Prezentacja - LINK >>>>

Report
Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny
2012/2013
Spis Treści
I. Stan organizacji i baza lokalowa
II. Demografia, liczba uczniów, realizacja
obowiązku szkolnego w poszczególnych
obwodach szkół.
III. Poziom nauczania- wyniki sprawdzianu
szóstoklasisty, wyniki egzaminu gimnazjalnego.
IV. Sukcesy uczniów
V. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na
rzecz uczniów i szkół: wyprawka szkolna,
młodociani, stypendia socjalne, zasiłki szkolne,
dożywianie
VI. Finansowanie zadań oświatowych
Stan organizacji
Publiczne Przedszkole Samorządowe
im. Armii gen. Andersa w Łubnicach
Zespół Szkół
im. Armii gen. Andersa
w Łubnicach
Dyrektor mgr Barbara Mażarska
Adres:
ul. Leśna 1
98-438 Łubnice
tel/fax (0-62) 78-47-020
Szkoła Podstawowa
im. Armii gen. Andersa w Łubnicach
Publiczne Gimnazjum
im. Armii gen. Andersa w Łubnicach
Stan organizacji
Zespół Szkół
w Dzietrzkowicach
Dyrektor mgr Marek Lis
Publiczne Przedszkole Samorządowe w
Dzietrzkowicach
Adres:
ul. Tysiąclecia 55 , Dzietrzkowice
98-438 Łubnice
tel. (0-62)78-47-611
Szkoła Podstawowa
w Dzietrzkowicach
Adres:
ul. Szkolna 1, Dzietrzkowice
98-438 Łubnice
tel. (0-62) 78-47-164
fax. 62-78-47-775
Stan organizacji
Zespół Szkół
w Wójcinie
Dyrektor mgr Sławomir Smolnik
Adres:
ul. Wieluńska 9, Wójcin
98-438 Łubnice
tel/fax (0-62) 78-47-313
Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Wójcinie
Szkoła Podstawowa
w Wójcinie
Baza lokalowa
Lp.
Nazwa
Szkoły
Sale
Lekcyjne
stołówki
1.
Publiczne Przedszkole
w Łubnicach
2
1
2.
Publiczne Przedszkole
w Dzietrzkowicach
3
1
3.
Publiczne Przedszkole
w Wójcinie
2
0
Razem
7
2
Baza lokalowa
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa
Szkoły
Szkoła
Podstawowa w
Łubnicach
Szkoła
Podstawowa
Dzietrzkowicach
Sale
Pracownie
Świetlice
Lekcyjne komputerowe
3
1
0
7
2
1
Szkoła
Podstawowa w
Wójcinie
8
2
0
Razem
18
5
1
Sale
gimnastyczne
1
Pomieszczenie
pełniące funkcję
sali gim.
Pomieszczenie
pełniące funkcję
sali gim.
3
Baza lokalowa
Publiczne
Gimnazjum
w Łubnicach
Razem
Sale
Sale
sale
Świetlica
lekcyjne komputerowe gimnastyczne
8
1
1
1
8
1
1
1
Demografia
Przyrost naturalny w Gminie Łubnice
wg. zameldowania na pobyt stały i czasowy
rocznik
ogółem
miejscowość
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Łubnice
13
12
16
21
15
14
19
27
137
Dz-ce
14
14
13
20
14
23
16
27
141
Wójcin
6
12
13
11
9
14
7
12
84
razem
33
38
42
52
38
51
42
66
362
Demografia - wykres
30
25
20
Łubnice
15
Dz-ce
Wójcin
10
5
0
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Liczba dzieci w przedszkolach
Przedszkole
Zespoły Szkół
roczniki
2011 2010 2009 2008 2007 2006
ogółem
Łubnice
0
0
4
14
8
10
36
Dz-ce
0
0
11
11
20
14
56
Wójcin
0
2
11
8
15
6
42
razem
0
2
26
33
43
30
134
Liczba dzieci w przedszkolach
25
20
15
Łubnice
Dz-ce
10
Wójcin
5
0
2011
2010
2009
2008
2007
2006
liczba dzieci w Przedszkolach na terenie Gminy Łubnice na przełomie
3 lat
rok szkolny
Zespół Szkół
wzrost/ (-) spadek
liczby dzieci w
oddziałach
przedszkolnych
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Łubnice
44
37
36
-8
Dz-ce
66
60
56
-10
Wójcin
32
29
42
10
razem
142
89
134
-8
Liczba uczniów w szkołach
podstawowych
Szkoła Podstawowa
Zespół
Szkół
Kl. I
Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V
Kl.VI
liczba
ogółem
oddziałów
Łubnice
22
17
11
0
0
0
3
50
Dz-ce
24
16
25
29
17
20
7
131
Wójcin
14
12
9
17
31
29
8
112
Razem
60
45
45
46
48
49
18
293
Liczba uczniów w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy
Łubnice na przełomie 3 lat
SP
rok szkolny
2010/2011 2011/2012 2012/2013
wzrost/ (-) spadek
liczby dzieci w
oddziałach SP liczby
dzieci
Łubnice
42
44
50
8
Dz-ce
Wójcin
147
104
140
105
131
112
-16
Razem
293
289
293
0
8
160
140
120
rok szkolny
2010/2011
rok szkolny
2011/2012
rok szkolny
2012/2013
100
80
60
40
20
0
Łubnice
Dz-ce
Wójcin
Liczba uczniów w Gimnazjum
liczba
uczniów
liczba
oddziałów
Klasa I
58
3
Klasa II
50
2
Klasa III
57
3
Razem
165
8
Liczba uczniów Gimnazjum
na przełomie 3 lat
Łubnice
165
160
155
150
145
140
Łubnice
2010/2011 2011/2012 2012/2013
rok szkolny
Gimnazjum- ogólna liczba uczniów na
przełomie 3 lat
rok szkolny
Łubnice
2010/2011 2011/2012
155
150
wzrost/ (-)
spadek
2012/2013
165
10
Kadra i system doskonalenia
zawodowego
• Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w
roku budżetowym 2012, zgodnie z wymogami prawa i
potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
Zespoły Szkół
dokształcanie, studia podyplomowe,
szkolenia
Łubnice
7 422,07 zł
Dz-ce
5 955,79 zł
Wójcin
7 235,17 zł
razem
20 613,03 zł
Kadra
Zespół Szkół w Łubnicach wg. SIO stan na 31 III 2013r.
ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
zatrudnieni
w pełnym
25
0
3
7
15
wymiarze
zatrudnieni
w niepełnym
wymiarze
liczba
osób
liczba
etatu
razem etaty
4
0
0
1
3
1,04
0
0
0,22
0,82
26,04
0
3
7,22
15,82
Kadra
Zespół Szkół w Wójcinie wg. SIO stan na 31 III 2013
ogółem
zatrudnieni
w pełnym
wymiarze
stażysta
kontraktowy mianowany dyplomowany
13
0
1
4
8
zatrudnieni liczba
w niepełnym
wymiarze
w tym etatu
2
0
2
0
0
1,19
0
1,19
0
0
razem etaty
14,19
0
2,19
4
8
Kadra
Zespół Szkół w Dzietrzkowicach
ogółem
zatrudnieni
w pełnym
wymiarze
zatrudnieni
w niepełnym
wymiarze
liczba
osób
stażysta kontraktowy mianowany
dyplomowany
15
0
3
4
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
3
4
8
liczba etatu
razem etaty
Kadra pedagogiczna na terenie
Gminy Łubnice
Zespoły Szkół na terenie Gminy Łubnice
ogółem
stażysta
53
0
7
15
31
liczba
osób
6
0
2
1
3
liczba etatu
2,23
0
1,19
0,22
0,82
55,23
0
8,19
15,22
31,82
zatrudnieni
w pełnym
wymiarze
zatrudnieni
w niepełnym
wymiarze
razem etaty
kontraktowy mianowany
dyplomowany
Kadra pedagogiczna w przeliczeniu
na 1 ucznia
średnio ilość
liczba uczniów
średnia
Zespół Szkół
dzieci/
przypadających na 1
ilość etatów
uczniów
etat nauczyciela
Łubnice
239,0
26,04
9,2
Dz-ce
194,8
15,00
13,0
Wójcin
142,0
14,19
10,0
Poziom nauczania
Liczba
uczniów
którzy
średnia
promocję
otrzymali
świadectwo
do
100% frekwencja stypendia za
z
następnej frekwen
wyniki w
wyróżnieniem
klasy
cji
nauce
Uczniowie którzy uzyskali w roku szkolnym
2012/2013
Zespoły
Szkół
liczba kół
i zajęć
pozalekcyjnych
19
100%
1-GIM
GIM-92,5%
SP-95,5%
10
GIM-29uczestniczyło-695
uczniów
SP-10- uczestniczyło
132 uczniów
Dzietrzkowice
27
100%
3
91,3%
23
20- uczestniczyło -327
uczniów
Wójcin
15
100%
3
93%
16
11- uczestniczyło 180
uczniów
Łubnice
Wyniki sprawdzianu
szóstoklasisty 2011/2012
Rok szkolny
Gmina
Gmina
Dzietrzk
owice
Powiat
Województwo
kraj
Wójcin
pkt
(maksymalna liczba pkt wynosi 40 pkt)
2008/2009
22,1
22,14
22,12
21,4
22,5
22,6
2009/2010
23,21
23,68
23,44
23,22
24,33
24,56
2010/2011
25,35
27,74
26,54
24,76
25,17
25,2
21,7
23,17
22,43
21,98
21,9
22,75
25,05
22,9
23,98
24,42
23,9
24,03
2011/2012
2012/2013
Wynik egzaminu
gimnazjalnego ZS Łubnice
część
humanistyczna
część
matematycznoprzyrodnicza
przedmiot
egzaminu
Łubnice
Powiat
Wieruszowski
Województwo
Łódzkie
H-H
60,30%
56,30%
58,00%
H-P
63,40%
60,00%
62,60%
M-M
54,60%
45,90%
48,50%
M-P
68,70%
59,60%
59,70%
A-P
67,60%
56,60%
63,00%
A-R
36,00%
39,00%
45,60%
język obcy
angielski
H-H- część humanistyczna z WOS i historią
M-M- część matematyczna
H-P część humanistyczna z j.polskim
A-P- j. anglielski
podstawowy
M-P- część przyrodnicza
A-R- j. angielski
rozszerzony
Sukcesy uczniówZS w Łubnicach
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
POWIATOWE:
Nagroda specjalna w VI Powiatowym Festiwalu „Piosenki z bajki”, adresowanym do
przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych.
4 wyróżnienia z nagrodami rzeczowymi za prace plastyczne w konkursie powiatowym: „Mój świat
bez śmieci”- z cyklu projektu pt.: „… otwórz oczy na świat”.
Konkurs recytatorski: „Poszli nasi w bój bez broni” - wyróżnienie
II miejsce w VI Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego w Łubnicach – Czytanie ze
zrozumieniem.
Konkurs Literacki - wiersz własny – II miejsce
Konkurs o Racjonalnym Żywieniu – I miejsce
III miejsce w Konkursie Wiedzy o Powstaniu Styczniowym
IV miejsce w projekcie- Powstanie Styczniowe na ziemi wieruszowskiej.
V miejsce w Konkursie PTTK w Dzietrzkowicach
III miejsce w IX Powiatowej Gimnazjadzie Matematyczno-Sportowej w Sokolnikach
Gimnazjada Unihokej chłopców- I miejsce
Sztafetowe biegi przełajowe 10x1000 m – I miejsce
Tenis stołowy – II miejsce
Piłka siatkowa chłopców – II miejsce
Piłka nożna chłopców – IV miejsce
Piłka nożna chłopców Coca-Cola Cup – III miejsce
Piłka nożna dziewcząt Coca-Cola Cup – VI miejsce
Piłkarska Liga Młodzieży – Memoriał im. Jana Lemanika – I miejsce chłopców
Sukcesy uczniów- ZS w Łubnicach
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
REJONOWE:
Sztafetowe biegi przełajowe 10x1000 m – II miejsce
Tenis stołowy – VII miejsce
Gimnazjada Unihokej chłopców – I miejsce
Międzypowiatowe Dyktando z Języka Angielskiego – II miejsce
WOJEWÓDZKIE:
Sztafetowe biegi przełajowe 10x1000 m – XI miejsce
Indywidualne biegi przełajowe 1500 m – XXVII miejsce
Gimnazjada Unihokej chłopców – I miejsce
OGÓLNOPOLSKIE:
Gimnazjada Unihokej chłopców – IV miejsce
Konkurs Matematyczny ALBUS – dwoje laureatów
Konkurs na Najlepszą Młodzieżową Gazetę Ekonomiczną – V miejsce
Konkurs Literacki „Siatkówka – sport, co łączy, a nie dzieli” – I miejsce i II miejsce
XI Konkurs Logopedyczny – konkurs plastyczny : Nasze piękne polskie słowa”– wyróżnienie dla uczniów
klasy II SP
MIĘDZYNARODOWE:
Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna Oxford-Plus – 2 laureatów VII stopnia
Sukcesy uczniów- ZS
w Dzietrzkowicach
W roku szkolnym 2012/2013 odbyły się następujące konkursy przedmiotowe, turnieje i zawody sportowe:
Uczniowie klasy VI uczestniczyli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
w Eliminacjach Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego i osiągnęli następujące
wyniki:
Drużyna nr 1 zajęła IV miejsce.
Drużyna nr 2 zajęła VI miejsce.
Mini piłka nożna- gminne rozgrywki ( chłopcy)
W konkursie matematycznym brali udział następujący uczniowie:
Klasa IV
I miejsce i III miejsce
Klasa VI – I i III miejsce
W tym roku szkolnym odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. W konkursie wzięło udział 12 osób. W
kategorii klas IV-tych I miejsce, III miejsce. –. W kategorii klas V-VI-tych I i II miejsce.
klasa III
Udział w Gminnym Konkursie z j. angielskiego
II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym
Sukcesy uczniów ZS
w Wójcinie
•
Konkurs plastyczny klas I-III „Rany Julek! Za co lubię Juliana Tuwima”
•
Etap Gminny: I i II miejsce
•
Etap wojewódzki- wyróżnienie
•
Gminny konkurs plastyczny klas I-III „Orkiestra widziana okiem dziecka”
•
I i III miejsce
•
Konkurs Ortograficzny I-III pod hasłem „Mistrz Ortografii”
•
I, II i III miejsce
•
Konkurs Matematyczny klas I-II
•
I, II, III miejsce
•
Turniej Bezpieczeństwa i Wiedzy o Ruchu Drogowym klas I- III „Jestem wzorowym pieszym”
•
GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS III- I i III miejsce
KONKURS PLASTYCZNY organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Wójcinie pod nazwą: Rany Julek! Za co lubię
Juliana Tuwima- III miejsce
KONKURS INFORMATYCZNY „LOGO SZKOŁY” I, II i III miejsce
TURNIEJ WIEDZY O OCHRONIE ŚRODOWISKA
•
Uczniowie klas I-III brali udział w turnieju o ochronie środowiska „Przyjaciel Ziemi”
•
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV-VI :II i III miejsce
Konkurs recytatorski
Konkursy z języka angielskiego:
•
V Gminny Konkurs Języka Angielskiego klas III- II i III miejsce.
•
Gminny Konkurs Matematyczny dla klas IV-VI, odbył się 4.06.2013r. w Szkole Podstawowej w
Dzietrzkowicach. Klasa IV-II m-ce; Klasa V: I, II i III m-ce, Klasa VI: II m-ce
•
Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem ,,Człowiek jako element przyrody”.
Klasa IV:II m-ce , Klasa V: II m-ce
•
Międzyszkolny Konkurs Religijny– I miejsce.
•
Dyplomy za osiągnięcia sportowe otrzymało 23 uczniów.
Stan realizacji zadań oświatowych
gminy na rzecz uczniów i szkół
1) Wyprawka szkolna
Wyprawka Szkolna
Nazwa JST GMINA ŁUBNICE
grupa
ZS Łubnice
ZS Wójcin
ZS
Dzietrzkowice
razem
uczniów
kwota
klasa I szkoła
podstawowa
klasa II szkoła
podstawowa
10
8
5
23
4 140,00 zł
2
3
4
9
1 620,00 zł
klasa III
szkoła podstawowa
5
2
5
12
2 160,00 zł
klasa IV
0
3
2
5
1 050,00 zł
Uczniowie
niepełnosprawni
0
2
1
3
630,00 zł
Razem:
17
18
17
52
9 600,00 zł
Stan realizacji zadań oświatowych
gminy na rzecz uczniów i szkół
2) młodociani
Liczba młodocianych którzy
ukończyli naukę zawodu:
Liczba
pracodawc
ów którzy
otrzymali
dofinanso
wanie
ogółem
24 mies.
36 mies.
14
19
9
10
w tym w cyklu
kształcenia :
Kwota jaką w
2012r.
Wysokość
wypłacono
dotacji
pracodawco pozyskanej w
m w ramach 2012r. od
Liczba decyzji dofinansowa Wojewody
negatywnych
nia
Łódzkiego
1
97 279,00 zł 97 279,00 zł
Stan realizacji zadań oświatowych
gminy na rzecz uczniów i szkół
3) stypendia socjalne, zasiłek szkolny
Lp.
1.
2.
Wyszczególnienie
Liczba wniosków
Liczba wniosków pozytywnie załatwionych ogółem
w tym odnoszących
się do uczniów:
Stypendium
szkolne
Zasiłek
szkolny
94
2
93
2
48
1
25
1
20
0
0
0
81 217,84
999,95
szkół podstawowych
gimnazjum
szkół
ponadgimnazjalnych
3.
innych
Nakłady finansowe (w zł)
Stan realizacji zadań oświatowych
gminy na rzecz uczniów i szkół
4) dowóz uczniów do szkół
2012/2013
uczniowie:
Uczniowie
dowożeni
Nakłady (w zł)
241
plan
106 945,00 zł
wykonanie
104 597,06 zł
Dożywianie uczniów
Liczba uczniów korzystających z posiłku
z czego
refundowanych
Przedszkole
śniadanie
z czego
refundowanych/
obiad
/dofinansowanych
dofinansowanych
Łubnice
36
3
36
3
Dzietrzkowice
56
5
56
5
Wójcin
21
3
42
13
Realizacja obowiązku przygotowania
przedszkolnego
Przedszkole
PPS
Łubnice
Dz-ce
Wójcin
Razem
liczba dzieci
spełniająca
obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego
5 -latki
8
20
13
41
6-latki
10
14
6
30
ogółem
18
34
19
71
Realizacja obowiązku szkolnego
Szkoła podstawowa
liczba uczniów podlegająca obowiązkowi szkolnemu
Gimnazjum
liczba uczniów podlegająca obowiązkowi
szkolnemu
SP i GIM
w szkole, w
obwodzie w
w innej szkole
której uczeń
mieszka
przez
uczęszczanie
Razem
do szkoły za
granicą
Łubnice
50
69
3
122
Dz-ce
109
9
2
120
Wójcin
58
6
1
65
Razem
217
84
6
307
w szkole, w
obwodzie w
w innej szkole
której uczeń
mieszka
165
5
przez
uczęszczanie
do szkoły za
granicą
4
Nie dotyczy
165
5
4
Finansowanie zadań
oświatowych
Wybrane
paragrafy z roku
budżetowy 2012
G
ZS Łubnice
SP
PPS
razem
wynagrodzenia i
1 201 291,40 zł 379 030,11 zł 154 322,44 zł 1 734 643,95 zł
jego pochodne
7 898,34 zł
0,00 zł
472,32 zł
8 370,66 zł
remonty
Materiały
dydaktyczne i
wyposażenie
opał
energia i woda
pomoce
usługi
razem
28 455,67 zł
3 596,99 zł
2 978,80 zł
35 031,46 zł
85 886,71 zł
14 249,85 zł
9 417,08 zł
7 126,00 zł
157,80 zł
1 939,69 zł
14 529,34 zł
2 778,04 zł
1 914 130,58 zł
85 886,71 zł
23 666,93 zł
9 223,49 zł
17 307,38 zł
Finansowanie zadań
oświatowych
Wybrane paragrafy z
roku budżetowego
2012
ZS Dzietrzkowice
SP
PPS
razem
901 905,49 zł
268 570,12 zł
1 170 475,61 zł
5 091,20 zł
4 749,24 zł
9 840,44 zł
Materiały
dydaktyczne i
wyposażenie
21 307,43 zł
18 096,23 zł
39 403,66 zł
opał
energia i woda
pomoce
usługi
razem
13 741,21 zł
10 627,78 zł
2 873,00 zł
5 960,38 zł
961 506,49 zł
9 644,72 zł
12 332,99 zł
3 144,02 zł
2 498,11 zł
319 035,43 zł
23 385,93 zł
22 960,77 zł
6 017,02 zł
8 458,49 zł
1 280 541,92 zł
wynagrodzenia i jego
pochodne
remonty
Finansowanie zadań
oświatowych
Wybrane paragrafy z
roku budżetowego
2012
wynagrodzenia i jego
pochodne
remonty
Materiały
dydaktyczne i
wyposażenie
opał
energia i woda
pomoce
usługi
razem
ZS Wójcin
razem
SP
PPS
933 016,50 zł
117 473,01 zł
1 050 489,51 zł
16 875,82 zł
141,45 zł
17 017,27 zł
30 096,26 zł
7 903,82 zł
38 000,08 zł
25 155,44 zł
13 268,05 zł
6 210,64 zł
17,54 zł
1 780,78 zł
9 308,40 zł
1 212,76 zł
1 027 738,01 zł
134 722,46 zł
25 155,44 zł
19 478,69 zł
1 798,32 zł
10 521,16 zł
1 162 460,47 zł
Finansowanie zadań oświatowych
w zespołach szkół rok budżetowy 2012
Zespoły Szkół
średnia
kwota
koszt
koszt
koszt
(z
ilość całkowitych roczny na 1 miesięczny dzienny na
wyłączeniem
uczniów wydatków
ucznia na 1 ucznia 1 ucznia
PPS)
Łubnice
Dz-ce
Wójcin
2 193 790,62
10 838,9 zł 903,24 zł
zł
1 571 032,64
136,4
11 517,8 zł 959,82 zł
zł
1 321 704,54
107,8
12 260,7 zł 1 021,73 zł
zł
202,4
29,70 zł
31,56 zł
33,59 zł
Finansowanie zadań oświatowych
- przedszkola, rok budżetowy 2012
Finansowanie zadań oświatowych
- szkoły podstawowe, rok budżetowy 2012
koszt
koszt
koszt
szkoły
średnia ilość kwota całkowitych
roczny na 1 miesięczny dzienny na
podstawowe uczniów
wydatków
ucznia na 1 ucznia 1 ucznia
Łubnice
46,4
423 585,00 zł
9 128,99 zł 760,75 zł
25,01 zł
Dz-ce
136,4
1 185 660,99 zł
8 692,53 zł 724,38 zł
23,82 zł
Wójcin
107,8
1 156 825,72 zł
10 731,22 zł 894,27 zł
29,40 zł
Finansowanie zadań oświatowych
gimnazjum- rok budżetowy 2012
Gimnazjum
średnia
ilość
uczniów
Łubnice
156
koszt
koszt
kwota
koszt
miesięcz dzienny
całkowitych roczny na 1
ny na 1
na 1
wydatków
ucznia
ucznia ucznia
1 552 682,39 zł 9 953,09 zł 829,42 zł 27,27 zł
Finansowanie zadań
oświatowych- JEDNORAZOWY DODATEK
UZUPEŁNIAJĄCY
Zestawienie wypłaconego JDU w latach 2009-2012
rok
ZS Wójcin
ZS Dz-ce
SP Łubnice
GIM Łubnice
razem
OGÓŁEM
z ZUS
2009
1 196,54 zł
2 294,74 zł
343,64 zł
2 436,96 zł
6 271,88 zł
7 360,43
2010
16 587,80
18 306,50 zł
zł
6 949,75 zł
21 761,62 zł 63 605,67 zł 74 694,90
2011
21 264,12
22 334,70 zł
zł
8 786,18 zł
33 888,37 zł 86 273,37 zł 101 298,27
2012
7 602,96 zł
7 933,16 zł 3 129,17 zł
12 446,08 zł 31 111,37 zł 37 159,69
Razem
48 079,82
49 440,70 zł
zł
19 208,74 zł 70 533,03 zł
187 262,29
zł
220 513,29
Zestawienie liczby etatów i uczniów
na przełomie lat
rok szkolny
2009/2010
liczba uczniów liczba
etatów
ZS
Łubnice
Dz-ce
Wójcin
Razem
242
215
141
598
25,94
16,00
14,00
55,94
2010/2011
liczba
liczba
uczniów etatów
243
213
136
590
26,34
14,00
14,00
54,34
2011/2012
liczba
liczba
uczniów etatów
231
200
134
565
26,12
14,39
14,50
55,01
2012/2013
liczba
liczba
uczniów
etatów
251
187
154
592
26,04
15,00
14,19
55,23
Finansowanie oświaty
• Prowadzenie przedszkoli oraz dowóz dzieci do szkół to
zadanie własne gminy, finansowane z jej budżetu.
Obszary w 100% finansowane ze środków Gminy Łubnice
Plan budżetu
oświaty
na 2012
wykonanie
budżetu
różnica między
planem a
wykonaniem
budżetu
przedszkola
783 400,00 zł
766 137,69 zł
17 262,31 zł
dowóz uczniów
106 945,00 zł
104 597,06 zł
2 347,94 zł
47 509,00 zł
37 414,61 zł
10 094,39 zł
937 854,00 zł
908 149,36 zł
29 704,64 zł
pozostała
działalność
Razem
Wnioski
ATUTY:
-
-
-
-
Zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców Gminy Łubnice w zakresie procesu kształcenia
młodego pokolenia i jego znaczenia w przyszłości ( zdobycie potrzebnych kwalifikacji, które
zwiększają konkurencyjność na rynku pracy),
Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli ZS z terenu Gminy Łubnice, które przekładają się
zwiększenie poziomu nauczania (57,61% zatrudnionych nauczycieli to nauczyciele dyplomowani),
rozszerzenie oferty edukacyjnej (liczne koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne ), otwarcie się
placówek oświatowych na rywalizację w zakresie zagadnień wynikających z programów nauczania,
zajęć sportowo- rekreacyjnych i pozaszkolnych.
Propagowanie i pielęgnowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży za sprawą inicjatyw
dyrektorów i nauczycieli poprzez organizację/udział w różnego rodzaju uroczystościach
patriotycznych.
Podejmowanie reorganizacji kadry nauczycielskiej w stosunku do zmian demograficznych i
warunków finansowych organu prowadzącego.
Wsparcie ze strony MEN-u współfinansowanie z organem prowadzącym zadań oświatowych w
stosunku do potrzeb dla rodzin o niskim dochodzie, bądź znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, losowej, rodzinnej (zasiłek szkolny, wyprawka szkolna)
Motywowanie i nagradzanie przez Radę Gminy w Łubnicach uczniów osiągających wysokie
wyniki w nauce poprzez przyznawanie stypendiów szkolnych.
- Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w finansowanych przez samorząd Gminy Łubnice
pozalekcyjnych formach spędzania czasu wolnego (np.MZS, zajęcia ruchowe, gry i zabawy)
Wnioski
-
-
SŁABOŚCI
Postępujący spadek liczby urodzeń w Gminie Łubnice, starzenie się
społeczeństwa.
Zagraniczna emigracja zarobkowa rodzin z terenu Gminy Łubnice.
Brak miejsc pracy, skutkujące odpływem miejscowej ludności (zwłaszcza
młodego pokolenia) i spadku atrakcyjności do stałego osiedlania się na
terenie Gminy Łubnice.
Brak jasnej, przejrzystej, konsekwentnej polityki MEN-u w stosunku do
organu prowadzącego oraz działalności placówek oświatowych (częste
zmiany regulacji prawnych)
Koniec
Dziękuję za uwagę 
mgr Patrycja Gaj
podinspektor ds. kadr i oświaty

similar documents