Skolereform - Nørre Aaby Skole

Report
Skolereform 2014
Orienterende folder om
skolereformen på Nørre
Aaby Skole
Velkommen til en helt anderledes og
bedre skole.
Efter sommerferien starter vi med en ny og anderledes
folkeskole. Vi har forberedt os rigtig længe for at være
klar til det nye skoleår. Selvom vi synes, at vi har forberedt
os flittigt og godt, er der stadig rammer og forhold, som vi
skal videreudvikle på i det nye skoleår. Det handler bl.a.
om udvikling af den åbne skole, motion og bevægelse og
strukturen for lektiecafeen. Vi følger også spændt
udviklingen i den begrænsede SFO. Vi vil sammen med
den nye skolebestyrelse således løbende i det nye skoleår
evaluere reformens implementering. Vi vil gøre det i
dialog med elever og forældre. Jeg vil på de næste slides
gennemgå de forskellige elementer i reformen.
Lars Drud
Formål
Reformen har tre overordnede mål:
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan.
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater.
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes
blandt andet gennem respekt for professionel
viden og praksis.
Styrket faglighed
• Højere fagligt niveau i dansk og matematik
• Forenkling af de faglige mål. (Fælles mål).
• Alle elever skal lære så meget, de kan.
Den forlængede skoledag
• Skoledagen bliver markant længere. Således øges
skoledagen for indskolingen med 1 time og 20
minutter. Det skyldes, at rammen om skoledagen
opgøres i klokketimer.
• På Nørre Aaby Skole har vi valgt fortsat at opgøre
fagene i lektioner på 45 minutter. Det giver ændrede
ringetider.
• Den forlængede skoledag skulle give mulighed for
mere læring.
• Den forlængede skoledag skule give mulighed for mere
varieret læring og træning. Herunder automatiseringer.
Skoletider
• 0.kl – 3.kl. 7.55 - 13.55
= 30 timer om ugen
• 4.kl.- 6.kl. 7.55 – 13.55/14.55
• 7.kl. – 9. kl.
= 33 timer om ugen
7.55 – 14.55/15.55
= 35 timer om ugen
• NB! Det er frivilligt at gå til lektiecafé de første år af
reformen.
• NB! Præst på 7. årgang lægges om morgenen. Det
betyder, at eleverne på 7. årgang får skoledage til kl.
15.55.
Ringetider
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7.55 – 8.40
8.40 – 9.25
9.25 – 9.45
9.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 11.25
11.25 – 11.55
11.55 – 12.40
12.40 – 12.50
12.50 – 13.35
13.35 – 13.45
13.45 – 14.30
14.30 – 14.55
14.55 – 15.55
1. lektion
2.lektion
Frikvarter
3. lektion
4. lektion
Spise i klassen
Frikvarter
5. lektion
Frikvarter
6. lektion
Frikvarter
7. lektion
8. lektion
Modul
Skolebussen
• Skolebussen kører til skolen om morgenen og er på
skolen 7.45.
• Skolebussen kører fra skolen kl. 14.05, 15.05 og 16.05.
• Bussen kører ikke indimellem disse tidspunkter.
• Det får også den betydning, at elever ikke sendes hjem
inden klokken 13.55, og at de afledte dage som første
skoledag og sidste skoledag går fra 7.55 og til 13.55.
• Fravælger eleverne lektiecafeen, skal de selv sørge for
hjemtransport.
• Lærerne er fortsat i klasserne 10 min før ringetid, dvs.
7.45.
Styrket fremmedsprog
• Engelsk fra 1. klasse.
• Tysk fra 5. klasse.
• Eleverne på 8. og 9. årgang får forsat de højere
gamle timetal i tysk.
Understøttende undervisning
• Kan gives af lærere, pædagoger eller andre
med relevante kvalifikationer.
• Lærerne har det overordnede ansvar for
læringen set i forhold til fælles mål.
• Formål: at hæve det faglige niveau.
• Praktisk konkret undervisning.
• Andet indhold: UEA-undervisning, ”klassens
time”, obligatoriske emner, motion og
bevægelse.
Lektier
•
•
•
•
Skolens mål med lektier:
Lektier er en del af elevens studiearbejde.
Lektier kan styrke elevens kompetencer ved
ekstra træning, repetition, reproduktion, øvelse
og styrkelse af i forvejen indøvede områder.
Lektier kan gives på alle årgange og i passende
mængde, så ingen elev belastes unødigt.
Det tilstræbes, at lektier gives indenfor et
område, hvor eleven er bekendt med
arbejdsmåden og behandlingen af stoffet, så
lektierne bliver træning i kendt område.
Lektiehjælp/faglig fordybelse
• Det er obligatorisk for skolen af tilbyde
lektiehjælp med henholdsvis 2 timer i
indskoling, 3 timer på mellemtrin og med 2
timer i udskolingen.
• Tilbuddet er frivilligt for elever de første år.
• De elever fra indskolingen, som ikke tilvælger
tilbuddet, skal have et gratis pasningstilbud i
SFO-en i de to timer lektiecafenen foregår.
• Tilbuddet placeres om eftermiddagen.
Lektiecafé
• Tider og steder – se informationsseddel efter
sommerferien
• Tilmelding og aftaler – se informationsseddel
efter sommerferien
Mere motion og bevægelse
• Kravet er: 5 gange 45 minutters motion og
bevægelse om ugen.
• Det kunne være 2 lektioner idræt, 1 lektion
understøttende undervisning og 2 gange
motion indlagt i fagene.
• = idræt og ”bånd”.
Den åbne skole
• Åbner skolen mod det omkringliggende samfund.
• Samarbejder med idræts- kultur og foreningsliv i
skolen.
• Samarbejder med musikskolen, billedskole, kultur
og naturskoler.
• Der er allerede samarbejdssamtale med
musikskolen, Ungdomsskolen og UU.
NB! Vi orienterer løbende om vores tiltag på dette
område.
Samarbejde med musikskolen.
Som noget nyt indledes et udvidet samarbejde
med musikskolen. Det betyder, at der:
• 1. årgang - obligatorisk - Musik og bevægelse
• 2. – 3. årgang – frivilligt – kor i ”båndet”
• 4. årgang – obligatorisk – ”Blæsehold”
Lærernes arbejdstid
• Lærerne får nye arbejdstider. Alle lærere får
tilstedeværelsespligt på skolen i nedenstående
omfang. Til gengæld arbejder de ikke udenfor
disse arbejdstider, uden at der er
skolearrangementer:
• 40 timer om ugen i 42 uger
• Lærerne arbejder første og sidste uge i elevernes
sommerferie.
• Der bliver en lang arbejdsdag om onsdagen til kl.
17.00.
SH- samarbejde
• Skolehjem samarbejdet ændrer sig. Det skyldes bl.a. ændrede
betingelser i lærernes arbejdstider.
•
•
•
•
•
•
•
•
Forældremøder = aften (fortsat)
Klasseforældreråd = aften (fortsat)
Klassearrangementer og skolefester = aften
SH-samtaler = inden for lærerens/pædagoens arbejdstid. Nyt!
Daglig kontakt = indenfor lærerens/pædagoens arbejdstid. Nyt!
Læreren/pædagogen ringer måske i jeres arbejdstid! Nyt!
Brug skoleintra.
Akut = ring til ledelsen
Skole arrangementer
På Nørre Aaby Skole har vi valgt at fortsætte med de gode traditioner,
vi har haft gennem flere år. Se skolens kalender på skoleintra. Således
har vi fortsat:
• Skolefest i uge 6. (NB! Er flyttet fra uge 7, da vinterferien er flyttet)
• Juleklippedag i uge 48
• Lejrskole på 6. årgang
• Hytteture i 0., 2. og 4. årgang.
• Rystsammentur i de nye 7. klasser
• 5 A-uger
• 5 fagdage.
• Klassearrangementer.
NB! Lærerne kan afspadsere, når disse arrangementer ligger udenfor
de normale arbejdstider.
Klasselærer og klassens tid
• Klassens tid ligger i den understøttende
undervisning.
• Opgaven som klasselærer kan uddelegeres til
flere.
• På Nørre Aaby Skole har alle en traditionel
klasselærer. Nogle klasser har delt
klasselærerfunktion og alle klasser får en
”viceklasselærer”. Arbejdsfordelingen mellem
”klasselærerne” aftales indbydes og meddeles
forældrene.
Ny Valgfagsordning
•
•
•
•
•
Kommunalbestyrelsen kan godkende nye valgsfagstemaer.
Valgfag skal indgå i projektopgaven.
Valgfag fra 7. – til 9. klasse.
Valgfag er etårige (bortset fra håndværk, design og madkundskab, tysk og fransk).
På Nørre Aaby Skole indføres fire linjer:
•
•
•
•
A: Science linje
B: Globalisering og international linje
C: Krop og bevægelse.
D: Innovation, kreativitet og udtryksformer.
Der er delt foldere ud og eleverne har valgt valgfag.
Desuden tilbyder ungdomsskolen fransk, spansk, ”klar til uddannelse” og
arbejdskendskab.
UEA-undervisning som kommer til at
hedde: Uddannelse og job
• Der ydes en ekstra indsats for at få en
sammenhæng i det lange perspektiv fra
daginstitution – skole – ungdomsuddannelse.
Det gøres bl.a. ved øget fokus på Uddannelse
og job.
• Uddannelses-, erhvervs- og
arbejdsmarkedsorientering.
• Fra 0. klasse og til 9. klasse.
• Obligatorisk emne.
Håndværk, design og madkundskab
• Håndværk, design og madkundskab erstatter
håndarbejde, sløjd og hjemkundskab.
• Foregår i 4. til 7. klasse.
• Der informeres særskilt om disse fag.
Mere trivsel
•
•
•
•
•
Variation
Bedre målopfyldning
Sammenhold, spejling, medleven
Relationsarbejde
Relationsarbejdet:
Klasselærerfunktions/kontaktlærerfunktionen
/pusterum
• Bedre samspil mellem skole og hjem.
Fortsat udvikling
• Som skrevet i indledningen vil vi løbende
evaluere virkningerne af skolereformen. Nørre
Aaby Skole er også specifikt udvalg af
Undervisningsministeriet til at blive evalueret
over de næste år. I næste år har vi således
flere udviklings-projekter og udviklings-fokus.
• Vi synes bestemt, vi går ind til en spændende
implementering af skolereformen.
Udviklings-projekter
•
•
•
•
•
•
•
Individuelle læringsmål
Internationalt samarbejde
Valgfag
Bedre forældresamarbejde
Åbne skole
Det lange perspektiv – robusthed
Genrepædagogik
Udviklings-fokus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Motion og bevægelse
Kompetenceudvikling
Tidlig sprogstart
Samarbejde mellem lærere og pædagoger
Lektiecafé
Nye fælles mål
Åbne Skole
UEA-undervisning
Samarbejde i team
Ledelsens supervision i praksis

similar documents