Handouts fagtorg Arendal kommune

Report
A-BUP
Barne- og Familieteamet
1. og 2. linjetjeneste i Arendal
Fagtorg Sarpsborg 17. og 18. mars 2011
1
Barne- og familieteamet:

Kommunens psykiske helsetjeneste for barn,
ungdom, deres familier, gravide og øvrige nettverk

Tverrfaglig team

Lett tilgjengelig
2
BARNE- OG FAMILIETEAMET
Vi arbeider ut fra tanken om:

Det er bra å snakke med noen om det som er
vanskelig, jo før jo bedre!

Mange ganger skal det ikke så mye til..

Mye kan skje når vi snakker sammen..

Når noen i en familie sliter, berører det resten av
familien og nettverket
3
Bakgrunn for og behov for samarbeid.

Hva var bakgrunnen for samarbeidet?

Hvem hadde behov for samarbeidet?

Hvor var det forsøkt å etablere samarbeid?
4
Barnevernet
Barneog
Familieteamet
16
skoler
Ungdomsteamet
11
legesentre
8
oppvekstmedarbeidere
ABUP
Ca 70
barnehager
Barn og
Unge,
0-20 år ca
10.000
8
oppvekst
-områder
med
oppvekst
-team
PPT
3
videregående
skoler
4 helsestasjoner
5
Strukturelle forskjeller
ABUP
Barne- og Familieteamet
Samme faggrupper



Henvisning
Psykiske lidelser
Mellom 1. og 3. linje



Ingen henvisning
Psykiske vansker
Mellom områdene i
kommunen og 2. linje
6
Kjerneoppgavene ved
poliklinikken er:
Barne- og familieteamets
oppgaver:

 Sorteringssamtaler/ vise vei til
andre tjenester
 Samtaler: familiesamtaler m.m.
 Grupper for foresatte og/ eller
barn
 ICDP –foreldreveiledning
 Veiledning til nøkkelpersonell i
kommunen
 Nye tilbud opprettes etter
behov




Utredning/diagnostikk og
behandling
Utdanning av helsepersonell
Forskning
Opplæring av pasienter og
pårørende
Veiledning overfor
kommunehelsetjenesten
7
Noen anbefalinger for poliklinikkenes samarbeid
med kommunene fra Veilederen:

Poliklinikkene formidler tydelig
spesialisthelsetjenestens tilbud

Poliklinikkene gir ved behov tilbud om konsultasjon
før henvisning

Poliklinikkene har gode tilbakemeldingsrutiner til
både brukere og samarbeidsinstanser.

Behandlere deltar i ansvarsgrupper når poliklinikken
har behandlingsansvaret.
8
Forts..

Behandler tar ansvar for å initiere og delta
i utarbeidelse av individuell plan

Geografisk organisering fører til at enkelte
medarbeidere lettere kan samarbeide med
kommunale tjenester

Noen behandlere legger deler av sin arbeidstid til
kommunale tjenester

Samarbeid på kommunens premisser
9
Hvordan kom vi i gang?

Etablering av kontakt med BFT

Samarbeidsmøter med kommunens ledelse

Veiledning og oppfølging internt i avdeling

NN-konsultasjoner og ABUPs datasystem

Starte opp, rett og slett!

De første sakene
10
Praktisk






2 medarbeidere fra ABUP kommer annenhver
torsdag til Barne- og Familieteamet, ½ dag hver
Inntil 3 NN-konsultasjoner
Ingen henvisning
Ingen ventetid
Behandlingen foregår i kommunene, nær barnet
etter LEON-prinsippet
Veiledning til kommunene blir gitt parallelt, i tråd
med Veilederen for poliklinikker i psykisk helsevern
for barn og unge
11
ET CASE







Jente 11 år kommer til samtale med BFT
ABUP blir koblet inn etter et par samtaler
ABUP gjør en vurdering, lager en behandlingsplan
sammen med BFT, konklusjon
Jenta fortsetter med behandling i BFT
ABUP er med på å vurdere behandlingsplanen
underveis i behandlingsperioden
Behandlingen fortsetter i BFT
Abup kommer til slutt inn ved avslutning av saken for
å oppsummere og avslutte sammen med BFT
12
Hva er positivt med dette samarbeidet.?

Skaper større forståelse for hverandres arbeid

Færre henvisninger til ABUP


fordi barn blir behandlet i kommunen
fordi vi sammen styrker kompetansen i kommunene

Terskelen til anonyme drøftinger er lavere

Arbeidet blir mer helhetlig når flere ulike instanser
bidrar med sin kompetanse
13
Eksempler på tema:




Hvem tar ansvar for hva?
Hvordan gi de ulike aktørene en ”plass” i
samarbeidet?
NN- samtaler i praksis.
Hva når det er en sak som skal videre til A-bup?
14

similar documents