statut

Report
Statut aktem prawa
wewnętrznego przedszkola
opr. D. Janiszewska WOM,
Gorzów Wlkp., marzec 2012
Regulacje prawne
Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu
szkoły:
 przepisy ustawy 7 września 1991r. o systemie oświaty
• rozporządzenie MEN z 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola i
publicznych szkół
Prawo oświatowe
• wszystkie akty prawne rangi ustawy i rozporządzenia
regulujące system oświaty tworzą zbiór przepisów
określanych prawem oświatowym
• statut - zbiór przepisów regulujących strukturę,
zadania i sposób działania instytucji albo organizacji
Statut
• statut musi być zgodny z przepisami ustaw i aktów
prawnych wydanych na ich podstawie
• statut jest przepisem ogólnym i powinien być
dokumentem ponadczasowym
• powinien być tak napisany, aby było w nim jak
najwięcej delegacji do regulaminów, uchwał,
zarządzeń dyrektora, które stanowią przepisy
wykonawcze w przedszkolu i szkole
Statut
• pierwszy statut nadaje szkole/placówce (i podpisuje akt
założycielski) jednostka samorządu terytorialnego
(art. 58 ust. 6 ustawy o systemie oświaty)
• projekt statutu placówki albo jego zmian przygotowuje rada
pedagogiczna i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły/
placówki
(art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty)
• w szkołach lub placówkach, w których rada szkoły/placówki
nie została powołana, zadania rady wykonuje rada
pedagogiczna
(art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty)
Statut
• statut szkoły lub placówki publicznej jest dokumentem, który
powinien być powszechnie dostępny
• ustawowym obowiązkiem jest publikowanie statutu według
stanu aktualnego
• najlepszą i najskuteczniejszą formą publikacji, oprócz
dostępnych wydruków w sekretariatach, pokojach
nauczycielskich i bibliotekach, jest strona internetowa
szkoły/placówki
Nowelizacja statutu
W świetle Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki
prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908) zmiana
uchwały lub zarządzenia (odpowiednio statutu,
regulaminu) polega na:
 uchyleniu niektórych przepisów,
 zastąpieniu niektórych przepisów przepisami o innej
treści lub brzmieniu,
 dodaniu do niej nowych przepisów.
Nowelizacja statutu
zmiany w statucie - tryb postępowania:
• rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo
jego zmian i przedstawia radzie szkoły/placówki
• rada szkoły/placówki uchwala statut (w szkołach/
przedszkolach, w których taka rada nie została
powołana zadania rady wykonuje rada
pedagogiczna)
• znowelizowany statut zostaje udostępniony
wszystkim zainteresowanym
Nowelizacja statutu
 wprowadzając zmianę (nowelizację) należy wskazać
podstawę prawną jej podjęcia
 obowiązek nowelizowania statutu wynika z art. 60
ust. 3 ustawy o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 w akcie zmieniającym należy określić datę
obowiązywania zmian (czyli wejścia zmian w życie)
Nowelizacja statutu
• Zmieniany przepis przytacza się w pełnym nowym brzmieniu,
choćby zastępowano w nim, dodawano albo eliminowano
tylko jeden wyraz. Jeżeli do tekstu statutu, regulaminu,
uchwały lub zarządzenia dodaje się nowe paragrafy,
zachowuje się dotychczasową numerację, dodając do numeru
nowego paragrafu małą literę alfabetu łacińskiego,
co wyraża się zwrotem:
„Po paragrafie 7 dodaje się paragraf 7a w brzmieniu:
Nowelizacja statutu
Dokonując nowelizacji statutu placówki należy przestrzegać zasad:

zmian w statucie szkoły dokonuje się w drodze odrębnej uchwały zmieniającej,

nowelizacja statutu nie powinna naruszać dotychczasowej struktury statutu, tzn.
nie powinna ulec zmianie dotychczasowa numeracja i kolejność paragrafów,

każdy znowelizowany paragraf statutu ujmuje się w odrębny punkt,

jeżeli w jednym paragrafie dokonuje się kilku zmian, to każdą z tych zmian
oznacza się odrębną literą,

dodając nowy paragraf (ustęp lub punkt)) do dodanego paragrafu, zachowując
dotychczasową numerację należy dodać literę (np. § 12a, § 7b),

w przypadku dodawania paragrafu (ustępu lub punktu) po ostatnim z
dotychczasowych, nadaje mu się kolejny numer,

dodanie słowa lub zmiana słowa w jednostce redakcyjnej (paragrafie, ustępie,
punkcie, literze, tiret) powoduje, że nadaje się tej jednostce redakcyjnej nowe
brzmienie.
Nowelizacja statutu
• tekst jednolity to tekst aktu prawnego
uwzględniający wszelkie zmiany, jakie w nim zaszły
od chwili ogłoszenia bądź od ogłoszenia jego
ostatniego tekstu jednolitego. Sporządzenie tekstu
jednolitego ma na celu ułatwienie posługiwania się
tekstem aktu prawnego w sytuacji, kiedy akt prawny
był często nowelizowany lub dokonano w nim wielu
zmian
Nowelizacja statutu
• tekst ujednolicony nie jest aktem prawnym,
ponieważ nie jest uchwalany w trybie przewidzianym
dla aktu normatywnego. Przyjmuje się, że może on
być opracowywany po każdej zmianie aktu
prawnego, jeżeli zachodzi taka potrzeba,
• należy pamiętać, że podstawowym tekstem aktu
prawnego jest zawsze tekst nadany. Powołujemy się
zawsze na akt pierwotny i zmiany do niego lub na
tekst jednolity, jeżeli został ogłoszony. Nie
powołujemy się natomiast na tekst ujednolicony.
Nowelizacja statutu
• tekst statutu ujednolica się w celu ułatwienia
korzystania z tego dokumentu
• tekst ujednolicony statutu nie jest nowym aktem
prawnym
• przy powoływaniu się na dany statut, czy też przy
wprowadzaniu kolejnych zmian, należy odnosić się
do pierwotnej jego wersji oraz zmian dokonanych w
drodze uchwał zmieniających
Zasady redakcyjne
• polskie prawo nie stanowi, jaką formę redakcyjną
powinny mieć akty prawne niższe rangą od aktów
wykonawczych do ustaw
• przy opracowywaniu aktów prawnych należy się
wspierać rozwiązaniami zawartymi w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku
w sprawie zasad techniki prawodawczej
(Dz. U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908).
Zasady redakcyjne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
podstawową jednostką redakcyjną uchwały lub zarządzenia jest paragraf [§],
każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny paragraf,
paragraf powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy,
jeżeli samodzielną myśl wyraża kilka zdań (zespół zdań) paragraf dzielimy
na ustępy [1. 2.],
podział na ustępy stosuje się również wtedy, gdy między zdaniami wyrażające
samodzielne myśli występują powiązania treściowe (nie na tyle, aby wydzielić w
następny paragraf),
w obrębie ustępu lub paragrafu można wyodrębnić wyliczenia ( punkty) [1) 2)],
po wprowadzeniu do wyliczenia, zdania rozpoczyna się małymi literami, kończy się
średnikiem, a ostatni punkt kropką,
w obrębie punktów można dokonać kolejnego wyliczenia wprowadzając litery
[a, b]
w przypadku, gdy zabraknie liter, stosuje się oznaczenie najpierw dwuliterowe, a
następnie wieloliterowe , [ a), b)….z), za), zb)...zz) ],
w obrębie liter można dokonać kolejnego wyliczenia, wprowadzając tiret [ - ]
Zasady redakcyjne
• tiret jest to najmniejsza możliwa jednostka
redakcyjna aktu prawnego,
• każde tiret kończy się przecinkiem, a ostatnie
przecinkiem, średnikiem albo kropką,
• przy powoływaniu tiret oznacza się wyrazem „tiret”
i wyrażonym słownie numerem porządkowym tego
tiret
Zasady redakcyjne - przykład
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 2.
1. Cele przedszkola.
1) Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i
kształcące.
2) Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i
edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości,
3) Cele szczegółowe przedszkola:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej
edukacji,
b) budowania systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby
lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej:
- w trudnych warunkach,
- w nowej sytuacji…….
Zasady redakcyjne
•
•
•
•
Najczęściej popełniane błędy techniczne przy tworzeniu
dokumentów wewnątrzszkolnych:
niezachowywanie kolejności jednostek redakcyjnych
(paragrafów) w obrębie całego aktu
(np. kolejność paragrafów zachowana jest tylko w ramach
danego rozdziału),
stosowanie punktorów np. kropek, gwiazdek, myślników itp.
zamiast właściwych jednostek redakcyjnych,
nieprawidłowe lub niepełne nazewnictwo aktów prawnych,
np. „Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.”
Treść statutu
Statut szkoły publicznej powinien określać w szczególności:
(art. 60 ust. 1 ustawy o systemie oświaty)
 nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania,
 organ prowadzący szkołę lub placówkę,
 organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje
 organizację szkoły lub placówki,
 zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub
placówki,
 zasady rekrutacji uczniów,
 prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których
uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.
Uchwały, zarządzenia
Podstawą wydania uchwały lub zarządzenia jest
przepis prawny, który:
• upoważnia dany organ do uregulowania określonego
zakresu spraw,
• wyznacza zadania lub kompetencje danego organu.
Przykładowy tekst uchwały
Przykładowy tekst uchwały wprowadzającej zmiany
do statutu
• Preambułę uchwały rady pedagogicznej w sprawie
uchwały o zmianach w statucie szkoły należy
rozpocząć od słów:
• Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty, w związku z
art. 52 ust. 2...
Przykładowy tekst uchwały
Uchwała nr 3/09/12 rady pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr ….
w ............... z dnia………. w sprawie zmian w statucie przedszkola.
Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty rada pedagogiczna Miejskiego
Przedszkola Nr ………… w ............... postanawia:
§ 1. Wprowadzić do statutu Miejskiego Przedszkola Nr …………. w .... .……
zmiany, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ....... .
przewodniczący rady pedagogicznej
Przykładowy tekst uchwały
Uchwała nr 4/09/12 rady pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr ….
w ............... z dnia …….roku w sprawie zmian w statucie przedszkola.
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 6 statutu Miejskiego Przedszkola nr… w
...wprowadza się co nastepuje:
§ 1. W statucie Miejskiego Przedszkola nr… w ………..wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący”;
2) w § 13:
a) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanków oraz
analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
b) w pkt 5 skreśla się lit. a;
4) w § 21 w ust. 4 skreśla się pkt 5;
4) w § 20 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„2. Rada rodziców opiniuje w szczególności:”
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
przewodniczący rady pedagogicznej
Decyzje kierownicze
 decyzja w sprawie przyjęcia do przedszkola
dziecka, które ukończyło 2,5roku
 decyzja w sprawie skreślenia dziecka z listy
wychowanków
 decyzja powinna mieć formę pisemną
Dziękuję za uwagę
www.womgorz.edu.pl

similar documents