2. Institucionalni okvir za upravljanje strukturnim instrumentima

Report
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Institucionalni okvir za upravljanje strukturnim
instrumentima
Helga Bubanović Devčić, pomoćnica ministra
Sadržaj:
www.mrrfeu.hr
• Institucionalni okvir za upravljanje strukturnim
instrumentima u financijskom razdoblju 2007.2013.
• Institucionalni okvir za upravljanje strukturnim
instrumentima u financijskom razdoblju 2014.2020.
www.mrrfeu.hr
Institucionalni okvir za upravljanje strukturnim
instrumentima u financijskom razdoblju
2007.-2013.
Operativni programi 2007.-2013.
OPERATIVNI
PROGRAM
PROMET
OKOLIŠ
REGIONALNA
KONKURENTNOST
PODRUČJA
ULAGANJA
-
Željeznica
Unutarnja plovidba
Gospodarenje otpadom
Vodoopskrba i integrirani sustav upravljanja otpadnim vodama
-
Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje
atraktivnosti regija
Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva
-
RAZVOJ LJUDSKIH
POTENCIJALA
-
www.mrrfeu.hr
-
Održivo zapošljavanje i prilagodljivost radne snage
Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u
nepovoljnom položaju
Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i
razvoju;
Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje
Institucionalni okvir 2007. – 2013.
Institucionalni okvir utvrđen je:
• Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za
korištenje strukturnih instrumenata u RH
(NN 78/2012) = funkcije i odgovornosti u Sustavu
www.mrrfeu.hr
• Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole
korištenja strukturnih instrumenata EU u RH
(NN, 97/2012) = nositelji funkcija i odgovornosti
IPA nasljeđe
Sustav upravljanja i kontrole korištenja
strukturnih instrumenata EU u RH 2007-2013
Tijelo za
ovjeravanja
i plaćanja
MFIN
OP Promet
Upravljačko
Tijelo
www.mrrfeu.hr
Posredničko
Tijelo 1
Posredničko
Tijelo 2
MPPI
Koordinacijsko
MRRFEU
tijelo
ARPA
OP Okoliš
OP Regionalna konk.
OP Ljudski resursi
MZOP
MRRFEU
MRMS
MINGO
M.Polj.
FZOEU
Tijelo za
reviziju
HV
MZOS
SAFU
M.Pod.
HZZ
MSPM
ASOO
Ured za
udruge
Nac.
zaklada
za c.d.
Koordinacijsko tijelo
Funkcije:
www.mrrfeu.hr






programiranje
uspostava Sustava
donošenje Pravila
razvoj sustava upravljanja informacijama
praćenje provedbe na nacionalnoj razini
koordinacija s Europskom komisijom
Tijelo za reviziju
Funkcije:
www.mrrfeu.hr
 provođenje postupka procjene usklađenosti
sustava za svaki operativni programa
 provođenje revizija Sustava
 provođenje revizije operacija
…
Tijelo za ovjeravanje
Funkcije:




ovjeravanje izdataka
podnošenje EK zahtjeva za plaćanjem
prognoziranje izdataka
….
www.mrrfeu.hr
 plaćanja
Upravljačko tijelo
Funkcije:
www.mrrfeu.hr







upravljanje operativnim programom
kontrola rada Posredničkih tijela
vrednovanje operativnih programa
informiranje i vidljivost
koordinacija rada odbora za praćenje provedbe
upravljanje i praćenje provedbu pravila n+3
osiguravanje da sva tijela u sustavu primaju
odgovarajuće informacije i postupaju u skladu s
Pravilima
 ……..
Posredničko tijelo 1
www.mrrfeu.hr
Funkcije:
 izrada i vrednovanje operativnih programa
 praćenje provedbe prioriteta i mjera
odgovarajućeg operativnog programa
 planiranje i provedba natječaja
 definiranje kriterija za odabir projekata
 ocjenjivanje usklađenosti projekata s kriterijima za
odabir
 odabiranje projekata za financiranje i zaključivanje
ugovora
 ……..
Posredničko tijelo 2
www.mrrfeu.hr
Funkcije:
 osiguranje administrativne podrške Posredničkom
tijelu 1 za ocjenjivanje projekata u otvorenim
pozivima
 ocjena prihvatljivosti troškova
 zaključivanje ugovora
 administrativne provjere i provjere na terenu
praćenje provedbe prioriteta i mjera
 zaprimanje i obrada zahtjeva za plaćanje
odgovarajućeg operativnog programa
 ispitivanje sumnji na nepravilnosti
 podrška korisnicima…..
Funkcije i odgovornosti MRRFEU
 Koordinacijsko tijelo:
 programiranje
 uspostavu Sustava
 donošenje Pravila
 razvoj sustava upravljanja informacijama
 praćenje provedbe na nacionalnoj razini
 koordinaciju s Europskom komisijom
www.mrrfeu.hr
 Upravljačko tijelo za OP Regionalna konkurentnost
Pravila (1)
Pravila su:
www.mrrfeu.hr
 skup zajedničkih nacionalnih propisa o postupanju
tijela u Sustavu kojima se utvrđuju uvjeti korištenja
sredstava strukturnih instrumenata
 odnose se na sva tijela u Sustavu i na sve operativne
programe
 neizravno se odnose i na postupanja (potencijalnih)
korisnika sredstava
Pravila (1)
Primjeri:




Pravila strateškog planiranja i programiranja
Pravila prihvatljivosti troškova
Pravila za pripremu i provedbu projekata
Pravila za odabir projekata i odobravanje sredstava
pomoći
 Pravila o provjeri izvršenosti ugovornih obveza i
plaćanja
Status:
www.mrrfeu.hr
 Priprema u tijeku; objava od siječnja 2013. nadalje
www.mrrfeu.hr
Institucionalni okvir za upravljanje strukturnim
instrumentima u financijskom razdoblju
2014.-2020.
Institucionalni okvir 2014. - 2020.
www.mrrfeu.hr
Osnova za donošenje odluke:
 Relevantna EU Regulativa (u nastajanju)
 IPA iskustva
 SKF iskustva (?)
 Uvažavanje postojećeg relevantnog pravnog i
administrativnog okvira u RH
 Administrativni kapaciteti (i administrativni teret)
 Troškovi vs. koristi
Institucionalni okvir 2014. - 2020. (2)
www.mrrfeu.hr
•
•
•
•
Ovisi o programskom okviru
Učinkovita koordinacija i upravljanje
Snažne kontrolne funkcije
Osnaživanje administrativnih kapaciteta u
svim tijelima i na svim razinama
Institucionalni okvir 2014. - 2020. (3)
www.mrrfeu.hr
4 cilja:
– Apsorpcija: korištenje sredstava
– Točnost i regularnost: korištenje sredstava bez
povrata
– Efikasnost: korištenje sredstava bez dodatnih
troškova
– Učinkovitost: korištenje sredstava radi postizanja
učinka
POTREBNO OSIGURATI RAVNOTEŽU MEĐU CILJEVIMA
(svi su podjednako važni)!!!
Uprava za upravljanje operativnim programima
[email protected]
Hvala na pozornosti

similar documents