Vymezení p*edm*tu pru*nost a pevnost

Report
Shrnutí P2


F V   Fi

M

F

V
 0 I  0
osa existuje

VB

  M iB   BA i  F i

BC 

FV M
VB
2
FV


vektorová
rovnice osy  r 

FV M
2
FV
VB

   eF
V
Silové soustavy podle statických charakteristik
- nejednoduší reprezentanti typů silových soustav P
n=0
rovnovážná P
n=1
P s osou
n=2
a) společná nositelka
b) rovnoběžné nositelky
točivá silová soustava <=
b) různoběžné nositelky
d) mimoběžné nositelky
P bez osou
Pravidla pro volbu souřadného systému
-
počátek v průsečíku co největšího počtu sil (nositelek)
souřadnicové osy volit ve směru co největšího počtu sil
je-li několik sil v rovině => volíme jako souřadnicovou rovinu
protíná-li několik sil jedinou přímku => volit tuto přímku jako souřadnicovou osu
Název P
Nejjednodušší
reprezentant
≠0
obecná bez
osy
dvě mimoběžné
síly – „silový kříž“
=0
obecná s osou jedna síla
=0
točivá
silová dvojice
=0
rovnovážná
těleso bez sil
Statické
charakteristiky
Fv
MvB

0
I

0


0
0

0


0
0


0
0
schéma
Těžiště těles a metody jeho určení
Radek Vlach
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
FSI VUT Brno
Tel.: 54114 2860
e-mail: [email protected],
http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/
Tíhová síla a těžiště
Silová soustava P na rovnoběžných
(rotujících ) nositelkách
FV  dF
osa:
těžiště:
rS 
rT 
l  0
gi
 r i  Fi   i
 Fi   i
 r i  dF g
 dF g
 dF
i  

g
  g  dm   g    dV   g    dV  e g  F G
 r i  Fi
 Fi

 r i  dF gi
 dF gi
l  0

 r i  dF g
 dF g
rT 
 r i  dF g

 dF g

FG   d F
g

xT 
 x  dF g

 dF g

yT 
 y  dF g

 dF g

zT 
 z  dF g

 dF g

Výpočet těžiště a tíhové síly pro reálná tělesa
- 3D tělesa
FG   d F
g
 g  dm

rT 
 r i  dF g

 dF g

xT 
 x  dm

 dm



F G  g  dm  g     dV

 r i  dm

 dm
rT 
 r i    dV

   dV


xT 
F G  g    i   dV i


 r i  dV

 dV
  r i  dV
rT 

 dV
i 1 
i
n
  dV
i 1 
i
n
 x  dV

i
n
xT 
 x i  dV i
i 1

n
 dV i
i 1
yT  
yT  
yT  
zT  
zT  
zT  
- 2D tělesa (t=konst.)
-1D tělesa (S<<l)
  konst .
FG   d F
g
 g  dm  g  t    dS

rT 



   t  dS

rT 

  r i  t  dS

  t  dS

rT 
   dS


 dS

 r i    dl

   S  dl

   dl

FG   d F

 g  dm  g  S    dl
g


 r i  dS


  konst .
 g  dm  g  t    dS

 r i    S  dl


 g  dm  g  S    dl
g

 r i    dS

g
FG   d F

 r i    t  dS
FG   d F
 S


  S  r i  dl
rT 

  S  dl

 r i  dl


 dl

Tělesa tvořená ze základních těles (součtové vztahy)
F
V
 dF
l  0
 dF
gi
g

- 3D tělesa
2D –
– čtverec
– obdélník
– kruh
– trojúhelník
–…
3D – krychle
– kvádr
– koule
– kužel
–…
  konst .
n
FG  g    i  V i
i 1
n
FG  g    i  V i
i 1
n
rT 
 rTi   i  V i
i 1
n
  i Vi
i 1
  konst .   1   1     n
n
FG  g    V i
n
FG  g    V i
i 1
i 1
n
n
rT 
!!! Objem V3 se odečítá !!!
 rTi  V i
i 1
n
xT 
 x Ti  V i
i 1
 Vi
i 1
yT  
zT  
n
 Vi
i 1
- 2D tělesa (t=konst.)
-1D tělesa (v rovině)
  konst .
n
n
FG  g  t    i  S i
FG  g  t    i  S i
i 1
n
rT 
i 1
g  t  i  Si
 rTi   i  S i
rT 
i 1
n
  i  Si
i 1
FG  g  S    i  l i
i 1
n
n

n
FG  g  S    i  l i
i 1
g  t  rTi   i  S i
n
n
i 1
g  S  rTi   i  l i
i 1
i 1
n
g  S   i  li
n

i 1
 rTi   i  l i
i 1
n
  i  li
i 1
  konst .   1   1     n
n
n
FG  g  t    S i
FG  g  t    S i
i 1
i 1
rT 
i 1
n
 Si
i 1
xT 
 x Ti  S i
i 1
yT  
i 1
zT 
FG  g  S    l i
i 1
t
2
rT 
 rTi  l i
i 1
n
 li
i 1
i 1
n
n
n
 Si
n
FG  g  S    l i
n
n
 rTi  S i
n
xT 
 x Ti  l i
i 1
yT  
n
 li
i 1
z T  střed průřezu
Vlastnosti polohy těžiště
- má-li homogenní těleso – rovinu symetrie pak těžiště leží na ní
– osu symetrie pak těžiště leží na ní
– střed symetrie pak těžiště je právě tento střed
- při rozdělení tělesa na části
– 2 leží těžiště na spojnici dílčích těžišť
– 3 leží v prostoru (rovině) vymezené jednotlivými těžišti
–4
- pro osově symetrická tělesa lze využít Pappus–Guldinových vět (homogení těleso)
- volba souřadnicového systému souvisí s geometrií tělesa definující dV a integrací
kartézský souřadný systém – dV=dx.dy.dz
cylindrický souřadný systém – dV=r.dr.dj.dz
sférický souřadný systém – dV=r2.dr.dj.dy
Metody stanovení těžiště
- výpočtově – viz. Výše uvedené postupy (modelové těleso)
- experimentálně – zavěšením
– vážením ve dvou polohách
Výslednice spojitého zatížení
a) liniová síla
 
l
Fq  Fq   j
l
l
0
0
rC 
 r  dF g
0
l
 dF g
F q   dF q   q ( x )  dl
0
q  konst .
l
F q  q  dl  q  l
0
l
rC 
q  r  dl
0
l
q  dl
0
Velikost výslednice spojitého zatížení je rovna
velikosti plochy obrazce spojitého zatížení.
l

 r  dl
0
l
 dl
0
l

 r  dl
0
l
xC 
l
2
yC  b
Poloha bodu C leží na ose spojitého silového
zatížení, která prochází těžištěm obrazce.
b) plošný tlak
F p   d F p   p  dl

rC 

p  konst . , e p  konst
 r  dF p

 dF p


 r  p  dS

 p  dS

F p  p  dS  p  S 

Velikost výslednice plošného tlaku je rovna
velikosti objemu vystavěného plošným
zatížením.
Poloha bodu C leží na ose plošného
zatížení, která prochází těžištěm objemu
plošného zatížení.
Příklad
16/15

similar documents