Spółdzielnia osób prawnych

Report
Spółdzielnia socjalna
założona przez osoby
prawne
- nowy podmiot
przedsiębiorczości
społecznej
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r.
o zmianie ustawy o
spółdzielniach socjalnych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742)
Spółdzielnię mogą założyć
 osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.),
 osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt
1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003
r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr
122, poz. 1143, z późn. zm.),
 osoby niepełnosprawne, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
Spółdzielnię socjalną mogą założyć także:
 inne osoby niż osoby bezrobotne,
niepełnosprawne oraz wymienione w
ustawie o zatrudnieniu socjalnym, jeżeli ich
praca na rzecz spółdzielni socjalnej
wymaga szczególnych kwalifikacji, których
nie posiadają pozostali członkowie tej
spółdzielni, o ile liczba tych osób nie
stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby
założycieli;
 organizacje pozarządowe w rozumieniu
przepisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie lub
jednostki samorządu terytorialnego;
 kościelne osoby prawne.
Liczba założycieli spółdzielni
socjalnej nie może być mniejsza
niż pięć, jeżeli założycielami są
osoby fizyczne, i dwa, jeżeli
założycielami są osoby prawne;
Mogą być to zatem dwie gminy
(powiaty), gmina (powiat) i
organizacja pozarządowa,
dwie organizacje pozarządowe
Wkład organizacji pozarządowych,
kościelnych osób prawnych lub
jednostek samorządu terytorialnego
może polegać na przeniesieniu lub
obciążeniu własności rzeczy lub
innych praw, a także na dokonaniu
innych świadczeń na rzecz spółdzielni
socjalnej, w szczególności na
wykonywaniu świadczeń przez
wolontariuszy lub pracowników
jednostek samorządu terytorialnego,
kościelnych osób prawnych lub
organizacji pozarządowych.
W przypadku gdy założycielami
spółdzielni socjalnej są organizacje
pozarządowe, kościelne osoby prawne
lub jednostki samorządu terytorialnego,
są one zobowiązane do zatrudnienia
w spółdzielni co najmniej pięciu
osób spośród osób bezrobotnych,
niepełnosprawnych lub osób
wymienionych w ustawie o
zatrudnieniu socjalnym, w terminie
sześciu miesięcy od dnia wpisu
spółdzielni socjalnej do Krajowego
Rejestru Sądowego.
Osoby zatrudnione w spółdzielni
socjalnej, założonej przez osoby
prawne - po 12 miesiącach
nieprzerwanego zatrudnienia w
spółdzielni socjalnej, mają prawo do
uzyskania członkostwa w
spółdzielni socjalnej.
Tym samym przez okres 12
miesięcy pracownicy są
spółdzielcami „na próbę”. Zaś po
roku mogą przejąć zakład na
własność.
 Osoby zatrudnione w spółdzielni socjalnej,
założonej przez osoby prawne - po 12 miesiącach
nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni
socjalnej, mają prawo do uzyskania członkostwa
w spółdzielni socjalnej.
 Osobą zatrudnione mogą założyć lub przystąpić do
innej spółdzielni socjalnej, podjąć działalność
gospodarczą lub zatrudnić się u innego
pracodawcy;
 W takim przypadku w terminie 3 miesięcy od dnia
rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę na
podstawie spółdzielnia socjalna ma obowiązek
zatrudnić w miejsce pracownika, z którym
rozwiązano tę umowę, osobę spośród osób
bezrobotnych, niepełnosprawnych lub osób o
których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.
 Osobą zatrudnione mogą założyć lub
przystąpić do innej spółdzielni socjalnej,
podjąć działalność gospodarczą lub
zatrudnić się u innego pracodawcy;
 W tym przypadku, spółdzielnia socjalna
założona przez jednostki samorządu
terytorialnego, kościelne osoby prawne
lub organizacje pozarządowe może
udzielić poręczenia pożyczek, kredytów
lub zabezpieczenia zwrotu otrzymanej
refundacji lub środków na podjęcie
działalności gospodarczej, założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej.”;
 Członkami i jednocześnie pracownikami
spółdzielni mogą być osoby bezrobotne,
niepełnosprawne oraz osoby, o których
mowa w ustawie o zatrudnieniu
socjalnym;
 Członkami mogą być również inne osoby,
jednak ich liczba może być większa niż
50% ogólnej liczby członków
spółdzielni socjalnej. Przekroczenie tego
limitu, trwające nieprzerwanie przez
okres 6 miesięcy, stanowi podstawę do
postawienia spółdzielni socjalnej w stan
likwidacji,
Spółdzielnia socjalna może
zatrudniać pracowników
niebędących członkami
spółdzielni, z tym że łączna liczba
osób, bezrobotnych,
niepełnosprawnych oraz osób, o
których mowa w ustawie o
zatrudnieniu socjalnym, nie może
być niższa niż 50% w stosunku do
ogółu członków spółdzielni i osób
zatrudnionych w spółdzielni
socjalnej.
Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest
prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w
oparciu o osobistą pracę członków.
Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:
 społecznej reintegracji jej członków przez co
należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie
i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu
społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w
miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
 zawodowej reintegracji jej członków przez co
należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie
i podtrzymanie zdolności do samodzielnego
świadczenia pracy na rynku pracy - a działania te nie
są wykonywane w ramach prowadzonej przez
spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.
Spółdzielnia socjalna może
prowadzić działalność społeczną i
oświatowo-kulturalną na rzecz
swoich członków oraz ich
środowiska lokalnego, a także
działalność społecznie użyteczną
w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Statutowa działalność spółdzielni socjalnej
w części obejmującej działalność w
zakresie społecznej i zawodowej
reintegracji oraz działalność, społeczną i
oświatowo-kulturalną na rzecz swoich
członków oraz ich środowiska lokalnego,
a także działalność społecznie użyteczną
w sferze zadań publicznych określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie nie jest działalnością
gospodarczą w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej i może być
prowadzona jako statutowa działalność
odpłatna i nieodpłatna.
Działalnością nieodpłatną pożytku
publicznego jest działalność prowadzona
przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań
publicznych, o której mowa w art. 4, za
które nie pobierają one wynagrodzenia.
Może to być np. realizacja zadań
zleconych przez organy administracji
publicznej w konkurach organizowanych
przez gminy i powiaty.
 Działalnością odpłatną pożytku publicznego
jest działalność w zakresie wykonywania
zadań należących do sfery zadań
publicznych, w ramach realizacji przez
organizację pozarządową oraz podmioty
kościelne, celów statutowych, za którą
pobiera wynagrodzenie.
 Działalnością odpłatną pożytku publicznego
jest również sprzedaż towarów lub usług
wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności
pożytku publicznego, w szczególności w
zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do
pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a
także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele
prowadzenia działalności pożytku publicznego.
Z działalnością odpłatną statutową mamy do
czynienia gdy:
 pobierane wynagrodzenie, nie jest w
odniesieniu do działalności danego
rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z
kalkulacji bezpośrednich kosztów tej
działalności, lub
 wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu
zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej
działalności nieodpłatnej oraz działalności
odpłatnej nie przekracza 3-krotności
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez
Prezesa GUS za rok poprzedni (10.403 zł).
Wsparcie w zakresie, dotacji oraz usługi lub
doradztwo w zakresie finansowym, księgowym,
ekonomicznym, prawnym i marketingowym;
przeznaczone na realizację działalności w
zakresie społecznej i zawodowej reintegracji
oraz działalność, społeczną i oświatowokulturalną na rzecz swoich członków oraz
ich środowiska lokalnego, a także
działalność społecznie użyteczną w sferze
zadań publicznych, nie stanowi pomocy
publicznej, z tym że kwota wsparcia nie może
przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość
kosztów działania spółdzielni socjalnej,
pomniejszonej o przychód uzyskany z
działalności gospodarczej.
Ewentualne wsparcie
PUP może zrefundować spółdzielni
socjalnej koszty wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego w wysokości
określonej w umowie, nie wyższej jednak
niż 6-krotnej wysokości przeciętnego
wynagrodzenia.
Obecnie stanowi to kwotę do 20.196,66
zł. na jednego bezrobotnego.
art. 46, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
Ewentualne wsparcie


Część wynagrodzenia osób, bezrobotnych,
niepełnosprawnych oraz osób, o których
mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym,
odpowiadająca składce należnej od
zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe i chorobowe oraz część kosztów
osobowych pracodawcy odpowiadająca składce
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i
wypadkowe za zatrudnionego może zostać
zrefundowana z Funduszu Pracy;
Refundacja możliwa jest na podstawie umowy
zawartej między starostą właściwym dla
siedziby spółdzielni a spółdzielnią
art. 12, ust. 3a—3d ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych
Ewentualne wsparcie


Refundacja może podlegać finansowaniu ze
środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez
okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w
połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do
wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości
składki, której podstawą wymiaru jest kwota
minimalnego wynagrodzenia. Refundacja
dokonywana jest w okresach kwartalnych. Możliwa
jest comiesięczna zaliczka
Na jednego pracownika stanowi to kwotę w
wysokości około 5,3 tys. zł. rocznie, czyli w
przypadku spółdzielni kwota refundacji 26,7
tys. tys. zł. rocznie.
art. 12, ust. 3a—3d ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych
Ewentualne wsparcie
Wsparcie w ramach Poddziałania 7.2.2.
Priorytetu VII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
W ramach projektu wyłania się operatorów,
których zadaniem jest udzielanie wsparcia
nowotworzonym spółdzielniom socjalnym,
poprzez:
 Doradztwo;
 Wsparcie finansowe;
 Wsparcie pomostowe.
Ewentualne wsparcie
Wsparcie w ramach Poddziałania 7.2.2.
Priorytetu VII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – Doradztwo
Podmioty zakładające spółdzielnie otrzymają
wsparcie doradczo-szkoleniowe (indywidualne i
grupowe), umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności potrzebnych do założenia i
prowadzenia spółdzielni socjalnej (w tym diagnozę
potrzeb szkoleniowych, etc.)
Otrzymają również opiekuna – indywidualnego
doradcę na etapie tworzenie i pierwszych sześciu
miesięcy działania spółdzielni;
Ewentualne wsparcie
Wsparcie w ramach Poddziałania 7.2.2.
Priorytetu VII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – Wsparcie finansowe
Możliwe jest przyznanie środków osobom prawnym,
o ile w ramach projektu zarejestrowały spółdzielnię
socjalną w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod
warunkiem zatrudnienia na okres co najmniej 12
miesięcy w spółdzielni socjalnej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznych
Wysokość wsparcia na każdego zatrudnionego
do 20.000 zł.
Ewentualne wsparcie
Wsparcie w ramach Poddziałania 7.2.2.
Priorytetu VII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – Wsparcie pomostowe
Możliwe jest udzielenia wsparcia pomostowego w
formie:
 usług doradczo-szkoleniowych (indywidualnych i
grupowych);
 wsparcia finansowego (jako bezzwrotna pomoc
kapitałowa przyznawana w formie comiesięcznej
dotacji w kwocie nie większej niż równowartość
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na
dzień wypłacenia środków finansowych).
Pomostowe wsparcie finansowe przyznawane jest
na każdego nowozatrudnionego pracownika;
Spółdzielnia socjalna „Opoka” w
Kluczach” http://opokas.pl/
Utworzona w 2009 przez Stowarzyszenie na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
„Klucz” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne;
Prowadzi
 kompleksową obsługę przyjęć okolicznościowych,
spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji,
 profesjonalne usługi cateringowe i gastronomiczne,
 organizację wizyt studyjnych z terenu całej Polski,
pokazywanie „dobrych praktyk” w dziedzinie
ekonomii społecznej i współpracy pomiędzy
podmiotami ekonomii społecznej z samorządem
gminnym,
 organizację wyjazdów integracyjno-szkoleniowych,
 unikalne i niepowtarzalne rękodzieło
Strzelecka Spółdzielnia Socjalna Strzelcach
Opolskich http://zajazd.strzelceopolskie.pl
Spółdzielnia została utworzona w styczniu 2011 r. przez
miasto Strzelce Opolskie oraz Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej
Spółdzielnia prowadzi:
 stołówkę, w ramach której
można organizować imprezy
okolicznościowe, catering, obiady
abonamentowe etc;
 Zajazd "Strzelecki" posiadający
w swojej ofercie pokoje 2, 3 oraz
4-osobowe, oraz sale szkoleniowe.
Spółdzielnia Socjalna „Gród” w
Biskupicach k. Byczyny
http://www.spoldzielniagrod.pl
Założona przez gminę Byczyna, Opolskie Bractwo Rycerskie i
Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej I
Przedsiębiorczości w Byczynie
Spółdzielnia:
 zarządza grodem rycerskim w Biskupicach;
 organizuje kursy i szkolenia m.in. doskonalenie
zawodowe zatrudnionych w obsłudze ruchu turystycznego
Opolszczyzny
 Kurs wikliniarz
 Kurs kowal –
płatnerz
 Kurs stolarz
 Kurs garncarz
Spółdzielnia Socjalna „Herakles” w
Poznaniu
http://www.herakles.spoldzielnie.org
Założona przez Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni
Socjalnych Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji
Horyzont przy Zakładzie Poprawczym w Poznaniu.
Spółdzielnia zajmuje się
aktywizacja
wychowanków zakładu
poprawczego
Dziękuję za uwagę

similar documents