Plik PPTX 1 MB - Regionalny Program Operacyjny dla

Report
„Środa z Funduszami dla…
przedsiębiorców”
- Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu -
dr Justyna Szybska - Lewandowska
Departament Programów Regionalnych
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
1
przedsiębiorca, bez względu na formę
prawną, który nie działa dla zysku lub
przeznacza go na cele statutowe i prowadzi
działalność służącą tworzeniu korzystnych
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
- to
Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na
wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz. U. nr 85,
poz. 719.
2
to instytucja non – profit lub przeznaczająca zysk na cele statutowe, zgodnie
z zapisami w statucie lub równoważnym dokumencie, działająca na terenie
Polski. Podmiot ten powinien posiadać bazę materialną, techniczną, zasoby
ludzkie i kompetencyjne, niezbędne do świadczenia usług na rzecz małych
i średnich przedsiębiorców
Pojęcie instytucji otoczenia biznesu jest niezwykle pojemne. Obejmuje
niemal wszystkie rodzaje podmiotów publicznych i prywatnych, które
bezpośrednio lub pośrednio mają związek z zakładaniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej. Ich działalność koncentruje się na świadczeniu
usług na rzecz przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich.
3
Polski system instytucji otoczenia biznesu jest bogaty zarówno od strony liczby
instytucji jak i ze względu na ich różnorodność. Wyróżnia się trzy główne grupy tych
instytucji:
• Ośrodki przedsiębiorczości – szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości
(często w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm
i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym;
• Ośrodki innowacji – szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości,
transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja
przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem;
• Instytucje finansowe – ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo
powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych
dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.
4
 40 parków technologicznych i 14
inicjatyw parkowych,
 29 inkubatorów technologicznych,
 73 akademickie inkubatory
przedsiębiorczości,
 58 inkubatorów przedsiębiorczości,
 69 centrów transferu technologii,
 10 sieci aniołów biznesu,
 86 lokalnych i regionalnych funduszy
pożyczkowych,
 55 funduszy poręczeń kredytowych,
 319 ośrodków szkoleniowo-doradczych.
W 2000 r. sektor IOB tworzyło 266
podmiotów, a w roku 2012 – już 821.
5
Wsparcie dla
instytucji
otoczenia
biznesu w
latach 2014 2020
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Pomorskiego
I OP
„Komercjalizacja
Wiedzy”
Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój
III OP „Wsparcie
innowacji w
przedsiębiorstwach”
II OP
„Przedsiębiorstwa”
Uzupełniająco także
beneficjenci OP 3, 4,
5, 6
6
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Pomorskiego 2014-2020
7
RPO WP 2014-2020
II OP „Przedsiębiorstwa”
Zakres wsparcia
• przedsięwzięcie strategiczne: stworzenie skoordynowanego systemu
wspierania eksportu w regionie
• nawiązywanie kontaktów gospodarczych z partnerami z zagranicy oraz
tworzenie wspólnej oferty rynkowej
• rozwój potencjału eksportowego pomorskich firm
• działania związane z promocją gospodarczą
Preferowane projekty
kompleksowe, partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy
sieciowej oraz wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz
inteligentnych specjalizacji regionu
Katalog beneficjentów
IOB, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, jst i ich jednostki
organizacyjne, przedsiębiorcy, klastry, organizacje pozarządowe, związki
i stowarzyszenia jst oraz spółki z udziałem jst, jednostki sektora finansów
publicznych posiadające osobowość prawną
Finansowanie
nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych
8
RPO WP 2014-2020
II OP „Przedsiębiorstwa”
Zakres wsparcia
• specjalistyczne usługi doradcze IOB, w tym: pośrednictwo prawne
i
finansowe
w
procesach
transferu
technologii,
know-how,
umiędzynarodowienia produktów i usług,
• wdrażanie usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz
przedsiębiorców przez IOB
Preferowane projekty
zapewniające kompleksową/zintegrowaną ofertę usług, partnerskie, w tym
wzmacniające współpracę sieciową, wpisujące się w realizację Porozumień
na
rzecz
inteligentnych
specjalizacji
regionu,
związane
z upowszechnianiem technologii i usług cyfrowych, uzgodnione w ramach
ZPT
Katalog beneficjentów
przedsiębiorcy, IOB, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
Finansowanie
nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych
9
RPO WP 2014-2020
II OP „Przedsiębiorstwa”
Zakres wsparcia
• promocja inwestycyjna regionu, kompleksowa
inwestycyjnych
• przygotowanie terenów inwestycyjnych
Preferowane projekty
wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji
regionu, ukierunkowane na przyciąganie inwestycji skutkujących wzrostem
zatrudnienia, uwzględniające wymogi kształtowania ładu przestrzennego
i niewpływające negatywnie na jakość przestrzeni oraz środowiska
(w zakresie infrastruktury), zlokalizowane na terenach obecnie lub dawniej
wykorzystywanych pod działalność gospodarczą, w tym zdegradowanych
przestrzennie i ekologicznie
Katalog beneficjentów
IOB, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
związki
i
stowarzyszenia
jednostek
samorządu
terytorialnego,
przedsiębiorcy
Finansowanie
nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych
obsługa
projektów
10
IOB jako beneficjent w pozostałych osiach RPO WP
OP 3 „Edukacja”
OP 4 „Kształcenie
zawodowe”
• dostosowanie kierunków
kształcenia zawodowego
do potrzeb gospodarki
• m.in. systemy
motywacyjne dla
uczniów, włączenie
pracodawców w proces
kształcenia
• dopasowanie programów
kształcenia praktycznego
na poziomie wyższym do
potrzeb gospodarki,
• preferowane projekty
wykorzystujące potencjał
IOB na potrzeby
kształcenia praktycznego
11
IOB jako beneficjent w pozostałych osiach RPO WP
OP 5 „Zatrudnienie”
• aktywizacja zawodowa,
mobilność przestrzenna,
poradnictwo zawodowe
• preferowane projekty
partnerskie instytucji rynku
pracy z m.in. IOB
• projekty wsparcia typu
„outplacement” oraz w
zakresie rozpoczynania
działalności gospodarczej
OP 6 „Integracja”
• Wspieranie inicjatyw
w zakresie rozwoju
podmiotów sektora
ekonomii społecznej
• preferowane projekty
partnerskie podmiotów
ekonomii społecznej z m.in.
IOB
12
Program
Operacyjny
Inteligentny
Rozwój
13
PO IR
II OP „Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”
Zakres wsparcia
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
• usługi proinnowacyjne instytucji otoczenia biznesu na rzecz MSP,
• zastosowane mechanizmy wsparcia wynikają z charakteru popytowego
i stanowią odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw realizujących działalność
B+R+I,
• usługi te będą świadczone według schematu: współpraca MSP
z akredytowaną instytucją otoczenia biznesu lub współpracy MSP
z instytucją nie posiadającą akredytacji.
14
PO IR
III OP „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Zakres wsparcia
Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
• umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw obszaru Krajowej
Inteligentnej Specjalizacji
• specjalistyczne usługi internacjonalizacji na rzecz innowacyjnych MSP
(m.in. coaching, mentoring, poszukiwanie zagranicznych inwestorów
kapitałowych i kontrahentów, wspieranie przedsiębiorstw w ubieganiu się
o realizację zamówień publicznych za granicą)
Katalog beneficjentów
przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, beneficjenci projektów
pozakonkursowych – podmioty publiczne lub państwowe osoby
prawne, wykazujące się odpowiednim potencjałem technicznym
i merytorycznym oraz doświadczeniem, odpowiadające za realizację
działań o charakterze pilotażowym i systemowym, których zadaniem
będzie
przede
wszystkim
opracowanie
szczegółowej
tematyki
instrumentu wsparcia, koncepcji jego realizacji oraz wybór ostatecznych
odbiorców wsparcia w procedurze konkurencyjnej, opartej na
przejrzystych i obiektywnych kryteriach
Obszar realizacji /
Finansowanie
cała Polska / Nie przewiduje się wykorzystania instrumentów finansowych.
15
Dziękuję za uwagę
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
www.pomorskiewunii.pl
16

similar documents