pobierz - Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Report
KONTRAKTOWANIE
ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
na rok 2014 i lata następne
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE
I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
AGENDA:
o Akty prawne
o Wymagania
o Kryteria oceny ofert
o Postępowania - obszary
o Pytania
2
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Akty prawne
3
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1480)
• Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
• Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia
kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
z późniejszymi zmianami.
4
Wybrane akty prawne istotne w procesie
kontraktowania i realizacji umów w rodzaju SPO :
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)
• Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 28, poz. 145)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
medycznymi
(Dz. U. z 2010 r. Nr 139, poz. 940)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1545)
5
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Wymagania
6
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1480)
o
o
wykaz gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej
wymagane warunki do ich realizacji
7
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Wykaz gwarantowanych świadczeń opieki
zdrowotnej
Świadczenia gwarantowane są realizowane
w warunkach:
1) stacjonarnych;
2) domowych.
8
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach
stacjonarnych realizowane są w :
- zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych,
- zakładach opiekuńczych dla pacjentów wentylowanych
mechanicznie,
- zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia
18. roku życia,
- zakładach opiekuńczych dla pacjentów wentylowanych
mechanicznie.
Zakłady opiekuńcze to: zakłady opiekuńczo-lecznicze
i pielęgnacyjno-opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).
9
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach domowych
są realizowane przez:
- zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych
wentylowanych mechanicznie,
- zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży
wentylowanych mechanicznie,
- pielęgniarską opiekę długoterminową domową.
10
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Świadczenia gwarantowane w stacjonarnych zakładach opiekuńczych
obejmują:
1) świadczenia udzielane przez lekarza;
2) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
3) rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną
w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego
oraz usprawnienia ruchowego;
4) świadczenia psychologa;
5) terapię zajęciową;
6) leczenie farmakologiczne;
7) leczenie dietetyczne;
8) zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym określone w załączniku nr 1
do rozporządzenia stosowane przy udzielaniu świadczeń
gwarantowanych w zakładzie opiekuńczym;
9) edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy
i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji
w warunkach domowych.
11
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń
gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia
świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
1) badania diagnostyczne;
2) leki.
12
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Świadczenia gwarantowane zespołów domowej opieki dla wentylowanych mechanicznie
obejmują:
1) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową,
wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej, świadczenia opieki
zdrowotnej udzielane przez lekarza, pielęgniarkę oraz fizjoterapeutę,
2) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową,
wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas trwania
wynosi powyżej 16 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez
lekarza, pielęgniarkę oraz fizjoterapeutę,
3) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową,
wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas trwania
wynosi od 8 do 16 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez
lekarza, pielęgniarkę oraz fizjoterapeutę;
4) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową,
wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas trwania
wynosi poniżej 8 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza
i pielęgniarkę;
5) badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach
domowych, w szczególności:
a) badania obrazowe, w tym RTG i USG – w pełnym zakresie,
b) badania równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych
w arterializowanej krwi kapilarnej.
13
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Świadczenia gwarantowane w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
domowej obejmują:
1) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
2) przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki
i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie
radzenia sobie z niesprawnością;
3) świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
4) edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
5) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych
z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
6) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy
w domu
14
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Kody resortowe komórek organizacyjnych
zakład
zespół
zespół
pielęgnacyjnozakład pielęgnacyjnodługoterminowej
długoterminowej
pielęgniarska
opiekuńczy/zakład
opiekuńczy/zakład
opieki domowej dla opieki domowej dla
opieka
opiekuńczo-leczniczy
opiekuńczo-leczniczy
pacjentów
dzieci
długoterminowa
dla dzieci i młodzieży
w tym dla wentylowanych
wentylowanych
wentylowanych
domowa
w tym dla
mechanicznie
mechanicznie
mechanicznie
wentylowanych
mechanicznie
2140
2141
2142
5160/5170
*/ ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 201 2r. poz. 594)
5161/5171
15
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Wymagane warunki do realizacji gwarantowanych
świadczeń opieki zdrowotnej
Załącznik nr 4
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej
16
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Wymagania dotyczą:
- liczby i kwalifikacji personelu,
- sprzętu medycznego i pomocniczego,
- warunków lokalowych,
- innych warunków udzielania świadczeń
gwarantowanych.
17
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
personel
lekarze
pielęgniarki
zakład
zakład
zespół
zespół
zakład
pielęgnacyjnozakład
pielęgnacyjnodługoterminowej długoterminowej
pielęgniarska
pielęgnacyjnoopiekuńczy/zakład
pielęgnacyjnoopiekuńczy/zakład
opieki domowej opieki domowej
opieka
opiekuńczy/zakład
opiekuńczoopiekuńczy/zakład
opiekuńczodla pacjentów
dla dzieci
długoterminowa
opiekuńczoleczniczy dla dzieci
opiekuńczoleczniczy dla
wentylowanych wentylowanych
domowa
leczniczy dla dzieci
i młodzieży
leczniczy
wentylowanych
mechanicznie
mechanicznie
i młodzieży
wentylowanych
mechanicznie
mechanicznie
X
X
X
nie dotyczy
1 etat na 35 łóżek
X
1 etat na 6
pacjentów w
środowisku lub 12
pacjentów pod
jednym adresem
wg norm
zatrudnienia
1 etat na 35 łóżek 1/8 etatu na 1 łóżko 1/8 etatu na 1 łóżko
wg norm
zatrudnienia
2 etaty na 35 łóżek 2 etaty na 35 łóżek
+ 1/4 etatu na 1
+ 1/4 etatu na 1
łóżko dla pacjentów łóżko dla pacjentów
skala O
skala O
1/2 etatu na 35
1/2 etatu na 35
łóżek
łóżek
wg norm
zatrudnienia
wg norm
zatrudnienia
1/4 etatu na
1 łóżko
1/4 etatu na
1 łóżko
1/2 etatu na 35
łóżek
1/2 etatu na 35
łóżek
fizjoterapeuci
X
X
nie dotyczy
psycholodzy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
logopedzi
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
brak parytetu
wg potrzeb
brak parytetu
wg potrzeb
brak parytetu
wg potrzeb
brak parytetu
wg potrzeb
nie dotyczy
1/2 etatu na 35
pacjentów
uczestniczących w
terapii
1/2 etatu na 35
pacjentów
uczestniczących w
terapii
1/2 etatu na 35
pacjentów
uczestniczących w
terapii
1/2 etatu na 35
pacjentów
uczestniczących w
terapii
terapeuci
zajęciowi
opiekun
medyczny
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
brak parytetu brak parytetu brak parytetu brak parytetu dopuszcza się
dopuszcza się
dopuszcza się
dopuszcza się
możliwość realizacji możliwość realizacji możliwość realizacji możliwość realizacji
świadczeń
świadczeń
świadczeń
świadczeń
18
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje
a) w zakładach opiekuńczych:
– przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów
nie mniej niż 2 razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie
potrzeby – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu
przeliczeniowego na 35 łóżek (równoważnik 1 etatu
przeliczeniowego na 35 łóżek), przy czym w wymiarze tym
uwzględnia się cząstkowe etaty przeliczeniowe lekarza
specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny
rodzinnej, lub geriatrii, lub gerontologii oraz zapewnienie
konsultacji specjalistycznych przez co najmniej lekarza specjalistę
psychiatrii oraz neurologii,
19
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje
b) w zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku
życia:
– przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż 2
razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby – udziela świadczeń
w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek (równoważnik
1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek), przy czym w wymiarze tym uwzględnia
się cząstkowe etaty przeliczeniowe:
– lekarza specjalisty w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach
narządów ruchu, pediatrii, lub
– lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji,
lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji
w chorobach narządów ruchu, pediatrii, lub
– lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: neurologii, rehabilitacji
medycznej, pediatrii,
20
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje
c) w zakładach opiekuńczych dla świadczeniobiorców wentylowanych
mechanicznie:
– przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż 2
razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby – udziela świadczeń
w łącznym wymiarze 1/8 etatu przeliczeniowego na 1 łóżko (równoważnik 1/8
etatu przeliczeniowego na 1 łóżko), przy czym w wymiarze tym uwzględnia się
cząstkowe etaty przeliczeniowe:
– lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji,
lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej,
lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu,
neurologii, chorób płuc lub
– lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii lub
anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji,
lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji
w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc, lub
– lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i intensywnej
terapii, rehabilitacji medycznej, neurologii, chorób płuc,
21
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje
– w opiece nad dziećmi i młodzieżą - oprócz wymagań
wymienionych w tiret pierwsze – dodatkowo udziela
świadczeń, w ramach cząstkowego etatu przeliczeniowego,
lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub lekarz ze
specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, lub lekarz
w trakcie specjalizacji z dziedziny pediatrii,
22
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje
Zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci
wentylowanych mechanicznie
a) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub
anestezjologii i intensywnej terapii lub
b) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub
anestezjologii i intensywnej terapii i neurologii lub chorób płuc, lub
c) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub
anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz ze specjalizacją I stopnia w
dziedzinie: anestezjologii, lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii
i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub
d) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub
anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny:
anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub
e) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub
anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub
lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub lekarz w trakcie
specjalizacji z dziedziny pediatrii - dotyczy opieki nad dziećmi i młodzieżą;
23
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, pielęgniarki : kwalifikacje
a) w zakładach opiekuńczych – z ukończoną specjalizacją lub kursem
kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa
przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego,
lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub
pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego,
lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub kursem specjalistycznym w zakresie
opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów;
w opiece nad świadczeniobiorcami wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo
udziela świadczeń pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie
pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie,
lub ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych
specjalizacji lub kursów – łącznie 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek
udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy,
24
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, pielęgniarki : kwalifikacje
b) w zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
– z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki
długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub
pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego,
lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub
kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie
odbywania tych specjalizacji lub kursów; w opiece nad świadczeniobiorcami
wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo udziela świadczeń pielęgniarka,
która ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania dziecka
wentylowanego mechanicznie, lub ze specjalizacją lub kursem
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów łącznie 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego
świadczeniodawcy;
25
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, pielęgniarki : kwalifikacje
Zespół długoterminowej opieki domowej dla
pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie
pielęgniarka: z rocznym doświadczeniem zawodowym oraz
ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki lub opieki paliatywnej, lub opieki
długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych
i niepełnosprawnych, lub kursem specjalistycznym w zakresie
opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta dorosłego
wentylowanego mechanicznie, lub pielęgnowania dziecka
wentylowanego mechanicznie, lub w trakcie tych specjalizacji
lub kursów;
26
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, pielęgniarki : kwalifikacje
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
Pielęgniarka: z ukończoną specjalizacją lub kursem
kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej,
lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa
rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub
pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa
pediatrycznego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego, lub
pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub kursem
specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie
tych specjalizacji lub kursów.
27
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
UWAGA!
Personel – wymagania, pielęgniarki
W przypadku wykazywania w ofercie pielęgniarek,
będących w trakcie uzyskiwania wymaganych kwalifikacji
należy wskazać kompetencję o kodzie:
0303 - pielęgniarka w trakcie szkolenia
specjalizacyjnego/kursu kwalifikacyjnego/kursu
specjalistycznego
28
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
SPRZĘT
Stacjonarne zakłady opiekuńcze:
Wymagany sprzęt przeliczany na każde rozpoczęte 17 łóżek
np. wymagane inhalatory – 1 sztuka na każde rozpoczęte 17
łóżek - w przypadku posiadania 35 łóżek w ofercie należy
wykazać 3 inhalatory.
29
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
SPRZĘT
Świadczenia zespołu długoterminowej opieki
domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych
mechanicznie
Wymagany sprzęt przeliczany na każdego świadczeniobiorcę
(część wskazanego sprzętu znajduje się w miejscu pobytu
świadczeniobiorcy)
np. wymagane respiratory – 1 sztuka dla każdego
świadczeniobiorcy - w przypadku deklarowania w ofercie
możliwości realizacji świadczeń na rzecz 3 pacjentów należy
wykazać 3 respiratory z wymaganymi cechami.
30
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Wymagana dostępność komórek organizacyjnych
zakład
zakład
pielęgnacyjnopielęgnacyjnopielęgniarska
opiekuńczy/zakład
opiekuńczy/zakład
opieka
opiekuńczoopiekuńczodługoterminowa
leczniczy dla dzieci i
leczniczy w tym dla
domowa
młodzieży w tym dla
wentylowanych
wentylowanych
mechanicznie
mechanicznie
zespół
długoterminowej
opieki domowej
dla pacjentów
wentylowanych
mechanicznie
zespół
długoterminowej
opieki domowej
dla dzieci
wentylowanych
mechanicznie
24/godziny 7 dni
w tygodniu
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
od 8:00 do 20:00
24/godziny 7 dni oraz w soboty i dni
w tygodniu
ustawowo wolne
od pracy –
w medycznie
uzasadnionych
przypadkach
24/godziny 7 dni
w tygodniu
24/godziny 7 dni
w tygodniu
31
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
UWAGA!
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
pielęgniarska opieka długoterminowa domowa –wymagana
dostępność komórki organizacyjnej
wymagany harmonogram pracy komórki organizacyjnej musi być
w całości wypełniony indywidualnymi harmonogramami pracy
pielęgniarek (zakładając jako etat czas = 37:55)
z wyjątkiem sytuacji składania oferty przez indywidualną/indywidualną
specjalistyczną praktykę pielęgniarską, w której rozpisuje się
czas 37:55 na wszystkie dni tygodnia
32
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel: harmonogramy pracy
zakład
zespół
zespół
pielęgnacyjnodługoterminowej długoterminowej
pielęgniarska
opiekuńczy/zakład
opieki domowej opieki domowej
opieka
opiekuńczodla pacjentów
dla dzieci
długoterminowa
leczniczy w tym dla
wentylowanych wentylowanych
domowa
wentylowanych
mechanicznie
mechanicznie
mechanicznie
liczba godzin pracy liczba godzin pracy
w tygodniu
w tygodniu
harmonogram
godzinowy w
rozbiciu na dni
tygodnia
zakład
pielęgnacyjnoopiekuńczy/zakład
opiekuńczoleczniczy dla dzieci
i młodzieży w tym
dla wentylowanych
mechanicznie
liczba godzin pracy liczba godzin pracy
w tygodniu
w tygodniu
33
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
UWAGA!
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
pielęgniarska opieka długoterminowa domowa –
harmonogramy personelu
harmonogram godzinowy w rozbiciu na dni tygodnia –
wymagana dostępność we wszystkie dni tygodnia tj.
od poniedziałku do niedzieli
etat = 37:55 rozdzielony na 7 dni w tygodniu
34
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
UWAGA!
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
Warunki lokalowe
1) pomieszczenie przystosowane do celów
biurowych oraz do przechowywania leków,
materiałów opatrunkowych i sprzętu
medycznego;
2) zapewnienie kontaktu telefonicznego.
35
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
o zasady postępowania oraz wymagania wobec
świadczeniodawcy
o zasady udzielania świadczeń i ich finansowania
o wzór umowy
36
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Załącznik nr 1
Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
dla świadczeń gwarantowanych
37
Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
dla świadczeń gwarantowanych
Lp.
1
Kod
Nazwa
komórki komórki
Nazwa zakresu
organiza organizacyjn
świadczeń
cyjnej
ej
2
3
4
Kod zakresu
świadczeń
Jednostka rozliczeniowa
zakresu świadczeń
5
6
osobodzień
1
2
świadczenia w
zakład
zakładzie
pielęgnacyjno
5160 /
pielęgnacyjno –
– opiekuńczy
5170
opiekuńczym /
/ opiekuńczo
opiekuńczo - leczniczy
leczniczym
świadczenia w
zakład
zakładzie
pielęgnacyjno pielęgnacyjno –
5161 / – opiekuńczy opiekuńczym dla
5171 / opiekuńczo dzieci i młodzieży /
- leczniczy opiekuńczo dla dzieci
leczniczym dla
dzieci i młodzieży
14.5160.026.04
14.5161.026.04
Nazwa świadczenia sprawozdawanego
7
osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel, ze
współczynnikiem korygującym 1,0
Kod świadczenia
sprawozdawanego
8
5.15.00.0000095
osobodzień
osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel żywionego
dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,5
5.15.00.0000096
osobodzień
osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 w skali Barthel, który uzyskał do
8 pkt wg skali Glasgow i żywionego dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 2,6
5.15.00.0000097
osobodzień
osobodzień pobytu w ZPO/ ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel żywionego
pozajelitowo, w tym również nieprzytomnych, którzy uzyskali 0 w skali Barthel i do 8 punktów w 5.15.00.0000098
skali Glasgow, ze współczynnikiem korygującym 3,5
osobodzień
osobodzień pobytu weterana poszkodowanego, w Domu Weterana funkcjonującym jako ZOL
5.15.00.0000131
osobodzień
osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel
oraz dzieci do ukończenia 3 roku życia, ze współczynnikiem korygującym 1,0
5.15.00.0000099
osobodzień
osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel,
powyżej ukończonego 3. roku życia, żywionych dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym
1,5
5.15.00.0000100
osobodzień
osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 w skali Barthel, którzy
uzyskali do 8 punktów w skali Glasgow oraz dzieci do ukończenia 3 roku życia, żywionych
5.15.00.0000101
dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 2,6
osobodzień
osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel,
w tym również nieprzytomnych, którzy uzyskali 0 w skali Barthel i do 8 punktów w skali
Glasgow oraz oraz dzieci do ukończenia 3 roku życia, żywionych pozajelitowo, ze
współczynnikiem korygującym 4,2
5.15.00.0000102
38
Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
dla świadczeń gwarantowanych
Lp.
3
4
Kod komórki
organizacyjnej
5160 / 5170
5161 /5171
Nazwa komórki
organizacyjnej
Nazwa zakresu
świadczeń
świadczenia w
zakładzie
pielęgnacyjnoopiekuńczym dla
pacjentów
zakład pielęgnacyjno –
wentylowanych
opiekuńczy / opiekuńczo mechanicznie /
leczniczy
opiekuńczo leczniczym dla
pacjentów
wentylowanych
mechanicznie
świadczenia w
zakładzie
pielęgnacyjnoopiekuńczym dla
dzieci
zakład pielęgnacyjno –
wentylowanych
opiekuńczy /opiekuńczo –
mechanicznie /
leczniczy dla dzieci
opiekuńczo –
leczniczym dla
dzieci
wentylowanych
mechanicznie
Kod zakresu
świadczeń
14.5170.028.04
Jednostka
rozliczeniowa
zakresu
świadczeń
osobodzień
Nazwa świadczenia sprawozdawanego
osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla pacjentów
wentylowanych mechanicznie, ze współczynnikiem
korygującym 1,0
osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla pacjentów
wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo, ze
współczynnikiem korygującym 1,2
osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla pacjentów
wentylowanych mechanicznie i żywionych pozajelitowo,
ze współczynnikiem korygującym1,6
Kod świadczenia
sprawozdawanego
5.15.00.0000015
5.15.00.0000105
5.15.00.0000106
osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci wentylowanych
5.15.00.0000016
mechanicznie, ze współczynnikiem korygującym 1,0
osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci wentylowanych
mechanicznie i żywionych dojelitowo, ze
5.15.00.0000107
współczynnikiem korygującym 1,2
14.5171.027.04
osobodzień
osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci wentylowanych
mechanicznie i żywionych pozajelitowo, ze
5.15.00.0000108
współczynnikiem korygującym 1,8
39
Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
dla świadczeń gwarantowanych
Lp.
5
6
Kod
komórki
organizacy
jnej
2140
2141
Nazwa komórki
organizacyjnej
Nazwa zakresu świadczeń
świadczenia zespołu
zespół długoterminowej długoterminowej opieki
opieki domowej
domowej dla pacjentów
wentylowanych mechanicznie
świadczenia zespołu
zespół długoterminowej długoterminowej opieki
opieki domowej dla dzieci domowej dla dzieci
wentylowanych mechanicznie
Kod zakresu
świadczeń
14.2140.026.04
14.2141.026.04
Jednostka
rozliczeniowa
zakresu
świadczeń
osobodzień
osobodzień
Nazwa świadczenia sprawozdawanego
osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla
pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą
inwazyjną, ze współczynnikiem korygującym 1,0
osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla
pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą
nieinwazyjną ze współczynnikiem korygującym 0,7
osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla
dzieci wentylowanych mechanicznie metodą inwazyjną,
ze współczynnikiem korygującym 1,0
osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla
dzieci wentylowanych mechanicznie metodą
nieinwazyjną ze współczynnikiem korygującym 0,7
Kod świadczenia
sprawozdawanego
5.15.00.0000134
5.15.00.0000135
5.15.00.0000136
5.15.00.0000137
40
Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
dla świadczeń gwarantowanych
Lp.
7.1
7.2
Kod
komór Nazwa
ki
komórki Nazwa zakresu
organi organizac świadczeń
zacyjn yjnej
ej
Kod zakresu
świadczeń
świadczenia w
pielęgniarskiej
opiece
pielęgniars
długoterminowej
2142 ka opieka
14.2142.026.04
domowej
długotermi
(obowiązujące od
nowa
1 stycznia 2015
r.)
świadczenia w
pielęgniarskiej
opiece
pielęgnia
długoterminow
rska
ej domowej
2142 opieka
14.2142.026.04
(obowiązujące
długoter
od 1 stycznia
minowa
2014 r. do 31
grudnia 2014
r.)
Jednostka
rozliczeniowa
zakresu
świadczeń
Nazwa świadczenia sprawozdawanego
Kod świadczenia
sprawozdawanego
osobodzień
osobodzień za świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania, ze
współczynnikiem korygującym 1,0
5.15.00.0000138
osobodzień
osobodzień za świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania, ze
współczynnikiem korygującym 0,6
5.15.00.0000139
osobodzień
osobodzień za świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania ze
współczynnikiem korygującym 0,7
5.15.00.0000140
osobodzień za świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
osobodzień dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania, ze
współczynnikiem korygującym 0,4
5.15.00.0000141
osobodzień
osobodzień za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece
długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi
adresami zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 1,0
5.15.00.0000089
osobodzień
osobodzień za świadczenia pielęgnacyjne w pielęgniarskiej opiece
długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod tym samym
adresem zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 0,4
5.15.00.0000090
41
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Załącznik nr 3
WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
42
WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
1. ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY; ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY; ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH
MECHANICZNIE
1.1 Wymagania dotyczące personelu
lekarze - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 1 lit. a
ZPO; ZOL
rozporządzenia
lekarze - wymagane
lekarze - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 1 lit. c
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
rozporządzenia
pielegniarki - wymagane
pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia
pielęgniarki - dodatkowo oceniane
1) pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.217 j.t.).
2) pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinach wymienionych w załączniku nr 4 część I ust. 1 pkt 2 lit. a
rozporządzenia - łacznie 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczym
ZPO; ZOL
zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
ZPO; ZOL
1) psycholog zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 4
rozporządzenia
2) logopeda - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 5
rozporządzenia
3) terapeuta zajęciowy - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust.1 pkt 6
rozporządzenia
4) terapii uzależnień - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 7
rozporządzenia - dotyczy zakładów opiekuńczych dla pacjentów chorych
na AIDS lub zarażonym HIV
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
jak wyżej
fizjoterapeuta - wymagane
psycholog, logopeda, terapeuta
zajęciowy, terapeuta uzależnień wymagane
1.2 Warunki lokalowe
zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust.5 rozporządzenia
warunki lokalowe - wymagane
ZPO; ZOL
zgodnie z załacznikiem nr 4 część I ust 6 rozporządzenia
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
dodatkowo oceniane
izolatka
1.3 Sprzęt medyczny i pomocniczy
wymagane
dodatkowo oceniane
ZPO; ZOL
zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 2 i 4 rozporządzenia
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
ZPO; ZOL
zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 2 i 3 rozporządzenia
urządzenie do hydroterapii
1) urządzenie do hydroterapii
2) kardiomonitor
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
1.4 Inne wymagania
dodatkowo oceniane
1) certyfikat ISO;
43
WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
2. ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; ZAKŁAD OPIEKUŃCZO
LECZNICZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
2.1 Wymagania dotyczące personelu
lekarze - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 1 lit. b
rozporządzenia
lekarze- zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 1 lit. c
rozporządzenia
dla dzieci i młodzieży
lekarze - wymagane
dla dzieci wentylowanych mechanicznie
pielęgniarki - wymagane
pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia
pielęgniarki - dodatkowo
oceniane
1) pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 j.t.).
2) pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinach wymienionych w załączniku nr 4 część I ust. 1 pkt 2, lit b
rozporządzenia - łacznie 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczym
fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 3
rozporządzenia
fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 3
rozporządzenia
1) psycholog - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 4
rozporządzenia
2) logopeda - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 5
rozporządzenia
3) terapeuta zajęciowy- zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 6
rozporządzenia
dla dzieci i młodzieży
fizjoterapeuta - wymagane
dla dzieci wentylowanych mechanicznie
psycholog, logopeda,
terapeuta zajęciowy wymagane
dla dzieci i młodzieży
jak wyżej
dla dzieci wentylowanych mechanicznie
2.2 Warunki lokalowe
warunki lokalowe wymagane
dla dzieci i młodzieży
zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 5
dla dzieci wentylowanych mechanicznie
zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 6
dodatkowo oceniane
izolatka
2.3 Sprzęt medyczny i pomocniczy
dla dzieci i młodzieży
zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 2 i 4 rozporządzenia
dla dzieci wentylowanych mechanicznie
zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 2 i 3 rozporządzenia
ZPO; ZOL
urządzenie do hydroterapii
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
1) urządzenie do hydroterapii
2) kardiomonitor
wymagany
dodatkowo oceniane
2.4 Inne wymagania
dodatkowo oceniane
1) certyfikat ISO;
44
WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
3. ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE; ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
3.1 Wymagania dotyczące personelu
lekarze - wymagane
lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
lekarze - dodatkowo
oceniane
lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
pielęgniarki - wymagane
pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
pielęgniarki - dodatkowo
oceniane
fizjoterapeuta - wymagane
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstawa
anestezjologicznego i intensywnej terapii
dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie
pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstawa
anestezjologicznego i intensywnej terapii lub pediatrii
5) fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
3.2 Warunki udzielania świadczeń
opieka lekarska - wymagane lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 4 pkt 1 lit.a, pkt. 2 lit. a, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a rozporządzenia
opieka pielęgniarska wymagane
pielęgniarka - zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 4 pkt 1 lit.b, pkt 2 lit.b, pkt 3 lit.b, pkt 4 lit. b rozporządzenia
fizjoterapeta - wymagane
fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust.4 pkt. 1 lit. c, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. c rozporządzenia
częstość i ogólna liczba
wizyt domowych wymagane
ustalana indywidualnie przez lekarza prowadzącego (załącznik nr 4 część II ust. 4 rozporządzenia)
3.3 Warunki lokalowe i inne
warunki lokalowe wymagane
zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 3 rozporządzenia
dodatkowo oceniane
samochód osobowy - gwarantowana gotowość użytkowania
3.4 Sprzęt medyczny i pomocniczy
wymagane
zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 2 rozporządzenia
3.5 Inne wymagania
dodatkowo oceniane
1) certyfikat ISO;
45
WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
4. PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
4.1 Wymagania dotyczące personelu
pielęgniarki - wymagane zgodnie
pielęgniarki dodatkowo oceniane
z załącznikiem nr 4 część III ust. 1 rozporządzenia
1) ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie wymienionej w załączniku nr 4 część III, pkt 1 rozporządzenia - powyżej 50 % zatrudnionych
pielęgniarek legitymujących się w/w kwalifikacjami,
2) co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej związanej z udzielaniem świadczeń w opiece realizowanej w środowisku domowym (do okresu
doświadczenia możliwe zaliczenie pracy w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki) - powyżej 50% zatrudnionych pielęgniarek legitymujących się
w/w doświadczeniem zawodowym.
4.2 Inne warunki udzielania świadczeń
wymagane
zgodnie z załącznikiem nr 4 część III ust. 4 rozporządzenia
liczba pacjentów
objętych opieką
jak wyżej
4.3 Warunki lokalowe i inne
warunki lokalowe
wymagane
zgodnie z załącznikiem nr 4 część III ust. 3 rozporządzenia
4.4 Sprzęt medyczny i pomocniczy
wymagane
zgodnie z załącznikiem nr 4 część III ust. 2 rozporządzenia
dodatkowo oceniane
samochód osobowy - gwarantowana gotowość użytkowania
4.5 Inne wymagania
dodatkowo oceniane
1) certyfikat ISO;
46
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
UWAGA!
Świadczenia realizowane w stacjonarnych zakładach
opiekuńczych.
Warunki dodatkowo oceniane:
Liczba pielęgniarek odpowiadająca normom
zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Należy dołączyć oświadczenie do oferty !
47
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
UWAGA!
Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej
dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
Warunki dodatkowo oceniane:
samochód osobowy - gwarantowana gotowość
użytkowania
Należy dołączyć oświadczenie do oferty !
48
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Kryteria oceny ofert
49
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 23 stycznia 2014r.
w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej.
Zmiany !
Zarządzenie Nr 11/2014/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 7 marca 2014r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny
ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
• Tabela nr 14 – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (SPO)
50
Kryteria oceny ofert
§ 1. 1. Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów:
a)
jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - ocenianej w szczególności
poprzez:
b)
kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie,
c)
wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną,
d)
zewnętrzną ocenę jakości, potwierdzoną certyfikatem,
m.in. certyfikatem systemu zarządzania lub certyfikatem akredytacyjnym
Ministra Zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
e)
ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii,
f)
wyniki kontroli przeprowadzonych przez NFZ i zakończonych wystąpieniem
pokontrolnym z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń wniesionych przez
dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ do wystąpienia pokontrolnego.
Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu obowiązywania umowy zawartej na realizację
świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w roku poprzedzającym rok, którego
dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
51
Kryteria oceny ofert
2) zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń opieki
zdrowotnej - rozumianej jako możliwość realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w danym zakresie, obejmującą wszystkie etapy i elementy
procesu ich realizacji, ocenianej w szczególności poprzez:
a)
planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym
zakresie lub planowany profil leczonych przypadków,
b) dostęp do badań i zabiegów,
c)
posiadanie w strukturze organizacyjnej poradni/ oddziałów/
pracowni diagnostycznych, w tym potwierdzone wpisem
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
d) ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach
lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu
diagnostycznego lub terapeutycznego;
52
Kryteria oceny ofert
3) dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej ocenianej w szczególności poprzez:
a) liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie
pracy,
b) organizację przyjęć świadczeniobiorców,
c) brak barier dla osób niepełnosprawnych;
53
Kryteria oceny ofert
4) ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - rozumianej jako
organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą
kontynuację
procesu
diagnostycznego
lub
terapeutycznego,
w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki
zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie
zawarcia umów – oceniana w szczególności poprzez:
a)
organizację świadczeń/ turnusów zapewniającą systematyczny
rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy,
b) realizację procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego
zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy
zawartej z Funduszem;
54
Kryteria oceny ofert
5. Oceny ofert, według kryteriów określonych
w ust. 1 – 3, dokonuje się odrębnie dla każdego
oferowanego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach danego postępowania.
55
Kryteria oceny ofert
TABELA NR 14
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE (SPO)
POZIOM
SKALUJĄCY
1
Jakość-personel
WAGA
TYP
SKALUJĄCA
ODPOWIEDZI
(S)
(maksymaln
a liczba
punktów
oceny)
2
3
30
jedna lub więcej
odpowiedzi w
zależności od
wymagań
dotyczących
danego zakresu
świadczeń
NR WIERSZA
ZAKRES*
4
1
3.1; 3.2
2
1.1 -1.3; 2.1-2.3
3
1.1 -1.3
3a
2.1-2.3
4
3.1
5
6
7
5
TREŚĆ
LICZBA
PUNKTÓW
JEDNOSTKO
WYCH
6
lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
7
5
pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia
ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r.,
poz.217 j.t.).
pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym
w dziedzinach wymienionych w załączniku nr 4 część I ust. 1 pkt 2
lit. a rozporządzenia SPO - łącznie 25% czasu pracy ogółu
pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczym
pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym
w dziedzinach wymienionych w załączniku nr 4 część I ust. 1 pkt 2
lit. b rozporządzenia SPO - łącznie 25% czasu pracy ogółu
pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczym
pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej terapii
4
3.2
pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej terapii lub pediatrii
7
4
Powyżej 50% zatrudnionych pielęgniarek z co najmniej 2 letnim
doświadczeniem w pracy zawodowej związanej z udzielaniem
świadczeń w opiece realizowanej w środowisku domowym, (do
okresu doświadczenia możliwe zaliczenie pracy w domu pomocy
społecznej na stanowisku pielęgniarki)
Powyżej 50 % zatrudnionych pielęgniarek z ukończoną
specjalizacją lub kursem kwalifikacyjny w dziedzinie wymienionej
w załączniku nr 4 część III, pkt 1 rozporządzenia MZ w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i
opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
7
4
7
7
7
56
7
Kryteria oceny ofert
Uwaga!
do nr wiersza 6 i 7:
(dotyczy
tylko
pielęgniarskiej
długoterminowej domowej)
opieki
warunek zawiera określenie:
powyżej 50 % czyli 50% +1
tzn. wykazując 7 pielęgniarek w ofercie, aby
warunek został spełniony 4 pielęgniarki muszą
posiadać określone doświadczenie lub
uzyskane kompetencje.
57
Kryteria oceny ofert
Jakość - sprzęt
Jakość – warunki
dotyczące
pomieszczeń
10
5
jedna lub
więcej
odpowiedzi w
zależności od
wymagań
dotyczących
danego
zakresu
świadczeń
jedna
odpowiedź do
wyboru
8
1.3; 2.3
kardiomonitor
1
9
1.1 -1.3; 2.1-2.3
urządzenie do hydroterapii
1
10
3.1 - 4
samochód osobowy (gwarantowana
gotowość użytkowania)
1
11
1.1 -1.3; 2.1-2.3
izolatka
2
58
Kryteria oceny ofert
Jakość –
zewnętrzna
ocena
5
jedna lub
więcej
odpowiedzi
do wyboru
12
1.1 – 4
certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania
jakością
2
13
1.1 – 2.3
certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania
środowiskowego
1
14
1.1 – 2.3
certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001
systemu zarządzania bezpieczeństwem i
higieną pracy
1
15
1.1 – 2.3
certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności
1
16
1.1 – 2.3
certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji
1
59
Kryteria oceny ofert
Jakość - wyniki
kontroli
-5
jedna lub
więcej
odpowiedzi
do wyboru
17
udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach
niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie
świadczeń w sposób i w warunkach
nieodpowiadających wymogom określonym w
umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w
umowie (brak atestów lub przeglądów)
1
18
nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia
świadczeniobiorcy
3
19
nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących
1
20
obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub
wyrobów medycznych w przypadkach, o których
mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
3
21
pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców
za świadczenia będące przedmiotem umowy
3
22
niezasadne ordynowanie leków
1
23
nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń
3
24
nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w
terminie informacji o zamierzonych zmianach
podstaw formalno-prawnych prowadzonej
działalności
udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych
umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu
ustalonym w umowie
1
2
27
nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu
udzielania świadczeń
przedstawienie danych niezgodnych ze stanem
faktycznym, na podstawie których dokonano
płatności nienależnych środków finansowych
28
udaremnienie lub utrudnianie kontroli
3
29
niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń
pokontrolnych
stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w
poprzednich kontrolach
2
25
26
30
wszystkie
zakresy
2
2
2
60
Kryteria oceny ofert
Dostępność –
dostęp dla osób
niepełnosprawn
ych
5
jedna lub
więcej
odpowiedzi
do wyboru
31
1.1 – 2.3
podjazdy oraz dojścia o nachyleniu
zgodnym z przepisami wydanymi na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2013.1409)
32
1.1 – 2.3
przy lokalizacji poradni/ gabinetu
powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig
umożliwiający transport chorych na
wózkach, a w budynkach do dwóch
kondygnacji możliwe inne urządzenie
techniczne umożliwiające wjazd
niepełnosprawnych albo lokalizacja na
parterze
33
34
1.1 – 2.3
wszystkie zakresy
co najmniej jedno pomieszczenie
sanitarne przystosowane dla osób
niepełnosprawnych
w dniu złożenia oferty oferent realizuje
na podstawie umowy zawartej z
Funduszem proces leczenia
świadczeniobiorców w ramach danego
zakresu świadczeń i w ramach obszaru,
którego dotyczy postępowanie
2
2
2
Ciągłość
5
jedna
odpowiedź
do wyboru
5
Cena
20
Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2. cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny
jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do
ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.
61
Kryteria oceny ofert
W kolumnie „ZAKRES” określono zakresy świadczeń, których dotyczą
oceniane kryteria wskazane w kolumnie „TREŚĆ”.
Poszczególne kody wskazane w kolumnie „ZAKRES” oznaczają
odpowiednio:
1.1
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
1.2
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
1.3
Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych
Mechanicznie
2.1
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży
2.2
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży
2.3
Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży
Wentylowanych Mechanicznie
3.1
Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Pacjentów
Wentylowanych Mechanicznie
3.2
Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Dzieci
i Młodzieży Wentylowanych Mechanicznie
4
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
62
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Postępowania - obszary
63
OBSZARY KONTRAKTOWANIA SPO
Zaplanowano następujące obszary kontraktowania:
1. Województwo (1)
2. Podregiony: bielski; częstochowski; bytomski; gliwicki; katowicki;
sosnowiecki; tyski; rybnicki (8)
3. Powiaty: Powiat będziński, Powiat bielski, Powiat cieszyński, Powiat
częstochowski, Powiat gliwicki, Powiat kłobucki, Powiat lubliniecki,
Powiat mikołowski, Powiat myszkowski, Powiat pszczyński, Powiat
raciborski, Powiat rybnicki, Powiat tarnogórski, Powiat bieruńskolędziński, Powiat wodzisławski, Powiat zawierciański, Powiat żywiecki,
Powiat m. Bielsko-Biała, Powiat m. Bytom, Powiat m. Chorzów, Powiat
m. Częstochowa, Powiat m. Dąbrowa Górnicza, Powiat m. Gliwice,
Powiat m. Jastrzębie-Zdrój, Powiat m. Jaworzno, Powiat m. Katowice,
Powiat m. Mysłowice, Powiat m. Piekary Śląskie, Powiat m. Ruda
Śląska, Powiat m. Rybnik, Powiat m. Siemianowice Śląskie, Powiat
m. Sosnowiec, Powiat m. Świętochłowice, Powiat m. Tychy, Powiat
m. Zabrze, Powiat m. Żory (36).
64
65
OBSZARY KONTRAKTOWANIA
nazwa podregionu
Podregion bielski
Podregion częstochowski
Podregion bytomski
Podregion gliwicki
Podregion katowicki
Podregion sosnowiecki
Podregion tyski
Podregion rybnicki
powiat nazwa
bielski
cieszyński
żywiecki
Bielsko-Biała
częstochowski
kłobucki
lubliniecki
myszkowski
Częstochowa
tarnogórski
Bytom
Piekary Śląskie
gliwicki
Gliwice
Zabrze
Chorzów
Katowice
Mysłowice
Ruda Śląska
Siemianowice Śląskie
Świętochłowice
będziński
zawierciański
Dąbrowa Górnicza
Jaworzno
Sosnowiec
mikołowski
pszczyński
bieruńsko-lędziński
Tychy
raciborski
rybnicki
wodzisławski
Jastrzębie Zdrój
Rybnik
Żory
powiat kod
2402
2403
2417
2461
2404
2406
2407
2409
2464
2413
2462
2471
2405
2466
2478
2463
2469
2470
2472
2474
2476
2401
2416
2465
2468
2475
2408
2410
2414
2477
2411
2412
2415
2467
2473
2479
66
67
68
OBSZARY KONTRAKTOWANIA SPO
SPO - Zakres świadczeń - nazwa
Zakres świadczeń - kod
Obszar kontraktowania
ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI
DOMOWEJ DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH
MECHANICZNIE
14.2140.026.04
województwo
ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI
DOMOWEJ DLA DZIECI WENTYLOWANYCH
MECHANICZNIE
14.2141.026.04
województwo
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE
DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ
14.2142.026.04
powiaty (ziemskie i grodzkie)
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNOOPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
14.5160.026.04
podregiony - grupa powiatów
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNOOPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZOLECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
14.5161.026.04
województwo
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH
MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA
PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
14.5170.028.04
województwo
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH
MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI
WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
14.5171.027.04
województwo
69
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TERMINARZ POSTĘPOWAŃ
Ogłoszenie:
Składanie ofert do:
Otwarcie ofert od:
Rozstrzygnięcie:
13 marca br.
27 marca br.
01 kwietnia br.
25 kwietnia br.
W wyjątkiem postępowań w zakresie: pielęgniarskiej opieki
długoterminowej domowej, w których rozstrzygnięcie
nastąpi 12 maja br.
70
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Okres obowiązywania umów:
01.07.2014 – 30.06.2019
(5 lat)
71
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
I.
Oferty muszą być przygotowane na właściwe
postępowanie - zgodne z kodem terytorialnym
miejsca udzielania świadczeń;
(miejsce udzielania świadczeń to pomieszczenie lub zespół
pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych
funkcjonalnie i organizacyjne, w celu wykonywania
świadczeń określonego zakresu)
II. Oferta musi zawierać ilość świadczeń
(osobodni) na 6 miesięcy (pół roku);
72
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
III. Do oferty należy dołączyć:
 Oświadczenie





– wg wzoru udostępnionego przez Śląski OW NFZ
wymagane w przypadku składania oferty w zakresie pielęgniarskiej opieki
długoterminowej domowej;
Oświadczenie – wg wzoru udostępnionego przez Śląski OW NFZ o
kontynuacji opieki na rzecz świadczeniobiorców;
Oświadczenie – o samodzielnej realizacji świadczeń bez udziału
podwykonawców
w
przypadku
składania
oferty
w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej;
umowy podwykonawcze na badania laboratoryjne, diagnostyczne,
transport sanitarny (wymagane w przypadku braku możliwości ich wykonania
w ramach własnej struktury)
Oświadczenie – o gwarantowanej gotowości użytkowania samochodu
osobowego;
Oświadczenie – o wyliczonej liczbie pielęgniarek wg norm zatrudnienia –
w stacjonarnych formach opieki,
 certyfikaty zewnętrznej ocena jakości,
systemu zarządzania (kopie potwierdzone za zgodność);
m.in. certyfikat
73
Nazwisko i imię pielęgniarki
Data
Oświadczenie
1.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z harmonogramem pracy wykazanym przez oferenta:
….……………………………………..……nazwa…oferenta………………….………………………...
do
oferty
nr…………………………………………………………………………
w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie:
świadczenia
w
pielęgniarskiej
opiece
długoterminowej
domowej
złożonej
na
teren
powiatu……………….… woj. śląskiego i oświadczam, że w przypadku zawarcia umowy z okresem
obowiązywania od 01.07.2014 r. będę udzielała/udzielał świadczeń w dniach i godzinach wskazanych
w ww. ofercie tylko u tego świadczeniodawcy i na terenie woj. śląskiego.
W dniach i godzinach wskazanych w przedmiotowej ofercie nie będę udzielała/udzielał świadczeń
u innych świadczeniodawców realizujących umowy w powyższym lub innych rodzajach świadczeń.
2.
Jako
pielęgniarka/pielęgniarz
opieki
długoterminowej
domowej
wykazana/wykazany
do realizacji świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej od dnia 1.07.2014 r. przez
powyższego oferenta w przedmiotowej
ofercie oświadczam, że
nie
będę realizować jednocześnie
zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz zadań pielęgniarki w domu pomocy społecznej.
3.
Jednocześnie oświadczam, że */:
posiadam
wymagane
kwalifikacje
do
realizacji
pielęgniarskiej
opieki
długoterminowej
domowej, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1480)
jestem w trakcie ich uzyskiwania
posiadam
udokumentowane
co
najmniej
2
letnie
doświadczenie
w
pracy
w
opiece
w środowisku domowym (można również uwzględnić pracę w domu pomocy społecznej na stanowisku
domowym)
nie posiadam
udokumentowanego co najmniej 2 letniego doświadczenia w pracy w opiece
w środowisku domowym (można również uwzględnić pracę w domu pomocy społecznej na stanowisku
domowym)
Pieczęć i odpis oferenta
………………………………….
*/ zaznaczyć znakiem X przy właściwej odpowiedzi.
Czytelny podpis pielęgniarki
…………………………………..
74
Pieczęć świadczeniodawcy
Data
Oświadczenie
Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty i zawarcia umowy ze
Śląskim OW NFZ w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w
ramach
opieki
długoterminowej
w
zakresie
świadczeń:
………………………………………………………..
w
ramach
postępowania
konkursowego nr ……………………………………………………… na obszar (wskazany
w ogłoszeniu): ……………………………………………………….. obejmę opieką
świadczeniobiorców na rzecz których realizowane były przedmiotowe
świadczenia
przez
dotychczasowych
świadczeniodawców.
Wykaz świadczeniobiorców z danego obszaru zostanie udostępniony przez
Śląski OW NFZ po rozstrzygnięciu postępowania w celu zabezpieczenia
kontynuacji leczenia/opieki.
……..…………………………..
Pieczęć i odpis oferenta
75
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Najczęściej zadawane pytania
76
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
 Jak określić liczbę proponowaną liczbę świadczeń
w ofercie w zakresie pielęgniarskiej opieki
długoterminowej domowej
Liczba świadczeń uzależniona jest od wykazanych pełnych etatów pielęgniarskich. Biorąc
pod uwagę powyższe i możliwość jednoczasowej realizacji świadczeń nad 6 pacjentami
oraz okres obowiązywania umowy w danym roku, liczbę należy wyliczyć wg następującego
wzoru:
Liczba etatów x 6 x 184 dni np. 2 x 6 x 184 dni = 2208 osobodni
 Czy podmiot prowadzący dom pomocy społecznej
może złożyć ofertę na realizację świadczeń
w zakładzie opiekuńczym
Nie – gdyż dom pomocy społecznej nie jest rejestrowany jako zakład pielęgnacyjnoopiekuńczy lub zakład opiekuńczo-leczniczy w rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą.
77
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Kontakt telefoniczny w sprawie pytań merytorycznych:
nr telefonu:
32/ 735 19 52
Monika Stelmach
Wojciech Mika
78
Dziękuję za uwagę!
79

similar documents