pobierz

Report
Główne założenia Projektu
Michał Majcherek – Kierownik Projektu
”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału
badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Idea Projektu Voucher badawczy
Projekt nawiązuje do realizowanego przez ”Pracodawców Pomorza i
Kujaw” Związek Pracodawców (poprzednio: Kujawsko-Pomorski
Związek Pracodawców i Przedsiębiorców) w latach 2010-2013
„Programu pilotażowego w województwie kujawskopomorskim Voucher badawczy”.
Koncepcja Voucherów badawczych została opracowana na podstawie
wniosków z realizowanego w Województwie Kujawsko-Pomorskim
w latach 2008-2010 Projektu RAPIDE (Regional Action Plans for
Innovation Development and Enterprises).
Program wsparcia dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w województwie kujawsko-pomorskim.
Celem głównym Projektu jest wzrost poziomu współpracy firm z sektora MŚP z
jednostkami naukowymi w województwie kujawsko-pomorskim.
Voucher badawczy – (ang. talon, bon) to forma bezzwrotnego dofinansowania,
uprawniająca Wnioskodawcę do wykupienia u Wykonawcy Usługi/Usług o określonej
wartości, stanowiącej Przedsięwzięcie Badawcze niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia
Innowacyjnego. Przewidziane są następujące formy wsparcia:
- Voucher badawczy indywidualny przeznaczony na zainicjowanie współpracy z
jednostką naukową,
- Voucher badawczy indywidualny przeznaczony na kontynuację współpracy z jednostką
naukową,
- Voucher badawczy kooperacyjny.
Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej, tj. w Partnerstwie 5
instytucji otoczenia biznesu. ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
jako Lider Partnerstwa zaprosił do udziału w Partnerstwie następujące instytucje:
Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej, tj. w Partnerstwie 5
instytucji otoczenia biznesu. ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
jako Lider Partnerstwa zaprosił do udziału w Partnerstwie następujące instytucje:
Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej, tj. w Partnerstwie 5
instytucji otoczenia biznesu. ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
jako Lider Partnerstwa zaprosił do udziału w Partnerstwie następujące instytucje:
Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej, tj. w Partnerstwie 5
instytucji otoczenia biznesu. ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
jako Lider Partnerstwa zaprosił do udziału w Partnerstwie następujące instytucje:
Zakłada się podział
regionu kujawsko-pomorskiego na obszary oddziaływania poszczególnych
zaproszonych do współpracy:
instytucji
1.
’’Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
2.
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
3.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
4.
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
5.
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Wnioskodawcą w Programie mogą być wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy
posiadający siedzibę lub oddział w województwie kujawsko – pomorskim (Oddział firmy
musi być zarejestrowany przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku przez
Wnioskodawcę).
Wnioskodawcą w Programie mogą być wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy
posiadający siedzibę lub oddział w województwie kujawsko – pomorskim (Oddział firmy
musi być zarejestrowany przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku przez
Wnioskodawcę).
Beneficjentem jest Wnioskodawca, któremu na podstawie umowy o udzielenie wsparcia
przyznano
dofinansowanie
w
ramach
Programu
na
realizację
Badawczego, który realizuje je zgodnie z postanowieniami umowy.
Przedsięwzięcia
Realizacja Przedsięwzięcia Badawczego ma pomóc Beneficjentowi we wprowadzeniu innowacji:
- produktowej
lub
- procesowej.
(wyłączone jest wsparcie innowacji marketingowych i organizacyjnych)
Wykonawcą jest jednostka naukowa, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a-e Ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615],
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
c) instytuty badawcze,
d) międzynarodowe instytuty naukowe, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polska Akademia Umiejętności
która na zlecenie Beneficjenta wykonuje Usługę/Usługi objęte wsparciem w ramach
Programu, wskazana we wniosku o udzielenie wsparcia, posiadająca siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub
prace rozwojowe.
Przy wyborze Wykonawcy Wnioskodawca:
- kieruje się możliwościami merytorycznymi, technicznymi i potencjałem badawczym,
umożliwiającymi wykonanie Usługi/Usług, przy racjonalnym stosunku jakości do ceny, w
zakresie określonej wartości wnioskowanego typu wsparcia,
- zobowiązuje się stosować przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.zm.) do udzielania zamówień
publicznych w ramach Umowy, w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z ww.
ustawy.
Jeżeli Wnioskodawca nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych, w przypadku zakupu jednej usługi od jednego Wykonawcy, której wartość
netto przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro, jest
zobowiązany:
- do skierowania zapytań ofertowych do minimum 3 jednostek naukowych
spełniających warunki wyboru Wykonawcy,
- wybierać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z
zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań
w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i
obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu w związku z realizowanym
zamówieniem.
Wybór Wykonawcy musi zostać zakończony podpisaniem oświadczenia Wykonawcy
stanowiącym załącznik nr 8 do wniosku o udzielenie wsparcia.
W ramach Vouchera badawczego indywidualnego usługa/usługi może/mogą być zlecone
nie więcej niż 3 jednostkom naukowym, natomiast w ramach Vouchera badawczego
kooperacyjnego liczba Wykonawców nie może być wyższa niż liczba przedsiębiorców
objętych wsparciem.
Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie nie może dokonać zakupu Usługi/Usług od
podmiotów powiązanych z nim osobowo i/lub kapitałowo. Oznacza to, że w przypadku
stwierdzenia powiązania kapitałowego i/lub osobowego pomiędzy Wnioskodawcą
a Wykonawcą, wybór zostanie uznany za niezgodny z Regulaminem, a wydatki z nim
związane za niekwalifikowane.
Usługa – to odpłatne świadczenie wykonane przez Wykonawcę na rzecz Beneficjenta
w
ramach
realizacji
Przedsięwzięcia
Badawczego
dotyczące
wykonania
badań
przemysłowych i/lub prac rozwojowych (zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r.
o zasadach finansowania nauki) i/lub badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi
w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi.
Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu następujących
Usług:
Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu następujących
Usług:
a. w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu Ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615]
Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu następujących
Usług:
a. w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu Ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615]
b. w zakresie badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży
wymaganiami normatywnymi - tylko w przypadku opracowania przez Wnioskodawcę
innowacji produktowej (kwalifikowane będą wyłącznie badania dotyczące modelu/prototypu
nowego wyrobu).
Budżet programu wsparcia Voucher badawczy: 8 000 000,00 zł.
Okres realizacji projektu: 01.01.2013-30.06.2015r.
Konkursy planuje się w IV kwartale 2013 i w I kwartale 2014.
o
Formy wsparcia w Programie
Voucher badawczy indywidualny
przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego, którego efektem będzie
zainicjowanie lub kontynuacja współpracy z jednostką naukową poprzez zakup usługi
badawczo-rozwojowej.
Voucher badawczy indywidualny
przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego, którego efektem będzie
zainicjowanie lub kontynuacja współpracy z jednostką naukową poprzez zakup usługi
badawczo-rozwojowej.
Wielkość wsparcia na zainicjowanie współpracy – do 40 tys. zł, intensywność
wsparcia do 100% kosztów kwalifikowanych, okres realizacji przedsięwzięcia
badawczego do 6 miesięcy.
Voucher badawczy indywidualny
przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego, którego efektem będzie
zainicjowanie lub kontynuacja współpracy z jednostką naukową poprzez zakup usługi
badawczo-rozwojowej.
Wielkość wsparcia na zainicjowanie współpracy – do 40 tys. zł, intensywność
wsparcia do 100% kosztów kwalifikowanych, okres realizacji przedsięwzięcia
badawczego do 6 miesięcy.
Wielkość wsparcia na kontynuację współpracy – do 80 tys. zł, intensywność wsparcia
do 80% kosztów kwalifikowanych, okres realizacji przedsięwzięcia badawczego do 8
miesięcy.
Voucher badawczy kooperacyjny
przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego realizowanego w kooperacji z
innymi przedsiębiorstwami.
Voucher kooperacyjny będzie realizowany w oparciu o przedsięwzięcie badawcze
partnerskie, określone wnioskiem złożonym wspólnie przez minimum 3 niezależnych
przedsiębiorców.
Voucher kooperacyjny powinien być realizowany przez przedsiębiorstwa działające
wspólnie w ramach klastra lub innej prawnie dopuszczalnej formy powiązania
kooperacyjnego lub zmierzające do utworzenia struktury klastrowej lub innej prawnie
dopuszczalnej formy powiązania kooperacyjnego.
Voucher badawczy kooperacyjny
Wielkość wsparcia– do 400 tys. zł, intensywność wsparcia do 90% kosztów
kwalifikowanych, okres realizacji przedsięwzięcia badawczego przez Wnioskodawcę do
10 miesięcy.
Liderem przedsięwzięcia jest firma korzystająca z najszerszego zakresu badań (jednak nie
więcej niż 50% wartości przedsięwzięcia).
Wyodrębnienie vouchera kooperacyjnego ma zachęcić przedsiębiorców do tworzenia
partnerstw badawczych.
Przykłady
Voucher badawczy indywidualny na pierwszy kontakt z jednostką naukową:
Wysokość wsparcia na zainicjowanie współpracy wynosi do 40.000 zł, intensywność wsparcia do
100% kosztów kwalifikowanych.
Przykład dla przedsiębiorcy mającego możliwość odzyskania lub odliczenia podatku VAT
zapłaconego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem:
Koszty ogółem Przedsięwzięcia Badawczego 49 200
W tym kwota netto (koszty kwalifikowane) 40 000
Koszty niekwalifikowane (wartość podatku VAT) 9 200
Wnioskowana kwota wsparcia 40 000
Voucher badawczy indywidualny na pierwszy kontakt z jednostką naukową
Wysokość wsparcia na zainicjowanie współpracy wynosi do 40.000 zł, intensywność wsparcia do
100% kosztów kwalifikowanych.
Przykład dla przedsiębiorcy nie mającego prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia
zapłaconego podatku VAT w związku z realizacją działań objętych wnioskiem:
Koszty ogółem Przedsięwzięcia Badawczego 39 999, 99
Koszty netto 32 520,32
Koszty niekwalifikowane 0
Wnioskowana kwota wsparcia 39 999,99
Voucher badawczy indywidualny na kontynuację współpracy z jednostką naukową:
Wysokość wsparcia na kontynuację współpracy wynosi do 80 tys. zł, intensywność wsparcia do 80%
kosztów kwalifikowanych.
Przykład dla przedsiębiorcy mającego możliwość odzyskania lub odliczenia podatku VAT
zapłaconego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem:
Koszty ogółem Przedsięwzięcia Badawczego 123 000,00
Koszty netto (koszty kwalifikowane) 100 000,00
Koszty niekwalifikowane (wartość podatku VAT) 23 000,00
Wnioskowana kwota wsparcia 80 000,00
Voucher badawczy kooperacyjny
Wysokość wsparcia na Voucher badawczy kooperacyjny wynosi do 400 tys. zł, intensywność wsparcia
do 90% kosztów kwalifikowanych.
Przykład dla przedsiębiorców mających możliwość odzyskania lub odliczenia podatku VAT
zapłaconego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem:
Koszty ogółem Przedsięwzięcia Badawczego 546 666,66
Koszty netto (koszty kwalifikowane) 444 444,44
Koszty niekwalifikowane (wartość podatku VAT) 102 222,22
Wnioskowana kwota wsparcia 400 000,00
Forma składania Wniosków o udzielenie wsparcia
Forma składania Wniosków o udzielenie wsparcia
• Nabór Wniosków będzie prowadzony w terminach wskazanych w ogłoszeniu
o konkursie.
Forma składania Wniosków o udzielenie wsparcia
• Nabór Wniosków będzie prowadzony w terminach wskazanych w ogłoszeniu
o konkursie
• Wnioskodawca wypełnia wniosek o udzielenie wsparcia w Generatorze Wniosków
o udzielenie wsparcia udostępnionym na stronie internetowej Projektu
Forma składania Wniosków o udzielenie wsparcia
• Nabór Wniosków będzie prowadzony w terminach wskazanych w ogłoszeniu
o konkursie
• Wnioskodawca wypełnia wniosek o udzielenie wsparcia w Generatorze Wniosków
o udzielenie wsparcia udostępnionym na stronie internetowej Projektu
• Wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do
Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Gdańskiej 141/3 w Bydgoszczy, osobiście,
przez posłańca, listem poleconym lub pocztą kurierską, w ciągu 5 dni roboczych po
zarejestrowaniu wniosku w Generatorze Wniosków o udzielenie wsparcia.
Proces realizacji projektu Voucher badawczy
1. Wnioskodawca
3. Podpisanie
5. Wykonanie usługi
7. Dostarczenie
dokonuje wyboru
Wykonawcy
Umowy o udzielenie
wsparcia
udokumentowane
Raportem i
wystawienie faktury
VAT
do Biura Projektu
Wniosku o
płatność z
załącznikami
2. Wnioskodawca
4. Realizacja usługi
składa do Biura
Projektu Wniosek o
udzielenie wsparcia
przez Wykonawcę na
zlecenie Wnioskodawcy
6. Beneficjent dokonuje
8. Wypłata
płatności kosztów
niekwalifikowanych
dotacji
Wykonawcy,
zgodnie z Umową
Przewidziane w ramach Programu formy wsparcia stanowią pomoc de minimis i są
udzielane na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia
2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych.
Pomoc de minimis w ramach Programu nie może zostać udzielona Wnioskodawcy, który
w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych
otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto
łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200.000
euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu
drogowego – równowartość w złotych kwoty 100.000 euro, obliczonych według średniego
kursu NBP obowiązującego w dniu udzielania pomocy.
Wyłączenia pomocy de minimis
Wyłączenia pomocy de minimis wymienione są w Regulaminie Vouchera badawczego
i dotyczą Przedsięwzięć Badawczych m.in. w zakresie:
1) rybołówstwa i akwakultury,
2) produkcji podstawowych produktów rolnych,
3) przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:
a) wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów
zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty
gospodarcze objęte pomocą;
b) przyznanie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom
surowców.
4) w sektorze węglowym.
Rozliczenie projektu, wypłata dotacji
Umowa
o
o
płatność.
udzielenie
Beneficjent
wsparcia
jest
będzie
rozliczana
zobowiązany
złożyć
na
podstawie
wniosek
o
wniosku
płatność
w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia zakończenia rzeczowego
realizacji Przedsięwzięcia Badawczego oraz poniesienia wkładu własnego Beneficjenta.
Biuro Projektu weryfikuje otrzymane dokumenty w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania kompletu poprawnie przygotowanych dokumentów, nie zawierających
braków lub niezgodności.
Realizator Projektu, pod warunkiem dostępności środków finansowych, dokonuje wypłaty
wsparcia w formie przelewu bankowego w terminie 10 dni roboczych od zatwierdzenia
wniosku o płatność wraz z załącznikami, w całości bezpośrednio na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w raporcie Wykonawcy z wykonanej Usługi/Usług, sporządzonym
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
Efekty „Programu pilotażowego w województwie
kujawsko-pomorskim Voucher badawczy”:
- 4 konkursy, w których aplikowało 283
Wnioskodawców,
- planowano wykonanie 170 przedsięwzięć
badawczych
- zrealizowano 184 przedsięwzięcia badawcze.
IIOŚĆ VOUCHERÓW WEDŁUG BRANŻ
inne, 33
informatyka,
telekomunikacja, 54
mechaniczny,elektromechaniczny,
elektrotechniczny; 51
budownictwo i materiały
budowlane ; 8
chemia,
biotechnologia,medycyna, rolnospożywczy , 38
Liczba Voucherów zrealizowanych w wybranych
jednostkach naukowych
120
UTP
100
100
UMK
80
UKW
60
WSG
40
WSB
20
20
13
12
5
0
Liczba realizowanych Voucherów
4
PIAP
Dziękujemy za uwagę!
Biuro Projektu
„Voucher badawczy”
ul. Gdańska 141/3
85-022 Bydgoszcz
www.voucherbadawczy.pl
Dziękujemy za uwagę!
Biuro Projektu „Voucher badawczy”
ul. Gdańska 141/3
85-022 Bydgoszcz
 52 346 84 81
 [email protected]
Biuro Partnera Projektu
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
 56 699 55 00
 [email protected]
Biuro Partnera Projektu
ul. Kopernika 4 II p.
87-100 Toruń
 56 658 62 90
 [email protected]
Biuro Partnera Projektu
ul. Długa 34
85-034 Bydgoszcz
 52 322 65 52
 [email protected]
Biuro Partnera Projektu
ul. Piotrowskiego 11
85-098 Bydgoszcz
 52 322 12 77
 [email protected]

similar documents