PRZEDSZKOLE NR 17

Report
PRZEDSZKOLE NR 17
- ogólne informacje
INSTYTUCJE NADZORUJĄCE PRACĘ PRZEDSZKOLA
PARTNERZY PRZEDSZKOLA NR 17
PRZEDSZKOLE NR 17
Obowiązujące Dokumenty Przedszkola:
- procedur, regulaminów, instrukcji, zasad etycznych, zarządzeń obowiązujących w ramach
kontroli zarządczej:
1. Dokumentacja organizacyjna
przedszkola:








Statut Przedszkola
Arkusz organizacji
przedszkola
Regulaminy min: pracy, Rady
Pedagogicznej , Rady
Rodziców ,
wynagradzania
pracowników , rekrutacji itp..
Procedury , instrukcje i
zasady : bhp,
bezpieczeństwa pobytu
dzieci i sporządzania
posiłków,itp
Uchwały
Zarządzenia






Ewidencje, Rejestry, Wykazy
Ocena ryzyka zawodowego
Szkolenia
System Informacji Oświatowej
Kodeks etyki zawodowej
pracowników
Dokumentacja HACCP
Strona BIP przedszkola i strona
internetowa
Instrukcja zarządzania systemem
informatycznym i ręcznym w
zakresie przetwarzania i ochrony
danych osobowych.
PRZEDSZKOLE NR 17
2. Dokumentacja przebiegu procesu nauczania:
 Dzienniki zajęć w przedszkolu
 Dzienniki zajęć dodatkowych
 Karty obserwacji
 Karty diagnozy rozwoju dziecka
 Plan nadzoru pedagogicznego i ewaluacji (wnioski,
podsumowania)
 Koncepcja pracy przedszkola
 Miesięczne plany pracy
 Zestaw programów nauczania
 Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
PRZEDSZKOLE NR 17
3.











Dokumentacja dotycząca bazy i warunków BHP:
Regulamin bezpieczeństwa i higieny
Księga obiektu - aktualne wpisy wyników przeglądów
Instrukcja przeciwpożarowa
Instrukcje obsługi urządzeń
Rejestr wypadków przy pracy i dokumenty powypadkowe
Rejestr wypadków wychowanków i dokumenty
powypadkowe
Rejestr chorób zawodowych
Dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości
Badania okresowe, szkolenia BHP i p.poż
Karty ogólnego instruktażu stanowiskowego
Karty oceny ryzyka zawodowego
PRZEDSZKOLE NR 17 –
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmieniająca ustawę o systemie oświaty (tj Dz. U z 2013r. poz. 827); Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (tj Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 – z późn.zm.);

Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61 poz. 624) z póź.zm;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkole,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (D . U z 2002 nr 23
poz. 225 z późn.zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2009 r. Nr 4 poz. 17)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69) z późn.zm);



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach (Dz. U z 1992 r. Nr 36, poz.155) z późn.zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych
przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn.zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do
publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych
zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U z 2010 r. Nr 57, poz. 362
z późn.zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz. U z 2010 r. Nr 97, poz. 624)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r.w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U z 2009 r. Nr 89, poz. 730)

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U z 1991 r. Nr 120,
poz. 526 z późn.zm.)
PRZEDSZKOLE NR 17 –
WYBRANE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZEDSZKOLA



























Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 255).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2004 r. nr 49 poz. 463 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. nr 152 poz. 1223)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 128 poz. 861 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14 poz. 114 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2006 r. nr 43 poz. 293 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 38 poz. 207 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. 20 poz. 103 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010
r. nr 97 poz. 624)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2007 r. nr 56 poz. 372).
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458, z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. nr 50 poz. 398, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. nr 160 poz. 1080 ).
Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z
2008 r. nr 145 poz. 917 ).
Ustawa z dnia 22.05.09 o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. nr 99, poz. 825).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. z 2009 r. nr 105 poz. 870)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 105 poz. 869)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r nr 157, poz. 1240).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r nr 157, poz. 1241).
Organ Prowadzący
Organ Nadzorujący
Dyrektor
Instytucje
wspierające
Instytucje
kontrolujące
Rada Rodziców
Pion dydaktyczno – wychowawczy
Pion administracyjno – obsługowy
Rada Pedagogiczna
sekretarka
intendent
PedPedagogiczna
Inspektor
ds. BHP
nauczyciele grup
woźne
Pomoc
nauczyciela
Grupa
I
Grupa
II
Grupa
III
Grupa
IV
Specjaliści:
Logopeda
Psycholog
Terapeuta SI
kucharka,
pomoc
kuchenna
Pracownicy do
prac ciężkich
PRZEDSZKOLE NR 17
ZADANIA DO PRACY
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Chcemy być silni i zdrowi
PRZEDSZKOLE NR 17
PRZEDSZKOLE NR 17 – PLAN
FINANSOWY
PRZEDSZKOLE NR 17
NOWA STRONA WWW
PRZEDSZKOLE NR 17 – NASZE PLANY
PRZEDSZKOLE NR 17 – NASZE PLANY
WSZYSTKICH RODZICÓW
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

similar documents