Odvjetni*ki ured Tilo*anec

Report
Project co-financed by the CEI Know-how Exchange Programme sponsored by the CEI Fund at the EBRD
1
Ivan Tilošanec, odvjetnik
HRVATSKO ENERGETSKO
ZAKONODAVSTVO U SEKTORU BIOGORIVA
PODZAKONSKI AKTI
„IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2009/28/ES IN THE FIELD OF BIOFUELS AND TRANSPORT
IN THE REPUBLIC OF SERBIA – TRANSFER OF BEST PRACTICES“
Beograd, 18. 2. 2014.g.
Odvjetnički ured Tilošanec
PODZAKONSKI AKTI –
UVODNE NAPOMENE

podzakonski akti detaljno propisuju način
operativne provedbe ZoBP:
u tom smislu sadrže utvrđene metodologije
za izračune propisane ZoBP
▬ obrasce za primjenu u konkretnim
slučajevima sa propisanim podacima
▬

u okvir ove prezentacije uključili smo samo
informacije koje daju osnovni pregled
Odvjetnički ured Tilošanec
sadržaja
2
UREDBA O POTICANJU PROIZVODNJE
BIOGORIVA ZA PRIJEVOZ (NN br. 1/14)
SADRŽAJ:
I.
OPĆE ODREDBE
II.
VRSTE BIOGORIVA
III.
NOVČANI POTICAJI
IV.
NAKNADA ZA POTICANJE
V.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Odvjetnički ured Tilošanec
3
UREDBA O POTICANJU PROIZVODNJE
BIOGORIVA ZA PRIJEVOZ (NN br. 1/14)
VI.
PRILOZI
1.
2.
3.
4.
Metodologija za izračun najviše razine prodajne
cijene biodizela i bioetanola
Metodologija za izračun jediničnog iznosa novčanog
poticaja za proizvodnju biodizela
Metodologija za izračun jediničnog iznosa novčanog
poticaja za proizvodnju bioetanola
Metodologija za izračun visine udjela iz prihoda od
trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva
Odvjetnički ured Tilošanec
4
UREDBA (NN br. 1/14) –
UVODNE NAPOMENE

Svrha uredbe:
Provedba ZoBP
▬ Detaljno uređivanje i provedba sustava
poticaja
▬ Kompletiranje obveze stavljanja biogoriva na
tržište
▬
Odvjetnički ured Tilošanec
5
UREDBA (NN br. 1/14) – KARAKTERISTIKE
SUSTAVA POTICAJA




Sustav poticaja potiče konkurentnost domaće
proizvodnje biogoriva
Potiče se isporuka biogoriva distributeru i
krajnjem korisniku
Dinamička komponeneta sustava omogućava
utjecaj tržišta i tehnološki napredak
Ciljevi i postavke sustava poticaja usklađeni
su NAP-om od 2011-2020. g.
Odvjetnički ured Tilošanec
6
UREDBA (NN br. 1/14) –
SVRHA SUSTAVA POTICAJA

Jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju
biodizela ili bioetanola određuje se:
▬
na temelju razlike između tržišne cijene dizelskog
goriva ili motornog benzina na referentnom
međunarodnom tržištu na paritetu CIF Med
(Genova/Lavera) u odnosu na cijenu biodizela ili
bioetanola na referentnom međunarodnom tržištu na
paritetu FOB Roterdam i uvećano za opravdanu
razliku domaćeg proizvodnog troška i cijene
biodizela ili bioetanola na referentnom
međunarodnom tržištu na paritetu FOB Roterdam.
Odvjetnički ured Tilošanec
7
UREDBA (NN br. 1/14) –
SVRHA SUSTAVA POTICAJA

Domaći proizvodni trošak biogoriva:
izračunava se na temelju cijene sirovine na
tržištu Republike Hrvatske
▬ cijene prerade te sirovine u biogorivo
▬ cijene prijevoza
▬ skladištenja i drugih predviđenih troškova
▬
Odvjetnički ured Tilošanec
8
UREDBA (NN br. 1/14) –
SVRHA SUSTAVA POTICAJA

domaći proizvodni trošak se korigira za
koeficijent iskorištenosti kapaciteta u
proizvodnji biodizela ili bioetanola definiran
u Prilozima 2. i 3. ove Uredbe
Odvjetnički ured Tilošanec
9
UREDBA (NN br. 1/14) – UVJETI
ZA ISPLATU POTICAJA

Uvjeti za isplatu poticaja su:
da prodajna cijena biogoriva bez poreza i
obveznih naknada ne prelazi najvišu razinu
prodajne cijene BG
▬ da su BG stavljena na tržište putem:
▬


obveznika stavljanja biogoriva na tržište
ili krajnjeg korisnika
Odvjetnički ured Tilošanec
10
UREDBA (NN br. 1/14) – UVJETI
ZA ISPLATU POTICAJA
▬
i ostali uvjeti utvrđeni:





Zakonom
Nacionalnim akcijskim planom
ovom Uredbom
pravilnikom o načinu i uvjetima primjene kriterija
održivost u proizvodnji biogoriva za prijevoz
pravilnikom o uvjetima i postupku za ostvarivanje
poticaja za proizvodnju biogoriva u prijevozu.
Odvjetnički ured Tilošanec
11
UREDBA (NN br. 1/14) – NAJVIŠA
PRODAJNA CIJENA BIOGORIVA



Najvišu prodajnu cijenu biogoriva određuje
referentno tržište za naftna goriva (CIF
Mediteran), a objavljuje ju Ministarstvo
Vlada na godišnjoj razini određuje visinu
jediničnog iznosa poticaja po litri biogoriva
i jediničnog iznosa naknade za poticanje po
litri dizelskog goriva ili motornog benzina
Vlada na godišnjoj razini određuje naknadu
za nestavljanje biogoriva na tržište
Odvjetnički ured Tilošanec
12
UREDBA O POSEBNOJ NAKNADI ZA OKOLIŠ
RADI NESTAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE –
UREDBA (NN br. 125/10)
SADRŽAJ:
I.
II.
III.
IV.
OPĆE ODREDBE
METODOLOGIJA ZA IZRAČUN POSEBNE
NAKNADE ZA OKOLIŠ
ODREĐIVANJE, ROK I NAČIN PLAĆANJA
POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Odvjetnički ured Tilošanec
13
UREDBA (NN br. 125/10)–
DEFINICIJE

obveznik plaćanja posebne naknade za
okoliš je:
▬
obveznik stavljanja biogoriva na tržište
distributeru koji je u dvije kalendarske godine
uzastopno propustio staviti na tržište
propisanu količinu biogoriva
Odvjetnički ured Tilošanec
14
UREDBA (NN br. 125/10) –
DEFINICIJE

propisana količina biogoriva:
minimalni udjel biogoriva u ukupnoj količini
goriva koji je obveznik stavljanja biogoriva
dužan staviti na tržište u tekućoj kalendarskoj
godini
▬ određena je NAP-om u skladu sa ZoBP i
Pravilnikom o mjerama za poticanje korištenja
biogoriva u prijevozu
▬
Odvjetnički ured Tilošanec
15
UREDBA (NN br. 125/10) – ODREĐIVANJE,
ROK I NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA
OKOLIŠ




Rješenje o plaćanju posebne naknade za
okoliš donosi Ministarstvo
Rok plaćanja je 30 dana od primitka rješenja
Posebna naknada za okoliš uplaćuje se na
račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost
Sredstva naknade koriste se za namjene
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost
Odvjetnički ured Tilošanec
16
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE
POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA ZA PRIJEVOZ –
PRAVILNIK (NN br. 91/11)
SADRŽAJ:
I.
II.
III.
IV.
OPĆE ODREDBE
UVJETI ZA OSTVARIVANJE POTICAJA
POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE POTICAJA
GODIŠNJE IZVJEŠĆE OPERATORA
Odvjetnički ured Tilošanec
17
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE
POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA ZA PRIJEVOZ –
PRAVILNIK (NN br. 91/11)
V.
VI.
VII.
REGISTAR POVLAŠTENIH
PROIZVOĐAČA
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
PRILOZI - OBRASCI
1.
2.
3.
Plan povlaštenog proizvođača biogoriva
Izvješće o provedbi plana povlaštenog proizvođača
biogoriva
Prijava za isplatu novčanog poticaja za proizvodnju
biogoriva
Odvjetnički ured Tilošanec
18
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE
POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA ZA PRIJEVOZ –
PRAVILNIK (NN br. 91/11)
4.
5.
6.
7.
8.
Zahtjev povlaštenog proizvođača biogoriva za
isplatu poticaja
Godišnje izvješde operatora tržišta o ispladenim
poticajima za proizvodnju biogoriva
Registarski list – registar povlaštenih proizvođača
Upisnik registra povlaštenih proizvođača
Prijava za upis u registar povlaštenih proizvođača
biogoriva
Odvjetnički ured Tilošanec
19
PRAVILNIK (NN br. 91/11) –
PREDMET

Ovim pravilnikom propisuju se:
uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na
isplatu novčanog poticaja za proizvodnju
biogoriva
▬ ovlasti, obveze i odgovornosti Hrvatskog
operatora tržišta energije, d.o.o. u
sustavu poticaja za proizvodnju biogoriva
▬ način vođenja registra povlaštenih
proizvođača biogoriva.
Odvjetnički ured Tilošanec
▬
20
PRAVILNIK (NN br. 91/11) –
UVJETI ZA PRAVO NA POTICAJ

Proizvođač biogoriva ostvaruje pravo na
isplatu novčanog poticaja pod uvjetom da:
ima dozvolu Hrvatske energetske regulatorne
agencije za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje biogoriva
▬ je upisan u registar povlaštenih proizvođača
koji vodi Ministarstvo
▬ je u proizvodnoj godini stavio na tržište
minimalnu poticanu
količinu biogoriva
Odvjetnički ured Tilošanec
▬
21
PRAVILNIK (NN br. 91/11) –
UVJETI ZA PRAVO NA POTICAJ
biogoriva koja je stavio na tržište u ispunjavaju
zahtjev održivosti propisan Zakonom i
pravilnikom o načinu i uvjetima primjene
zahtjeva održivosti u proizvodnji biogoriva
▬ je proizvedenu količinu biogoriva prodao
distributeru ili krajnjem korisniku
▬
Odvjetnički ured Tilošanec
22
PRAVILNIK (NN br. 91/11) –
UVJETI ZA PRAVO NA POTICAJ
▬
▬
▬
prodajna cijena biogoriva kojeg je stavio na
tržište putem obveznika stavljanja biogoriva
na tržište ili krajnjeg korisnika ne prelazi
najvišu razinu prodajne cijene biogoriva
koju utvrđuje i objavljuje Ministarstvo
je dostavio plan povlaštenog proizvođača
je podnio potpunu i urednu prijavu za isplatu
novčanog poticaja
Odvjetnički ured Tilošanec
23
PRAVILNIK (NN br. 91/11) –
UVJETI ZA PRAVO NA POTICAJ
▬
▬
je podnio potpun i uredan zahtjev za isplatu
novčanog poticaja sa svom propisanom
dokumentacijom
da Operator tržišta nije do dana podnošenja
zahtjeva za isplatu novčanog poticaja u
proizvodnoj godini već isplatio novčane
poticaje u visini ukupnog propisanog iznosa
naknade za poticanje proizvodnje biogoriva
Odvjetnički ured Tilošanec
24
PRAVILNIK (NN br. 91/11) – DOKAZIVANJE
ZAHTJEVA ZA ISPLATU

Povlašteni proizvođač dužan je uz zahtjev
priložiti sljedeće dokumente:
▬
▬
▬
račun iz kojeg je vidljiva vrsta, količina i cijena
biogoriva isporučenog obvezniku stavljanja
biogoriva na tržištu ili krajnjem korisniku
prateći trošarinski dokument za isporučena
biogoriva ovjeren od strane primatelja
mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim,
proizvedenim
otpremljenim i uvezenim količinama
te obračunatoj trošarini za energente (Obrazac MIEN) dostavljeno nadležnoj carinarnici
Odvjetnički ured Tilošanec
25
PRAVILNIK (NN br. 91/11) – DOKAZIVANJE
ZAHTJEVA ZA ISPLATU
▬
▬

dokaze o ispunjenju zahtjeva održivosti u
proizvodnji biogoriva propisane pravilnikom o načinu i
uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji
biogoriva
izjavu krajnjeg korisnika da će onu količinu biogoriva
koju je kupio od povlaštenog proizvođača iskoristiti
za pogon motornih vozila ili brodova u obavljanju
svoje djelatnosti
pored gore navedenih dokumenata povlašteni
proizvođač je dužan uz zahtjev priložiti račun ili
otkupni blok iz kojeg je vidljiva vrsta, količina i
cijena sirovine za proizvodnju biogoriva koja je
prethodno otkupljena
Odvjetnički ured Tilošanec
26
PRAVILNIK (NN br. 91/11) –
OSTVARIVANJE I ODBIJANJE ZAHTJEVA





Zahtjev za isplatu novčanog poticaja odobrava
Operator tržišta odlukom
Odluka nije upravni akt
Zahtjev za isplatu novčanog poticaja koji ne
zadovoljava propisane uvjete, Operator tržišta će
odbiti
Protiv odluke kojom se odbija zahtjev, podnositelj
zahtjeva može podnijeti žalbu Ministarstvu u roku
od 15 dana od zaprimanja odluke
Protiv odluke Ministarstva može se voditi upravni
spor
Odvjetnički ured Tilošanec
27
PRAVILNIK (NN br. 91/11) –
ISPLATA POTICAJA

Operator tržišta isplaćuje odobreni novčani
poticaj:
▬

Kad prikupljena sredstva naknade nisu dostatna
za isplatu novčanog poticaja:
▬

u roku od 30 dana od podnošenja urednog i potpunog
zahtjeva za isplatu ukoliko to omogućava dinamika
prikupljanja naknade za poticanje proizvodnje biogoriva
isplata se odgađa za onoliko vremena koliko je potrebno za
prikupljanje nedostajućih sredstava naknade
Operator tržišta dužan je dati povlaštenom
proizvođaču informaciju o predvidivom vremenu
isplate novčanog poticaja
Odvjetnički ured Tilošanec
28
PRAVILNIK (NN br. 91/11) – VOĐENJE
REGISTRA POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA


Registar povlaštenih proizvođača ustrojava i
vodi Ministarstvo u elektroničkom i u pisanom
obliku
Za pristup i vođenje registra u elektroničkom
obliku koristi se elektronička programska
oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni
unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u
registru
Odvjetnički ured Tilošanec
29
PRAVILNIK (NN br. 91/11) – VOĐENJE
REGISTRA POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA



Elektronička programska oprema iz stavka 2.
ovoga članka putem interneta omogućava
pristup registru uporabom korisničkog imena i
zaporke koju dodjeljuje Ministarstvo
Organizaciju nesmetanog rada, nadzor sustava
registra i dostupnost podataka propisat će
naputkom ministar
Poslove vođenja registra Ministarstvo može
povjeriti drugoj pravnoj osobi
Odvjetnički ured Tilošanec
30
PRAVILNIK O MJERAMA ZA POTICANJE
KORIŠTENJA BIOGORIVA U PRIJEVOZU –
PRAVILNIK (NN 42/10)
SADRŽAJ:
I.
II.
OPĆE ODREDBE
MJERE ZA STAVLJANJE BIOGORIVA NA
TRŽIŠTE
Planiranje i utvrđivanje udjela energije iz obnovljivih
izvora u prijevozu
2. Registar obveznika stavljanja biogoriva na tržište
1.
Odvjetnički ured Tilošanec
31
PRAVILNIK O MJERAMA ZA POTICANJE
KORIŠTENJA BIOGORIVA U PRIJEVOZU –
PRAVILNIK (NN 42/10)
III.
MJERE ZA KORIŠTENJE BIOGORIVA U
PRIJEVOZU
Planiranje i utvrđivanje korištenja biogoriva u
prijevozu
2. Registar korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom
sektoru
1.
IV.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Odvjetnički ured Tilošanec
32
PRAVILNIK O MJERAMA ZA POTICANJE
KORIŠTENJA BIOGORIVA U PRIJEVOZU –
PRAVILNIK (NN 42/10)
V.
PRILOZI
Metodologija za izračun udjela energije iz obnovljivih
izvora u prijevozu
2. Metodologija za izračun ispunjenja nacionalnog cilja
stavljanja biogoriva na tržište
3. Metodologija za izračun obveze stavljanja biogoriva
na tržište i njezinog ispunjenja
4. Metodologija za izračun korekcije obveze stavljanja
biogoriva na tržište
1.
Odvjetnički ured Tilošanec
33
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA PRIMJENE ZAHTJEVA
ODRŽIVOSTI U PROIZVODNJI I KORIŠTENJU BIOGORIVA –
PRAVILNIK (NN br. 83/13)
SADRŽAJ:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
OPĆE ODREDBE
KRITERIJI ODRŽIVOSTI
ISPUNJENJAVANJE KRITERIJA ODRŽIVOSTI
IZVJEŠĆIVANJE
USKLAĐENOSTI S KRITERIJIMA
ODRŽIVOSTI ZA BIOGORIVA
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Odvjetnički ured Tilošanec
34
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA PRIMJENE ZAHTJEVA
ODRŽIVOSTI U PROIZVODNJI I KORIŠTENJU BIOGORIVA –
PRAVILNIK (NN br. 83/13)
VII.
PRILOZI:
1.
2.
3.
4.
5.
Pravila za izračun emisija stakleničkih plinova u
životnom vijeku biogoriva
Minimalni okolišni i socijalni zahtjevi
Tipične i zadane vrijednosti uštede stakleničkih
plinova u životnom vijeku biogoriva
Obrazac KOB
Obrazac KOG
Odvjetnički ured Tilošanec
35
PRAVILNIK (NN br. 83/13) - PREDMET

Ovim Pravilnikom propisuju se:
način, uvjeti i rok primjene zahtjeva održivosti
odnosno usklađenosti s kriterijima održivosti u
proizvodnji i korištenju biogoriva
▬ metodologija za izračun smanjenja emisija
stakleničkih plinova u odnosu na emisije koje
nastaju korištenjem dizelskog goriva i
motornog benzina
▬ kriteriji održivosti za biogoriva
Odvjetnički ured Tilošanec
▬
36
PRAVILNIK (NN br. 83/13) - ISPUNJAVANJE
KRITERIJA ODRŽIVOSTI

Obveze proizvođača biogoriva:
Povlašteni proizvođač biogoriva mora
osigurati neovisnu verifikaciju ispunjavanja
kriterija održivosti za biogoriva
▬ Povlašteni proizvođač, za svaku pošiljku
biogoriva izdaje pripadajuću potvrdu o
ispunjenju kriterija održivosti biogoriva
▬
Odvjetnički ured Tilošanec
37
PRAVILNIK (NN br. 83/13) - ISPUNJAVANJE
KRITERIJA ODRŽIVOSTI

Obveze dobavljača sirovina:
▬
Dobavljač sirovina, za svaku pošiljku sirovina
za proizvodnju biogoriva mora voditi
evidenciju o:


količini i vrsti sirovine
mjesto podrijetla sirovine, a za proizvedenu sirovinu (biomasu)
na području poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske
također treba osigurati:
▬
MIBPG (matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva)
proizvođača sirovine (biomase) na temelju kojeg je proizvođač
upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Odvjetnički ured Tilošanec
38
PRAVILNIK (NN br. 83/13) - ISPUNJAVANJE
KRITERIJA ODRŽIVOSTI
▬

▬
ID broj, površinu i vrstu uporabe ARKOD parcele na kojoj je
proizvedena sirovina (biomasa) uz uvjet da se
poljoprivredno zemljište nalazi na području koje zadovoljava
kriterije održivosti
3. datumu i mjestu nabave (kupnje) svih prethodnih
posrednika u opskrbnom lancu svake pošiljke
sirovina.
Dobavljač sirovina mora ustupiti proizvođaču
biogoriva, na njegov zahtjev, podatke za
izradu pripadajuće potvrde
Odvjetnički ured Tilošanec
39
PRAVILNIK (NN br. 83/13) - ISPUNJAVANJE
KRITERIJA ODRŽIVOSTI

Obveze distributera:
▬
Distributer koji stavlja na tržište mješavinu
dizelskog goriva ili motornog benzina s
biogorivom ili biogorivo iz drugih država
članica Europske unije ili uvezene iz zemalja
izvan Europske unije radi stavljanja na tržište
u Republici Hrvatskoj, mora:
Odvjetnički ured Tilošanec
40
PRAVILNIK (NN br. 83/13) - ISPUNJAVANJE
KRITERIJA ODRŽIVOSTI



osigurati neovisnu verifikaciju ispunjenja kriterija održivosti za
biogoriva
za svaku pošiljku biogoriva dobiti prateću potvrdu koja sadrži
najmanje podatke
izdati pripadajuću potvrdu o usklađenosti s kriterijima
održivosti goriva
Odvjetnički ured Tilošanec
41
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU
PROSJEČNIH ENERGIJSKIH VRIJEDNOSTI
GORIVA (NN 36/11)
SADRŽAJ:
I.
II.
PREDMET
PRILOG
- Tablica prosječnih energijskih vrijednosti goriva
Odvjetnički ured Tilošanec
42
ODLUKA O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG
POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2014.
GODINI (NN 141/13)

jedinični iznos novčanog poticaja za
proizvodnju biogoriva u 2014. godini
izražen u kn/l iznosi za:
biodizel 1,7 kn/l
▬ bioetanol 0,23 kn/l
▬
Odvjetnički ured Tilošanec
43
ODLUKA O VISINI UDJELA IZ PRIHODA OD TROŠARINA
KOJI SE IZDVAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA (NN
147/13)

visina udjela iz prihoda od trošarina koji se
izdvaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godini
izražena u kn/l dizelskog goriva ili motornog
benzina iznos 0,0426 kn/l

visina udjela iz prihoda od trošarina plaća se po
litri dizelskog goriva ili motornog benzina
stavljenog na tržište
Odvjetnički ured Tilošanec
44
Hvala na pažnji!
ODVJETNIČKI URED TILOŠANEC
HR-10000 Zagreb, Zelinska 5/VIII
Tel: (+385 1) 6170 744
Fax: (+385 1) 6170 663;
E-mail: [email protected]
Odvjetnički ured Tilošanec
45

similar documents