Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00

Report
Informasjonsmøte
fritak og valgfag
onsdag 13. august 2014
kl. 10.00 – 11.00
Dagens program
• Kriterier for fritak
• Hvordan søke fritak?
• Kan jeg korte ned studietiden?
• Noen gode råd
• Valgfag: hva er mulighetene mine og hvordan velge?
Normert studieplan BØA
1.sem (Høst)
IØA010
Introduksjon til
øk.adm.analyse
MET020
Matematikk for
økonomer
BED011
Kostnads- og
inntektsanalyse
MET030
Databehandling for
økonomer
IKE010
Introduksjonskurs i etikk
2.sem (Vår)
SAM010
Introduksjon til
mikroøkonomi
MET040
Statistikk for
økonomer
BED015
Bedriftsøkonomiske
beslutninger
Valgfag
3.sem (Høst)
SAM020
Videregående
mikroøkonomi
SOL010
Markedsføring
BED020
Finansregnskap
Valgfag
4.sem (Vår)
INT010
Anvendt metode
SOL020
Psykologi og
ledelse
BED030
Investering og finans
Valgfag
5.sem (Høst)
SAM030
Int. handel og øk.vekst
SOL030
Organisasjonsteori
VOA/Valgfag
Valgfag
6.sem (Vår)
SAM040
Makroøkonomi
SOL040
Strategi og ledelse
BED040
Økonomisystem og
styring
VOA/valgfag
Kriterier for fritak
Fritak vurderes på bakgrunn av:
A)
B)
C)
Omfang - Studiepoeng
Nivå
- Samme nivå/høyere
Innhold - Emner/ læringsmål
NB! Fritak innvilges kun på grunnlag av utdanning
bestått før opptak til NHH
Tidligere vurderinger (2004-2013):
se www.nhh.no/nystudent
Begrensninger
Minimum 60 studiepoeng må være oppnådd ved NHH
NB!
Det er ikke mulig å få fritak for deler av kurs.
Dersom du får innvilget fritak for kurs ved NHH, vil det på
vitnemålet ditt stå:
MET020 ØOM002 – Matematikk (Høgskolen i Bergen) 2013 høst
7,5
Karakteren for de eksterne kursene tas ikke inn på
vitnemålet fra NHH
Innpasset
Hvordan søke fritak?
Søknadsfrist: 1. september
1. Sjekk at omfanget av dine fag er tilstrekkelig
2. Webskjema på www.nhh.no/nystudent
3. Fyll ut et skjema for hvert fag – med nødvendige vedlegg
• Legg ved karakterutskrift
• Legg ved pensum/ fagplaner
Avvent svar – svar på søknad sendes pr e-post
Du må søke innen 1.september om du føler deg berettiget til fritak.
Gjelder alle fag i studiet.
Søker du fritak for kurs som inngår i studiets første semester: meld
deg opp til eksamen. Du kan trekke deg fra eksamen dersom fritak
siden blir innvilget.
Uspesifisert fritak
Gis kun i valgfrie økonomisk-administrative fag
Forutsetning:
• økonomisk-administrativt fagområde
•
minimum 7,5 studiepoeng
•
kun fritak for ett kurs på samme søknadsgrunnlag (også
når kurset er på 14 studiepoeng)
•
må ikke overlappe med obligatoriske eller valgfrie
allmenne kurs i bachelorstudiet
Fritak – NB!
Vær oppmerksom på at:
Dersom du likevel tar eksamen i
faget, bortfaller fritaket – uansett
oppnådd resultat
- Senere kurs i studiet kan bygge
på tidligere kurs (ihht
normalplanen)
- Du er selv ansvarlig for å være
oppdatert faglig
Hvor mye kan jeg korte ned studietiden?
Bør ha fritak på 30 - 40 studiepoeng for å korte
ned studietiden
For å kunne korte ned studieløpet: nødvendig med
omrokkeringer i studieplanen, ta kontakt med studieveileder for
å lage en plan
Tips fra en studieveileder
•
•
•
Fritak for ett eller flere kurs i første semester
erstattes med valgfrie moduler
Ta kontakt med studieveileder
Sett deg godt inn i studieplanen og
kursbeskrivelsene
Dann kollokvier med ”likesinnede”
• Ikke gå for hardt ut!!
• La studietiden bli mer enn bare “stress” og
eksamensmas!
Lånekassen
Vær oppmerksom på fritak kan gi konsekvenser for
støtte fra Lånekassen
 Ta kontakt med Lånekassen for å høre om
dine fritak kan få konsekvenser for din støtte
 Pass på at du har full semesterbelastning hvis
du vil ha maksimal omgjøring fra lån til stipend
Informasjon om
valgfrie fag i
bachelorstudiet
Normert studieplan BØA
1.sem (Høst)
IØA010
Introduksjon til
øk.adm.analyse
MET020
Matematikk for
økonomer
BED011
Kostnads- og
inntektsanalyse
MET030
Databehandling for
økonomer
IKE010
Introduksjonskurs i etikk
2.sem (Vår)
SAM010
Introduksjon til
mikroøkonomi
MET040
Statistikk for
økonomer
BED015
Bedriftsøkonomiske
beslutninger
Valgfag
3.sem (Høst)
SAM020
Videregående
mikroøkonomi
SOL010
Markedsføring
BED020
Finansregnskap
Valgfag
4.sem (Vår)
INT010
Anvendt metode
SOL020
Psykologi og
ledelse
BED030
Investering og finans
Valgfag
5.sem (Høst)
SAM030
Int. handel og øk.vekst
SOL030
Organisasjonsteori
VOA/Valgfag
Valgfag
6.sem (Vår)
SAM040
Makroøkonomi
SOL040
Strategi og ledelse
BED040
Økonomisystem og
styring
VOA/valgfag
Allmenne valgfag
Alle studenter skal velge fire til seks moduler (à 7,5 sp) valgfrie
allmenne fag i løpet av studiet
Modulene kan velges fra følgende fag:
Engelsk
Fransk
Japansk
Spansk
Tysk
MÅ HA minimum TO MODULER av samme språk
Matematikk
Rettslære
Økonomisk geografi
Økonomisk historie
Forkunnskapskrav
Valgfagene består av 1-2 grunnleggende moduler + 1-2
påbyggingsmoduler.
Språkfag:
modul 1 (XXX010) må være bestått før en får adgang til
modul 2 (XXX011/012)
Matte:
Sjekk kursbeskrivelsene (bygger på metodekurs i matematikk
og/eller statistikk, evt. også andre valgfagsmoduler i matematikk)
Se også kursbeskrivelsene i Studiehåndboken for mer informasjon om
eventuelle (anbefalte) forkunnskapskrav og evt. krav til rekkefølge
”Hvilke(t) fag/hvilke moduler bør jeg velge?”
Velg etter evne og interesse
Seksjon for utveksling og internasjonalisering kan informere om
hvilke språkkunnskaper som er påkrevd til det landet du kunne
tenke deg å dra på utveksling til
Språk også med tanke på karrieremuligheter i utlandet (og i
Norge)
Med tanke på videre studier kan det være lurt å ha litt ekstra
metodefag (matte), men dette er ikke et krav
Valgfrie økonomisk-administrative kurs
(VOA-kurs)
Kun to moduler VOA fag er mulig
Undervisningsspråk
Hvert kurs tilbys normalt én gang per studieår
Tilbudet av kurs varierer fra semester til semester
Spørsmål?
Åpningstider infosenteret
• 18.-20. august: kl 09.00-15.00
• mandag – fredag kl 09.00-11.15
og 12.00-14.30
[email protected]

similar documents