Elbląg i Aglomeracja Elbląska

Report
Konferencja obywatelska
Elbląg i Aglomeracja Elbląska
Szanse, nadzieje, wyzwania
Elbląg, 25 września 2014
Peryferyzacja Elbląga
1975-1998
miasto wojewódzkie
od 1999
miasto na prawach
powiatu
Elbląg – powiązania sieciowe
Powiat elbląski:
• 1430,55 km2
• 56 tys. mieszkańców
Elbląg:
to m.in. subregionalne
centrum usług
publicznych
Problemy finansowe
Po okresie pierwszego
budżetu unijnego w latach
2007 – 2014, zostały
zrealizowane inwestycje i
ogromne zadłużenie
wynikające z konieczności
finansowania wkładu
własnego.
336,8 mln zł: planowana
kwota długu na koniec 2014
300 mln zł: kwota długu
na koniec 2013
156 mln zł: Kwota długu w 2011
108 mln: kwota długu w 2010
To nie tylko
nasz
problem
http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/samorzadowcy-sa-niegrozni-w-protescie-na-ulice-nie-wyjda/
Aglomeracja Zielona Góra (1)
1950-1975
duże województwo zielonogórskie
1975-1998
zmniejszone województwo zielonogórskie
1999
województwo lubuskie
Problemy budżetowe i postępująca
peryferyjność miasta
Aglomeracja Zielona Góra (2)
2013-2014 Kontrakt zielonogórski
01.01.2015 połączenie Gminy
Zielona Góra i Miasta Zielona
Góra
2011 koncepcja
„Aglomeracji Zielonogórskiej”
2003 koncepcja „lubuskiego trójmiasta”
1999-2003 pierwsze propozycje
połączenia Zielonej Góry z innymi
jednostkami
Wspólne Poszukiwanie Realnych
Pieniędzy
dwie drogi bez kosztowego pozyskania dużych środków na wkład
własny (zapisane w ustawie o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego)
połączenie gmin
Koncepcja połączenia
gminy wiejskiej Elbląg z
miastem Elbląg
połączenie powiatów
Koncepcja Aglomeracji
Elbląskiej
1. Premia dla łączących się gmin
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13
listopada 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966) mówi o możliwości
uzyskania takiej premii:
Dla gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin,
w drodze zgodnych uchwał, wskaźnik udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych, określony w art. 4 ust.
2, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu,
jest zwiększony o pięć punktów. (art. 41. pkt 1. )
Premia dla łączących się gmin
Jednostka
Udział w PIT 37,42%
Udział w PIT 42,42%
Udział w PIT Gmina wiejska Elblag
3,053 mln zł
Udział w PIT Miasto Elbląg w części
gminnej
(bez
udziału
części
powiatowej)
92,834 mln zł
Potencjalny udział w PIT połączonych
JTS
95,887 mln zł
108,699 mln zł
Potencjalna premia roczna
Potencjalna premia w
okresie 5 lat
12,812 mln zł
64,061 mln zł
Premia
Dane w oparciu o budżet roku 2014
2. Aglomeracja Elbląska
Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U.
1998 nr 91 poz. 578) mówi o łączeniu powiatów:
1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:
1) tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice;
4. Przez łączenie powiatów należy również rozumieć połączenie
miasta na prawach powiatu z powiatem mającym siedzibę władz
w tym mieście. Z dniem połączenia wygasają prawa powiatu
posiadane dotychczas przez miasto (art. 3)
Premia dla łączących się powiatów
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13
listopada 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966) mówi o możliwości
uzyskania takiej premii:
Dla powiatu powstałego w wyniku połączenia dwóch lub więcej
powiatów, w drodze zgodnych uchwał, wskaźnik udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, określony w
art. 5 ust. 2, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, jest
zwiększony o pięć punktów procentowych. (art. 41. pkt 2. )
Premia dla łączących się powiatów
Jednostka
Udział w PIT 37,42%
Udział w PIT 42,42%
Udział w PIT Powiatu Elbląskiego
4,071 mln zł
Udział w PIT Miasto Elbląg w części
powiatowej
25,535 mln zł
Potencjalny udział w PIT połączonych
JTS - powiaty
29,606 mln zł
44,047 mln zł
Potencjalna premia roczna
Potencjalna premia w
okresie 5 lat
14,441 mln zł
72,209 mln zł
Premia
Dane w oparciu o budżet roku 2014
Aglomeracja Elbląska to szansa
Łączna
pięcioletnia
premia ministerialna
dla połączonych gmin
i utworzonej
Aglomeracji Elbląskiej
to – 138,879 mln zł
Elbląg a podregion elbląski (1)
Stworzenie Aglomeracji Elbląskiej to realizacja założeń „Strategii
rozwoju Elbląga 2020+”:
• Polityka miejska zyskuje na znaczeniu na poziomie europejskim, ale
wykorzystanie tego faktu, wymagać będzie budowania i wzmacniania
współpracy z otoczeniem (s. 6)
• Z analizy zaproponowanych instrumentów wynika konieczność rozwijania
współpracy w różnych skalach przestrzennych, uwzględniających między innymi:
całe województwo warmińsko-mazurskie, podregion elbląski oraz obszar
Elbląga wraz z najbardziej powiązanymi z miastem sąsiednimi gminami – w
ramach tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych (instrument ZIT).
• Oznacza to w przypadku Elbląga potrzebę rozwinięcia współpracy typu
sieciowego w dwóch układach terytorialnych: gmin otaczających miasto Elbląg
oraz w ramach całego obszaru funkcjonalnego.
Elbląg a podregion elbląski (2)
Stworzenie Aglomeracji Elbląskiej to realizacja założeń „Strategii
rozwoju Elbląga 2020+”:
• Polityka regionalna (wg Krajowej strategii rozwoju regionalnego) ma
oddziaływać na zwiększenie znaczenia gospodarczego i społecznego miast
subregionalnych (s. 7)
• […] jej rola powinna polegać na łagodzeniu ich peryferyjności i wspieraniu
rozwoju funkcji pozagospodarczych.
• Zgodnie z zapisami Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
Elbląg jest jednym z 14 ośrodków tworzących, dzięki powiązaniom z głównymi
węzłami – 18 stolicami regionów, podstawową sieć osadniczą. Według KPZK
2030 pełnią one szereg funkcji metropolitalnych […]. (s. 8)
Aglomeracja Elbląska
Realizacja: Celu strategicznego 4.
Integracja Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego
• Między podmiotami zlokalizowanymi w Elblągu i w jego otoczeniu
już dziś zachodzą ożywione relacje. W interesie wszystkich
partnerów powinno leżeć rozwijanie tej współpracy w celu osiągania
efektów synergii.
• Silny i konkurencyjny Elbląg może stać się gwarantem zatrzymania
procesów migracyjnych, z kolei silne i dynamiczne otoczenie Elbląga
zwiększa znaczenie ośrodka na mapie gospodarczej kraju. (s. 37)
Następstwa
utworzenia Aglomeracji Elbląskiej
• Miasto Elbląg, już bez powiatowego charakteru, wejdzie w skład
Powiatu Elbląskiego jako centralny ośrodek Aglomeracji Elbląskiej.
• Powiększony o miasto Powiat Elbląski przejmie prowadzenie zadań
powiatowych na terenie Elbląga, jak też związane z nimi środki
budżetowe.
• Dzięki temu możliwe będzie skupienie się miasta na realizowaniu
planowej polityki prowadzącej do rozwoju Aglomeracji Elbląskiej.
• Zgodnie z zapisami Ustawy Kodeks Wyborczy z 5 stycznia 2011 r.
(art. 418), Rada Miasta Elbląga będzie musiała dokonać podziału
Elbląga na stałe jednomandatowe okręgi wyborcze.
Na podstawie założeń: Zielona Góra. Centrum? Aglomeracja? Metropolia?
Następstwa
utworzenia Aglomeracji Elbląskiej (2)
W wyniku połączenia Powiat Elbląski przejmie od miasta Elbląg, m.in. takie
zadania jak:
• infrastruktura społeczna, w tym pomoc społeczna, opieka społeczna, prowadzenie
domów pomocy społecznej,
• transport ponadlokalny i drogi publiczne o charakterze powiatowym,
• ochrona przyrody i leśnictwo,
• oświata, w tym szkoły specjalne i szkoły ponadgimnazjalne,
• bezpieczeństwo, w tym ochrona pożarowa i powodziowa,
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
• nadzór budowlany, zagospodarowanie przestrzenne, geodezja i kataster,
• ochrona praw konsumenta,
• administracja architektoniczno- budowlana.
Na podstawie założeń: Zielona Góra. Centrum? Aglomeracja? Metropolia?
• Uzyskanie dla regionu premii ministerialnych (łącznie 138,879 mln zł)
za połączenie miasta i gminy, a następnie miasta i powiatu, pozwoli na
absorbowanie dalszych środków z budżetu UE na lata 2014–2020.
• Stworzy to możliwość rozwinięcia przez miasto i Powiat Elbląski
powiązań funkcjonalnych Elbląga z jego otoczeniem oraz faktyczną
realizację idei Aglomeracji Elbląskiej.
A co jeśli nie?
W Sejmie jest złożony rządowy projekt ustawy o łączeniu
powiatów grodzkich z ziemskimi
Za kilka lat, po wejściu w życie ustawy powiaty
zostaną połączone z mocy prawa
Jednak już bez ministerialnej premii
Dziękujemy za uwagę

similar documents