parkova i vrtova
 Mulj iz kolektora otpadnih voda
Kruta biomasa
 Kruti optad kao što je npr. drvo
 Uporaba:
 Kompostiranje
 Anaerobna digestija – dobiva se metan i talog –




gnojivo
Fermetnacija i destilacija – etilni alkohol
Piroliza – plin i ugljen
Spaljivanje za dobivanje el. energije i topline
Građevinski materijal
Biogoriva
 Dobivaju se preradom biomasenpr. iz šećerne trske,
kukuruz, ječam, sunockret. Žito – bioetanol i
biodizel
 Etička pitanja!
Bioplin
 Životinjski izmet, kanalizacijski otpad i kruta
biomasa – metan i CO2
 Pogonsko goriva za vozila
 Dobivanje električne energije, grijanje
Kako stvarno iskoristi optad za EE
 Analiza količina
 Sigurnost i stalnost dobave
 Tehno-ekonomska analiza
 Proces ishođenja dozvola
Financiranje?
 Poticanje EE i OIE
 Poticajna otkupna cijena – HROTE i HERA
 Subvencije putem kredita:
 HBOR
 EIB darovnica
 FZOEU
Financiranje?
 Investitori
Problemi
 Dugotrajna procedura za ishođenje dozvola
 Problem dobivanja financiranja od strane banaka –
kolaterali
 Niska cijena otkupa
 Ograničene kvote
1 MW bioplin
 Okolica Zagreba
 1355 Kn/Mwh poticajna cijena
 Ugovor na 12 godina (+- inflacija)
 Lokalna tvrtka je izvor organskog optada te mogu
godišnje dobaviti oko 30.000 tona organskog
otpada, 7.000 tona polu tekuće gnojivo (farma)
 Ostataka kukuruzovina i trava
1 MW bioplina
 Trošak za sirovinu 275,500 EUR
 Godišnji prihodi – oko 1.600.000 EUR
 Godišnji troškovi oko 700.000 EUR
 http://www.aboutbioenergy.info/technologies.html
Pitanja?

similar documents