Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015.

Report
Narada oświatowej kadry kierowniczej na inaugurację
ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
Z początkiem nowego roku
szkolnego 2014/2015
Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów,
Burmistrzów, Starostów, Wójtów, obecnych tu
przedstawicieli organów prowadzących.
Panie i Panów Dyrektorów szkół i placówek
oświatowych, przedstawicieli związków
zawodowych, organizacji i instytucji
wspierających system edukacji.
Moich współpracowników
Serdecznie gratuluję i życzę
Nowym DYREKTOROM
sukcesów w pracy zawodowej oraz
zdrowia i powodzenia w życiu osobistym i
rodzinnym.
Harmonijnej współpracy z otoczeniem.
Abyście Państwo mogli ucieleśnić swoje
plany i wizje zawodowe z pożytkiem dla
Waszych uczniów, ich rodziców i
pracujących u Was nauczycieli
Podstawowe kierunki realizacji
polityki oświatowej państwa w
roku szkolnym 2014/2015
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i
kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem
wieku realizacji obowiązku szkolnego.
2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego
w zakresie umiejętności określonych w podstawie
programowej, ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności w zakresie matematyki.
3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
4. Edukacja włączająca Uczniów niepełnosprawnych.
Co zmieni się w oświacie w nowym
roku szkolnym?
Zmiany w systemie oświaty
wprowadzono ustawami:
z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 827) tzw.
„ustawa przedszkolna”
z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz.
1265) tzw. „ustawa sześciolatkowa”
z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) tzw.
„ustawa rekrutacyjna”
z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. poz. 290)
tzw. „mała ustawa podręcznikowa”
z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz. U. poz. 642)
z dnia 30 maja 2014 r.
tzw. „ustawa podręcznikowa”
7
Zmiany w ustawie o systemie oświaty
W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił
ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw
tzw. „ustawę przedszkolną”.
(Dz. U. poz. 827)
Ustawa obowiązuje od 1 września 2013 r.
Zmiany w systemie oświaty
wprowadzone „ustawą przedszkolną”
Art. 62 ust. 1d i 1e
1d. Organ prowadzący może połączyć
w zespół prowadzoną przez siebie szkołę
podstawową z prowadzonymi przez siebie
przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze
objętym obwodem tej szkoły.
1e. Organ prowadzący może połączyć w zespół
prowadzone przez siebie przedszkola mające
siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej
szkoły podstawowej.
Wchodzą w życie 1 września 2014 r.
9
Zmiany w systemie oświaty
wprowadzone „ustawą przedszkolną”
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Od 1 września 2016 roku oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych zostaną przekształcone
w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu
zespołów szkolno - przedszkolnych.
art. 5 ustawy zmieniającej
10
Zmiany w ustawie o systemie oświaty
30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił
ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw
tzw. „ustawa sześciolatkowa”
(Dz. U. poz. 1265)
Kiedy do szkoły?
W pierwszej klasie tylko do 25
uczniów
• 1 września 2014 r. obowiązek szkolny
obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie oraz 6-latki
urodzone w okresie styczeń-czerwiec 2008 r.
• 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmie
dzieci 7-letnie urodzone w okresie lipiecgrudzień 2008 r. oraz wszystkie dzieci 6-letnie
z rocznika 2009 r.
• klasy pierwsze szkoły podstawowej nie
mogą liczyć więcej niż 25 uczniów.
12
Zmiany w ustawie o systemie oświaty
W dniu 6 grudnia 2013 r. Sejm RP uchwalił
ustawę o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw
tzw. „ustawę rekrutacyjną”.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
13
Zmiany w systemie oświaty
wprowadzone „ustawą rekrutacyjną”
w art. 6 dodano ust. 6 w brzmieniu:
„6.
W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu
publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty,
zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do
prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania,
posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora
przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych
zajęć […]
Zmiany weszły w życie 18 stycznia 2014 r.
14
Zmiany w systemie oświaty
wprowadzone „ustawą rekrutacyjną”
Art. 17 ust. 3
3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie
dziecko mieszka:
1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem
gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu albo dziecka albo zwrot kosztów przejazdu
dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie
zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami
komunikacji publicznej;
2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina
może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w
czasie przewozu.
15
Zmiany w ustawie o systemie oświaty
W dniu 21 lutego 2014 r. Sejm RP uchwalił
ustawę o zmianie ustawy o systemie
oświaty
tzw. „małą ustawę podręcznikową”.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 290)
16
Zmiany w systemie oświaty wprowadzone
„małą ustawę podręcznikową”
• w art. 22a ust. 2e otrzymuje brzmienie:
2e. Dyrektor szkoły podaje do publicznej
wiadomości zestaw podręczników, który
obowiązuje w roku szkolnym.
było: „Dyrektor szkoły podaje do publicznej
wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw
podręczników […]”.
17
Zmiany w systemie oświaty wprowadzone
„małą ustawę podręcznikową”
• po art. 22b dodaje się art. 22c w brzmieniu:
Art. 22c. 1. Minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania […] może zlecić opracowanie i wydanie
podręcznika lub jego części.
2. Podręcznik lub jego część opracowane w wyniku
zlecenia […] oraz zaakceptowane odpowiednio przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania […]
są dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa.
18
Zakazane jest:
oferowanie, obiecywanie lub
udzielanie szkołom lub
nauczycielom jakichkolwiek
korzyści w sposób pośredni
lub bezpośredni w zamian za
dokonanie wyboru
określonych podręczników,
materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych;
oferowanie sprzedaży
podręcznika wyłącznie z
innym podręcznikiem lub
dodatkowymi materiałami
dydaktycznymi
przeznaczonymi dla ucznia.
31 308
19
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw
tzw. „ustawa podręcznikowa”
20
Zmiany w ustawie o systemie oświaty
wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22ab
4. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli,
o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia
w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji
podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 1 i 2,
ustala:
1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący
we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata
szkolne,
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach
w danym roku szkolnym
– po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców,
z zastrzeżeniem art. 22ad ust. 2.
21
Zmiany w ustawie o systemie oświaty
wprowadzone „ustawą podręcznikową”
W art. 3 dodaje się pkt. 23 – 25
Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego
określenia o:
(…)
23) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony
do użytku szkolnego;
24) materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał
zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację
programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
25) materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał
przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich
wiadomości i umiejętności.
22
Zmiany w ustawie o systemie oświaty
wprowadzone „ustawą podręcznikową”
c.d. art. 22ad
2. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu
prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie,
o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1, inny podręcznik
niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, koszt zakupu
podręcznika innego niż podręcznik zapewniony przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.
23
Zapisy w „ustawie podręcznikowej”
dotyczące roku 2014/2015
Art. 15
4. W roku szkolnym 2014/2015 w przypadku podręcznika
do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego
lub materiału edukacyjnego do danego języka obcego
nowożytnego w klasie I szkoły podstawowej nie stosuje
się art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie
dotyczącym obowiązywania tego podręcznika lub
materiału w zestawie przez co najmniej trzy lata
szkolne.
24
Zmiany w ustawie o systemie
oświaty
W dniu 24 kwietnia 2014 r. Sejm RP uchwalił
ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 642)
25
Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
art. 7 ust.
1e. W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być
zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a,
prowadzących zajęcia w klasach I– III, lub asystent wychowawcy świetlicy.
Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której
mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje
zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust.
1a, lub wychowawcy świetlicy.
1f. Asystent, o którym mowa w ust. 1e, posiada wykształcenie co najmniej na
poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela
w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta
zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że
wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela
dyplomowanego. Przepis ust. 1ba stosuje się odpowiednio.
Zmiany weszły w życie: 2014.06.04
26
Zmiany w systemie oświaty wprowadzone
ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
• art. 16 ust. 2
2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły
podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie
opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
albo niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, założonej zgodnie z art. 82 oraz
zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje
określone dla pracowników publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych. Dziecko, które zostało
wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest
zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3.
Wchodzą w życie 1 września 2014 r.
27
Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
c.d. art. 16
3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której
dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało przyjęte
do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła
podstawowa, w obwodzie której mieszka - dyrektor szkoły
podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek
rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku
szkolnego.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie
dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć
lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.
28
Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
c.d. art. 16
10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 („nauczanie domowe”) może
być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku
szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
1) opinię poradni psychologiczno pedagogicznej;
2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków
umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej
na danym etapie kształcenia;
3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym
przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.
Było: ”jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja”
29
Zmiany w systemie oświaty wprowadzone
ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w art. 67 dodaje ust. 3 – 6 w brzmieniu:
3. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie
specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, jest obowiązana
zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają
w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności
wymagające zapewnienia opieki w szkole.
30
Zmiany w systemie oświaty wprowadzone
ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
c.d. art. 67
• 4. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej oraz
w szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa
w art. 71b ust. 1, pod opieką jednego nauczyciela nie może
pozostawać więcej niż 25 uczniów (…)
• 5. Świetlica w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej
kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, zapewnia
zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz
rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne,
w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie
lekcji.
• 6. Przepisy ust. 3 - 5 stosuje się także do gimnazjów, jeżeli
zachodzi potrzeba zapewnienia zajęć świetlicowych.
31
Przedszkolaki rozpoczną naukę
języka obcego
1.
Jeśli dyrektor przedszkola lub osoba kierująca inną formą
wychowania przedszkolnego podejmie decyzję o nauce
języków obcych już od września tego roku. Przedszkolaki od
1 września 2014 roku będą mogły uczyć się języków obcych
w ramach realizacji podstawy programowej.
2.
Przedszkole od 1 września 2015 roku będzie miało
obowiązek zapewnić zajęcia z języka obcego dla pięciolatka,
od 1 września 2017 roku dla dzieci w każdym wieku.
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803).
"§ 28a. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do
nauczania języków obcych w przedszkolach
posiada również osoba, która ma kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w
przedszkolach określone w § 4 ust. 1 lub 2 oraz
legitymuje się świadectwem znajomości danego
języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym,
o którym mowa w załączniku do rozporządzenia"
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz. U. z 2014.1084)
Wchodzi w życie: 2014.08.29
ZMIANY DOTYCZYĆ BĘDĄ TAKŻE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
realizowana będzie również w ośrodkach umożliwiających
dzieciom z upośledzeniem umysłowym z
niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego (wychowanie
przedszkolne dostosowuje się do ich możliwości
psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju
psychofizycznego).
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803).
ZNOWELIZOWANE ZOSTANĄ PRZEPISY
REGULUJĄCE PODSTAWĘ
PROGRAMOWĄ DLA KLAS I-III.
Zrezygnowano m.in. z wyodrębnienia wykazu wiadomości i
umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I
szkoły podstawowej. Ma to dać nauczycielom większą
swobodę w pracy z dziećmi. Jest to istotne, zwłaszcza w
kontekście reformy dotyczącej obowiązku szkolnego
sześciolatków. Obecność w klasie uczniów w różnym wieku
wymusi na nauczycielu dostosowanie pracy do różnego
tempa rozwoju uczniów.
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803).
Będzie nowa ramówka dla szóstych
klas w szkołach dla dorosłych
• Wprowadza się do szkół dla dorosłych konstrukcję ramowych
planów nauczania obowiązujących we wszystkich typach
szkół (wiąże się to z zamianą tygodniowej/semestralnej liczny
godzin na minimalną liczbę godzin przeznaczonych na
realizację podstawy programowej). Zmianie nie ulegnie
natomiast sam wymiar zajęć dla słuchaczy poszczególnych
semestrów.
• Nowela zastępuje również lekcje informatyki zajęciami
komputerowymi oraz ustalenie odrębnej liczby godzin jęz.
polskiego i historii (dotychczas były one określane łącznie).
Od 1 września 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych.
Lekcje etyki będą organizowane
nawet dla jednego ucznia
1. Możliwość organizacji lekcji etyki w szkole nawet dla jednego
ucznia.
2. Uczniowie lub rodzice od nowego roku szkolnego będą
musieli złożyć oświadczenie w formie pisemnej, z
zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany.
Pisemne oświadczenia powinno zawierać będą informację o
tym, kto będzie chodził na religię, a kto na etykę (lub na oba
przedmioty jednocześnie).
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 478).
„WYPRAWKA SZKOLNA”
• Dofinansowanie na materiały dydaktyczne przyznawane w
ramach programu "Wyprawka szkolna" wyniesie od 175 do
770 zł. Najwyższa kwota będzie przysługiwać uczniom
objętym kształceniem specjalnym.
• W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na
podstawie kryterium dochodowego w 2014 r., wprowadzono
jednolite kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach
rodzinnych - 539 zł dochodu na osobę w rodzinie
Od 31 lipca 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych (Dz. U. poz. 1024)
31 596
Akredytacja placówek
doskonalenia nauczycieli
• Uzyskanie akredytacji uzależnione będzie od ustalenia w
wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w
placówce, co najmniej poziomu B w odniesieniu do
podstawowych wymagań.
• Placówki akredytowane zachowają swój status do końca
2017 r.
27 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji
placówek doskonalenia nauczycieli
Sprawdzian szóstoklasisty na
nowych zasadach
45
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Jacek Wojtas

similar documents