Ustawa

Report
Rachunek kosztów w szpitalu
– podejście praktyczne
Violetta Cymbała
[email protected]
Wrocław, 10 czerwca 2013
Plan prezentacji
1.
2.
3.
4.
5.
2
Rachunek kosztów w szpitalu – założenia
System finansowo – księgowy
Koszty pośrednie i bezpośrednie – trudności
w kwalifikacji i klucze podziałowe
Najczęstsze problemy rozliczania kosztów
Moduł kontrolingowo-zarządczy – wycena obiektów
kosztowych i kalkulacja planowanych kosztów obiektów
– problemy i pułapki metodologiczne
Definicja szpitala
Szpital to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego,
w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą
w rodzaju świadczenia szpitalne.
(Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)
3
Rachunek kosztów - założenia
System rachunku kosztów w szpitalu:
1. Informacje medyczne o pacjentach
(zużycie leków i wyrobów medycznych, procedury, osobodni),
2.
System finansowo-księgowy
(koszt rzeczywisty ośrodków kosztu: zarządu, działalności podstawowej
i pomocniczej),
3.
Moduł kontrolingowo-zarządczy
(koszt: leczenia pacjenta, procedury, hospitalizacji, osobodni,
niewykorzystanego potencjału, gotowości i in.).
Źródło: G.K. Świderska (red. nauk.): Rachunek kosztów w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Podręcznik. Wyd. II,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011.
4
System Finansowo-Księgowy
Sprawozdanie finansowe jednostki:
1) Bilans
2) Rachunek zysków i strat
3) Zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym
4) Rachunek przepływów pieniężnych
5) Informacje dodatkowe
Źródło: Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
5
Koszty działalności podstawowej cz. 1
Koszty działalności podstawowej (konta 500-509)
np. Oddziały szpitalne (504)
I poziom analityczny wg ośrodków kosztów
np. Oddział Angiologiczny (XXXX)
II poziom analityczny wg kategorii kosztów
np. 5. Zasoby ludzkie
III poziom analityczny wg pozycji rodzajowych
np. 402n wynagrodzenia za dyżury
6
Koszty działalności podstawowej cz. 2
Kategorie kosztów prostych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Produkty lecznicze
Wyroby medyczne i inne materiały zużywane jednorazowo
Wyroby medyczne i inne materiały używane wielorazowo
niebędące środkami trwałymi
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Zasoby ludzkie
Pomieszczenia
Usługi zewnętrzne nabywane na rzecz pacjenta
Usługi z innych ośrodków kosztów działalności podstawowej
i pomocniczej
Żródło: G.K. Świderska, W. Baran, M. Kwiatkowski: Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej –
ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym, wyd. II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna
Wydawnicza, Warszawa 2011
7
Koszty pośrednie
Koszty usług z innych ośrodków działalności podstawowej

(poradnie, pracownie, blok operacyjny, anestezjologia)
Koszty usług z innych ośrodków działalności pomocniczej

(apteka, sterylizacja, usługi techniczne)
Koszty zarządu

(funkcje ogólnego zarządzania, kadrowe, finansowe, administracyjne)
8
Koszty pośrednie – klucze podziałowe cz.1
Koszty usług z innej działalności podstawowej:
 Anestezjologia – wg rodzaju znieczulenia, przypisanej mu ilości punktów
i wartości punktu vs ilość i rodzaj znieczuleń,
 Tomograf i rezonans - wg ilości i rodzaju badań,
 RTG - wg ilości punktów vs wg ilości i rodzaju badań,
 Blok Operacyjny – wg czasu pracy bloku na rzecz oddziału.
9
Koszty pośrednie – klucze podziałowe cz.2
Koszty komórek pomocniczych niemedycznych
 Sterylizacja – wg ilości i rodzajów pakietów,
 Apteka – wg wartości wydanych leków vs wg ilości wydanych opakowań,
 Usługi techniczne – wg wartości wydanych materiałów,
Koszty zarządu

10
Proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich ośrodka vs
Proporcjonalnie do wysokości kontraktu ośrodka.
Koszty bezpośrednie – klucze podziałowe cz.1
Koszty usług z innych ośrodków działalności pomocniczej:
 Amortyzacja budynków
 Energia elektryczna
 Sprzątanie
 Woda i ścieki
 CO
 Odpady
komunalne
 Odpady medyczne
 Spalanie odp. med.
11
- wg kosztów bezpośrednich oddziału
- wg mocy zainstalowanej
- wg powierzchni sprzątanej,
- oddziały szpitalne (80%)-wg ilości łóżek,
- administracja (10%)- wg liczby
zatrudnionych,
- poradnie (10%) - wg ilości pacjentów
- wg powierzchni grzewczej,
- wg ilości worków lub kg
- wg ilości worków lub kg,
- wg ilości worków lub kg
Problemy rozliczania kosztów - przykłady

Koszty nadwykonań – koszty nie sprzedanych usług,

Koszty gotowości – ostre dyżury, oddziały współpracujące
z SOR,

Koszty reoperacji i przekładanych operacji,

Zmienność kosztu jednostkowego zrealizowanych procedur
w zależności od ich ilości - duża ilość zmniejsza koszt
jednostkowy i odwrotnie,

Brak zwymiarowanego kosztu utrzymania niewykorzystanego
majątku – ustalić stałą cenę wewnętrzną procedury.
12
Problemy rozliczania kosztów-przykłady c.d.

Wpływ wymogów NFZ w zakresie ofertowania na wzrost
kosztów niewykorzystanego majątku

Przekłamania w kalkulacjach wyceny procedur:





13
Rozliczanie kosztów robocizny do czasu nominalnego, a nie efektywnego
Nieuwzględnianie czasu przygotowawczo – zakończeniowego
realizowanych procedur oraz urządzeń,
brak specjalistów ds. opracowania technologii procedur medycznych,
uśrednianie kosztów procedur w danym ośrodku – np. TK z kontrastem
i bez,
nieuwzględnianie w kalkulacji kosztów pracy urządzeń i sprzętu
zamortyzowanego.
Moduł kontrolingowo-zarządczy
Wpływ błędnie wydzielonych ośrodków działalności
podstawowej na wycenę i kalkulację kosztów obiektów –
przykłady:
1. Osobodzień – oddział neonatologii i chirurgii ogólnej
2.
14
Sala porodowa – oddział ginekologiczno - położniczy
Moduł kontrolingowo-zarządczy
Ile kosztują a ile powinny kosztować procedury?
– uwagi praktyczne do wyceny
1. Blok operacyjny
- wycena kosztu godziny pracy bloku,
- wycena kosztu zabiegu operacyjnego.
2. Pracownia endoskopowa (procedury).
3. Ośrodek Diagnostyki Obrazowej (procedury).
4. Osobodzień.
5. Koszty niewykorzystanego potencjału
vs koszty gotowości – przykłady i zadania.
15
Moduł kontrolingowo-zarządczy
Pacjent kosztochłonny:
1. Pojęcie pacjenta kosztochłonnego.
2.
3.



Zasady wyliczania kosztów pacjentów kosztochłonnych (NFZ)
Przedstawienie problemów i możliwych rozwiązań na
rzeczywistych przykładach (oddział zabiegowy):
Koszty operacji (koszty osobowe, środki farmaceutyczne,
koszty pozamedyczne),
Koszty środków farmaceutycznych (koszt standardowy leków
i materiałów + skumulowany koszt apteki jako koszt
pozamedyczny),
Usługi obce (podatek vat).
16
Moduł kontrolingowo-zarządczy
Zasoby ludzkie:
1.
2.
3.
17
Zasoby elastyczne i zasoby zaangażowane.
Praktyczna vs teoretyczna dostępność zasobów.
Ustalanie minimalnych norm zatrudnienia w oparciu
o kategoryzację pacjentów na przykładzie personelu
pielęgniarskiego (przykład oddziału angiologicznego
i chirurgicznego - wyliczenia).
Dziękuję za uwagę
[email protected]
18

similar documents