Juhtimismudelid elus ja koolis

Report
Juhtimismudelid koolis
HEIKI KRIPS
PhD pedagoogika
Paljud juhtimistõed kehtivad ka koolis
Juht on vajalik organisatsiooni/grupi eesmärkide täitmise
kindlustamiseks
Milline on kooli eesmärk? Milline on klassi eesmärk?
Juhi poolne juhtimisstiilide kasutus loob organisatsioonikultuuri koolis, mis mõjutab õpetajaid ja nende kaudu
õpilasi
AUTOKRAATLIK VERSUS DEMOKAATLIK JUHTIMINE
KOOLIS
KLASSIS
KAS VAJAME TÖÖLE KUULEKAID, INITSIATIIVITUID
TÖÖTAJAID, KÄSUTÄITJAID?
või
ISESEISVAID, AKTIIVSEID, LOOVAID INIMESI
Juhtimisstiilide klassikaline käsitlus pärineb Kurt Lewini,
Ralp White'i ja Ronald Lippitti uuringutest aastatel
1938–1950
Mittevahelesegav (laissez-faire)
Demokraatlik
Autokraatlik
Demokraatliku juhtimisstiiliga juhitud gruppides oli:
• parim kvaliteet
• töömotivatsioon parem kui autokraatliku juhtimisstiili
korral
• Rohkem originaalseid lahendusi (loovust)
Autoritaarse juhtimisstiiliga juhitud gruppides oli:
• Parim kvantiteet (rohkem toodangut), halvem kvaliteet
• Rohkem vaenulikkust ja agressiooni (võrreldes teiste
gruppidega), alistuvust juhile ning juhist sõltuvust
Hay/ McBer’i konsultatsioonifirma juhtide uuringute
tulemusena – kuus juhtimisstiili
Esitatud Goleman (2000) poolt:
Sundiv stiil
Ülinõudlik stiil
Juhtiv stiil
Ühendav (ehk liitev) stiil
Demokraatlik stiil
Arendav stiil
SUNDIV STIIL - AUTORITAARNE ”Asjad käivad nii, nagu mina
ütlen!”
Ei anna õpetajatele/õpilastele valikuid ega kaasa neid
reaalselt otsustamisse.
Juhi/õpetaja sundiv stiil takistab koostööd. Selle stiili kasutaja
usub, et koostööd saab sundida tegema.
Sundiv stiil vähendab juhitavate initsiatiivi/aktiivsust ja
takistab vastutustunde teket.
Sundiv stiil tekitab grupis õpitud abitust
ÜLINÕUDLIK STIIL –AUTORITAARNE ”Tuleb teha täpselt nii,
nagu ma ütlen”
Ülinõudliku stiiliga juht/õpetaja surub igasuguse
initsiatiivi/aktiivsuse täielikult maha
Tema jaoks pole koostöö tähtis. Kui ta tahab mingil põhjusel,
et tehtaks koostööd, siis tuleb koostööd teha täpselt tema
juhtnööride järgi
Selle stiili kasutamine teeb koolist/klassist õpitud abituse
kasvulava
JUHTIV STIIL – AUTORITAARNE ”Õpetajad/õpilased, te olete
minu lapsed!”
Käitub nagu hea kuid ka karm ema/isa kes hoolib, aga ka nõuab
ja karistab.
Lasteaias ja esimestes klassides on selle stiili sage kasutamine
õigustatud, kuna see aitab lapsel kohaneda koolikeskkonnaga
Mida vanemaks õpilased saavad, seda rohkem hakkab ilmnema
õpetaja juhtiva stiili, kui autoritaarse stiili, negatiivne mõju
õpilaste arengule.
Samad probleemid, mis sundiva või ülinõudliku stiili korral
DEMOKRAATLIK JUHTIMISSTIIL “Mida teie arvate? ”Mida
tuleks teha?”
Juhi/õpetaja tõeline huvi õpetajate/õpilaste arvamuste vastu.
”Pall gruppi” lähenemine – lasta juhitavatel probleemidele
lahendusi otsida
Demokraatliku stiiliga juht/õpetaja soodustab initsiatiivi ning
loovust ja innustab (eestvedamine). Loob tingimusi koostööks
Nb! Demokraatlik juhtimisstiil ei välista ainuotsustamist
NB! Demokraatliku juhtimisstiili kasutamine peab vastavalt
õpilaste vanuse suurenemisele pidevalt kasvama
Demokraatlikke otsustamisviise, nagu hääletamine või konsensusele jõudmine tuleb õpilastele õpetada ja võimaldada
NB! Klassijuhataja hädavajalik ”tööriist” on demokraatlik
juhtimisstiil. Probleemidele, mis klassis kui grupis ilmnevad,
peaksid õpilased ise leidma lahenduse. Õpetaja ei saa vaid
sunniga probleeme lahendada
JUHTIMISSTIILIDE MÕJU ÕPETAJATELE/ÕPILASTELE
Iseseisvus, analüüsivõime, loovus, initsiatiivikus
versus
Õpitud abitus, kuulekus, initsiatiivitus
ORGANISATSIOONILKULTUUR
Organisatsioonis valitsevad normid, (kirja pandud ja kirjutamata
reeglid) organisatsiooni liikmete uskumused ja väärtused
Handy-Harrisoni järgi organisatsioonikultuuri tüübid
Autokraatlik
Bürokraatlik
Planeeriv
Isiksusekeskne
AUTOKRAATLIK ORGANISATSIOONIKULTUUR
Kõige olulisem - juhi tahe. “Ämblikuvõrk”, keskmes olev
juht ”tõmbab niite” ja kontrollib kogu võrku; või püramiid,
mille tipus kõrgub ” juht
Kuulekus juhile
Jälgitakse täpselt käsuliine
Autokraatliku organisatsioonikultuuriga gruppi sobib
kõige paremini juhtima autoritaarse juhtimisstiiliga juht
Autoritaarse juhtimisstiiliga juht loob
autokraatlikku organisatsioonikultuuri
Sagedamini märgitud probleemid on siin:
• pärsitud initsiatiiv ja loovus
• koostöö puudulikkus
• jätkuv viibimine konfliktifaasis (kui rääkida grupi
arengufaasidest)
Probleemid, mis autokraatsetes organisatsioonides esinevad,
võivad sealolijatele isegi mitte silma paista, sest ollakse
toimuvaga harjunud.
PLANEERIV ORGANISATSIOONIKULTUUR
Eesmärkidele orienteeritus
Valdavalt demokraatlik juhtimisstiil: kaasamine, kuulamine,
otsustamisvabadus “allpool” jms.
Sellise organisatsioonikultuuri teket soodustab valdavalt
demokraatliku juhtimisstiiliga juht
DEMOKRAATLIK JUHTIMISSTIIL
KOOLIS JA KLASSIRUUMIS
ORGANISATSIOONIDES
OMAVALITSUSTES JA ERAKONDADES
AKTIIVSUS INITSIATIIVIKUS LOOVUS
ALLIKAD:
Krips, H. (2011). Konfliktidest ja suhtlemisoskustest õpetamisel ja juhtimisel. Atlex.
Krips, H., Siivelt, P., Rajasalu, A. (2012).
Suhtlemine probleemsete õpilastega. Atlex.

similar documents