Avfallsplaner – hvordan

Report
Byggavfall – fra problem til ressurs
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. april 2012
Byggavfall – fra problem til ressurs
Avfallsplaner – hvorfor?
Avfallsplaner – hvordan?
Miljøkartlegging
Miljøsanering
Lovverk for BA-avfall
Kildesortering og organisering på byggeplass
Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de
ulike fraksjonene?
Avfallsplaner –
hvordan lage dem?
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Disposisjon
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Avfallshierarkiet
 Utfylling av skjema for avfallsplan/sluttrapport
 Mengdeberegning
 Sluttrapportering - dokumentasjon og
rapportering
 Hvordan lykkes med avfallshåndteringen?
 Erfaringer fra Oslo kommune
 Aktuelle lover og forskrifter, og bransjeregelverk
og standarder
1. april 2012
Avfallshierarkiet
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Unngå at avfall oppstår – avfallsreduksjon
 Ombruk eller gjenbruk
 Materialgjenvinning
 Energigjenvinning
 Deponering eller forbrenning uten energiutnyttelse
1. april 2012
Unngå at avfall oppstår
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall




Hindre at avfall oppstår
Bruk av prekutt
Bruk av miljøvennlige materialer
Bruk av gjenvinnbare materialer
 Rent Tørt Bygg – Forebyggende helsevern i
bygninger, RIF (2007)
 TEK 10 §§ 9-1, 9-2.
1. april 2012
Foto: Anne Sigrid Nordby
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Energigjenvinning
1. april 2012
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Brenning på byggeplass er
forbudt!
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Hvor finnes skjemaet?
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Blanketter for avfallsplan/sluttrapport finnes på:
www.dibk.no
 NB! På Direktoratet for byggkvalitet sine
hjemmesider er skjemaene lagt ut som pdf.filer.
1. april 2012
Nybygg
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Rehabilitering og riving
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Sluttrapport med avfallsplan
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Blanketter for sluttrapport med avfallsplan:
5178 Sluttrapport med avfallsplan ved nybygg
5179 Sluttrapport med avfallsplan ved rehabilitering
og riving
NB! Filene finnes kun som pdf.filer og må skrives ut fra
hjemmesiden til Statens bygningstekniske etat (fra 1.
januar 2012 Direktoratet for byggkvalitet) og fylles ut
manuelt.
1. april 2012
Mengdeberegning
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Erfaringstall fra egne prosjekter (avfallsmengder per
kvm)
 www.miljosanering.no
 Tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå)
 Rapport 2000/8 " Bygg- og anleggsavfall. Avfall fra
nybygging, rehabilitering og riving. Resultater og
metoder.”
 Kildesorteringsveilederen – www.byggemiljo.no
1. april 2012
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Mer om mengder:
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Nybygging: 15-70 kg/m²
 Avhengig av planlegging og ambisjon
Rehabilitering: 50-1000 kg/m²
 Avhengig av grad av riving
Riving: 700-1500 kg/m²
 Trebygninger: 700 kg,
 Betongbygg: 1400 kg,
 Lagerhaller kan være mye mindre
1. april 2012
Kg/m2
Nybygging
Teglstein
Rehabilitering
Riving
Trebygg
Betong/tegl
116,6
215,3
1200,0
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Betong
5,4
35,9
215,3
Rent trevirke
3,7
1,2
215,3
81,0
4,1
53,9
9,0
0,3
0,3
0,2
4,6
Forurenset trevirke
Papp/papir
1,0
1,0
Elektrokabler
Metaller sams
0,3
1,2
Skrapjern
0,6
7,4
Gipsplater
1,6
1,9
Plast
0,1
0,01
Mineralull
0,2
1,0
1,0
1,0
0,7
0,7
0,7
1,0
1,0
1,0
2,5
1,4
1,4
Asbest
Farlig avfall
1,0
Glass
Utgravingsmasser
2,0
Restfraksjon
16,5
2,6
15,2
16,0
Sum
31,9
177,0
718,9
1315,0
1. april 2012
Kilde: www.miljosanering.no
S. 23 – 25 i Veiledning for tiltakshavere
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Erfaringstall, avfallsmengder (1)
Nybygg Kilde: SSB 2005
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Nybygging (mengder i kg/m2 for ulike typer bygg)
Avfallstype
Mindre bygg
Større bygg
Andre bygg
Tyngre bygningsmat.
11.1
12.7
8.0
Foru. tegl og betong
0.0
0.0
0.0
18.2
8.0
3.8
Impregnert trevirke
0.0
0.0
0.0
Metaller
0.3
1.7
0.8
Gips
3.3
4.7
1.7
Isolasjon
0.1
0.2
0.0
Glass
0.0
0.0
0.0
Plast
0.5
0.3
0.1
Papp og papir
0.6
0.6
0.2
EE-avfall
0.3
0.0
0.0
Farlig avfall
0.0
0.0
0.3
Asbest
0.0
0.0
0.0
Annet
0.0
0.0
1.7
21.6
13.3
12.0
56.1
41.6
28.5
Trevirke
Blandet-/Restavfall
1. april 2012Sum avfall MTB
Erfaringstall, avfallsmengder (2)
Rehabilitering
Kilde: SSB 2005
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Rehabilitering (mengder i kg/m2 for ulike typer bygg)
Avfallstype
Mindre bygg
Større bygg
Andre bygg
Tyngre bygningsmat.
69.3
77.1
54.9
Foru. tegl og betong
0.0
0.0
12.7
17.9
9.7
6.8
Impregnert trevirke
0.0
0.0
0.0
Metaller
0.0
9.0
4.5
Gips
0.0
5.3
2,2
Isolasjon
0.0
0.1
0.0
Glass
0.0
0.7
0.0
Plast
0.0
0.1
0.1
Papp og papir
0.0
0.1
0.2
EE-avfall
0.4
0.6
0.2
Farlig avfall
0.0
0.2
0.1
Asbest
0.1
0.6
2.1
Annet
0.0
0.1
0.0
51.9
34.2
23.3
139.6
137.6
107.3
Trevirke
Blandet-/Restavfall
1. april 2012Sum avfall MTB
Erfaringstall, avfallsmengder (3)
Riving
Kilde: SSB 2005
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Riving (mengder i kg/m2 for ulike typer bygg)
Avfallstype
Mindre bygg
Større bygg
Andre bygg
Tyngre bygningsmat.
251.1
497.2
754.7
Foru. tegl og betong
12.6
65.8
22.5
126.7
14.6
29.6
Impregnert trevirke
1.4
0.2
0.4
Metaller
9.3
20.7
72.4
Gips
1.5
5.4
1.1
Isolasjon
0.0
0.2
0.0
Glass
0.2
0.4
0.2
Plast
0.0
0.1
0.1
Papp og papir
0.0
0.0
0.0
EE-avfall
1.1
0.8
1.8
Farlig avfall
0.5
0.1
1.1
Asbest
0.8
0.4
1.1
Annet
0.2
0.0
0.0
61.4
34.1
28.0
466.8
639.8
913.0
Trevirke
Blandet-/Restavfall
1. april 2012Sum avfall MTB
Sluttrapport
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Sendes kommunen som vedlegg til søknad om
ferdigattest.
 Skal dokumentere håndteringen av alt avfall som
tiltaket har generert
 Dokumentasjon består av samlerapporter/ kvitteringer
fra lovlig mottaksanlegg eller egenerklæring fra
avfallsmottaker.
 Vesentlige endringer fra godkjent avfallsplan skal det
redegjøres for
1. april 2012
Skal du lykkes med
god avfallshåndtering må du:
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Planlegge avfallshåndteringen
 Ha riktig og nok utstyr
 Merke containerne tydelig
 Ha god dialog med transportøren, avfallsmottaker
og de som skal håndtere avfallet på byggeplass
 Få dokumentasjon jevnlig fra mottaker av avfallet
1. april 2012
Entreprenørenes erfaringer med
innføring av avfallsplaner
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Avfallshåndtering må inn i kontraktene mellom
tiltakshaver/byggherre og entreprenør
 Avfall må inn som fast post på alle byggemøter
 Entreprenørene må få økt kunnskap om kildesortering og
miljøfarlig avfall i bygg
 Det må planlegges og tilrettelegges for å få til en vellykket
avfallshåndtering
 Avfallsmottaker gir ofte lite opplysninger om muligheter og
løsninger for kildesortering
1. april 2012
Oslo kommunes erfaringer
med innføring av avfallsplaner
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Viktig med fagkompetente saksbehandlere
 Opplyse og veilede om krav til avfallsplan så tidlig som mulig
i prosessen
 Samarbeid med BAE-næringen, avfallsmottak,
returselskaper og Fylkesmannens miljøvernavdeling
 God dialog og informasjon er viktig
 Tilsyn på byggeplass med fokus på veiledning
 Varsling av tvangsmulkt ga resultater
1. april 2012
Status for Oslo kommune
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Over 80 % av BA-avfallet kildesorteres
Nybygg
57,3 %
Rehabilitering
76,5 %
Riving
95,5 %
 Jord, stein og asfalt er ikke tatt med i beregningene
 Forutsetning: Dårlig plass, men gode muligheter for
avfallshåndtering.
1. april 2012
Aktuelle lover og regler
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter:
Byggteknisk forskrift, TEK 10 og byggesaksforskriften
SAK 10
 Forurensningsloven
 Forurensningsforskriften

– rutiner for håndtering av forurenset grunn finnes i
kapittel 2
 Arbeidsmiljøloven
 Byggherreforskriften
 Internkontrollforskriften
1. april 2012
Bransjeregelverk og standarder
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og
installasjoner
 Del C: Forberedende ytelser
 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt
 NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
 NS 5815 Risikovurdering av bygge- og anleggsarbeid
 NS 9431 Klassifisering av avfall
 Kildesorteringsveileder fra Nasjonal handlingsplan for
BA-avfall (NHP)
1. april 2012
Viktige momenter
ved utarbeidelse av avfallsplan
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Planlegging av avfallshåndteringen
 Forebyggende tiltak
 Mengdeberegninger
 Transportavstander
 Dialog med transportøren/mottaket
 Dokumentasjon på mengder avfall som er levert
1. april 2012
Viktig kilder:
Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 www.dibk.no – sluttrapport med avfallsplan for nybygg
og for rehabilitering og riving
 www.klif.no – skjema for blant annet avfallsplan/
sluttrapport
 www.miljosanering.no - miljøsanering
 www.byggemiljo.no – Byggemiljø, Byggenæringens
miljøsekretariat
 www.ssb.no - avfallsstatistikk
 Rent Tørt Bygg - Forebyggende helsevern i bygninger
 www.regelhjelp.no - oversikt over lover og forskrifter
 NS 3420, NS 8405, NS 8406, NS 5815 og NS 9431
 Kildesorteringsveileder fra Nasjonal handlingsplan for
BA-avfall
1. april 2012

similar documents