TalentGame

Report
Projekt TalentGame
Metodyka i narzędzia badania predyspozycji
i zainteresowań zawodowych uczniów
Warszawa, maj 2011
Opis Projektu
• Projekt „TalentGame” – metodyka i narzędzia diagnozy
predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów
• Projekt europejski realizowany w ramach POKL na rzecz
Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowany ze środków
EFS - konkurs 4/POKL/3.4.3
• Nr projektu UDA-POKL.03.04.03-00-035/08-00
• Wartość projektu: 2,25 mln PLN (+ sponsoring zewnętrzny)
• Okres realizacji: 02.04.2009 – 31.03.2012
• Zasięg geograficzny: cała Polska
Partnerzy Projektu
Partnerzy projektu:
•
IDEA! Management Consulting – Lider Projektu
•
UseLab Sp. z o.o. – partner technologiczny
•
Frontier Sp. z o.o. – partner technologiczny
• W projekcie bierze udział kadra naukowa z wiodących uczelni w tym:
SWPS, SGH i UW.
Kadra naukowa Projektu
KLUCZOWE OSOBY
• Dr Jacek Zakrzewski - Kierownik Naukowy Projektu TalentGame wykładowca SWPS (psycholog i specjalista od teorii i praktyki
doradztwa zawodowego), ponad 15 lat doświadczeń na rynku
doradztwa personalnego i edukacji.
• Dr Aneta Brzezicka, koordynator Laboratorium Badań
Psychofizjologicznych i Eksperymentalnych SWPS, Instytut
Psychologii PAN, specjalizacja metodologia badań,
neurokogniwistyka
Kadra naukowa Projektu
KONSULTACJE METODOLOGICZNE
• Dr Anna Paszkowska-Rogacz - pracownik naukowy Zakładu Psychologii
Pracy i Doradztwa Zawodowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Łódzkiego, wykładowca SWPS, autorka 50 artykułów i 6 książek
poświęconych teorii i praktyce doradztwa zawodowego, współtwórca
uniwersyteckiego programu kształcenia doradców zawodowych na
zlecenie MIPS, doradca zawodowy
• Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek - adiunkt w Katedrze Rozwoju kapitału
Ludzkiego SGH (Szkoła Główna Handlowa) - specjalizacja metodyka
pomiaru i rozwoju kompetencji społeczno-psychologicznych,
• Dr Anna Marianowska - adiunkt w Katedra Edukacji Ustawicznej i
Andragogiki UW (Uniwersytet Warszawski), specjalizacja metodyka pracy
dydaktycznej
Czym jest TalentGame?
 TalentGame to jedno z najbardziej nowatorskich przedsięwzięć edukacyjnych
realizowanych na rzecz polskich dzieci i młodzieży.
 TalentGame to projekt innowacyjny na skalę europejską nie mający swojego
odpowiednika w innych krajach.
 TalentGame to projekt , który ma pomóc uczniom w poszukiwaniu i
rozwijaniu talentów oraz w podejmowaniu kluczowych wyborów życiowych.
 TalentGame to projekt, który pomoże promować doradztwo zawodowe w
Polsce, uświadamiać jego rolę i znaczenie.
Cele Projektu
 Stworzenie oraz masowe upowszechnienie innowacyjnego narzędzia
diagnozy zainteresowań i uzdolnień uczniów wraz z funkcją
generowania raportu dot. Preferencji i predyspozycji zawodowych
dziecka - narzędzia w postaci diagnostycznej gry komputerowej
„TalentGame”
 Stworzenie oraz masowe upowszechnienie innowacyjnej metodyki
doradztwa edukacyjno-zawodowego do zastosowania przez rodziców,
nauczycieli i doradców zawodowych, której elementem jest gra
komputerowa
 Poprawa samoświadomości uczniów w zakresie oceny własnych
predyspozycji zawodowych oraz wsparcie narzędziowe i
metodologiczne doradztwa zawodowego.
Grupy docelowe
Grupy docelowe:
 Uczniowie w trzech grupach wiekowych: 7+, 12+ i 16+
 Rodzice
 Nauczyciele, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi
oraz
 Instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe
 Szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Grupy docelowe wybrane zostały ze względu na realną potrzebę korzystania z
rozwiązań wspierających diagnozę predyspozycji i zainteresowań zawodowych
uczniów, zaangażowanie w proces doradztwa zawodowego.
Rezultaty Projektu
Rezultaty główne Projektu:
 Wystandaryzowane i znormalizowane komputerowe narzędzie
diagnostyczne TalentGame do badania predyspozycji zawodowych
uczniów (DVD)
 Materiały metodyczne „Mój Talent” wspomagające uczniów w
rozpoznawaniu własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych
 Materiały metodyczne „Doradztwo Zawodowe w praktyce”
wspomagające rodziców, nauczycieli i doradców zawodowych w
rozpoznawaniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.
Pozostałe rezultaty: artykuły prasowe, raporty z badań .
Działania w Projekcie
Najważniejsze działania realizowane w Projekcie:
 Opracowanie modeli metodycznych doradztwa zawodowego
 Badanie potrzeb, pretesty narzędzi
 Stworzenie prototypu narzędzia TalentGame
 Standaryzacja wstępna narzędzia TalentGame
 Produkcja narzędzia TalentGame
 Standaryzacja ostateczna narzędzia TalentGame
 Normalizacja narzędzia TalentGame
 Opracowanie finalne materiałów metodycznych
Koncept gry komputerowej
 Gra jest bardzo szeroko zakrojoną produkcją, łączącą elementy gry
komputerowej i filmu animowanego ze znormalizowanym narzędziem
diagnostycznym, zawierającą dodatkowe elementy edukacyjne. Tytuł gry:
„Tajemnice Aeropolis”.
 Inspirację do stworzenia konceptu gry stanowiła teoria typów
osobowości zawodowej Hollanda
 Fabuła gry ma charakter przygodowy i osadzona jest w konwencji
realistycznej. Uczeń/Gracz wędruje przez 6 światów, symbolizujących
różne nastawienia zawodowe. Podczas gry uczeń przeżywa pasmo
przygód, w trakcie których wykonuje zadania diagnostyczne (minitesty)
oraz poznaje swoje uzdolnienia w różnych dziedzinach i przejawach
życia.
Koncept gry komputerowej – cd.
 Po ukończeniu gry uczeń i jego rodzice będą mogli zapoznać się z
raportem nt. preferencji i predyspozycji, poziomu tzw. kluczowych
kompetencji ucznia. Będą też mogli poprosić o interpretację wyników
pedagoga lub doradcę zawodowego
 Istnieje możliwość udostępnienia doradcy zawodowemu „surowych
danych” ucznia
 Gra tworzona jest zgodnie z zasadami tworzenia narzędzi
psychometrycznych. Poddana została standaryzacji a będzie poddana
następnie normalizacji na grupie 1000 uczniów z całej Polski.
Raport z gry
 Po zakończeniu gry, gracz może wygenerować 2 wersje raportu :
skrócony feedback na ekranie (z możliwością drukowania) oraz
pełny raport w pdf do druku
 Raport zawiera opis preferencji oparty na wyborze światów
symbolizujących nastawienie zawodowe oraz opis
predyspozycji/kompetencji zawodowych na podstawie pomiarów
wyników minitestów
 badane zmienne w minitestach: kompetencje poznawcze (pamięć,
uwaga, zdolności językowe, zdolności analitycznego myślenia),
kompetencje społeczne, koordynacja wzrokowo-ruchowa,
wytrzymałość, zdolności muzyczne
Normalizacja narzędzia
 Zapraszamy doradców zawodowych z całej Polski do współpracy w
przeprowadzeniu normalizacji narzędzia TalentGame (ok. 12
osób).
 Terminy działań związanych z normalizacją narzędzia:
• 1-szy tydzień czerwca - spotkanie instruktażowe z doradcami
w Warszawie
• 2-gi tydzień czerwca – przeprowadzenie gry w szkołach
• 3-ci tydzień czerwca – podsumowanie wyników
• 4-ty tydzień czerwca – obliczenia
Normalizacja narzędzia – c.d.
 Organizacja działań związanych z normalizacją narzędzia:
• zaprosimy doradców do Warszawy na jednodniowy warsztat
instruktażowy
• zwracamy koszty podróży i zapewniamy catering w trakcie
warsztatu
• wyposażymy doradców w płyty z grą komputerową
• doradcy zorganizują wskazane grupy, które przetestują grę
• doradcy przekażą wyniki gry do Biura Projektu via Internet lub
przez kuriera (na koszt Projektu)
Przykłady z grafiki gry
Przykłady z grafiki gry
Koncept metodyki
 Opracowywana metodyka koncentruje się wokół dostarczenia rodzicom,
nauczycielom i doradcom zawodowym przewodnika zawierającego
praktyczne wskazówki jak krok po kroku pomóc uczniowi rozpoznać
własny Talent i pokierować dalszą edukacją i rozwojem zawodowym.
 Zawiera zalecenia dot. doradztwa zawodowego (DZ):
warunki prowadzenia DZ, kompetencje DZ, etapy DZ, stosowanie narzędzi
diagnostycznych, w tym narzędzia komputerowego TalentGame,
odpowiedzialność DZ
 Podejście metodyczne oparto na kompetencjach zawodowych, a nie na
klasyfikacji zawodów wg krajowych standardów kwalifikacji zawodowych.
Upowszechnianie rezultatów
 Masowa dystrybucja płyty DVD z bezpłatną grą komputerową – szkoły,
inserty do gazet
 Druk materiałów metodycznych
 Promocja w mediach, artykuły prasowe
 Bezpośrednie spotkania z kuratoriami, doradcami zawodowymi, organami
szkół
 Konferencje
Kontakt
Biuro Projektu:
Normalizacja narzędzia:
Hanna Łabęda - Menedżer Projektu
ww
Małgorzata Dąbrowska – Specjalista ds.
Promocji
IDEA! Management Consulting Sp. z o.o.
ul. Drużynowa 3/1
02-590 Warszawa
Tel: (22) 331 66 99
Fax: +48 (22) 331 66 94
[email protected]
[email protected]
Beata Salamończyk
Strona projektu: www.talentgame.pl
UseLab Sp. z o.o.
ul. Żurawia 26 lok. 10
00-515 Warszawa
Tel: (22) 863 20 71
Kom. 505 185 929
[email protected]
Strona projektu: www.talentgame.pl
Dziękujemy za uwagę
i
zapraszamy do współpracy

similar documents