Zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości (p. Dariusz

Report
Zasady
przyjmowania granic
do
podziału nieruchomości
Dariusz
Felcenloben
Dariusz Felcenloben
Głogów, dnia 5 listopada 2012 r.
ZASADY DOKONYWANIA
PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI
określone zostały w:
Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(t.j. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
Dział III
(Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości)
Rozdział 1 – Podziały nieruchomości (art. 92-100)
Rozdział 2 – Scalanie i podział nieruchomości (art. 101-108)
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r.,
w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
(Dz.U. Nr 268, poz. 2663)
Przedmiotowy
zakres obowiązywania regulacji dotyczących podziałów nieruchomości
Art. 92 ust. 1 u.g.n.
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami
nie stosuje się do nieruchomości
położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych
na cele rolne i leśne,
a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości
wykorzystywanych na cele rolne i leśne,
chyba że dokonanie podziału spowodowałoby:
• konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących
niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości
wchodzących w skład gospodarstw rolnych
• albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni
mniejszej niż 0,3000 ha.
Przedmiotowy
zakres obowiązywania regulacji dotyczących podziałów nieruchomości
Art. 92 ust. 3 u.g.n
Za nieruchomości
wykorzystywane na cele rolne i leśne
uznaje się nieruchomości
wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki
rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i
zakrzewione, a także wchodzące w skład
nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i
drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Przedmiotowy
zakres obowiązywania regulacji dotyczących podziałów nieruchomości
Grunty rolne i leśne
mogą być podzielone na zasadach opisanych w u.g.n.
na działki mniejsze niż 0,30 00 ha, jedynie wówczas gdy:
1. Podziału dokonuje się w celu powiększenia sąsiedniej
nieruchomości albo regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi
nieruchomościami (art. 93 ust. 2a u.g.n.)
2. W wyniku projektowanego podziału wydzielone zostają działki
przeznaczone pod drogi wewnętrzne (art. 93 ust. 3a u.g.n.)
3. Podział dokonywany jest niezależnie od ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 95 u.g.n.)
Podmiotowy
zakres obowiązywania regulacji dotyczących podziałów
nieruchomości
Zasady podziału
określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami
dotyczą wszystkich nieruchomości
stanowiących własność osób fizycznych i osób prawnych,
w tym należących do jednostek samorządu terytorialnego i
Skarbu Państwa,
a także nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Pojęcie podziału nieruchomości
Przez podział nieruchomości należy rozumieć:
Podział geodezyjny
Dotyczy zmiany oznaczenia przedmiotu praw
Służy konkretyzacji materialno prawnego elementu prawno
rzeczowej definicji pojęcia nieruchomości”, jako „części powierzchni
ziemskiej”, o której mowa w art. 46 k.c.
Polega na wydzieleniu z istniejącej i oznaczonej działki ewidencyjnej
nowych działek i nadaniu im nowych oznaczeń
Podział prawny
Dotyczy zmiany oznaczenia podmiotu praw
Konkretyzowany jest w następstwie podejmowanych przez
dotychczasowego właściciela czynności prawnych lub zdarzeń
kształtujących jej nowy stan własnościowy,
np. wynikający z brzmienia art. 98 ust.1 u.g.n.
Podział geodezyjny
X,Y
Dz. 2
1
polega na wydzieleniu z dotychczas istniejącej
oznaczonej działki ewidencyjnej nowo utworzonych
dwóch lub więcej działek ewidencyjnych
-50,00-
100,00
Ks. Wieczysta Nr 100
2
stan stary
Dz. 1/1
0,00
45,00
Dz. 3
50,00
Dz. 1
30,00
-30,00-
Dz. 1/2
0,00
Dz. 4
0,00
45,00-
pow.
1
0.50 00 ha
Nr dz.
pow.
1/1
0,36 50 ha
1/2
0,13 50 ha
Σ=
0,50 00 ha
Działkę ewidencyjną
6
50,00
4
5
Nr dz.
stan nowy
30,00
7
0,00
Wykaz zmian gruntowych
100,00
3
stanowi ciągły obszar gruntu, położony w
granicach jednego obrębu, jednorodny
pod względem prawnym, wydzielony z
otoczenia za pomocą linii granicznych
§ 9 r. ewid. grunt. i bud.
8
STRONY POSTĘPOWANIA PODZIAŁOWEGO:
Przy ustalaniu
podmiotów prawa, którym przysługuje przymiot strony w
postępowaniu podziałowym należy kierować się:
Pojęciem strony
zdefiniowanym w art. 28 k.p.a.
Pojęciem
interesu prawnego,
(art. 97 ust.1 u.g.n.)
źródłem interesu prawnego mogą być ,
poza normami administracyjnego prawa
materialnego, także różne inne gałęzie
prawa , w tym prawa cywilnego
(np. art. 140 k.c.)
Stroną w postępowaniu podziałowym może być:
1. Właściciel (współwłaściciel)
2. Użytkownik wieczysty (współużytkownik)
3. Osoba, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe, jeżeli wykaże swój
interes prawny
9
STRONY POSTĘPOWANIA PODZIAŁOWEGO:
Właściciele nieruchomości
przylegającej bezpośrednio do innej nieruchomości,
w odniesieniu do której na wniosek jej właściciela wszczęte zostało
postępowanie o podział (…)
nie są stronami tego postępowania
w rozumieniu art. 28 k.p.a.
Wyrok NSA z dnia 28 stycznia 1997 r., SA/Gd 3467/95, ONSA 1997, Nr 4, poz. 180
Możliwość dokonania podziału nieruchomości jest prawem wynikającym z
tytułu własności, nie oddziaływującym na sytuację prawną właścicieli
nieruchomości sąsiednich, ponieważ projektowane linie podziałowe
wyznaczają nowe działki ewidencyjne „wewnątrz” dzielonej nieruchomości
nie naruszając jednocześnie jej granic zewnętrznych, które pozostają
niezmienne.
10
Skutki prawne postępowania podziałowego
dla granic zewnętrznych dzielonej działki
nie są normatywnie określone
10
2
1
?
2
Przyjęcie granic do podziału
realizowane w trybie u.g.n.
ma charakter techniczny
?
1
?
6
5/1
3
?
5/2
5
3
decyzja
podziałowa
wywiera skutek
prawny w
odniesieniu do …?
4
?
11
4
Stronami postępowania
podziałowego
nie są właściciele (…)
sąsiednich nieruchomości
Decyzja podziałowa
nie wywiera skutku prawnego
w odniesieniu do granic
11
zewnętrznych dzielonej działki
Skutki prawne postępowania podziałowego
dla granic zewnętrznych dzielonej działki
W postępowaniu podziałowym
właścicielom działek sąsiadujących
z działką podlegającą podziałowi,
przysługują prawa strony tylko w takim zakresie,
w jakim organ dokonujący podziału
ingeruje swoimi działaniami w wykonywanie
przez nich prawa własności
12
§ 6 rozp. podz. nier.
Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości (…)
przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi
następuje w wyniku badania:
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych,
1
§ 6 ust. 1 pkt 1.
księgi wieczystej
oraz innych dokumentów
określających stan
prawny nieruchomości
2
o których mowa w ust. 1 pkt 2, z danymi wykazanymi w
dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice
nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na
podstawie danych wykazanych w dokumentach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1.
3. W przypadku braku dokumentów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości
podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 (katastru nieruchomości).
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3,
§ 6 ust. 1 pkt 2.
danych wykazanych w
katastrze nieruchomości
o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela bądź
użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej
podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych
nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą
podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach osoby władające tymi nieruchomościami, na zasadach
określonych w art. 32 pr. geod. i kart.
§ 6 ust. 5 rozp. podz. nier.
Do zawiadomień, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące zawiadomień w postępowaniu o rozgraniczenie
nieruchomości
Art. 32 pr. geod. i kart.
1.
2.
3.
4.
5.
Wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym
poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym
terminem.
W wezwaniu należy poinformować strony o skutkach niestawiennictwa.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności
geodety.
W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje
czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie
dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.
Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt
ugody.
Dokumenty
stwierdzające stan prawny nieruchomości
§4
Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia
1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 r., nr 45, poz. 453),
Dokumentami, o których mowa, są:
1) odpisy z ksiąg wieczystych lub odpisy dokumentów
znajdujących się w zbiorze dokumentów
2) wypisy aktów notarialnych
3) prawomocne orzeczenia sądu i ugody sądowe
4) ostateczne decyzje administracyjne
Dokumenty określające położenie
punktów granicznych i przebieg granic
§ 5. 1. rozp. rozgr. nier.
Dokumentami, o których mowa ,są:
1) dokumenty geodezyjne zawierające dane liczbowe do ustalenia przebiegu
granic:
a) szkice graniczne, protokoły graniczne, akty ugody
b) zarysy pomiarowe z pomiaru granic
c) szkice wyznaczenia granic działek wydzielonych w wyniku scalenia
wymiany gruntów lub w wyniku podziału nieruchomości
d) inne dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i opisowe pozwalające na
ustalenie przebiegu granic
2) w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 1, mapy i plany
obejmujące granice albo inne elementy pozwalające na odtworzenie lub
analizę przebiegu granic, w szczególności:
a) mapy jednostkowe nieruchomości
b) mapy katastralne
c) mapy scalenia i wymiany gruntów
d) plany parcelacyjne
e) mapa ewidencji gruntów
Procedura przyjmowania granic do podziału nieruchomości
Czynność przyjęcia granic do podziału nieruchomości
ogranicza się jedynie do badania stanu prawnego
nieruchomości i ewentualnie uzgodnienia zapisów
ujawnionych w księdze wieczystej z danymi wykazanymi
w katastrze nieruchomości
§ 6 ust. 1 podz. nieruch.
Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art.
97 ust. 1a pkt 8 u.g.n., przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi
następuje w wyniku badania:
1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych
dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości.
W procedurze przyjęcia granic do podziału
nie dochodzi do fizycznego ustalenia ich przebiegu na gruncie czy
też wznawiania znaków, czy wyznaczania punktów granicznych (…)
lecz jedynie do
ustalenia rodzaju praw rzeczowych i
podmiotów, którym one przysługują ,
(tj. stanu prawnego dzielonej nieruchomości)
i badania dokumentów, na podstawie których granice
dzielonej nieruchomości opisane zostały w księdze
wieczystej i wykazane w katastrze nieruchomości
Stan prawny nieruchomości określony
jest treścią wpisów w dziale II, III i IV księgi wieczystej.
Dział I-O (oznaczenie nieruchomości)
nie objęty jest rękojmią wiary publicznej księgi wieczystej
Procedura przyjmowania granic do podziału nieruchomości
Procedura „przyjmowania granic”,
(o której mowa w rozp. podz. nier.)
nie może być postrzegana,
jako jedna z dodatkowych lub zastępczych form
umożliwiających ustalenie granic zewnętrznych
nieruchomości podlegającej podziałowi.
Przyjęcie granic do podziału następuje w wyniku badania danych
wykazanych w katastrze nieruchomości,
a nie fizycznego ich wyznaczania
§ 6 ust. 1 pkt.1 r. podz. nieruch.
W ramach procedury przyjęcia granic do
podziału nieruchomości
niedopuszczalnym jest podejmowanie przez
geodetę
jakichkolwiek czynności technicznych mogących
prowadzić do zmiany przebiegu granic
Granice do podziału nieruchomości
przyjąć należy w takim kształcie, jaki wynika on ze stanu prawnego
ujawnionego w księdze wieczystej i odpowiednio z dokumentów
określających położenie punktów granicznych i przebieg granic,
zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i
20
kartograficznym.
Procedura przyjmowania granic do podziału
nie nakłada na geodetę obowiązku:
1. wznawiania uprzednio ustalonych znaków granicznych (art. 39.1
pr. geod. i kart.)
2. wyznaczania punktów granicznych uprzednio ujawnionych w
katastrze nieruchomości (art. 39 ust. 5 pr. geod. i kart.)
3. ustalania przebiegu granic, w trybie rozgraniczeniowym (rozdział
6 pr. geod. i kart.),
4. ustalania granic na zasadach określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 26 ust. 2 pr. geod. i kat.,
lecz jedynie ogranicza się,
(w przypadku, braku dokumentów określających stan prawny nieruchomości)
do konieczności przedstawienia zainteresowanym stronom
dokumentów stanowiących podstawę ich przyjęcia,
i opisania ich w protokole.
21
W przypadku, gdy istnieje księga wieczysta
ale brak jest w niej szczegółowego opisu przebiegu granic
Zapisana w § 6 ust. 1 rozp. podz. nier.
zasada określająca sposób przyjmowania granic do podziału,
może być interpretowana w sposób umożliwiający ustalenie:
Stanu
prawnego
Oznaczenia
nieruchomości
na podstawie danych ujawnionych
w księdze wieczystej lub innych dokumentów,
o których mowa w § 4 rozp. rozgr. nier.
na podstawie zbioru dokumentów zgromadzonych w
katastrze nieruchomości,
w zakresie stanowiącym podstawę jej oznaczenia w
księdze wieczystej, a w szczególności dokumentami
wykazanymi w Dziale I-O, Łam 4 „Mapa i opis”
§ 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r.,
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
„Dane dotyczące nieruchomości gruntowych i budynkowych wpisuje się w
księdze wieczystej na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz
wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu sporządzonego na
podstawie przepisów o ewidencji gruntów i budynków, chyba że 22
odrębne przepisy stanowią inaczej”.
Wpisy dotyczące
Dział I
I-O - Oznaczenie nieruchomości
I-Sp - Wpisy praw związanych z
własnością
KATASTER NIERUCHOMOŚCI
Art. 21 ust.1 pr. geod. i kart.
Art. 26 i 27 u.h.w.h
§ 28 roz. p.k.w i z.d.
„Dane dotyczące nieruchomości (…) wpisuje się w księdze wieczystej na podstawie
wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntów (…)
sporządzonego na podstawie przepisów o ewidencji gruntów i budynków, chyba
że odrębne przepisy stanowią inaczej” – Dział I-O, Łam 4 „Mapa i opis”
Wpisy dotyczące
Dział II
własności i użytkowania
wieczystego
Dział III
ograniczonych praw rzeczowych
(poza hipoteką), ograniczeń w
rozporządzaniu ….
Dział IV
hipoteki
Stan
prawny nieruchomości
rękojmia wiary publicznej
księgi wieczystej (Art. 5 u.k.w.h)
Hierarchiczność danych w procedurze przyjmowania granic
do podziału nieruchomości?
§ 6 ust. 2 rozp. podz. nier.
Art. 27 u.k.w.h
W razie niezgodności
W przypadku stwierdzenia
niezgodności danych,
zawartych w katastrze nieruchomości, z
danymi wykazanymi w księdze
wieczystej,
granice nieruchomości
≠
podlegającej podziałowi
przyjmuje się na podstawie danych
wykazanych w księdze wieczystej.
danych katastru nieruchomości z
oznaczeniem nieruchomości w księdze
wieczystej sąd rejonowy dokonuje - na
wniosek właściciela nieruchomości lub
wieczystego użytkownika
- sprostowania oznaczenia
nieruchomości
na podstawie danych
katastru nieruchomości.
?
Art. 21 ust. 1 pr. geod. i kart.
Art. 26 u.k.w.h.
W przypadku, gdy brak jest księgi wieczystej
ale istnieją inne dokumenty określające stan prawny dzielonej
nieruchomości, t.j.:
1)
2)
3)
4)
odpisy dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentów
wypisy aktów notarialnych
prawomocne orzeczenia sądu i ugody sądowe
ostateczne decyzje administracyjne
Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Zgodnie z § 6 rozp. podz. nier.
granice do podziału przyjmuje się na podstawie tych dokumentów,
o ile zawierają one opis ich przebiegu.
w przeciwnym przypadku granice przyjmuje się na podstawie
danych ujawnionych w katastrze nieruchomości.
25
Podział nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym
Art. 113 ust. 6 u.g.n.
Przez nieruchomość
o nieuregulowanym stanie prawnym
rozumie się nieruchomość, dla której ze
względu na brak księgi wieczystej, zbioru
dokumentów albo innych dokumentów
nie można ustalić osób, którym
przysługują do niej prawa rzeczowe.
Art. 113 ust. 7 u.g.n.
Przepis ust. 6 stosuje się również,
jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty
nieruchomości nie żyje i nie
przeprowadzono lub nie zostało
zakończone postępowanie spadkowe.
Faktyczny stan władania nieruchomością winien być określony
na podstawie zapisów ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków,
a przebieg granic przyjęty
na podstawie zgromadzonych w tym zasobie dokumentów źródłowych.
26
Podział nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym
§ 6 ust. 4 rozp. podz. nier.
W przypadku, braku księgi wieczystej lub innych dokumentów określających stan
prawny nieruchomości,
o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się
1) właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej
podziałowi
2) właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z
nieruchomością podlegającą podziałowi,
w przypadku braku danych o tych osobach – osoby władające tymi
nieruchomościami.
W jaki sposób zawiadomić osoby,
które wymienione zostały w § 6 ust. 4 rozp. podz. nier. skoro mamy
do czynienia z podziałem nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, tzn. nie można ustalić osób, którym przysługują do niej
27
prawa rzeczowe?
Podział
nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym
z urzędu
Przez nieruchomość
o nieuregulowanym stanie prawnym
rozumie się nieruchomość, dla której ze
względu na brak księgi wieczystej, zbioru
dokumentów albo innych dokumentów
nie można ustalić osób, którym
przysługują do niej prawa rzeczowe.
Art. 113 ust. 6 u.g.n.
W przypadku dokonywania z urzędu podziału nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje się następujące
zasady (art. 97a u.g.n.):
1. Informację o zamiarze dokonania podziału nieruchomości wójt,
burmistrz albo prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych
urzędu gminy, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim;
2. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby,
które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można
28
wszcząć postępowanie w sprawie podziału nieruchomości;
Podział
nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym
z urzędu
Przepisy dotyczące nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym
stosuje się, jeżeli właściciel lub
użytkownik wieczysty nieruchomości
nie żyje i nie przeprowadzono lub nie
zostało zakończone postępowanie
spadkowe.
Art. 113 ust. 7 u.g.n.
3. Po bezskutecznym upływie terminu (dwóch miesięcy), wójt, burmistrz
albo prezydent miasta może wydać decyzję zatwierdzającą podział
nieruchomości
4. Decyzja podlega ogłoszeniu, w sposób określony w art. 49 k.p.a.
Art. 49. k.p.a.
Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji
publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi;
W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie
29
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
SPÓR GRANICZNY
ujawniony w trakcie postępowania podziałowego
Na gruncie obowiązującego prawa
istnieje możliwość wydania decyzji administracyjnej
kończącej postępowanie podziałowe zatwierdzającej
mapę podziału nieruchomości,
na której wykreślone zostały, a wcześniej przyjęte do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
zewnętrzne granice dzielonej nieruchomości,
które pozostają przedmiotem sporu.
30
Przypadek -1
X,Y
2
1
X,Y
2
Ks. Wieczysta
Nr …
1
Dz. 5
X,Y
4
3
X,Y
4
3
Dane:
1. Stan prany jest ustalony
2. W PZGiK istnieje dokumentacja,
która pozwala na wiarygodne
określenie
przebiegu
granic
i
położenia punktów granicznych, która
spełnia obowiązujące standardy
techniczne, w zakresie numerycznego
ich opisu, jak i formatu danych, o
którym mowa w § 61-62 i 85 ust. 2
rozp. ewid. gr. i bud.,
Protokół przyjęcia granic do podziału
geodeta spisuje bez konieczności zawiadamiania
zainteresowanych, o których mowa w § 6 ust. 4 rozp. podz. nier.31
Standardy techniczne
dotyczące danych ewidencyjnych
Z uwagi na treść (rozp. ewid. grunt. i bud.):
• § 60 - danymi ewidencyjnymi działki są m.in. numeryczny opis granic
• § 61 - numeryczny opis granic- dokonuje się za pomocą współrzędnych,
• § 62 - pole pow. działki oblicza się z dokładnością do 0,0001 ha,
• § 85 ust. 2 - dokumentacja g-k przyjmowana do zasobu winna spełniać wymagania
w zakresie formatu danych i standardów technicznych tych danych oraz zawierać
wykaz zmian danych, o których mowa w § 46 ust. 2 i ust.3 rozporządzenia,
Przy opracowaniu mapy z projektem podziału – niezbędne jest:
ustalenie współrzędnych punktów granicznych nieruchomości podlegającej
podziałowi oraz punktów wyznaczających nowe granice działek ewidencyjnych z
dokładnością nie mniejszą niż 0.10 m względem najbliższych pkt. poziomej
osnowy geodezyjnej lub pomiarowej
Przypadek -2 2
-20,00-
k/n
-35,00-
-30,00-
k/n
k/n
Ks. Wieczysta
5
-20,00-
-50,00-
1
-50,00-
Nr …
-35,00k/n
4
3
-30,00k/n
Istniejące dane:
1. Stan prawny jest ustalony (KW)
2. Istnieją dane umożliwiające
wiarygodne i jednoznaczne
określenie położenia punktów
granicznych
ale brak jest
numerycznego ich opisu (…)
Przyjęcie granic do podziału
powinno być poprzedzone:
Protokół przyjęcia
granic do podziału
geodeta spisuje
bez konieczności
zawiadamiania
zainteresowanych (…)
1. Odszukaniem znaków granicznych
2. Wznowieniem znaków granicznych (…)
lub wyznaczeniem punktów granicznych (…)
(spisaniem protokołu –art. 39.4 pr.geod.i kart.
i ich pomiarem, celem określenia numerycznego
opis położenia punktów granicznych
(§ 60-62 i 85 rozp. ewid. grun. i bud.)
33
Przypadek -3
Istniejące dane:
Ks. Wieczysta
Nr …
1
5
4
3
1. Stan prany jest ustalony (KW)
2. Brak danych pozwalających na
wiarygodne i jednoznaczne
określenie przebiegu granic
Przyjęcie granic do podziału powinno być poprzedzone:
1. Ustaleniem granic, w trybie:
a) rozdziału 6 pr. geod. i kart. (rozgraniczenie),
b) na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 26 ust.2 pr. geod. i kart.
2. Pomiarem geodezyjnym ustalonych punktów granicznych (…)
Protokół przyjęcia granic do podziału
geodeta powinien spisać niezależnie od protokołu ustalenia granic:
- W pierwszym (1a) przypadku bez konieczności zawiadamiania zainteresowanych
34
- W drugim przypadku (1b) bez czy z udziałem zainteresowanych?
Dane:
Przypadek -4
X,Y
1
1. Nieruchomość o nieuregulowanym
stanie prawnym – brak KW i innych
dokumentów
X,Y
2
2
Brak
Ks. Wiecz.
1
5
X,Y
4
3
X,Y
4
3
2. W PZGiK istnieje dokumentacja, która
pozwala na wiarygodne określenie
przebiegu granic i położenia punktów
granicznych, która spełnia obowiązujące
standardy techniczne, w zakresie
numerycznego ich opisu, jak i formatu
danych, o którym mowa w § 60-62 i 85
ust. 2 rozp. ewid. gr. i bud.
Protokół przyjęcia granic do podziału
geodeta spisuje
z udziałem osób zainteresowanych
uprzednio zawiadomionych,
35
na zasadach określonych, w § 6 ust. 4 i 5 rozp. ewid. grunt. w zw. z art. 32 pr. geod. i kart
.
Przypadek -5
1
-25,00-
k/n
-20,00k/n
-35,00-
-20,00-
Brak
Księgi Wieczystej
-25,00-
-20,00-
5
-35,00-
k/n
3
-30,00k/n
Istniejące dane:
1. Nieruchomość o nieuregulowanym
stanie prawnym (…)
2. Istnieją dane pozwalające na
wiarygodne i jednoznaczne
określenie położenia punktów
granicznych
ale brak jest
numerycznego ich opisu
Przyjęcie granic do podziału powinno być poprzedzone:
1. odszukaniem znaków granicznych
2. wznowieniem znaków (…) lub wyznaczeniem punktów granicznych (…)
(spisaniem protokół – art. 39 ust. 4 pr. geo. I kart.)
i ich pomiarem - celem określenia numerycznego opis granic (§ 85 ew. grun.i bud.)
Protokół przyjęcia granic do podziału
geodeta spisuje z udziałem osób zainteresowanych
36
uprzednio zawiadomionych, na zasadach określonych, w art. 32 pr. geod. i kart.
Procedura przyjmowania granic do podziału nieruchomości
Księga
Wieczysta
Granica
prawna
Inne dokumenty
geodeta
stan prawny określony
TAK
?
STAN PRAWNY
dzielonej nieruchomości
NIE
Protokół
z przyjęcia granic
Oznaczenie nieruchomości
podlegającej podziałowi
Informacja o dokumentach
stanowiących podstawę
przyjęcia granic
Szkic przebiegu granic
stan prawny nieokreślony
Kataster
Granica
„ewidencyjna”
Opis przebiegu granic i
położenia pkt. granicznych
geodeta
Data sporządzenia protokołu
+ dane geodety + podpis
zawiadomienie
strony
Lista i podpisy osób obecnych
przy czynnościach przyjęcia
37
granic
Wznowienie
znaków granicznych
Wyznaczenie
pkt. granicznych …
Ustalenie
granic …..
Analiza materiałów,
Wywiad terenowy
Zawiadomienie
wezwanie
Sporządzenie
protokołu
Aktualizacja
baz danych EGiB
Sporządzenie
operatu
PODGiK
Zgłoszenie pracy
II etap
STRONA
wniosek
Podział nieruchomości
Wyznaczenie i
utrwalenie
punktów po
podziale
Analiza materiałów,
Badanie KW
Wywiad terenowy
§ 14 pkt 2 roz. podz. nier.
1. Sporządzenie dokumentacji w
zakresie aktualizacji baz danych
EGiB w zakresie niezbędnym do
wykonania podziału (ustalenie i
pomiar granic ...
2. Sporządzenie operatu
częściowego z aktualizacji
3. Aktualizacja baz danych EGiB
Przyjecie granic
do podziału
Protokół
z przyjęcia
granic
Zawiadomienie
stron
Sporządzenie
protokołu
Sporządzenie
operatu
zawiadomienie
PODGiK
Mapa z
projektem
podziału
PODGiK
Decyzja
podziałowa
§ 6 rozp. podz. nier.
Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, (…) przyjęcie granic
nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:
1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz
innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, z danymi wykazanymi w dokumentach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na
podstawie danych wykazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. W przypadku braku dokumentów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi
przyjmuje się na podstawie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2
(katastru nieruchomości).
4. W przypadku, którym mowa w ust. 3,
o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego
nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych
nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku
braku danych o tych osobach - osoby władające tymi nieruchomościami,
OBOWIĄZEK ZAWIADOMIENIA STRON
za zasadach określonych w § 6 ust. 4 rozp. podz. nier. w zw. z art. 32 pr. geod. i kart.
w procedurze przyjęcia granic do podziału
dotyczy jedynie
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Przez nieruchomość
o nieuregulowanym stanie prawnym
rozumie się nieruchomość, dla której ze
względu na brak księgi wieczystej, zbioru
dokumentów albo innych dokumentów
nie można ustalić osób, którym
przysługują do niej prawa rzeczowe.
Przepisy dotyczące nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym
stosuje się, jeżeli właściciel lub
użytkownik wieczysty nieruchomości
nie żyje i nie przeprowadzono lub nie
zostało zakończone postępowanie
spadkowe.
Art. 113 ust. 6 u.g.n.
Art. 113 ust. 7 u.g.n.
Wznowienia znaków
Odszukania
na gruncie istniejących znaków
granicznych, które osadzone zostały na
podstawie dokumentacji geodezyjnej
uprzednio ustalonych
lub wyznaczenia punktów
granicznych
uprzednio ujawnionych w operacie egib
Protokół – art. 39 ust 4 Pgik
Brak regulacji
Przyjęcie granic do podziału
nieruchomości
może być poprzedzone wykonaniem czynności:
Protokół – § 7 ust.2 roz. podz.nier.
Protokół – zał. Nr 2 i 3 r.n.
Ustalenia granic
w trybie postępowania
rozgraniczeniowego
rozdział 6 ustawy Pgik
Protokół – zał. Nr 3 egib
Ustalenia granic
działek ewidencyjnych
w trybie aktualizacji ewidencji
gruntów
§ 37 i n. egib
Przyjęcie granic do podziału
może być poprzedzone koniecznością wykonania czynności …
Wyznaczenie
punktu …
Protokół
ze wznowienia
Protokół
ze wznowienia
Wznowienie
znaku
dz. 7
2
k/d
Ks. Wieczysta
3
Nr ….
dz. 1
dz. 9
dz. 5
odszukanie
znaku
k/d
5
6
1
Protokół
Akt ugody
z
k/d
Rozgraniczenie
dz. 4
k/n
4
Ustalenie granic
§ 37 egib
protokół
42
Protokół graniczny
z ustalenia granic nieruchomości
w trybie postępowania rozgraniczeniowego
Wzór - załącznik nr 2 i 3 rozp. rozgr. nier.
Protokół
z przyjęcia granic do podziału
§ 7 ust.2 roz. podz. nier.
≠
Protokół
ze wznowienia znaków uprzednio ustalonych
lub wyznaczenia punktów granicznych
uprzednio ujawnionych w operacie egib
Art. 39 ust. 4 pr. geod. i kart.
Protokół z ustalenia granic
działek ewidencyjnych
w trybie § 37-39 rozp. ew. grun. i bud.
Wzór - załącznik nr 3 do rozp. ew. grunt. i bud.
Protokół
stanowi załącznik do wniosku
w sprawie podziału (…)
Art. 97 ust. 1a pkt 5 u.g.n.
Protokoły
stanowią część operatu g-k
43
przekazywanego do PODGiK
Protokół przyjęcie granic
do podziału nieruchomości
Art. 97 ust. 1a u.g.n.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość
podlegającą podziałowi;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o
którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;
3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków;
4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
6) wykaz zmian gruntowych;
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest
inne niż w księdze wieczystej;
8) mapę z projektem podziału.
§ 8.1. rozp. podz. nier.
Jeżeli podział nieruchomości polega na wydzieleniu
działki o pow. do 33 %
powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi,
przepisy regulujące zasady przyjęcia granic,
stosuje się tylko do tych odcinków granic,
do których dochodzą projektowane granice podziału
5
3
Przez odcinek granicy nieruchomości
rozumie się odcinek wyznaczony przez dwa
najbliższe punkty załamania granicy
4
5/1
6
2
11
10
5/2
1
12
9
8
7
W protokole
przyjęcia granic do podziału
opisane winny być jedynie te odcinki,
do których dochodzi projektowana
granica,
11
tzn. odcinek: 6 - 7
1 - 9
12
45
Wnioski de lege ferenda
Granice zewnętrzne dzielonej działki ewidencyjnej
(nieruchomości)
przyjmowane w ramach geodezyjnego podziału nieruchomości
winny być bezsporne i posiadać uregulowany przebieg.
u z a s a d n i e n i e:
Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia zasada ekonomii
procesowej, a także generalna zasada bezpieczeństwa w obrocie
nieruchomościami.
Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego (prejudykatu)
związanego z wyeliminowaniem w ramach odrębnego postępowania
sporu granicznego wyeliminowałoby bowiem w przyszłości możliwość powstania
sporów granicznych w stosunku do wydzielonych działek ewidencyjnych.
Właściwy organ winien posiadać możliwość zawieszenia postępowania
podziałowego, na zasadach określonych w art. 97 ust.1 pkt 4 k.p.a.
46
Wnioski de lege ferenda
Przesłanką uzasadniającą zawieszenie administracyjnego
postępowania w sprawie podziału nieruchomości winna być
konieczność aktualizacji
operatu ewidencji gruntów i budynków lub potrzeba
wyeliminowania stwierdzonych błędów w części dotyczącej
oznaczenia dzielonej działki ewidencyjnej.
u z a s a d n i e n i e:
Jedynym legalnym źródłem informacji o przebiegu granic (oznaczenia
dzielonej działki ewidencyjnej) są dane z katastru nieruchomości – wynika
to z brzemienia: art. 21 ust,. 1 pr. geod. i kart., a także art. 26 i 27 u.h.w.h.
oraz § 28 rozp. p.k.w. i z.d.
Jeżeli istnieje konieczność dokonania aktualizacji tych danych to powinny
być one dokonane, w trybie i na zasadach opisanych w rozp. ewid. grun. i
47
bud.
Wnioski de lege ferenda
Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości,
o której mowa w art. 97 ust.1a pkt 8 u.g.n.
przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi
następuje w wyniku łącznego badania dokumentów:
1. stwierdzających stan prawny nieruchomości,
tj.: odpisów z ksiąg wieczystych lub odpisów dokumentów znajdujących się w zbiorze
dokumentów, wypisów aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądu, ugód
sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych,
1. określających położenie punktów granicznych i przebieg granic,
zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, stanowiących
podstawę oznaczenia dzielonej działki ewidencyjnej w księdze wieczystej, spełniające
wymagania w zakresie formatu danych i standardów technicznych tych danych, o
których mowa w odrębnych przepisach określających zasady prowadzenia operatu
ewidencyjnego.
u z a s a d n i e n i e:
Konieczność dostosowania przepisów roz. podz. nier.
do zasad określonych w:
48
art. 21 ust.1 pr. geod. i kart.; art. 26 i 27 u.k.w.h.oraz § 28 rozp. p.k.w. i z.d.
Wnioski de lege ferenda
W przypadku, gdy dane stanowiące podstawę przyjęcia granic do
podziału nieruchomości
nie spełniają obowiązujących standardów technicznych,
w zakresie numerycznego ich opisu jak i formatu danych,
(o którym mowa w § 61-62 i 85 ust. 2 rozp. ewid. gr. i bud.),
przyjęcie granic do podziału nieruchomości
winno być poprzedzone,
koniecznością wykonania odpowiednio, w zależności od istniejących
uwarunkowań, dodatkowych odrębnych czynności technicznych i
formalno-prawnych związanych z możliwością pozyskania tych
danych, w trybie określonym przepisami prawa.
u z a s a d n i e n i e:
Konieczność dostosowania przepisów roz. podz. nier.
do zasad aktualizacji baz danych określonych w rozp. ewid. grun. i bud.49
Powstaje pytanie
czy w przypadku, kiedy przyjecie granic do podziału musi być
poprzedzone koniecznością dokonania czynności związanych z:
1.
2.
3.
4.
wznowieniem znaków granicznych (…)
wyznaczeniem punktów granicznych (…)
ustaleniem granic w trybie rozdziału 6 pr. geod. i kart.
ustaleniem granic w trybie określonym przepisami wydanymi na
podstawie art.2 6 ust. 2 pr. geod. i kart.
i ich pomiarem celem określenia numerycznego opis granic i
położenia punktów granicznych (§ 85 ew. grun.i bud.)
– są to odrębne czynności za które należy pobrać stosowną opłatę,
czy też należą one do kategorii tych,
które są niezbędne do wykonania zgłoszonej pracy?
Załącznik Nr 1 do
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 19 lutego 2004 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie
informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
Dz.U. Nr 37, poz.333
(…)
9.2. Jeżeli w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej dotyczącej opracowań
wymienionych w tabelach I-VIII zachodzi konieczność wykonania również innych
opracowań wymienionych w tych tabelach jako niezbęde dla opracowania
"zasadniczego" czynności pomocniczych, wysokość opłaty ustala się tak jak dla
opracowania "zasadniczego".
9.3. Jeżeli w ramach jednego zgłoszenia pracy geodezyjnej wykonywane są różne
opracowania wymienione w tabelach I-VIII, wysokość opłaty ustala się dla
każdego opracowania odrębnie.
Procedura przyjęcia granic do podziału została ściśle określona
w § 6 rozp. podz. nier.
Przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi
następuje w wyniku badania dokumentów (…)
51
Zasady
przyjmowania granic
do
podziału nieruchomości
Dariusz
Felcenloben
Dariusz Felcenloben
Głogów, dnia 5 listopada 2012 r.

similar documents