powerpoint van het zesde college

Report
De Oudheid
Grieken en Romeinen in de context
van de wereldgeschiedenis
Hoorcollege propedeuse 2014-2015
semester I blok I
F.G. Naerebout
www.oudegeschiedenis.info
Tentamen
Datum, tijd en locatie: Maandag 20-10, 9:00-11:00 uur, USC
NB: KLOKKE 9:00 uur
Stof: De Oudheid, pp.23-140, 165-206 plus de begleidende colleges
(géén leerstof: pp.141-161, 207-227, en de werkcollege-opdrachten)
Meenemen: collegekaart en persoonlijk ID (paspoort etc); pen
Aard van het tentamen: gesloten vragen (50% van het totaal; multiple choice +
varianten) EN open vragen (50% van het totaal; essayvragen).
Voor de gesloten vragen: zie de Digitale Zelftoets
examenlocatie
NB: meer dan 30 minuten te laat: geen toegang
5de-4de eeuw
Athene
Sparta
koningen
Raad van Dertig
eforen
raad (gerousia)
Volksvergadering (apella)
damos
rex
Rome
patriciërs (patricii)
Populus Romanus
nobiles
plebejers (plebs)
plebejers (plebs)
Standenstrijd (jaartallen omstreden)
•
•
•
•
•
•
•
•
Concilium plebis en tribuni plebis
494, 449, 287 secessiones
450 : rechtscodificatie: Wet van de 12 Tafelen
445 : opheffing huwelijksverbod
420 : plebejers toegelaten tot ambt van quaestor
400 : plebejers toegelaten tot ambt van militair tribuun
367 : plebejers toegelaten tot ambt van consul
287 : erkenning van plebiscita (Lex hortensia)
Enkele sociaal historische thema’s
1. vrijen en onvrijen
Burger
Slaaf
 Onvrij
Vrij
Metoik/Perioik
Heloot
Slavernij is op veel plaatsen aanwezig, maar dat wil NIET zeggen dat iedereen in
de Oudheid slavenbezitter is
2. vrijlating
Slaven kunnen hun vrijheid geschonken krijgen of zichzelf vrijkopen/vrijgekocht
worden
Griekse wereld  Rome
In de Griekse wereld gebeurt dat incidenteel, in Rome is vrijlaten van slaven bij
testament gebruikelijk. Een vrijgelaten slaaf in de Griekse wereld heeft de status
van vreemdeling en niet van burger; een Romeinse vrijgelatene verwerft met de
vrijheid ook het Romeinse burgerrecht
3. vrouwen
De vrouwelijke helft van de mensen van de Oudheid is juridisch vrijwel altijd in
een ongunstige positie ten opzichte van mannen en kan NOOIT en NERGENS
deelnemen aan het politieke leven (in de zin van actief stemrecht). Typerend is de
kwestie van de handelings(on)bekwaamheid van de vrouw: een vrouw heeft een
kurios, een mannelijke voogd, nodig. Maar de antieke wereld wijkt wat dit betreft
niet af van de meeste samenlevingen in verleden (en heden!). Bijvoorbeeld: de
gehuwde Nederlandse vrouw verwierf handelingsbekwaamheid door de wet Van
Oven van 1956 (!)
Sparta  Athene ?
Spartaanse vrouwen werden geacht een uitzonderlijke mate van vrijheid te
genieten; we moeten dat met een korreltje zout nemen: men wil, al in de Oudheid
zelf, het verschil tussen Sparta en Athene zo krachtig mogelijk aanzetten. Maar ook
Spartaanse vrouwen hadden geen enkele beslissingsmacht.
4. burgerschap/-recht
Zie hierboven bij vrijlating van slaven. Het burgerrecht in een polis is kostbaar (een
heuse burgergemeenschap) en wordt slechts zeer mondjesmaat uitgedeeld
(vergelijk ook de burgerrechtswetgeving van 451/450 te Athene); het Romeinse
burgerrecht is weinig waard en de Romeinse staat deelt het relatief kwistig uit

similar documents