PPT landelijke format resultaten 2013 - Bibliotheken

Report
Presentatie resultaten monitor
landelijk versus lokaal
maart 2014
Toelichting op het gebruik
Bij het presenteren van de resultaten van de Monitor maak je gebruik van grafieken.
Eerste uitgangspunt is om stil te staan bij opvallende resultaten binnen de school zelf.
Daarnaast kan het interessant zijn om die lokale resultaten te vergelijken met de
landelijke gemiddelden.
Deze powerpoint biedt een format voor het samenstellen van presentatie in school. Van
elke vragen die in de monitor voor leerlingen en leerkrachten (versie 2013/2014) is
gesteld, wordt per dia de landelijke grafiek weergegeven. Je kunt daar de grafiek van
jouw school in kwestie onder plaatsen (zie dia 5). Bedenk je vooraf wel wat het doel is
van jouw presentatie en welke discussie je over de lokale en eventueel landelijke
resultaten wilt voeren.
Houd bij het gebruikmaken van dit format dus rekening met twee belangrijke richtlijnen:
1. Maak vooraf een selectie van maximaal 8 vragen/dia’s die je in je presentatie
wilt gebruiken.
2. Overweeg bij elke vraag of het nodig/zinvol is om deze met de landelijke
uitkomst te vergelijken.
Kijk voor meer informatie
over het werken met en
presenteren van de Monitor
in deze handleiding in de
toolkit van de Bibliotheek op
school
of neem contact op met de
trainer in jouw provincie.
Resultaten leerlingen najaar 2013
Verschillende manieren van presenteren
In de volgende dia’s worden verschillende manieren van presenteren
getoond a.d.h.v. de vraag ‘hoe vind je het om een boek te lezen’. Dit dient
als voorbeeld. Hoe jij je resultaten presenteert, hangt af van wat je wilt
laten zien.
●
●
●
●
●
●
●
Landelijk 2013 vs school 2013 (per groep). Hierbij hoort de vraag: hoe doet deze
school het t.o.v. landelijke cijfers.
School 2012 vs school 2013 (per groep). Hierbij hoort de vraag: hoe doet deze
school het t.o.v. 2012? Let op: groep 4 van vorig jaar is nu groep 5.
Jongens landelijks vs jongens school (totaal). Hierbij hoort de vraag: is er
opvallend verschil tussen deze jongens t.o.v. jongens landelijk?
Meisjes landelijk vs meisjes school (totaal). Hierbij hoort de vraag: is er opvallend
verschil tussen deze meisjes t.o.v. meisjes landelijk?
Meisjes school 2013 vs jongens school 2013 (per groep). Hierbij hoort de vraag:
is er opvallend verschil tussen de meisjes t.o.v. de jongens (actie van maken)?
Jongens school 2012 vs jongens school 2013 (per groep). Hierbij hoort de vraag:
is er (positief) verschil te zien in de resultaten van de jongens in 2012 en in 2013
(hebben acties van afgelopen jaar zin gehad)?
Meisjes school 2012 vs meisjes school 2013 (per groep). Hierbij hoort de vraag:
is er (positief) verschil te zien in de resultaten van de meisjes in 2012 en in 2013
(hebben acties van afgelopen jaar zin gehad)?
Hoe vind je het om een boek te lezen?
School per groep vs landelijk per groep
Landelijk 2013
School 2013
Hoe vind je het om een boek te lezen?
2012 vs 2013
School 2012
School 2013
Hoe vind je het om een boek te lezen?
Verschil jongens landelijk – jongens school
Jongens landelijk
Jongens school X
Hoe vind je het om een boek te lezen?
Verschil meisjeslandelijk – meisjes school
Meisjes landelijk
Meisjes school X
Hoe vind je het om een boek te lezen?
Verschil jongens-meisjes van de school per groep
Meisjes school
per groep 2013
Jongens school
per groep 2013
Hoe vind je het om een boek te lezen?
Verschil jongens school 2012-2013
Jongens school X
per groep 2012
Jongens school X
Per groep 2013
Hoe vind je het om een boek te lezen?
Verschil meisjes school 2012-2013
Meisjes school X
Per groep 2012
Meisjes school X
Per groep 2013
Hoe vaak lees je thuis voor je plezier een boek?
Landelijk 2013
School 2013
Over welke onderwerpen lees je graag?
Landelijk 2013
NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken
NB: voor analyse kun je beter inzoomen per groep, niet op het totaal
Over welke onderwerpen lees je graag?
Ingezoomd per groep
Groep 4
Landelijk 2013
NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken
Welk soort boeken lees je graag?
Landelijk 2013
NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken
NB: voor analyse kun je beter inzoomen per groep, niet op het totaal
Hoe kom je aan leesboeken?
Landelijk 2013
NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken
Wie geeft jou tips voor leuke boeken?
Landelijk 2013
Hoe vaak ga je naar de bibliotheek
die buiten je school staat?
Landelijk 2013
School 2013
Hoe vind je het om naar de
bibliotheek buiten je school te gaan?
Landelijk 2013
School 2013
Als ik een boek moet lezen
van de juf/meester vind ik dat:
Landelijk 2013
School 2013
Als ik een boek moet lezen
van de juf/meester vind ik dat:
Landelijk 2013
School 2013
School 2012
Als de juf/meester iets vertelt over
een boek vind ik dat:
Landelijk 2013
School2013
Mijn moeder of vader leest mij thuis voor
Landelijk 2013
School 2013
Mijn moeder of vader praat met mij over boeken
Landelijk 2013
School 2013
Mijn moeder of vader gaat met mij naar de bibliotheek
Landelijk 2013
School 2013
Hoeveel boeken heb je zelf ongeveer?
Landelijk 2013
NB Deze vraag heeft niet veel zin om met landelijke cijfers te vergelijken
Resultaten leerkrachten najaar 2013
NB: bij de leerkrachtvragen heeft het niet veel zin om deze
met landelijke cijfers te vergelijken; eventueel wel de
schoolcijfers van 2013 met 2012 (en 2011)
Voorlezen aan de groep
Landelijk 2013
School 2013
Met de groep naar de schoolbibliotheek gaan
Landelijk 2013
School 2013
Met de groep naar de openbare bibliotheek gaan
Landelijk 2013
School 2013
Een boek introduceren in de groep
Landelijk 2013
School 2013
Een leerling een boekpresentatie laten geven
Landelijk 2013
School 2013
Deelnemen aan een project rondom boeken en lezen
Landelijk 2013
School 2013
Overleggen met het team/bouw over leesbevordering
Landelijk 2013
School 2013
Het houden van een boekenkring
Landelijk 2013
School 2013
Gebruikmaken van een boekencollectie bij zaakvakken
Landelijk 2013
School 2013
Voorlezen uit lees- of prentenboeken
bij wereldoriënterende onderwerpen
Landelijk 2013
School 2013
Leerlingen wijzen op lees- of prentenboeken die
passen bij een wereldoriënterend onderwerp
Landelijk 2013
School 2013
Voorlezen uit een informatieboek
bij wereldoriënterende onderwerpen
Landelijk 2013
School 2013
Leerlingen wijzen op informatieboeken die passen bij
een wereldoriënterend onderwerp
Landelijk 2013
School 2013
Profielen
School Landelijk
Enthousiaste lezer
•
•
•
•
•
•
vindt lezen leuk
leest ten minste een paar keer per week thuis voor zijn/haar plezier
vindt het leuk als hij/zij in de klas een boek moet lezen
gaat ten minste een paar keer per maand naar de bibliotheek en vindt dat leuk
vindt het leuk als de leerkracht iets vertelt over een boek
bezit ten minste 20 boeken
14,4% 13,3%
Betrokken ouder
•
•
•
•
leest thuis geregeld voor
gaat met zijn/haar kind naar de bibliotheek
praat met zijn/haar kind over boeken
geeft zijn/haar kind tips over leuke boeken
6,3%
8,5%
0%
7,3%
Leesbevorderende leerkracht
•
•
•
•
•
leest ten minste een paar keer per week voor
gaat ten minste een paar keer per maand met de groep naar de (school)bibliotheek
introduceert ten minste een paar keer per maand een boek in de groep
houdt regelmatig een boekenkring
maakt gebruik van boekencollecties bij zaakvakken/wereldoriënterende
onderwerpen

similar documents