[bang1]

Report
โรงพยาบาลบางปะอิน
ความสุขทีก่ ลับมาเหมือนเดิม
Asthma Clinic รพ.บางปะอิน
การรักษาทีไ่ ม่ ใช้ ยา
• เน้ นรายบุคคล
• ให้ ความรู้ เรื่องโรค
• แนะนาการปฏิบัติตน
• คาแนะนารายกรณี
มุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่ างรอตรวจ
การรักษาโดยการใช้ ยา(ICS)
• มาตรฐาน-CPG
• ครอบคลุม รอบด้ าน
• ต่ อเนื่อง
• เหมาะสม
• ทางานเป็ นทีมแบ่ งหน้ าที่กนั ชัดเจน
• ใช้ แบบฟอร์ มในการกากับงานและ
การสื่ อสาร
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสมรรถภาพปอด ซักประวัติอาการผิดปกติ
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสมรรถภาพปอด ซักประวัติอาการผิดปกติ
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินผลการรักษา
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินผลการรักษา
ขั้นตอนที่ 3 เภสั ชกรประเมินการใช้ ยา
- สอนการใช้ ยาชนิดสู ดพ่ น
-ประเมินการพ่นยา
ประเมินติดตามการใช้ ยาโดยเภสั ชกร
ทุกครั้งทีม่ าพบแพทย์
• ฟอร์ ม
ขั้นตอนที่ 4 การรักษาโดยแพทย์
ฟอร์ม
• รู ปOPD
การดูแลรักษาใน ER
ประเมิน
Severity
Asthma Scores
0
1
2
ครั้งที่1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
- กาหนด guideline ในการดูแลผู้ป่วย RR >5 ปี <30 30-40 >40
< 5 ปี <40 40-60 >60
- นัดผู้ป่วยเข้ าคลินิก
Retraction none 1
>1
Wheezing
Dyspnea
% O2 Sat
none Exp. Both
none mild mark
> 95% 92-94 < 91%
Total Scores
ให้การรักษาโดยแบ่งตาม Scores ที่ได้ ดังนี้
1. Total Score ≥8 ให้การรักษา
-Salbutamol NB Stat
Dexamethasone 8 mg v Stat
-ตามแพทย์เวรพิจารณา Admit หรื อ Refer
2. Total Score 4-7 ให้การรักษา
- Dexamethasone 8 mg v Stat
- Salbutamol NB
3. Total Score < 4 ให้การรักษา
- Prednisolone ๏ 6 tab stat
- Salbutamol NB ประเมิน Severity Score หลังพ่น 20 นาที ถ้า < 4 ให้ D/C ได้
ประเมิน Severity Score หลังพ่น 20 นาที ถ้า < 4 ให้ D/C ได้
หลังพ่น 20 นาที ให้ประเมิน Severity Score ซ้ า
•ถ้า Severity Score < 4 ให้ D/C ได้
่ ยาซ้ า
•ถ้า Severity Score > 4 ให้พน
•ถ้า Severity Score > 4 หลังพ่นยาซ้ า 3 ครั้งแล้ว ให้รายงานแพทย์เพื่อ พิจารณาAdmit
- Salbutamol NB
การดูแลรักษาใน Ward
•
•
•
•
CPG
การประเมินผู้ป่วยโดยทีม
กรณีซับซ้ อน / admit บ่ อย จัดทีมลงเยีย่ มบ้ าน
นัดหมายผู้ป่วยเข้ าคลินิก
ผลลัพธ์
• ภาพรวม จาก สปสช. ปี 2556
HNAME
รพ.บางปะอิน
จัดสรรงบ ( บาท )
จัดสรรงบ ( บาท )
Asth_Admit < 8 %
Asth_ICS
215,233
216,200
ผลลัพธ์ ด้าน Process
การติดตามการใช้ ยา
ตัวชีว้ ด
ั
ร้อยละของผูป
้ ่ วย
ใช้ยาพนสู
่ ดไดถู
้ กตอง
้
2555 2556
98
94.75
ผลลัพธ์ การดูแลผู้ป่วย
ตัวชี้วดั
ER Visited
Admission rate
ปี 55
ปี 56
10.8 %
6.7 %
ปี 57
( ไตรมาสแรก)
6.4 %
5.3 %
4.5 %
3.6 %
ผลลัพธ์ การลดค่ าใช้ จ่าย
• ตัวอย่ างเด็ก 5 ราย ค่ ารักษาต่ อปี ( บาท )
ผู้ป่วย
ก่อนเข้ าคลินิก
หลังเข้ าคลินิก
รายที่ 1
12,142
2,044
รายที่ 2
11,479
4,520
รายที่ 3
8,960
7,286
รายที่ 4
6,233
2,160
รายที่ 5
17,560
6,805
ค่ าเฉลีย่
11,274.8
4,563
Asthma admission rate
?
near Zero
ปัญหาโรคหืดในเด็ก
1. การวินิจฉัย
2. การดูแลรักษา อาการหอบในเด็ก
การพัฒนาการดูแลเด็กโรคหืด
• การอบรม จาก รพ.เจ้ าพระยายมราช
การดาเนินการหลังการอบรม
1.จัดทา CPG โรคหืดในเด็ก
แนวทางเวชปฏิบัติ
โรคหอบหืดสาหรับเด็ก
คปสอ.บางปะอิน
มกราคม 2556
การวินิจฉัย
ปัจจุบัน การวินิจฉัยใช้ Modified Asthma predictive
Index โดยกาหนด Criteria ดังนี้
มีอาการหอบมากกว่า 3ครั้ง ร่ วมกับ 1 major criteria หรื อ 2 minor criteria
Major criteria
1. พ่อ หรือ แม่ เป็ นโรคหืด
2. มีประวัติผนื่ ภูมิแพ้ผวิ หนัง
Minor criteria
1. มีอาการหอบโดยไม่ได้เป็ นหวัด
2.CBC eosinophil > 4 %
3. มีประวัติ Allergic Rhinitis
VIRAL INDUCED WHEEZING
• แนวทางการดูแล
1. นัดติดตามอาการซ้ าอีก 1 เดือน ถ้ามีอาการซ้ าอีกให้
Budesonide 200 mcg / วัน นาน 2 เดือน
2 . ถ้า ไม่ดีข้ ึน ต้องคิดถึงการวินิจฉัยโรคอื่นๆ
หรือถ้ าดีข้ ึน ให้หยุด Budesonide ถ้ามีอาการหอบอีกให้กลับมา
รับการรักษา โดยให้การวินิจฉัยเป็ น Asthma
แนวทางในการรักษา และปรับยา
Step
1. ß2- agonist as needed
2. ICS (low dose)
3. ICS (low dose) + LABA
4. ICS (medium dose)
+LABA
6. ICS (high dose) +LABA
7. ICS (high dose) +LABA
+ Prednisolone ๏
การใช้ ยา
Salbutamol Inhaler prn
Budesonide 1 Puff / day
Seretide (25/50) 1x 2 P / day Seretide
(25/50) 2 x 2
Seretide (25/125) 1x 2 P / day
Seretide (25/125) 2 x 2
Budesonide 1 x 2 + Seretide (25/125)
2x2
Budesonide 2 x 2 + Seretide (25/125)
2x2
Budesonide 3 x 2 + Seretide (25/125)
2x2
Budesonide 3 x 2 + Seretide (25/125)
2x2
+Prednisolone dose ต่าสุ ดทีค่ วบคุมได้
แนวทางการปรับลดยา
ถ้ าผู้ป่วยคุมอาการได้ ตดิ ต่ อกัน 3 เดือน
ให้ ปรับลดยา Steroid ลงทีละ Step
ยาอืน่ ที่ใช้ ร่วมให้ คงไว้
จนกระทัง่ เหลือ Budesonide 1x1
จึงหยุดยาอืน่ ถ้ าอาการยังควบคุมได้ ดคี รบ 1 ปี
ให้ หยุดยาทั้งหมดได้
2.จัดทาฟอร์ มสาหรับการวินิจฉัยโรคและรักษา
แบบฟอร์มสาหรับการวินิจฉัยโรคและรักษา
ปัญหา
โครงการคัดกรองผ้ ูป่วยโรคหืดในชุมชน
วัตถุประสงค์
- ค้ นหาผู้ป่วยในชุมชนเน้ นเด็กเล็ก
- เครือข่ ายเฝ้ าระวัง
- จนท.รพ.สต.
- ครู เด็กเล็ก
- ช่ องทางติดต่ อกับเรา
การดาเนินงาน
• การคัดกรองเด็กในศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
และเด็กอนุบาล
• จานวน 32 แห่ ง ใน อ.บางปะอิน
ทั้ง รร.รัฐบาล และเอกชน
เครื่องมือ
1.สื่ อให้ ความรู้
ประสานความร่ วมมือ
การลงพืน้ ที่
- เจ้ าหน้ าที่ รพ.สต.
- องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
- ครู และผู้ดูแลเด็ก
1.ให้ ความรู้
- ครู , ผู้บริหาร
-เ จ้ าหน้ าที่ รพ.สต.
- ผู้ปกครอง
2. แบบคัดกรองโรคหืดในเด็ก
1
ผลของโครงการ
• ลงพืน้ ที่ ครบทั้ง 32 แห่ ง ในเดือน พย. 2556
• รายทีม่ ีอาการชัดเจน ได้ รับการส่ งต่ อผู้ป่วยจาก ผู้ปกครอง ครู
และเจ้ าหน้ าที่ รพ.สต. เข้ าระบบการรักษา
• รายทีไ่ ม่ ชัดเจนอยู่ระหว่ าง รพ.คัดกรอง และติดต่ อให้ มารับการ
ตรวจวินิจฉัย
แผนพัฒนาต่ อเนื่อง
การทางานเชิงรุกในการค้ นหาผู้ป่วย
ให้ ได้ รับการรักษาตั้งแต่ เริ่มแรก
กล่ มุ เด็ก
Asthma admission rate near Zero
การวินิจฉัยเร็ว
ผลลัพธ์ การดูแลผู้ป่วยโรคหืด คือ...ความสุข
ความสุขของผู้รับบริการ เรา
ความสุขทีก่ ลับมาเหมือนเดิม

similar documents