Presentatie Rein Baneke Congres Clientenraden en zorginkoop

Report
Congres Cliëntenraden en
zorginkoop
3 oktober 2014
Mr R.F. Baneke
Onderwerpen
• Overzicht ontwikkelingen rond de medezeggenschap/cliënteninvloed
• Wat blijft er nog over en wat is nieuw
• Ervaringen vanuit de praktijk (u mag ook roepen)
• Hoe ziet KansPlus het?
Ontwikkelingen in de medezeggenschap
wat is er nu al
• Cliëntenraden conform WMCZ
• Familieverenigingen (vaak dubbeling met CR)
• Raden van Advies zorgkantoren AWBZ (mixed samenstelling)
• Lokale/provinciale cliëntenadviesraden
• WMO-raden (veel variëteiten)
Dynamiek in de medezeggenschap
AWBZ en WMCZ
-WLZ geen verandering
-ZVW: geen verandering
-WMO: geen WMCZ, gemeenten moeten zorgen voor
invloed cliënten in verordening.
Discussie over wel van toepassing zijn WMCZ in de WMO
NB: wijzigingen WCZ/Wet goed bestuur c.s.
Gemeente Amsterdam, concept WMOverordening (modelverordening VNG idem)
• Art 7.4: college neemt in de contracten op dat aanbieders van een
maatwerkvoorziening een regeling voor medezeggenschap hebben.
De medezeggenschap ziet in ieder geval op de voorgenomen
besluiten die voor de cliënten van belang zijn (proportionaliteit!)
• Het college handhaaft deze bepaling (naast de bestuursrechtelijke)
door periodiek overleg met aanbieders en cliëntenraden
• Art 8: inspraak bij de voorbereiding van het beleid door
betrokkenheid bij beleidsvoorstellen en periodiek overleg in het
algemeen
• Inkoopbeleid WMO
Dynamiek bij de zorgkantoren
• AWBZ kent de raden van advies en vele andere vormen van overleg
met cliëntenraden/zorgbelangen
• WLZ: hybride construct met zorgverzekeraars die (op den duur)
rechtstreeks voor hun verzekerden de zorgplicht hebben en
zorgkantoren die in opdracht de inkoop uitvoeren
• Verplichting in WLZ om invloed van verzekerden te regelen
• Vandaag mooie gelegenheid om daarover verder te praten, hoe is de
rol van de CR daarbij?
• NB: wat brengt marktwerking voor de WLZ: verschillende tarieven per
cliënt!?
De Cliëntenraad zelf
• Ervaringen verschillend: van sterke betrokkenheid tot lauwe reacties
op “beleidsgesprek”
• Website geeft de verschillende posities aan die een CR kan innemen.
• Discrepantie verzwaard advies kwaliteitsbeleid en gewoon
adviesrecht inkoopbeleid?
• Beleidsadvies versus uitvoeringsadvies a la de WOR als panacee voor
sterke betrokkenheid CR
• Welke verantwoordelijkheid neemt een CR met intensieve
bemoeienis met inkoopbeleid? Rolvermenging?
• Verhouding tot andere cliëntenraadplegingen.
De cliëntenraad zelf (2)
• Verwanten en cliënten: verschillende rollen?
• In veel gevallen is er een rolverdeling tussen de onderwerpen voor de
cliënten en de verwanten
• Centrale cliëntenraad en lokale raden in het perspectief van de WLZ
/uitvoerders. Hoe gaan we dit regelen?
Aanbevelingen
• Kwaliteit als belangrijke drager voor de betrokkenheid. Zie KansPlus
standpunt over kwaliteitsbeleid waarbij de vraag van de cliënt
uitgangspunt is
• Kies voor de rol van de CR: intensieve bemoeienis of beleidsmatig op
afstand.
• Bouw een netwerk met adviesraden zorgkantoren en gemeenten
• Bij intensieve bemoeienis: zorg ervoor dat de CR constant wordt
meegenomen door het management, anders verlies je het overzicht.
• Zorg voor een snel advies in september/oktober, want anders komt de
voortgang in gevaar. Kies desnoods voor een externe deskundige
• Zie de website www.meepratenoverzorginkoop.nl

similar documents