ttekanne kättesaadav siin

Report
Sotsiaalteenuste
kvaliteedi edendamine
KEIU TALVE
“Ei ole piisav, et
annad endast parima.
Sa pead teadma,
mida teed ja seejärel
andma endast parim”
Prof. D.Edwards Deming
Mis iganes muutis
sind edukaks
minevikus,
ei tee sind
edukaks tulevikus
Lew Platt
Euroopa puuetega
inimeste strateegia 2020


Iga 6 in puudega, kokku
80 milj

juurdepääsetavus

osalus
eesmärk on võimestada
puuetega inimesi nii, et
nad saaksid kasutada
oma õigusi ning osaleda
ühiskonnas ja ühtse turu
kaudu majanduses täiel
määral

võrdsus

tööhõive

haridus ja koolitus

sotsiaalkaitse

tervishoid

välistegevus
4
Miks?
NB! Kvaliteedi tagamise
eesmärgiks on huvigruppide
vajadustele ja ootustele
vastamine
NB! Kvaliteedi tagamise
eesmärgiks on kõikide
huvipoolte rahulolu kasv
Kvaliteedi edendamise kasud
•
Ühine arusaam kvaliteedist
•
Süsteemne planeerimine, osutamine, hindamine
•
Kliendist lähtuv lähenemine
•
Teenuse saajate kaasatus ja jõustamine
•
Teadlik/ arukas teenuste (äri) juhtimine
•
Ressursside efektiivne kasutamine
•
Personali kaasatus ja motiveeritus
•
Teenuste tulemuslikkus
•
Läbipaistvus, mõõdetavus
•
Suunatus kestvale arengule
Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm
2003
Keskmes
huvigrupid
BAASTASE
kvaliteedi
tagamisel
10 põhimõtet
50 kriteeriumit
100 tegevuse indikaatorit
Vastab
Euroopa
kvaliteedi
nõuetele
Euroopa vabatahtlik sotsiaalteenuste
kvaliteedi raamistik ;
Üldhuvi sotsiaalteenuste kvaliteedi
raamistik
Põhineb
Huvigruppide
vajadustel,
ootustel
Sertifikaat
2 aastaks
Õigused
Eetika
Isikukesksus
Holistlik lähenemine
Multidistsiplinaarne
Panus ühiskonda
Kaasamine
Osalemine
Elukvaliteet
Kõikehõlmav
Kvaliteedi juhtimine
Inimkapitali juhtimine
Tulemustele orienteeritus
Hea juhtimistava
Ressursside juhtimine
Protsesside juhtimine
Kvaliteetsete teenuste
osutamine
Partnerlus
Süstemaatiline parendamine
Eestis

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 alates
2010
 Euroopa
Sotsiaalfond
•
2010- 2011
7 pilootasutust
•
2012-2013
35 asutust
•
2014
21 asutust (ESF+RE)
•
2 projektivälist rakendajat

Metoodika Eestindamine

Konsultantide, audiitorite koolitamine

Asutuste koolitamine, konsulteerimine

Teavitustöö

Huvigruppide kaasamine

Koolitusprogramm kvaliteedialase
teadlikkuse tõstmiseks

Valdkonna analüüs

Intervjuud, arenguseminarid, töögrupp,
teiste riikide kogemused, teiste
valdkondade kogemused
10
Tulemused
60
Teenuse osutajat rakendab EQUASS
Assurance’it
29
13
12
28
5
sertifikaati
Koolitatud audiitorit
Koolitatud konsultanti
Infoüritust
artiklit
Valdkonna analüüs ja mõju analüüs
Eesti Kvaliteediühingu „Aasta tegu
2012“
2009
2010
2011
2012
2013
56
151
320
452
439
Teenuse kasutajaid
-
-
-
81.579
106.908
Personali
-
-
-
-
14.707
Kohalik esindus
3
5
7
6
6
EL riigid
10
13
14
14
11
-
-
-
-
Singapur,
Angoola,
Hiina
75
113
120
100
85
Asutusi
Maailma riigid
Audiitorid
EQUASS
Euroopas
KVALITEEDI
KÄITUMINE
TEADLIKKUS
SÜSTEEM
KULTUUR
kvaliteedikultuur
Pühendumus Osalemine Avatus
Dokumentatsiooni ja info juhtimine
Stabiilsus, kontroll
Selge suund
Tootlikkus, tulemused
Kasv
Innovatsioon, kohanemine
Tulevik
Kas?
Astangu, kui
Eesti
sotsiaalteenus
te kvaliteedi
edendaja?
???
VÕI
sh:

Partner SoM-le, SKA-le, KOV-le, teenuse osutajatele

EQUASS Kohaliku Esinduse roll

Igal aastal vähemalt 10 uut EQUASS rakendajat

2020a vähemalt 120 rakendajat ESF abiga

Teadlikkuse tõstmiseks infoüritused, artiklid

Arenduse eesmärkidel uuringud, analüüsid

Kvaliteedikultuuri loomiseks koolitused, nõustamine

Välisprojektid
16
17
[email protected]
[email protected]
www.equass.ee

similar documents