Nowa PP w szkole ponad.ppt

Report
Edward Krawczyński
Nowa Podstawa Programowa z informatyki
w rzeczywistości szkolnej
RODN „WOM” Katowice 2012
MENU
1. Odniesienia prawne
2. Interpretacja zapisów prawnych
3. Wymagania formalne od PN
Organizacja zajęć
Wymagania formalne od PN
Zasady oceniania
4. Monitorowanie podstawy programowe
5. Dane kontaktowe
1. Odniesienia prawne
http://isap.sejm.gov.pl/
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r.
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników
(DZ. U. 2009 Nr 89, poz. 730).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
(Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17) – zał. nr 2 str. 206 (II etap edukacyjny)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 204) - w załączniku 1 minimalne liczby godzin/przedmiot
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 442 - dotyczy I i III etapu edukacyjnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
2. Interpretacje zapisów prawnych (1/3)
Organizacja zajęć
Dotychczas można było wyjątkowo wybierać PN zatwierdzony przez MEN do starej PP
• Teraz nauczyciel musi przedłożyć dyrektorowi PN zgodny ze wszelkimi wymogami
prawnymi. Może go napisać sam (zwykle konieczna opinia doradcy metodycznego
lub nauczyciela) lub
• skorzystać PN oferowanego przez autorów podręczników – też musi posiadać
opinię pozytywną (załatwia to zwykle wydawca) – z reguły ograniczenia w jego
modyfikacji
• Aktualnie ( LO, T i ZSZ) - każda 1h/tydzień wymusza konieczność realizacji
nauczania merytorycznych zajęć - min. 30h godzin,
natomiast w SP: 2h/tydzień min. 65h godzin, 3h/tydzień min. 95 godzin –
odpowiada za to dyrektor i nauczyciel (w roku szkolnym jest max 38h).
• W tych obowiązkowych godzinach muszą być zrealizowane wszystkie zapisy PP –
musi to być wyróżnione w PN
• problemem mogą być merytoryczne zastępstwa (tylko takie wlicza się do tych
obowiązkowych godzin)
• PP dla jest ta sama dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych (LO, Technika i ZSZ)
- PN - powinny być dostosowane poziomu i kierunku kształcenia (problem …)
2. Interpretacje zapisów prawnych (2/3)
Wymagania formalne od PN
Poprawny PN musi zawierać, m.in. :
a. szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
b. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi
w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
c. opis założonych osiągnięć ucznia,
d. kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;
e. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania,
z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy
w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz
warunków, w jakich program będzie realizowany,
f. Odniesienia do obowiązującego uczniów podręcznika
g. Powinien być dostosowany do poziomu uczniów
– zasada stopniowania trudności, przystępności, łączenia
teorii z praktyką, …
Interpretacje zapisów prawnych (3/3)
zasady oceniania
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
(Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562)
Zasady realizacji wymogów rozporządzenia ustawodawca pozostawia
nauczycielom i dyrekcji szkoły.
Jednak należy to zrobić tak aby nadzór pedagogiczny (bezpośredni i
zewnętrzny), łatwo mógł stwierdzić, czy wszystkie formalne wymogi są
(z)realizowane.
Obecnie powszechnie rezygnuje się z Planu wynikowego (były problemy), na
rzecz:
•
•
•
szczegółowego Planu nauczania połączonego
z Wykazem wymagań na poszczególne oceny do poszczególnych bloków
programowych
wraz z odniesieniami do obowiązującego uczniów podręcznika
4. Monitorowanie podstawy programowej
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324 Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091681324
Szczególnie ważne są
Ewaluacja (4 rodzaje) – Kontrola - Wspomaganie (str. 12 709), a w
tym, m.in.
• Realizacja odniesień do wszystkich zapisów PP (Cele Kształcenie
i Treści nauczania)
• Wymagania na poszczególne oceny (zasady oceniania)
• Merytoryczne zastępstwa ( konieczność udokumentowania!)
• Spójność z inną dokumentacją (wpisy w dzienniku – PN i inne
dokumenty) i środkami dydaktycznymi.
Dane kontaktowe
Edward Krawczyński
 [email protected]
 601 444 070
Wymagania formalne
Zgodność z prawem autorskim
Przykład:
Wydawnictwo Szkolne PWN wyraża zgodę na
przedłożenie dyrektorowi szkoły programu
nauczania do przedmiotu Informatyka pod
następującymi warunkami:
………..
………..
………..

similar documents