2020 Marek - Targi Kielce

Report
1
Ogólnopolska Konferencja HortIntegra
Integrowana Produkcja Roślin
Aspekty prawne i perspektywy
Kielce, 28 listopada 2014 r.
Pomoc finansowa dla wstępnie
uznanych grup producentów
owoców i warzyw
Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw Unii Europejskiej
Wsparcie
dla
wstępnie
uznanych
producentów owoców i warzyw
grup
W dniu 20 grudnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną
organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady
(EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.
Zgodnie z art. 232 ust. 1 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1308/2013, przepisy przedmiotowego rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1
stycznia 2014 r.
Zgodnie z art. 232 ust. 1 ww. rozporządzenia, z dniem 1 stycznia 2014 r. tracą moc
dotychczasowe przepisy art. 103a oraz art. 125e rozporządzenia Rady (WE) Nr
1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku), tj. zostały zniesione
przepisy dotyczące udzielania pomocy finansowej grupom producentów
owoców i warzyw w celu spełnienia wymagań niezbędnych do uznania za
organizację producentów.
Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw Unii Europejskiej
Wsparcie
dla
wstępnie
uznanych
producentów owoców i warzyw
grup
Uwzględniając powyższe, poczynając od dnia 1 stycznia 2014 r.
(tj. od daty stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 1308/2013), brak jest podstaw prawnych
umożliwiających zatwierdzanie wstępnie uznanych grup
producentów owoców i warzyw, które mogłyby uzyskać
pomoc finansową w celu spełnienia wymagań
niezbędnych do uznania za organizację producentów.
Zgodnie z preambułą nowego rozporządzenia: "Wsparcie na rzecz
tworzenia grup producentów w odniesieniu do wszystkich
sektorów i wszystkich państw członkowskich należy określić w
ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym,
należy znieść wsparcie specjalne w sektorze owoców i warzyw".
Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw Unii Europejskiej
Wsparcie
dla
wstępnie
uznanych
producentów owoców i warzyw
grup
Jednakże, stosownie do art. 231 ust. 2 rozporządzenia (UE) Nr
1308/2013, wszystkie programy wieloletnie przyjęte przed dniem
1 stycznia 2014r., po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia
nadal podlegają stosownym przepisom rozporządzenia (WE) nr
1234/2007, aż do wygaśnięcia tych programów.
Mając na uwadze powyższe, obsługa planów dochodzenia do
uznania grup producentów wstępnie uznanych przed dniem 1
stycznia 2014 r., może być kontynuowana do ich zakończenia, na
podstawie dotychczasowych przepisów rozporządzenia Rady (WE)
Nr 1234/2007 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr
543/2011.
Pomoc finansowa uznanym
organizacjom producentów w ramach
wspólnej organizacji rynków rolnych
Unii Europejskiej w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020
Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw Unii Europejskiej
Podstawy prawne na poziomie UE
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG)
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U.
L 347 z dnia 20.12.2013 r., str. 671),
• Rozporządzenie KE ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do rynków produktów
rolnych – w fazie przygotowań.
Wspólna organizacja rynków owoców i warzyw
nowa perspektywa finansowa 2014 -2020
Produkty objęte wspólną organizacją w sektorze owoców i
warzyw:
owoce, warzywa, grzyby uprawne oraz wybrane zioła
wyprodukowane na terytorium UE
nie obejmuje: ziemniaków, winogron winiarskich, bananów,
kukurydzy słodkiej, fasoli oraz grochu z przeznaczeniem na
pasze, a także oliwek.
Wspólna organizacja rynków owoców i warzyw
nowa perspektywa finansowa 2014 -2020
BENEFICJENCI POMOCY:
• Uznane organizacje producentów owoców i
warzyw,
• Uznane zrzeszenia organizacji producentów
owoców i warzyw.
Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw Unii Europejskiej
FORMY POMOCY FINANSOWEJ:
Pomoc
finansowa
na
dofinansowanie
funduszu
operacyjnego
utworzonego
przez
organizację
producentów owoców i warzyw lub ich zrzeszenie,
do realizacji celów i podlegających im działań,
przewidzianych do wykonania w zatwierdzonym programie
operacyjnym.
Czas trwania programu operacyjnego: 3 - 5 lat.
Wspólna organizacja rynków owoców i warzyw
nowa perspektywa finansowa 2014 -2020
CELE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH:
• planowanie produkcji, w tym prognozowanie i
monitorowanie produkcji i spożycia;
• poprawa
jakości
produktów,
świeżych
lub
przetworzonych;
• podwyższenie wartości handlowej produktów;
• promocja produktów, świeżych lub przetworzonych;
• środki ochrony środowiska w szczególności dotyczące
wody oraz metody produkcji bezpieczne dla środowiska,
w tym rolnictwo ekologiczne;
• zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie
kryzysowe.
Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw Unii Europejskiej
PROGRAM OPERACYJNY musi zawierać :
a) co najmniej 2 cele ogólne, o których mowa w RPEiR
(UE) 1308/2013, których realizacja została opisana w
„Strategii krajowej na rzecz zrównoważonych
programów operacyjnych na rynku owoców i
warzyw”,
b) co najmniej 2 działania na rzecz ochrony
środowiska, których realizacja została opisana w
„Ramach
krajowych
na
rzecz
działań
związanych z ochroną środowiska”
Programy operacyjne realizowane w ramach nowej
perspektywy finansowej 2014 – 2020 muszą być
zgodne ze „Strategią krajową dla zrównoważonych
programów operacyjnych na rynku owoców i
warzyw”
W strategiach krajowych państwa członkowskie
określają
rodzaje
działań,
jakie
organizacje
producentów lub zrzeszenia organizacji producentów
mogą zamieścić w swoich programach operacyjnych.
STRATEGIA KRAJOWA NA RZECZ P.O.
Strategia
programów
wszystkim:
krajowa
dla
zrównoważonych
operacyjnych uwzględnia przede
• analizę sytuacji pod kątem mocnych i słabych stron oraz
potencjału rozwoju;
• uzasadnienie ustalonych priorytetów
• cele programów operacyjnych i instrumentów oraz
wskaźniki wydajności;
• ocenę programów operacyjnych;
• obowiązki
organizacji
producentów
w
zakresie
sprawozdawczości.
• ramy krajowe na rzecz działań związanych z
ochroną środowiska
Uznane zrzeszenia organizacji producentów nowa perspektywa finansowa 2014 -2020
Zrzeszenia organizacji producentów mogą przedstawiać
całościowe lub częściowe programy operacyjne,
obejmujące działania określone w ramach programów
operacyjnych przez organizacje członkowskie, lecz przez nie
nierealizowane.
Te programy operacyjne zrzeszeń organizacji producentów
podlegają tym samym zasadom, co programy
operacyjne organizacji producentów i są rozpatrywane w
tym samym czasie co programy operacyjne
organizacji członkowskich.
Uznane zrzeszenia organizacji producentów nowa perspektywa finansowa 2014 -2020
Programy
operacyjne
producentów:
zrzeszeń
organizacji
• finansowane
w
całości
ze
składek
organizacji
członkowskich zrzeszenia, które pochodzą z funduszy
operacyjnych organizacji członkowskich;
• działania i przeznaczone na nie środki finansowe muszą
być określone w programach operacyjnych poszczególnych
organizacji członkowskich;
• nie może dochodzić do podwójnego finansowania.
Zapobieganie kryzysom i zarządzanie nimi w nowej
perspektywie finansowej 2014 -2020 może obejmować:
• inwestycje umożliwiające skuteczniejsze zarządzanie
ilościami wprowadzanymi do obrotu (nowe działanie);
• działania szkoleniowe i wymianę najlepszych praktyk;
• promowanie i informowanie, z myślą o zapobieganiu bądź
w okresie kryzysu;
• wsparcie
na
rzecz
kosztów
administracyjnych
poniesionych na utworzenie funduszy wspólnego
inwestowania;
• w razie potrzeby ponowne nasadzanie sadów po
obowiązkowym ich karczowaniu ze względów zdrowotnych
lub fitosanitarnych z polecenia właściwego organu
państwa członkowskiego (nowe działanie);
• wycofywanie z rynku;
• zielone zbiory lub niezbieranie owoców i warzyw;
• ubezpieczanie zbiorów
Zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz
zarządzanie kryzysowe
Działania
w
zakresie
zapobiegania
sytuacjom kryzysowym oraz zarządzania
kryzysowego mogą być realizowane przez
organizacje producentów owoców i warzyw lub ich
zrzeszenia w ramach ich programów operacyjnych.
Państwa członkowskie muszą wskazać w swoich
Strategiach Krajowych, które z działań z
zakresu przeciwdziałania kryzysom i zarządzania
kryzysowego mogą być realizowane na ich
terytorium.
Zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz
zarządzanie kryzysowe
Środki
zapobiegania
kryzysom
i
zarządzania nimi nie mogą przekraczać
1/3 wydatków programu operacyjnego.
Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw Unii Europejskiej
Warunki
ubiegania
się
organizacji
producentów owoców i warzyw lub ich
zrzeszenia o przyznanie pomocy:
• spełnianie kryteriów uznania w zakresie minimalnej liczby
członków organizacji producentów oraz minimalnej wartości
sprzedaży – do ustanowienia na nowy okres programowania
przez Państwo członkowskie (aktualnie 5 producentów
owoców lub warzyw oraz min. 500 tys. zł sprzedaży),
• opracowanie programu operacyjnego i przedłożenie go do
zatwierdzenia dyrektorowi oddziału regionalnego ARiMR,
• ustanowienie funduszu niezbędnego do realizacji programu
operacyjnego.
FUNDUSZ OPERACYJNY
Organizacje producentów działające w sektorze owoców
i warzyw lub ich zrzeszenia mogą utworzyć fundusz
operacyjny. Fundusz ten jest finansowany:
ze składek pochodzących od:
• członków organizacji producentów lub samej organizacji
producentów lub
• zrzeszeń organizacji producentów ze składek opłacanych
przez członków tych zrzeszeń;
z pomocy finansowej UE, która może zostać przyznana
organizacjom producentów lub ich zrzeszeniom, w
przypadku gdy przedstawią one program operacyjny lub
częściowy program operacyjny.
FUNDUSZ OPERACYJNY
Wpływy
FUNDUSZ OPERACYJNY
100%
składki
członków OP oraz OP
40%
środki
finansowe z UE
60%
FUNDUSZ OPERACYJNY
Środki funduszu operacyjnego wykorzystywane
są na:
• realizację działań
operacyjnym,
zatwierdzonych
w
programie
• finansowanie działań zapobiegających kryzysom i
zarządzania w sytuacjach kryzysowych (nie mogą
przekroczyć
1/3
całkowitej
kwoty
funduszu
operacyjnego).
FUNDUSZ OPERACYJNY
Wydatki netto
FUNDUSZ OPERACYJNY
Finansowanie wydatków
na działania i cele w
programie operacyjnym
Zapobieganie kryzysom
i zarządzanie nimi
(nieprzeznaczenie
owoców i warzyw do
sprzedaży)
Koszty ogólne
zarządzania
programem
operacyjnym
WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ
• 60% wydatków poniesionych z funduszu
operacyjnego na działania zatwierdzone w
programie
operacyjnym
(w
tym
wydatków
poniesionych na zapobieganie kryzysom i zarządzanie w
sytuacjach kryzysowych - z wyjątkiem sytuacji w której
nieprzeznaczone do sprzedaży owoce i warzywa są
bezpłatnie dystrybuowane),
• 100% wydatków poniesionych z tytułu
nieprzeznaczenia owoców i warzyw do
sprzedaży podlegających bezpłatnej dystrybucji
(w tym koszty sortowania, pakowania oraz transportu
owoców i warzyw do odbiorców).
WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ
Maksymalna kwota pomocy finansowej na
dofinansowanie funduszu operacyjnego nie
może przekroczyć:
• równowartości
4,1
%
wartości
produkcji
wprowadzanej do obrotu przez każdą organizację
producentów lub każde zrzeszenie organizacji
producentów
• lub w przypadku OP 4,6% w sytuacji przeznaczenia dodatkowego 0,5%
na środki zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania nimi,
• lub w przypadku ZOP 4,7% w sytuacji przeznaczenia dodatkowego
0,6% na środki zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania nimi.
.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Tworzenie grup
i organizacji producentów
PROW 2014-2020
Tworzenie grup i organizacji producentów
Podstawa prawna:
Art. 27 Tworzenie grup i organizacji producentów.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
Tworzenie grup i organizacji producentów
Cele:
 Dostosowanie do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i
produkcji producentów, którzy są członkami takich grup lub organizacji.
 Wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowania do
sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych.
 Ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze
szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności.
 Inne zadania, które mogą być prowadzone przez grupy i organizacje
producentów, takie jak rozwijanie umiejętności biznesowych i
marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania
innowacji.
Tworzenie grup i organizacji producentów
Beneficjenci:
 Nowe grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia
2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i
które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności.
 Nowe organizacje producentów, które powstaną od dnia 1 stycznia
2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych
lub prawnych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności.
Powyżej wymienione podmioty będą wykonywać swoją działalność jako
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP).
Tworzenie grup i organizacji producentów
Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP):
Całkowity bilans
roczny
Kategoria
przedsiębiorstwa
Liczba osób
zatrudnionych
Roczny obrót
Średnie
< 250
≤ 50 mln euro
lub
≤ 43 mln euro
Małe
< 50
≤ 10 mln euro
lub
≤ 10 mln euro
Mikro
< 10
≤ 2 mln euro
lub
≤ 2 mln euro
Tworzenie grup i organizacji producentów
Warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który spełnia następujące
warunki:
 łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli
członkami grupy producentów/wstępnie uznanej grupy producentów
/organizacji, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę
produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze
środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.;
 przedłoży biznesplan i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia jego
założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.
Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów
w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne
podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone).
Tworzenie grup i organizacji producentów
Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru:
Preferencje w przyznawaniu pomocy dla grup i organizacji producentów,
które spełnią następujące warunki:
 zorganizowanych w formie spółdzielni;
 zrzeszających jak największą liczbę członków;
 zrzeszających producentów, w gospodarstwach, których produkcja objęta
została dobrowolnym ubezpieczeniem;
Tworzenie grup i organizacji producentów
Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru (c.d.):
 zrzeszających producentów w następujących kategoriach:
produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia EFRROW,
w szczególności rolnictwa ekologicznego;
świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe;
bydło żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe;
owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub
kozia, mięso owcze lub kozie, skóry owcze lub kozie surowe (suszone);
miód naturalny lub inne produkty pszczele;
rośliny w plonie głównym, uprawiane na cele energetyczne lub do
wykorzystania technicznego;
szyszki chmielowe.
Tworzenie grup i organizacji producentów
Biznesplan:
 Informacje podstawowe o grupie/organizacji.
 Cele, spójna koncepcja oraz etapy rozwoju grupy/organizacji, w oparciu
o cele dla których udzielane jest wsparcie.
 Opis wyjściowej i docelowej sytuacji grupy/organizacji, informacje nt.
zasobów poszczególnych gospodarstw członków grupy/organizacji oraz
struktury organizacyjnej i wielkości produkcji.
 Opis i harmonogram planowanych działań prowadzących do rozwoju
grupy/organizacji, w tym inwestycji.
 Informacje nt. planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa.
 Informacje nt. innych zamierzeń dotyczących rozwoju grupy/organizacji.
Tworzenie grup i organizacji producentów
Rodzaj wsparcia:
Procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji
producentów ze sprzedaży produktów, wytworzonych w gospodarstwach
rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom
niebędących członkami grupy lub organizacji.
Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/
organizacji od dnia rejestracji/uznania.
Tworzenie grup i organizacji producentów
Kwoty i wysokość wsparcia:
•
•
•
•
•
w pierwszym roku – 10%,
w drugim roku – 8%,
w trzecim roku – 6%,
w czwartym roku – 5%,
w piątym roku – 4%.
Maksymalnie równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego
okresu pomocy.
Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej
realizacji biznesplanu.
Tworzenie grup i organizacji producentów
Budżet działania:
353 mln euro
(w tym na zobowiązania z PROW 2007-2013 kwota 110 mln euro)
Planowana liczba beneficjentów – 1 671
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
Wsparcie dla uczestników systemu
jakości żywności
Integrowana produkcja roślin w ramach PROW 2014 – 2020
Priorytety ROW
1. Transfer wiedzy
i innowacje
2. Konkurencyjność
rolnictwa
i żywotność gospodarstw
3. Łańcuch żywnościowy
i zarządzanie ryzykiem
4. Odtwarzanie,
chronienie
i wzmacnianie
ekosystemów
5. Efektywne
gospodarowanie zasobami
i przechodzenia na
gospodarkę
niskoemisyjną
6. Włączenie społeczne,
redukcja ubóstwa
i promowanie rozwoju
gospodarczego na
obszarach wiejskich
Cele szczegółowe (ang. focus areas)
(a) wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich
(b) wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami
i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników
(c) wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa
(a) poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji
i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek,
a także zróżnicowania produkcji rolnej
(b) ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa,
a w szczególności wymiany pokoleń
(a) poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolnospożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach
lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe
(b) wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach
(a) odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z
ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości
przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów
(b) poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów
(c) zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą
(a) poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie
(b) zwiększenie efektywności wykorzystania energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym
(c) ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów
i pozostałości oraz innych surowców niespożywczych, dla celów biogospodarki
(d) redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa
(e) promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie
i leśnictwie
(a) ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc
pracy
(b) wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
(c) zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz
podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości.
innowacyjność, zmiany klimatu, środowisko
jako cele przekrojowe
Podstawa prawna:
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
• Art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. L 347/487 z
20.12.2013).
• Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 (na etapie projektowania)
• Rozporządzenie wykonawcze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(na etapie projektowania)
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
Systemy jakości żywności związane z działaniem:
Systemy wspólnotowe UE – aktualnie są to:
▫
▫
▫
▫
Chroniona Nazwa Pochodzenia
Chronione Oznaczenie Geograficzne
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
Rolnictwo ekologiczne
Systemy krajowe:
▫
▫
▫
▫
▫
▫
Integrowana produkcja roślin (IP) w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455);
System Jakość Tradycja (dotyczący produktów regionalnych i tradycyjnych);
System jakości QMP (dotyczący wysokojakościowej wołowiny);
System jakości QAFP w zakresie mięsa wieprzowego;
System jakości QAFP w zakresie produkcji wędlin;
System jakości PQS (dotyczący wysokojakościowej wieprzowiny).
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
Wsparcie będzie prowadzone w ramach działania:
7.4 Systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych
Planowany budżet dla działania: 33 mln euro
obejmującego poddziałania:
7.4.1 Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości
7.4.2 Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych
Schemat instytucjonalny
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
• MRiRW – instytucja zarządzająca
• ARiMR – instytucja płatnicza
• ARR – instytucja wdrażająca
czyli, w praktyce:
- rozpatrywanie wniosków na poziomie ARR
- realizacja płatności z poziomu ARiMR
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
Poddziałanie 7.4.1
Wsparcie dla nowych uczestników systemów
jakości
• Beneficjent – rolnik aktywny zawodowo
• Pomoc ma formę refundacji, w okresie 3 lat od przystąpienia
do systemu jakości
• Koszty kwalifikowalne obejmują:
▫ koszty poniesione przy przystępowaniu do systemu jakości i roczną
składkę za udział w tym systemie.
▫ wydatki dotyczące kontroli zgodności z wymaganiami systemu
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
Poddziałanie 7.4.1
Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości
• Warunki kwalifikowalności:
Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy, który wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze
przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości, który nie otrzymywał tego rodzaju
wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach działania
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007 -2013.
W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych celów z dwóch różnych źródeł PROW 20142020, pomoc będzie przyznawana pod warunkiem, iż wnioskodawca nie uzyskuje wsparcia na
dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania „Rolnictwo ekologiczne”.
• Kryteria wyboru
Kryteria wyboru uwzględniają w szczególności wielkość powierzchni gruntów, na których wnioskodawca
prowadzi wysokojakościową produkcję. Preferencje w przyznawaniu pomocy odnosić się będą do
gospodarstw do 5 ha, dla których koszty stałe, wynikające z udziału w systemach jakości, stanowią
duże obciążenie finansowe.
• Kwoty i wielkość wsparcia
Do równowartości 2 000 euro na gospodarstwo rocznie.
▫ kwoty możliwe do refundacji w ramach poszczególnych systemów jakości zostaną określone w
przepisach krajowych.
Poddziałanie 7.4.2
Wsparcie na przeprowadzenie działań
informacyjnych i promocyjnych
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
• Beneficjent – podmiot utworzony przez co najmniej dwóch
producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki
spożywcze w ramach systemów jakości, zwany dalej
„zespołem promocyjnym”.
Przez zespół promocyjny należy rozumieć podmiot, niezależnie od posiadania przez niego formy
prawnej, integrujący uczestników systemu jakości, np.: Grupę Producentów, Organizację
Producentów, Organizację międzybranżową, Organizację branżową, Konsorcjum, Stowarzyszenie,
Kółko rolnicze, Rolnicze zrzeszenie branżowe, Spółdzielnię, Izbę gospodarczą.
• Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych
operacji
• Koszty kwalifikowalne obejmują:
▫ Koszty poniesione w celu przeprowadzenia działań promocyjnych
Rodzaje kosztów określone zostaną w przepisach krajowych.
Poddziałanie 7.4.2
Wsparcie na przeprowadzenie działań
informacyjnych i promocyjnych
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
• Warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana zespołowi promocyjnemu , którego członkowie uczestniczą w
wytwarzaniu produktu rolnego lub środka spożywczego przeznaczonego do spożycia przez ludzi
wytwarzanego w ramach systemów jakości, o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1305/2013.
• Kryteria wyboru
Przewiduje się preferencje w zakresie wyboru operacji dla wnioskodawców, którzy nie otrzymywali
tego rodzaju wsparcia w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego PROW
2007-2013.
Kryteria wyboru będą uwzględniać założoną przez wnioskodawców efektywność zaplanowanych
działań promocyjnych.
• Kwoty i wielkość wsparcia
70% kosztów kwalifikowalnych.
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
Wykaz najistotniejszych zmian na okres 2014-2020
(w odniesieniu do PROW 2007-2013)
• ograniczenie okresu wsparcia z 5 lat dla uczestnika systemu jakości
żywności do okresu pierwszych 3 lat od przystąpienia do systemu jakości;
• zmniejszenie maksymalnej kwoty wsparcia rocznego refundacji kosztów
kontroli (i innych przewidzianych w poddziałaniu 7.4.1) z 3000 do 2000
euro na gospodarstwo;
• wykluczenie ze wsparcia producentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach
PROW 2007-2013 (na ten sam produkt lub środek spożywczy);
• zmiana definicji beneficjenta wsparcia działań informacyjnych i
promocyjnych – wprowadzenie pojęcia zespołu promocyjnego w miejsce
grupy producentów;
• rozszerzenie katalogu krajowych systemów jakości, których uczestnicy mogą
być objęci wsparciem o QAFP i PQS.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
Działanie
„Inwestycje w środki trwałe”
Poddziałanie
„Przetwórstwo i marketing produktów
rolnych”
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
BUDŻET:
693 mln euro
Planowana liczba beneficjentów: 2 817
Kwalifikowalność kosztów: do 50 %
Beneficjent
• osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej:
–zarejestrowana działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do
obrotu produktów rolnych
– mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
• rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu
rolników w pełnym zakresie.
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
- od 100 tys. do 3 mln dla jednego beneficjenta
-(do 15 mln zł dla związków grup/zrzeszeń organizacji
producentów)
-od 10 do 300 tys. zł dla rolników składających wnioski
w naborze tematycznym
Warunki
• zdolność do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia – udzielenie pomocy
jest możliwe jedynie w przypadku, gdy realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału
środków publicznych (tzw. efekt deadweight);
• deklaracja zaopatrywania się (po zakończeniu realizacji operacji) w min. 50% całkowitej
ilości surowców do produkcji na podstawie umów min. 3-letnich: zawieranych z
rolnikami, grupami, organizacjami producentów, związkami grup, zrzeszeniami
organizacji producentów, podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne umowy zawierają mechanizm ustalania cen;
• pomoc może być udzielona na realizację projektów w zakładach spełniających obowiązujące
standardy higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Warunki
•szczegółowy wykaz rodzajów działalności objętych pomocą zostanie określony w
przepisach krajowych
−mleka, mięsa (bez uboju o dużej skali)
• inwestycje w sektorach przetwórstwa:
• operacje dotyczące sprzedaży
hurtowej produktów rolnych:
−owoców i warzyw (bez prod. napojów winopodobnych
i winopochodnych)
−zbóż (bez produkcji słodu)
−ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi,
−roślin oleistych, wysokobiałkowych
−przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne
−usługowe zamrażanie wraz z przechowywaniem produktów
rolnych
−
−
−
−
−
owoców i warzyw, kwiatów i roślin
mleka i wyrobów mleczarskich
mięsa i wyrobów z mięsa
zboża, rzepaku, szyszek chmielowych
materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych
• operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej (z wyjątkiem wsparcia tematycznego)
• wsparcie nie może dotyczyć budowy nowych zakładów w sektorach przetwórstwa i
wprowadzania do obrotu.
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Kryteria wyboru
Preferowane będą operacje dotyczące:
•
innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu;
•
grup lub organizacji producentów oraz związków grup lub zrzeszeń organizacji
producentów, spółdzielni;
•
realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie
bezrobocia w kraju;
•
wnioskodawców uczestniczących we wspólnotowych lub krajowych systemach
jakości lub przetwarzających produkty rolne pochodzące bezpośrednio od
producentów ekologicznych.
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Koszty kwalifikowalne
Koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa
własności:
- maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania
produktów do sprzedaży,
- aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji
lub magazynowania,
- urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.
Koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz
sterowaniu procesem produkcji i magazynowania.
Koszty budowy wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej
na zakupie maszyn i urządzeń.
Wykluczony zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Wdrażanie
ARiMR
_ Oddziały
_ Oddziały
Regionalne (nabór tematyczny)
Regionalne
+ Centrala (Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych).
Dziękuję za uwagę

similar documents