Poziomy recyklingu (%) odpadów opakowaniowych (2009

Report
STAN OBECNY I ZMIANY W POLSKIM
SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI
Stanisław Gawłowski
Sekretarz Stanu
Stan w gospodarce odpadami
komunalnymi
Zagospodarowanie odpadów
komunalnych w Polsce (2011 r.)
recykling 11%
biologiczne
przekształcanie
17%
składowanie;
71%
termiczne
przekształcanie
1%
Źródło: EUROSTAT
2
Stan w gospodarce odpadami
opakowaniowymi
Poziomy recyklingu (%) odpadów
opakowaniowych (2009-2011 r.)
42
41
40
39
2009
2010
2011
38
37
36
35
34
2009
2010
2011
3
Stan w gospodarce zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym
Poziom zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (2008-2011r.)
4
3.5
3
2,7
2,8
3,55
2.5
2
1.5
Poziom zbierania
(kg/mieszkańca)
1,5
1
0.5
0
2008
2009
2010
2011
4
Główne problemy
aktualnego systemu
gospodarki odpadami
„szara strefa”;
zbyt duża masa odpadów kierowana
na składowiska;
niska świadomość społeczna
odnośnie potrzeby prawidłowego
postępowania z odpadami;
nielegalne pozbywanie się
odpadów;
problemy z akceptacją społeczną
dla budowy instalacji
zagospodarowania odpadów.
5
Kluczowe regulacje prawne obowiązujące
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
Nr 79, poz. 666, z późn. zm.)
6
ZMIANY PRZEPISÓW
Ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
Nowelizacja tej ustawy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
wprowadziła zmiany do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Na elementy nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
który zacznie funkcjonować z dniem 1 lipca 2013 r. składają się:
 stworzenie systemu selektywnego zbierania odpadów „u źródła” (gospodarstw
domowych);
 właściciel nieruchomości będzie wnosił na rzecz gminy opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 w zamian za opłatę gmina przejmie obowiązki właściciela nieruchomości
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 podmiot odbierający odpady komunalne zostanie wyłoniony w drodze
przetargu na zasadach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych;
 przedsiębiorca startujący w przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany uzyskać wpis do rejestru
działalności regulowanej, na terenie gminy, w której zamierza odbierać odpady
komunalne;
 zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, a także pozostałości
z sortowania będą przekazywane do regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki
8
odpadami.
Nowa ustawa o odpadach (weszła
w życie 23 stycznia 2013 r.)
zmodyfikowana hierarchia sposobów postępowania z odpadami:
(zapobieganie; przygotowywanie do ponownego użycia; recykling;
inne metody odzysku, np. odzysk energii; unieszkodliwianie);
nowe podmioty uczestniczące w gospodarowaniu odpadami
(sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami);
uproszczenie samego systemu gospodarki odpadami:
•
•
jeden rejestr podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami,
ułatwienia w zakresie sprawozdawczości - posiadacze odpadów będą
składali maksymalnie tylko dwa roczne sprawozdania z prowadzonej
działalności dotyczącej gospodarki odpadami;
stworzenie bazy danych o odpadach (BDO);
określone kryteria i przypadki, w których odpady będą mogły utracić
status odpadów;
określone kryteria uznawania przedmiotów lub substancji
za produkty uboczne (substancja lub przedmiot, powstające
w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie
9
jest ich produkowanie)
Projektowane zmiany legislacyjne w zakresie
ustaw dotyczących gospodarki odpadami
Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi:
zwolnienie przedsiębiorców z uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych, którzy wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o
łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg,
 zobowiązanie organizacji odzysku opakowań do uwzględniania do dnia 31 grudnia
2020r. w osiągniętym poziomie łącznego odzysku i recyklingu docelowo co najmniej 50%
odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych,
 umożliwienie osobie prawnej reprezentującej grupę przedsiębiorców wprowadzających:
• produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo
• środki niebezpieczne w opakowaniach (w tym środki ochrony roślin)
zawierania porozumienia z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i
utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
opakowaniowych powstałych z tych opakowań,
 wprowadzenie obowiązku przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego w
terminie do 30 kwietnia roku następnego, przez akredytowanego weryfikatora
środowiskowego dla przedsiębiorców (i na ich koszt):
• prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
opakowaniowych, przetwarzających powyżej 400 Mg odpadów opakowaniowych
rocznie,
• eksportujących oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów
opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg rocznie.

10
Projektowane zmiany legislacyjne
w zakresie ustaw dotyczących
gospodarki odpadami c.d.
Projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji:
 znosi opłatę recyklingową;
 wprowadza obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów
wycofanych z eksploatacji przez wprowadzających poniżej 1000
pojazdów rocznie;
 zmienia wymagania dotyczące kształtu sieci pojazdów oraz zmienia
sposób obliczenia opłaty za brak sieci;
 znosi dopłaty do demontażu pojazdów;
 wprowadza opłatę za nieosiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu
przez stacje demontażu;
 wprowadza możliwość przyjmowania zużytych części pochodzących
z napraw pojazdów przez stacje demontażu.
11
Projektowane zmiany legislacyjne
w zakresie ustaw dotyczących gospodarki
odpadami c.d.
Projekt założeń projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym:






od dnia 15 sierpnia 2018 r. nowa ustawa będzie obejmowała swoim zakresem 6 grup
sprzętu (Do 14 sierpnia 2018 r. nadal będzie obowiązywał dotychczasowy podział na 10
grup);
sprzedawca detaliczny sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych,
sprzedający sprzęt w sklepach o powierzchni poświęconej sprzedaży tego sprzętu
wynoszącej co najmniej 400 m2 będzie zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia
małogabarytowego zużytego sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie
przekracza 25 cm bez konieczności zakupienia przez nabywcę nowego sprzętu;
stworzenie elektronicznego systemu monitorującego przepływ zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego przez cały cykl jego życia;
do 2016 r. minimalny poziom zbierania wynosi 4 kg/mieszkańca/rok (lub poziom z
ostatnich 3 lat jeśli już osiągnięto 4 kg);
od dnia 14 sierpnia 2016 r., Polska może osiągnąć poziom zbierania niższy niż 45 %,
ale wyższy niż 40 %, średniej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w poprzednich
trzech latach (odroczenie związane z osiągnięciem ostatecznego poziomu zbierania dla
kilku państw członkowskich, w tym Polski);
obowiązek zebrania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wysokości 65%
masy wprowadzonego sprzętu lub 85% masy wytwarzanego zużytego sprzętu Polska
zobowiązana jest realizować od 2021 r.
12
Projektowane zmiany legislacyjne
w zakresie ustaw dotyczących
gospodarki odpadami c.d.
Projekt nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach :




zwolnienie z realizacji części obowiązków dla przedsiębiorców
wprowadzających do obrotu niewielkie ilości baterii lub akumulatorów
(do 1 kg/rok — baterie lub akumulatory przenośne oraz do 100 kg/rok
— baterie lub akumulatory przemysłowe oraz samochodowe),
uzupełnienie brzmienia definicji wprowadzającego baterie lub
akumulatory,
doprecyzowanie zasad realizacji przez podmioty pośredniczące
obowiązków nałożonych na wprowadzających baterie lub akumulatory,
zaostrzenie przepisów dotyczących przetwarzania zużytych baterii i
akumulatorów kwasowo-ołowiowych (art. 63 ust. 2 ustawy o bateriach i
akumulatorach).
13
Przewidywane korzyści z wprowadzonych zmian
do nowego systemu gospodarki odpadami
Przykładowy opis wykresu
Lacus – podpis pod zdjęciem
Uszczelnienie systemu
gospodarowania odpadami;
Wyeliminowanie nielegalnego
pozbywania się odpadów;
Wpływ na kształt systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie gminy;
Usprawnienie pracy organów
administracji terenowej i organów
kontrolnych;
Wzrost świadomości społecznej w
zakresie prawidłowego postępowania z
odpadami;
Wzrost poziomów odzysku i recyklingu
odpadów;
Zmniejszenie masy składowanych
odpadów.
14
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Stanisław Gawłowski
Sekretarz Stanu

similar documents