Systém slovenských hlások

Report
Systém slovenských hlások
Hlásky:
Samohlásky
Dvojhlásky
Spoluhlásky
Krátke:
a, e, ä, i/y, o, u
Dlhé:
á, é, í/ý, ó, ú
ia, ie, iu, ô
Z hľadiska pravopisu:
Tvrdé:
d, t, n, l, k, g, h, ch
Mäkké:
ď, ť, ň, ľ, ž, š, č, dž, c, dz, j
Obojaké:
b, m, p, r, s, v, z, f
Podľa znelosti:
Znelé
párové:
b, d, ď, dz, dž, g, h, z, ž, v
Neznelé
párové:
p, t, ť, c, č, k, ch, s, š, f
Zvučné
(nepárové):
m, n, ň, l, ľ, r, j
Slabičné:
l, ĺ, r, ŕ
(sln-ko, vĺ-ča, mr-viť, vŕ-ba)

similar documents