Ovrha na novčanim sredstvima Pravna klinika ZG i PGP Sisak

Report
“ ODABRANA PITANJA IZ PRAKSE
BESPLATNOG PRAVNOG
SAVJETOVANJA S NAGLASKOM NA
PROBLEME IZ DOMENE OVRŠNOG
PRAVA”
1. OVRHA NA NOVČANIM
SREDSTVIMA
 ČINJENIČNO STANJE:
Stranka je imala nepodmiren dug prema Zagrebačkoj banci od 2004.
godine. Banka je podnijela prijedlog za ovrhu. Budući da stranka nije
u zakonskom roku izjavila prigovor, rješenje je postalo pravomoćno i
ovršno 23. studenog 2006. godine. Stranka tvrdi da nije znala za dug
do 10. listopada 2012. godine kada joj je račun blokiran. Stranka je
nakon blokade računa kontaktirala javnog bilježnika i Zagrebačku
banku kako bi došla u posjed dokumentacije koju je predala na uvid.
Stranka ističe da na dostavnici nije njezin potpis i da istu nikada nije
primila te je podnijela žalbu Općinskom sudu, no ista je bila
odbačena kao nepravodobna. Ovršenik je u međuvremenu otvorio
zaštićeni račun, ali je ovršni postupak ipak proveden i podmireno je
dugovanje.
 PITANJA STRANKE
1. Može li stranka ostvariti povrat ovršenih sredstava?
 PRAVNI SAVJET
1. Stranci je 15.siječnja 2014.godine dan pravni savjet. U
pravnom savjet stranci je objašnjeno zašto je njezina žalba
odbačena kao nepravodobna od strane Općinskog suda, a
ujedno i tijek ovršnog postupka. Stranci je rečeno da u
konkretnom slučaju jedino može pokrenuti postupak radi
ukidanja klauzule pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi
pozivajući se na neurednu dostavu. Pritom je upoznata s
činjenicom da troškove tog postupka mora sama prethodno
podmiriti, a što je osobito naglašeno obzirom na troškove
grafološkog vještačenja potpisa i zastupanja od strane
odvjetnika. Ukoliko stranka uspije u parnici, može
protuovrhom potraživati prethodno ovršena sredstva.
2. OVRHA
 ČINJENIČNO STANJE:
Stranka je beskućnik koji u živi u Crvenom križu na socijalnoj
pomoći od 600 kuna. Stranka ne posjeduje nekretnine. Dok je
2000.-te godine prodavala novine na autoputu, prišli su joj
neki momci i pitali ju bi li im pomogla na legalan način kupiti
mobitel u zamjenu za 400 kuna. Stranka je pristala te potpisala
ugovor misleći da se radi o mobitelu na bonove. Međutim
radilo se o mobitelu na pretplatu, a ne na bonove. Stranci je
prvi mjesec stigao račun od 40 kuna, a drugi mjesec na 31 250
kuna. Stranka taj iznos ne može platiti te joj je 31.01.2014.
godine stigla presuda za ovrhu.
 PITANJA STRANKE:
1. Može li stranka ići u zatvor zbog nemogućnosti plaćanja duga?
2. Može li stranka izbjeći ovrhu?
3. Koji su uvjeti za oslobođenje od plaćanja sudskih troškova?
 PRAVNI SAVJET:
 ČINJENIČNO STANJE:
Stranka navodi kako je prije 8 godina radila za tvrtku NN. Kako se svakoga ponedjeljka
u gradu u kojem se nalazila tvrtka održavao kolegij, vlasnik tvrtke uzeo je American
express kartice za predstavnike izvan grada. Kartice su služile za plaćanje cestarina i
goriva. Prilikom uručenja kartice tajnica tvrtke zamolila je stranku da potpiše
preuzimanje kartice. Obrazac koji je stranka potpisala bio je ugovor sa American
expressom. Isti nije pročitala pažljivo jer je potpisala kako navodi "samo da je
preuzela karticu". Nakon godine dana vlasnik tvrtke prestao je plaćati troškove
učinjene na kartici. Stranka navodi da je u ugovoru sitnim slovima pisalo kako svaki
korisnik kartice u slučaju da tvrtka prestane plaćati obveze odgovara za svoj dio
učinjenih troškova te da joj je kasnije od strane Amexa oduzeta i privatna kartica.
Predmet je završio na sudu. Stranka je podnijela žalbu na presudu u kojoj je
izrečeno da je ona u obvezi prema Amexu. Sve se to događalo od 2006. godine.
Nova presuda je opet bila u korist Amexa. Prošle godine je donesena presuda
drugostupanjskog suda bez upute o pravnom lijeku. Stranci je jasno da su
osnovnim troškovima (dug prema Amexu cca 6.600 kn) pridodani i troškovi ovrhe
kao i troškovi parnica. Tvrtka je u stečaju,a vlasnik je umro prije 4 godine.
 PRAVNA PITANJA:
1. Što učiniti u nastaloj situaciji?
 OPĆA PRAVNA INFORMACIJA:
1.
Stranci je dana obavijest o postupku i uvjetima za otvaranje zaštićenog računa u FINI.
Sukladno čl. 23. t. 1. i čl. 24. st. 1. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, u daljnjem
tekstu: OZ), presuda je ovršna isprava te se ista dostavlja FINA radi provedbe
ovrhe, odnosno prisilne naplate. Naime, prema Zakonu o provedbi ovrhe na
novčanim sredstvima (NN 91/10, 112/12) od 1. siječnja 2011. godine FINA provodi
ovrhe na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i građana, po svim računima i
oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom
broju ovršenika, bez njegove suglasnosti. Ako na računu nema dovoljno sredstava
za izvršenje ovrhe u cijelosti, FINA bankama daje nalog da blokiraju račune i
zabrane raspolaganje oročenim novčanim sredstvima te u Jedinstveni registar
računa stavlja oznaku blokade ovršenikovih računa i oznaku zabrane raspolaganja
oročenim novčanim sredstvima. Banke kontinuirano izvještavaju Finu o svim
priljevima novčanih sredstava na ovršenikov račun, a prema Pravilniku o načinu i
postupku provedbe ovrhe (NN 6/2013) banke su dužne informirati FINA i o isteku
oročenja, kao i planiranom datumu pripisa kamate na oročenu štednju. Iznos
kamate na oročenje koristi se za vraćanje duga, međutim sama oročena štednja je
prema navedenom Pravilniku povlaštena utoliko da se mora pričekati istek roka na
koji je štednja oročena kako štediša ne bi ostao bez ugovorene kamate. S druge
strane, ovršenicima na raspolaganju stoji mogućnost razvrgnuća ugovora o
oročenju i prije isteka spomenutog roka te dobrovoljna otplata duga.
Priljev novčanih sredstava koristi se isključivo za
izvršenje osnova za plaćanje zbog kojeg je
ovršenikov račun blokiran, sve do izvršenja
osnove za plaćanje. Nakon izvršenja osnove za
plaćanje u cijelosti, FINA obavještava banku o
deblokadi računa ovršenika i o ukidanju
zabrane raspolaganja oročenim novčanim
sredstvima na razini OIB-a ovršenika te mijenja
oznaku blokade računa i oznaku zabrane
raspolaganja oročenim novčanim sredstvima
ovršenika u Jedinstvenom registru računa.
Prema OZ-u ovrha se ne provodi na sljedećim novčanim sredstvima:
• 1. primanjima po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja
zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti, naknade štete za izgubljeno
uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja;
2. primanjima po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o
invalidskome osiguranju;
3. primanjima po osnovi socijalne skrbi;
4. primanjima po osnovi privremene nezaposlenosti;
5. primanjima po osnovi dječjega doplatka;
6. primanjima po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima;
7. naknadama za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te
za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,
8. primanjima po osnovi odličja i priznanja,
9. rodiljnim i roditeljskim novčanim potporama, osim ako posebnim propisom nije
drugačije određeno,
10. ostalim primanjima izuzetima od ovrhe po posebnim propisima (npr. novčane
potpore prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji).
Navedena primanja su ona koja su u cijelosti izuzeta od ovrhe.
Ovrha se djelomično provodi na primanjima po
osnovi plaća i mirovina na način da
poslodavac/isplatitelj definira i isplaćuje iznos
primanja zaštićenog od ovrhe u skladu s
odredbama OZ-a na poseban račun za
zaštićena primanja, tzv. zaštićeni račun. Tako je
od ovrhe izuzet iznos od 2/3 prosječne neto
plaće u Republici Hrvatskoj, a ako je plaća
manja od prosječne, izuzima se iznos od 2/3
iznosa plaće.
Stranci je objašnjen postupak otvaranja zaštićenog računa.
Stranka kao ovršenik treba bez odlaganja ispuniti obrazac Obavijesti o
primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe (čl. 212.
st. 1. OZ), te dostaviti potpisani obrazac u bilo koju poslovnicu FINE.
Spomenuti obrazac dostupan je u svim poslovnicama FINE te da se
otvaranje zaštićenog računa ne naplaćuje. Kao ovršenik stranka
treba podnijeti zasebnu Obavijest za svako primanje, naknadu ili
iznos koji je izuzet od ovrhe jer se primanja koja nisu navedena u
Obavijesti isplaćuju na račun na kojem se provodi ovrha i na istima
će biti izvršena ovrha. Fina potom odmah obavještava banku koja
otvara poseban račun za raspolaganje zaštićenim primanjima i šalje
povratnu obavijest Fini. U istom trenutku Fina obavještava i
uplatitelja primanja izuzetih od ovrhe da je račun otvoren i od tada
se primanja navedena u Obavijesti uplaćuju na taj račun i možete s
istima slobodno raspolagati.
Važno je napomenuti da se zaštićeni račun ne može otvoriti
unaprijed ukoliko samo prijeti mogućnost ovrhe, a rješenje o
ovrsi još nije doneseno. U slučaju stranke ovrha je neizbježna.
Kada stranka sazna da je u FINU predan ovršni nalog, odnosno
rješenje o ovrsi koje će doći na naplatu, a ima primanja koja su
po zakonu izuzeta od ovrhe, da bi njima mogla raspolagati,
potrebno je otvoriti zaštićeni račun. Bitno je još jednom
naglasiti da je za raspolaganje sredstvima koja su izuzeta od
ovrhe nužno da ona budu uplaćena na poseban račun za
zaštićena primanja. Ukoliko stranka ne otvori tzv. zaštićeni
račun, FINA će radi provođenja ovrhe sa računa zaplijeniti sav
novac, pa će u tom slučaju stranka tek nakon toga moći
zaštititi buduće eventualne uplate.
3.OVRHA ZBOG NEPLAĆANJA
DOPRINOSA
 ČINJENIČNO STANJE:
Stranka je do 13. ožujka 2013. godine imala otvoren obrt , a s navedenim
datumom je odjavljena iz obrtnog registra. U tom obrtu stranka je bila
jedina zaposlena osoba. Stranka 17 godina nije podmirivala obvezu
plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno
osiguranje. Zbog neplaćanja doprinosa, ovrhovoditelj, Porezna uprava
pokrenula je ovršne postupke radi prisilnog ostvarenja tražbine. Rješenjem
od 19. prosinca 2013. godine donesenim povodom zahtjeva stranke za
utvrđivanjem zastare prava na naplatu doprinosa, zahtjev stranke je
djelomično usvojen te je za određena potraživanja po osnovi doprinosa
nastupila zastara prava na naplatu duga doprinosa. Dug je bio osiguran
založnim pravom koje je uknjiženo u odgovarajući upisnik te se sukladno
tome isti može naplatiti iz zalogom opterećene stvari.
 PITANJA STRANKE:
1. Hoće li se priznati u mirovinski staž godine za koje nisu bili
uplaćivani doprinosi?
2. Može li izbjeći plaćanje ovrhe i kako?
 PRAVNO MIŠLJENJE:
1. Zastara prava na obračun obveze doprinosa i naplatu
doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni
zastarijeva za pet godina. Zastara za navedena potraživanja
nastupit će za pet godina računajući od dana kada je prvi put
počela teći. U konkretnom slučaju radi se o RELATIVNOJ
ZASTARI. APSOLUTNA ZASTARA prava na obračun i naplatu
doprinosa nastupa za deset godina od dana kada je zastara
prvi put počela teći. Rješenje kojim je utvrđena zastara prava
na naplatu određene vrste i iznosa duga doprinosa, otpisat će
se iznos duga doprinosa za koje je pravo na naplatu
zastarjelo.
Osiguranik koji je sam za sebe obveznik doprinosa za osobno
osiguranje, može na vlastiti zahtjev, naknadno, u potpunosti uplatiti
doprinose za mirovinska osiguranja koji su otpisani zbog zastare
prava na naplatu. Ta mogućnost odnosi se na doprinos za
mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i
doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne
kapitalizirane štednje, tj. za doprinose za I. i II. mirovinski stup.
Mogućnost naknadne uplate doprinosa koji su otpisani zbog zastare
uvedena je radi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja jer se u
mirovinski staž uračunavaju samo one godine staža osiguranja za
koje su u cijelosti uplaćeni doprinosi, a mirovinski staž je bitan jer je
on jedna od pretpostavki koje su važne za ostvarivanje prava iz
mirovinskog osiguranja, kao što je pravo na mirovinu.
S obzirom da je za neke od dospjelih doprinosa stranke nastupila
apsolutna zastara, osiguranik ( stranka ) te doprinose na koje se
odnosi apsolutna zastara nije dužan platiti jer su dugovanja na
osnovi tih doprinosa otpisana. Međutim, Zakonom o doprinosima (
NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, u daljnjem
tekstu ZD ) dopušteno je osiguraniku koji je sam za sebe obveznik
doprinosa za osobno osiguranje, da vlastitim zahtjevom, upućenim
HZMO-u, u cijelosti uplati doprinose za mirovinska osiguranja, koji
su otpisani zbog zastare prava na naplatu, a sve kako bi ostvario
prava iz mirovinskog osiguranja. Zahtjev za naknadnu uplatu
doprinosa otpisanih zbog zastare prava na naplatu doprinosa,
osiguranik može podnijeti do isteka dvije godine od dana kada je
rješenje o utvrđivanju zastare prava na naplatu postalo pravomoćno
( čl. 234. ZD-a ). Nakon proteka dvije godine od pravomoćnosti
rješenja, zahtjev nije moguće podnijeti te se u tom slučaju neće
uzeti u obzir određene godine staža prilikom izračuna mirovine.
2.
U ovršnom postupku može se protiv rješenja o ovrsi koje je u njemu
doneseno izjaviti pravni lijek ( žalba protiv rješenja donesenog na
temelju ovršne isprave te prigovor protiv rješenja o ovrsi donesenog na
temelju vjerodostojne isprave ). Pravni lijek podnosi se u roku od 8 dana
od dostave prvostupanjskog rješenja ( čl. 11. st. 3. Ovršnog zakona, NN
112/12, 25/13, u daljnjem tekstu OZ ). Pravni lijek ne odgađa izvršenje
rješenja o ovrsi, osim u slučajevima kada je zakonom drugačije određeno
( čl. 11. st. 4. i čl. 50. st. 7. OZ ). Jedan od razloga za žalbu protiv rješenja
o ovrsi je i zastara tražbine o kojoj je odlučeno ovršnom ispravom ( čl. 50.
st. 1. t. 11. OZ ). Žalbeni razlozi trebaju se istaknuti u pravnom lijeku u
roku koji je određen za njegovo izjavljivanje. Iznimno se žalbeni razlog
može izjaviti i nakon proteka roka za izjavljivanje žalbe, dakle i kad je
rješenje o ovrsi postalo pravomoćno, ali samo ako se žalbeni razlog iz
opravdanih razloga nije mogao istaknuti u roku za žalbu protiv tog
rješenja, ali samo do dovršetka ovršnog postupka. ( čl. 53. st. 1. i 2. OZ ).
U rješenju o ovrsi redovito se daje uputa o pravnom lijeku i u njoj je
naveden rok u kojem se pravni lijek može izjaviti.
Sud ne pazi na zastaru po službenoj dužnosti, već samo na
prigovor dužnika ( čl. 214. st.3. ZOO-a ). Zastara se
prekida kada dužnik prizna dug, a on to može učiniti
izjavom vjerovniku i na posredan način i to davanjem
otplate, plaćanjem kamata, davanjem osiguranja ( čl.
240. ZOO-a ). Zastara će se prekinuti podnošenjem
tužbe i svakom drugom radnjom vjerovnika koja je
poduzeta protiv dužnika pred sudom ili drugim
nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili
ostvarenja tražbine ( čl. 241. ZOO-a). Ako dužnik ispuni
zastarjelu obvezu, nema pravo zahtijevati da mu se
vrati ono što je dao, čak i ako nije znao da je obveza
zastarjela.
4. NASLIJEĐENE OVRHE
 ČINJENIČNO STANJE:
Stranka je nakon smrti oca zajedno sa sestrom i majkom
prihvatila nasljedstvo ne znajući da su iza njezinog pokojnog
oca ostali dugovi. Nakon što je stranka prihvatila nasljedstvo
počela su joj stizati rješenja o ovrsi zbog dugovanja pokojnog
oca. Parnice su u tijeku zadnjih 6 godina. S majkom i sestrom
nema nikakvih kontakata.
 PITANJA STRANKE:
 PRAVNO MIŠLJENJE:

similar documents