Prezentacja materia*ów promocyjnych

Report
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.forumrynkupracy.com.pl.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konferencja III Forum Rynku Pracy
21 – 22 marzec 2013, Wrocław
Tadeusz Kotlarski
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z dn. 20.04.2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. Nr 69
poz. 415 z 2008r. z późn. zm.)
LIDER PROJEKTU:
Rozporządzenie Ministra
pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie standardów
i warunków prowadzenia
usług rynku pracy (Dz. U.
2010, Nr 177, poz. 1193).
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udzielanie pomocy bezrobotnym
i poszukującym pracy w znalezieniu
pracy przez pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe i informację
zawodową oraz pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy;
Udzielanie pomocy pracodawcom
w pozyskiwaniu pracowników przez
pośrednictwo pracy oraz poradnictwo
zawodowe i informację zawodową;
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
pośrednictwo pracy
poradnictwo zawodowe
i informacja zawodowa
organizacja szkoleń
pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Standardy
usług
regulują szczegółowo
funkcjonowanie
pośrednictwa pracy
w urzędach pracy
Określają warunki w jakich powinno być realizowane pośrednictwo pracy
(m.in. poufność). Precyzują także zasady przyjmowania i realizowania ofert pracy,
w tym kierowania bezrobotnych do pracy.
Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy
(Dz. U. 2010, Nr 177, poz. 1193 z późn.zm.).
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bezrobotni
informacje o ofertach pracy
pomoc w znalezieniu właściwych dla siebie ofert
skierowania do pracy na zgłoszone przez pracodawców
miejsca pracy
informacje o możliwościach skorzystania z innych
usług rynku pracy
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pracodawcy
pomoc we właściwym przygotowaniu ofert pracy
upowszechnienie ofert pracy
dobór kandydatów odpowiadających oczekiwaniom
zawartym w ofertach
informację o możliwościach skorzystania z innych
usług rynku pracy
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych
i poszukujących pracy oraz
pracodawców realizowane przez
powiatowe i wojewódzkie urzędy
pracy jest prowadzone nieodpłatnie,
zgodnie z zasadami:
LIDER PROJEKTU:
jawności
dostępności
równości
dobrowolności
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
•
Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy,
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy
albo innego wybranego przez siebie urzędu.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
•
Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie
wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji
umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane
w powiatowym urzędzie pracy.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
•
Zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą
i osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy
realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy od pracodawcy.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
•
Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do
wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być
udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym
pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy
urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które
naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu
w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować
kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie lub orientację seksualną.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem
zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym
wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty
postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
Odmowa przyjęcia oferty pracy przez powiatowy urząd pracy
wymaga pisemnego uzasadnienia.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PUP
DORADCA
ZAWODOWY
POŚREDNIK
PRACODAWCA
BEZROBOTNY
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PUP
POŚREDNIK
ZEWNĘTRZNY
Pozyskiwanie
miejsc pracy
Informacja
o ofertach
PRACODAWCA
Informacja
o wykorzystaniu
ofert
POŚREDNIK
WEWNĘTRZNY
Dystrybucja
miejsc pracy
DORADCA
ZAWODOWY
BEZROBOTNY
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
model organizacji branżowej
model organizacji zakładowej
model organizacji zawodowej
model organizacji terytorialnej
model organizacji łączonej
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dokładna informacja
o wolnym miejscu pracy jest
podawana do wiadomości
publicznej.
LIDER PROJEKTU:
Informacja o wolnym miejscu
pracy zawiera jedynie jego
opis oraz wymagane
kwalifikacje,
a brak jest w niej danych
pracodawcy.
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
• możliwość prowadzenia bezpośrednich
rozmów z dużą liczbą kandydatów do pracy
• znaczna oszczędność czasu pracodawcy
• szybkość naboru
• pracochłonna organizacja
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
• dobre warunki do spotkania pracodawców
z poszukującymi pracy
• świetna promocja usług świadczonych przez
urząd pracy
• pracochłonna organizacja
• znaczny koszt
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Według stanu w dniu 31 grudnia 2011 r. w Polsce funkcjonowało
16 wojewódzkich i 341 powiatowych urzędów pracy, w których zatrudnionych było
odpowiednio 3 501 i 21 137 osób.
W porównaniu do stanu z końca 2010 roku liczba pracowników urzędów pracy
zmniejszyła się o 203 osoby, tj. o 0,9%. Spadek zatrudnienia w urzędach pracy
wynikał ze zmniejszenia zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy o 297 osób.
Liczba pracowników wojewódzkich urzędów pracy zwiększyła się o 94 osoby.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
203
168
218
196
180
158
131
99
95
96
98
76
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4000
3500
3000
3623
pośrednicy pracy
liczba bezrobotnych
przypadających na 1 pośrednika
2500
2000
1500
1000
547
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W końcu 2011r. w powiatowych urzędach pracy zatrudnionych było 7433
pracowników na stanowiskach kluczowych, co stanowiło 37% ogółu zatrudnionych
w urzędach pracy.
pośrednicy pracy
621
673
doradcy zawodowi
915
specialiści ds. rozwoju
zawodowego
specjaliści ds. programów
liderzy klubów pracy
LIDER PROJEKTU:
3623
1601
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
30.0
Polska
25.0
Województwo Dolnośląskie
20.0
Powiat Świdnicki
15.0
10.0
5.0
0.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wrocławski
m. Wrocław
Polkowicki
m. Jelenia Góra
m. Legnica
Lubiński
Oławski
Bolesławiecki
Zgorzelecki
Trzebnicki
Średzki
Świdnicki
Głogowski
Oleśnicki
Milicki
Strzelinski
Dzierżoniowski
Wałbrzyski
Jeleniogórski
Kamiennogórski
Legnicki
Wołowski
Ząbkowiecki
Lubański
Jaworski
Lwówecki
Kłodzki
Złotoryjski
Górowski
27,5%
15,1%
5,6%
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
8397
7299
6052
4910
5311
5408
2008
2009
5581
4249
2005
2006
2007
LIDER PROJEKTU:
2010
2011
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2012
źródło: Analiza efektywności
MPiPS za rok 2011
Liczba osób, które
Środki wydatkowane na wyrejestrowano z tytułu
Województwo / Powiat aktywne formy w 2011
podjęcia pracy
roku w tys. zł
niesubsydiowanej w 2011
roku
Liczba osób
bezrobotnych
zarejestrowanych na
koniec 2010
Ogólna efektywność
zatrudnieniowa
(kol. 3 / kol. 4)
1.
2.
3.
4.
5.
Polska
2056053,9
1019860
1954706
52,2%
dolnośląskie
157575,7
85331
150282
56,8%
Świdnicki
8632,4
5974
7907
75,6%
Strzeliński
3515,8
1867
2590
72,1%
Trzebnicki
3636,3
2536
3519
72,1%
Lubiński
3260,7
2696
3778
71,4%
Legnicki
8472,4
5312
7622
69,7%
Dzierżoniowski
9093,7
4781
7359
65,0%
Bolesławiecki
4969,7
2808
4552
61,7%
4050,4
2017
3323
60,7%
Kamiennogórski
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Świdnicki
Strzeliński
Trzebnicki
Lubiński
Legnicki
Dzierżoniowski
Bolesławiecki
Kamiennogórski
m. Wrocław
Głogowski
Oławski
Wałbrzyski
Średzki
Ząbkowiecki
Oleśnicki
Milicki
Jaworski
Zgorzelecki
Lwówecki
Polkowicki
Górowski
Kłodzki
Wołowski
Złotoryjski
Lubański
Jeleniogórski
75,6%
42,4%
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
33
źródło: Informacja MPiPS o stanie i strukturze
zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych
urzędach pracy w 2011 roku
W tym na stanowiskach
Wyszczególnienie
Liczba
Liczba
bezrobotnych zatrudnionych
Liczba bezrobotnych przypadających
na jednego
Kluczowych
W tym
pośredników
pracy
Pracownika
Pracownika
kluczowego
Pośrednika
pracy
Polska
1982676
20137
7433
3623
98
267
547
Dolnośląskie
143575
1689
632
320
85
227
449
Powiatowy Urząd Pracy w:
Legnicy
8353
120
59
33
70
142
253
Głogowie
4360
67
29
14
65
150
311
Świdnicy
7510
114
44
22
66
171
341
Górze
3195
29
9
4
110
355
799
Jaworze
4143
43
11
4PARTNER PROJEKTU:
96
377
1036
Wołowie
3437 Projekt współfinansowany
25 jest ze środków8Unii Europejskiej w ramach
3 Europejskiego Funduszu
137 Społecznego. 430
1146
LIDER PROJEKTU:
Lubin
Głogów
Świdnica
Strzelin
Legnica
Zgorzelec
Bolesławiec
Polkowice
Ząbkowice Śląskie
Milicz
Dzierżoniów
Złotoryja
Wrocław
Oleśnica
Jelenia Góra
Lubań
Środa Śląska
Trzebnica
Jawor
Wałbrzych
Lwówek Śląski
Kamienna Góra
Góra
Kłodzko
Oława
Wołów
62
137
66
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
35
Legnica
Głogów
Strzelin
Świdnica
Trzebnica
Lubin
Polkowice
Milicz
Dzierżoniów
Wrocław
Zgorzelec
Bolesławiec
Lubań
Oleśnica
Środa Śląska
Kamienna Góra
Wałbrzych
Lwówek Śląski
Jelenia Góra
Kłodzko
Złotoryja
Ząbkowice Śląskie
Góra
Jawor
Wołów
Oława
432
142
171
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
36
Legnica
Głogów
Świdnica
Dzierżoniów
Milicz
Lubin
Trzebnica
Strzelin
Zgorzelec
Wrocław
Polkowice
Oleśnica
Kamienna Góra
Kłodzko
Bolesławiec
Lubań
Lwówek Śląski
Środa Śląska
Wałbrzych
Oława
Złotoryja
Ząbkowice Śląskie
Jelenia Góra
Góra
Jawor
Wołów
1146
253
341
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
37
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
•
•
•
•
•
•
Brak rzeczywistej motywacji bezrobotnych do podjęcia pracy
Brak osób o wymaganych przez pracodawcę kwalifikacjach
Pracodawcy proponują kandydatom do pracy mało atrakcyjne warunki
Bezrobotni szybko rezygnują z pracy ze względu na niedotrzymanie
warunków pracy
Niejasne i niedopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy akty prawne
Nie wszyscy pracodawcy chcą współpracować z urzędem pracy
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
•
•
•
•
Obciążenie pracą biurokratyczną i sprawozdawczością
Niewystarczająca ilość środków finansowych przeznaczonych
na wynagrodzenia pracowników
Ograniczone możliwości aktywizacji bezrobotnych - brak środków
Warunki lokalowe nie dostosowane do aktualnych potrzeb
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Profilowanie klientów
Bezrobotni
wymagający
wsparcia
Bezrobotni aktywni
• pośrednictwo pracy
• doradztwo zawodowe
• usługi i instrumenty
rynku pracy
LIDER PROJEKTU:
Bezrobotni oddaleni
od rynku pracy
• zlecanie usług
aktywizacyjnych
• program PAI
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opiekun klienta realizuje zadania:
Opiekun klienta,
kompleksowa obsługa
pośrednika pracy
doradcy zawodowego
specjalisty ds. rozwoju
zawodowego
lidera klubu pracy
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
LIDER PROJEKTU:
PARTNER PROJEKTU:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dziękujemy za uwagę!
Prezentacja powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
LIDER PROJEKTU:
Związek Pracodawców Dolnego Śląska
ul. Szewska 3, 50- 053 Wrocław,
www.zpds.com.pl
mail: [email protected]
tel./fax. 071 341 07 21
tel. kom. 784 63 00 77
PARTNER PROJEKTU:
Saksońska Akademia Zarządzania INTERNATIONAL
Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH
Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL
Rudolf- Walther- Straβe 4, D- 01156 Dresden
www.bsm-masi.de
mail:[email protected]
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

similar documents