prezentacja_GOK_procesy_4 - MiCOMP Systemy Komputerowe

Report
System wspomagający
Gospodarkę Odpadami Komunalnymi
Katowice 2012
1
Plan prezentacji
1. Podstawowe założenia systemu.
2. Główne procesy systemu wspomagającego GOK:
•
Obsługa firm odbierających odpady
•
Obsługa dochodów gminy
•
Rozliczenia GOK w księgowości syntetycznej
3. Prezentacja systemu.
2
Podstawowe założenia systemu
Wspomaganie informatyczne realizacji zadań nałożonych
na gminę Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Akt zmieniający Dz. U. nr 152 z dnia 25.07.2011r. poz. 897.
3
Obsługa firm odbierających odpady komunalne
Główne zapisy ustawy
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań
własnych gminy, w szczególności gminy:
•
•
•
•
nadzorują realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady
zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu
udostępniają na stronie internetowej określone ustawą informacje (podmioty
odbierające odpady, osiągnięte poziomy recyklingu, punkty selektywnego zbierania
odpadów)
dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi (możliwości
przetwarzania, potrzeby inwestycyjne, poniesione koszty odbioru, odzysku,
recyklingu i unieszkodliwieniem odpadów, ilość odpadów wytwarzanych na terenie
gminy …)
4
Obsługa firm odbierających odpady komunalne
Rejestr Działalności
Regulowanej
(Eurobudżet)
GOK
Sprawozdawczość
GOK
Sprawozdawczość
dla Urzędu
dla Podmiotu
5
Obsługa firm odbierających odpady komunalne
Rejestr Działalności Regulowanej umożliwia:
•
prowadzenie ewidencji wniosków złożonych przez podmioty odbierające odpady
•
wydruk decyzji potwierdzającej nadanie numeru rejestrowego
•
wydruk aktualnej listy zarejestrowanych podmiotów wraz z informacjami
umożliwiającymi opublikowanie listy na stronie internetowej urzędu lub w inny
zwyczajowy przyjęty sposób
Rejestr Działalności Regulowanej spełnia wymagania określone Ustawą
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6
Obsługa firm odbierających odpady komunalne
GOK Sprawozdawczość dla Podmiotu umożliwia:
•
sporządzanie sprawozdań kwartalnych przez podmioty odbierające odpady
komunalne oraz nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości
•
sporządzanie korekt sprawozdań kwartalnych przez podmioty odbierające odpady
komunalne oraz nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości
•
przesyłanie sprawozdań drogą elektroniczną do właściwego Urzędu
Wzory dokumentów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
11.05.2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi.
7
Obsługa firm odbierających odpady komunalne
8
Obsługa firm odbierających odpady komunalne
GOK Sprawozdawczość dla Urzędu umożliwia:
•
przyjmowanie drogą elektroniczną sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez
podmioty odbierające odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe
•
ewidencjonowanie sprawozdań przekazywanych przez podmioty odbierające
odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości
•
sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi
Wzory dokumentów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.05.2012r.
w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
9
Obsługa dochodów gminy
Główne zapisy ustawy
•
Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której
są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
•
W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta.
10
Obsługa dochodów gminy
• Obsługa
deklaracji
MAGISTRAT
MAGISTRAT
• Obsługa
księgowa
• Księgowość
syntetyczna
EUROBUDŻET
11
Obsługa dochodów gminy
Magistrat - obsługa deklaracji, obsługa księgowa
•
ewidencja deklaracji
•
naliczanie opłat
•
decyzje administracyjne
•
prognoza dochodów/ wpływów
•
księgowość analityczna
•
windykacja
•
eksport do księgowości syntetycznej
12
Rozliczenia GOK w księgowości syntetycznej
Główne zapisy ustawy
•
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.
•
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina
pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi
13
Rozliczenia GOK w księgowości syntetycznej
Eurobudżet - zarządzanie planem finansowym i księgowość syntetyczna
•
planowanie zadań budżetowych z zakresu gospodarowania odpadami
•
ewidencja umów wydatkowych, w tym z podmiotami odbierającymi odpady
•
kontrola realizacji zarejestrowanych umów
•
bieżąca kontrola planu finansowego oraz zaangażowania środków budżetowych
•
kontrola stanu środków na rachunku bankowym
•
generowanie sprawozdań budżetowych z zakresu gospodarowania odpadami
14
Prezentacja systemu
MiCOMP Systemy Komputerowe
ul. Astrów 7, 40-045 Katowice
tel./fax: (32) 251-30-86, 251-86-09
www.micomp.pl
15

similar documents